EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0075R(03)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) ( Dz.U. L 334 z 17.12.2010 )

OJ L 158, 19.6.2012, p. 25–26 (FR, PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/corrigendum/2012-06-19/3/oj

19.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/25


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334 z dnia 17 grudnia 2010 r. )

1.

Strona 23, art. 3 pkt 11:

zamiast:

„11.

»dokument referencyjny BAT« oznacza dokument będący wynikiem wymiany informacji zorganizowanej zgodnie z art. 13, sporządzony dla określonych rodzajów działalności i opisujący zwłaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i konsumpcji, […]”,

powinno być:

„11.

»dokument referencyjny BAT« oznacza dokument będący wynikiem wymiany informacji zorganizowanej zgodnie z art. 13, sporządzony dla określonych rodzajów działalności i opisujący zwłaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i zużycia, […]”.

2.

Strona 23, art. 3 pkt 12:

zamiast:

„12.

»konkluzje dotyczące BAT« oznaczają dokument zawierający elementy dokumentu referencyjnego BAT i formułujący konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów konsumpcji oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu;“,

powinno być:

„12.

»konkluzje dotyczące BAT« oznaczają dokument zawierający elementy dokumentu referencyjnego BAT i formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu;“.

3.

Strona 24, art. 3 pkt 18:

zamiast:

„18.

»substancje stwarzające zagrożenie« oznaczają substancje lub mieszaniny określone w art. 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia […]”,

powinno być:

„18.

»substancje stwarzające zagrożenie« oznaczają substancje lub mieszaniny określone w art. 3 rozporządzenia […]”.

4.

Strona 24, art. 3 pkt 33:

zamiast:

„33.

»turbina gazowa« oznacza wirujące urządzenie […]”,

powinno być:

„33.

»turbina gazowa« oznacza każde wirujące urządzenie […]”.

5.

Strona 28, art. 13 ust. 3 lit. a):

zamiast:

„a)

regulaminu wewnętrzny forum;”,

powinno być:

„a)

regulaminu wewnętrznego forum;”.

6.

Strona 33, art. 25 ust. 1:

zamiast:

„[…] w celu zakwestionowania materialnej i proceduralnej legalności decyzji, działań lub zaniechań objętych art. 24, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:”,

powinno być:

„[…] w celu zakwestionowania materialnej lub proceduralnej legalności decyzji, działań lub zaniechań objętych art. 24, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:”.

7.

Strona 35, art. 30 ust. 5 akapit drugi:

zamiast:

„Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich odstępstwach udzielonych na mocy ust. 1.”,

powinno być:

„Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich odstępstwach udzielonych na mocy akapitu pierwszego.”.

8.

Strona 36, art. 32 ust. 3 akapit drugi, zdanie trzecie:

zamiast:

„Pułap na lata 2019 i 2020 wylicza się na podstawie odpowiednich dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku V część 1 do niniejszej dyrektywy lub, w stosownych przypadkach, na podstawie odpowiednich stopni odsiarczania określonych w załączniku V część 1 do niniejszej dyrektywy.”,

powinno być:

„Pułapy na lata 2019 i 2020 wylicza się na podstawie odpowiednich dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku V część 1 do niniejszej dyrektywy lub, w stosownych przypadkach, na podstawie odpowiednich stopni odsiarczania określonych w załączniku V część 5 do niniejszej dyrektywy.”.

9.

Strona 37, art. 33 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c)

dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu określone w pozwoleniu dla obiektu energetycznego spalania mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2005 r. […]”,

powinno być:

„c)

dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu określone w pozwoleniu dla obiektu energetycznego spalania mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r. […]”.

10.

Strona 37, art. 34 ust. 3:

zamiast:

„[…] zgłasza Komisji przed dniem 6 stycznia 2013 r. wykaz […]”,

powinno być:

„[…] zgłasza Komisji przed dniem 7 stycznia 2013 r. wykaz […]”.

11.

Strona 41, art. 46 ust. 4 akapit drugi:

zamiast:

„[…] przy wykorzystaniu wyników obliczeń określonych w załączniku VI część 6 pkt 2 w celu ustalenia poziomu emisji w końcowym zrzucie ścieków […]”,

powinno być:

„[…] przy wykorzystaniu wyników obliczeń określonych w załączniku VI część 6 pkt 3 w celu ustalenia poziomu emisji w końcowym zrzucie ścieków […]”.

12.

Strona 43, art. 52 ust. 4 lit. a):

zamiast:

„[…] oraz na mocy przepisów dotyczących transportu substancji stwarzających zagrożenie;”,

powinno być:

„[…] oraz na mocy przepisów dotyczących transportu towarów stwarzających zagrożenie;”.

13.

Strona 44, art. 57 pkt 5:

zamiast:

„5.

»mieszanina« oznacza mieszaninę określoną w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie […]”,

powinno być:

„5.

»mieszanina« oznacza mieszaninę określoną w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie […]”.

14.

Strona 50, art. 82 ust. 5 lit. b):

zamiast:

„b)

7 stycznia 2013 r. w przypadku obiektów energetycznego spalania, o których mowa w art. 30 ust. 3.”,

powinno być:

„b)

6 stycznia 2013 r. w przypadku obiektów energetycznego spalania, o których mowa w art. 30 ust. 3.”.

15.

Strona 69, załącznik VI, część 4 pkt 1 akapit drugi, w mianowniku wzoru:

zamiast:

Formula”,

powinno być:

Formula”.


Top