EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2065

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 301 z 18.11.2015, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2065/oj

18.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2065

z dnia 17 listopada 2015 r.

określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zharmonizować formę powiadomienia zgodnie z art. 10 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, określając niezbędne informacje, które są wymagane do potwierdzenia autentyczności certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych z ustanowionymi minimalnymi wymaganiami i warunkami ich wzajemnego uznawania.

(2)

Komisja zaktualizowała minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania w drodze przyjęcia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 (2) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 (3).

(3)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 (4).

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 24 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów powiadomień, o których mowa w art. 10 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, państwa członkowskie stosują następujące formularze:

(1)

w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni – formularz powiadomienia określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

(2)

w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic – formularz powiadomienia określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

(3)

w odniesieniu do rozdzielnic elektrycznych – formularz powiadomienia określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

(4)

w odniesieniu do urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych – formularz powiadomienia określony w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia;

(5)

w odniesieniu do systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych – formularz powiadomienia określony w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 308/2008 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 28).


ZAŁĄCZNIK I

STACJONARNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE, KLIMATYZACYJNE I POMPY CIEPŁA ORAZ AGREGATY CHŁODNICZE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PRZYCZEP CHŁODNI

POWIADOMIENIE

W SPRAWIE USTANOWIENIA LUB DOSTOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI OBJĘTE ART. 10 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 517/2014 W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

INFORMACJE OGÓLNE

a)

Państwo członkowskie

 

b)

Organ zgłaszający

 

c)

Data powiadomienia

 

Część A – Osoby fizyczne

Poniższy(-e) system(-y) certyfikacji osób fizycznych, które dokonują instalacji, naprawy, konserwacji, serwisowania, likwidacji lub kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, bądź dokonują odzysku tych gazów z takich urządzeń, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 4 i 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 (1).

Nazwa certyfikatu

Kategoria

(I, II, III i/lub IV)

Jednostka certyfikująca dla osób fizycznych (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Część B – Przedsiębiorstwa

Poniższy(-e) system(-y) certyfikacji przedsiębiorstw, które dokonują instalacji, naprawy, konserwacji, serwisowania lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 6 i 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2067.

Nazwa certyfikatu

Jednostka certyfikująca przedsiębiorstwo (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 301 z 18.11.2015, s. 28).


ZAŁĄCZNIK II

STACJONARNE URZĄDZENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

POWIADOMIENIE

W SPRAWIE USTANOWIENIA/DOSTOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI OBJĘTE ART. 10 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 517/2014 W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

INFORMACJE OGÓLNE

a)

Państwo członkowskie

 

b)

Organ zgłaszający

 

c)

Data powiadomienia

 

Część A – Osoby fizyczne

Poniższy(-e) system(-y) certyfikacji osób fizycznych, które dokonują instalacji, naprawy, konserwacji, serwisowania, likwidacji lub kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonują odzysku tych gazów z takich urządzeń, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 5 i 13 rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 304/2008 (1).

Nazwa certyfikatu

Jednostka certyfikująca dla osób fizycznych (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Część B – Przedsiębiorstwa

Poniższy(-e) system(-y) certyfikacji przedsiębiorstw, które dokonują instalacji, naprawy, konserwacji, serwisowania lub likwidacji stacjonarnych urządzeń ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 8 i 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008.

Nazwa certyfikatu

Jednostka certyfikująca przedsiębiorstwo (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 12).


ZAŁĄCZNIK III

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

POWIADOMIENIE

W SPRAWIE USTANOWIENIA/DOSTOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH OSÓB FIZYCZNYCH WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI OBJĘTE ART. 10 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 517/2014 W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

INFORMACJE OGÓLNE

a)

Państwo członkowskie

 

b)

Organ zgłaszający

 

c)

Data powiadomienia

 

Poniższy(-e) system(-y) certyfikacji osób fizycznych, które dokonują instalacji, naprawy, konserwacji, serwisowania lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonują odzysku tych gazów ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 3 i 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 (1).

Nazwa certyfikatu

Jednostka certyfikująca dla osób fizycznych (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz.U. L 301 z 18.11.2015, s. 22).


ZAŁĄCZNIK IV

URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE ROZPUSZCZALNIKI NA BAZIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

POWIADOMIENIE

W SPRAWIE USTANOWIENIA/DOSTOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH OSÓB FIZYCZNYCH WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI OBJĘTE ART. 10 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 517/2014 W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

INFORMACJE OGÓLNE

a)

Państwo członkowskie

 

b)

Organ zgłaszający

 

c)

Data powiadomienia

 

Poniższy(-e) system(-y) certyfikacji osób fizycznych, które dokonują odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 3 i 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 306/2008 (1).

Nazwa certyfikatu

Jednostka certyfikująca dla osób fizycznych (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 21).


ZAŁĄCZNIK V

SYSTEMY KLIMATYZACJI W POJAZDACH SILNIKOWYCH

POWIADOMIENIE

W SPRAWIE USTANOWIENIA/DOSTOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SZKOLEŃ I KWALIFIKACJI DOTYCZĄCYCH OSÓB FIZYCZNYCH WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI OBJĘTE ART. 10 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 517/2014 W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

INFORMACJE OGÓLNE

a)

Państwo członkowskie

 

b)

Organ zgłaszający

 

c)

Data powiadomienia

 

Poniższy(-e) program(-y) szkoleń osób fizycznych, które dokonują odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych, jest (są) zgodny(-e) z minimalnymi wymaganiami i warunkami wzajemnego uznawania określonymi w art. 2 ust. 1 i art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 307/2008 (1).

Nazwa zaświadczenia

Jednostka wydająca zaświadczenia dla osób fizycznych (nazwa i dane kontaktowe)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 25).


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 308/2008

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik V

Załącznik VI


Top