EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0074

Dyrektywa Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 166, 27.6.2009, p. 40–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 144 - 174

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/74/oj

27.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/40


DYREKTYWA KOMISJI 2009/74/WE

z dnia 26 czerwca 2009 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (2), w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (3), w szczególności jej art. 45,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (4), w szczególności jej art. 2 ust. 2 i art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z rozwojem wiedzy naukowej Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ICBN) został poddany przeglądowi w odniesieniu do niektórych nazw botanicznych gatunków uprawnych i chwastów. Zmieniła się również międzynarodowa praktyka postępowania odnośnie do naukowych nazw niektórych organizmów. W celu odzwierciedlenia tych zmian należy dostosować dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG oraz 2002/57/WE w odniesieniu do nazw botanicznych gatunków uprawnych wyszczególnionych w art. 1 ust. 2 niniejszej dyrektywy, a także w jej art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2, oraz chwastów Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski i Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, a także naukowych nazw: Alternaria spp., Ascochyta linicola, Phoma linicola. Ponadto niektóre taksonomiczne grupy roślin, wcześniej uznawane za podgatunki danego gatunku, zostały uznane za odrębne gatunki. Dyrektywy 66/401/EWG i 66/402/EWG powinny zostać zmienione, tak by brały pod uwagę te nowe klasyfikacje.

(2)

Wymogi dla produkcji materiału siewnego, oceny polowej, pobierania próbek i przeprowadzania badań przewidziane w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE oparte są o uznane międzynarodowe normy, sformułowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Nasion (ISTA) oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

(3)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Nasion zweryfikowało własne normy w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. W związku z tym wskazane jest dostosowanie maksymalnej wagi partii materiału siewnego ustanowionej dla tych gatunków w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE do międzynarodowych norm, o których mowa powyżej.

(4)

Maksymalna zawartość materiału siewnego Raphanus raphanistrum L. i Sinapis arvensis L. w materiale siewnym Galega orientalis Lam., ustanowiona w dyrektywie 66/401/EWG, powinna zostać dostosowana zgodnie z odpowiednimi normami ustanowionymi przez OECD.

(5)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zweryfikowała własne normy w odniesieniu do izolacji przestrzennej dla upraw bawełny. W związku z tym wskazane jest dostosowanie izolacji przestrzennej dla upraw bawełny, ustanowionych w dyrektywie 2002/57/WE, do tych norm międzynarodowych.

(6)

W ramach stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowania (5) zdobyto doświadczenie, z którego wynika, że procentowe wymogi dla minimalnej zdolności kiełkowania czystego materiału siewnego, określone w dyrektywach 66/402/EWG oraz 2002/55/WE w odniesieniu do Avena nuda L., Zea mays L. (kukurydza cukrowa, odmiana supersłodka) oraz Hordeum vulgare L. (jęczmień, odmiana nagoziarnista), nie pozwalają na wystarczającą dostępność materiału siewnego tych gatunków. W świetle wiedzy technicznej wskazane jest zatem ograniczenie wymogów dotyczących minimalnej zdolności kiełkowania, ustanowionych w dyrektywach 66/402/EWG i 2002/55/WE.

(7)

Biorąc pod uwagę liczne zmiany, które w związku z powyższym musiałyby zostać wprowadzone do załączników II i III do dyrektywy 66/401/EWG, załączników I, II i III do dyrektywy 66/402/EWG, załączników II i III do dyrektywy 2002/55/WE oraz załączników I, II i III do dyrektywy 2002/57/WE, wskazane jest zastąpienie tych załączników.

(8)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 66/401/EWG

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 część A wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tytule słowo „Gramineae” zastępuje się słowami „Poaceae (Gramineae)”;

(ii)

[Nie dotyczy polskiej wersji językowej];

(iii)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Arrhenatherum elatius” słowa „Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S i K. B Presl.” zastępuje się słowami „Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl”;

(iv)

po pozycji rozpoczynającej się od słów „Festuca arundinacea” wprowadza się pozycję w brzmieniu:

Festuca filiformis Pourr. – kostrzewa nitkowata”;

(v)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Festuca pratensis” słowa „Festuca pratensis Hudson” zastępuje się słowami „Festuca pratensis Huds.”;

(vi)

po pozycji rozpoczynającej się od słów „Festuca rubra” wprowadza się pozycję w brzmieniu:

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – kostrzewa murawowa”;

(vii)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Phleum bertolonii” słowa „Phleum bertolonii DC – tymotka” zastępuje się słowami „Phleum nodosum L. – tymotka dzika”;

(viii)

pozycja rozpoczynająca się od słów „Festuca spp. x Lolium spp.” otrzymuje brzmienie:

xFestulolium Asch. & Graebn. – mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju Lolium”;

b)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tytule słowo „Leguminosae” zastępuje się słowami „Fabaceae (Leguminosae)”;

(ii)

[Nie dotyczy polskiej wersji językowej];

(iii)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Medicago x varia” słowa „Medicago x varia T. Martyn – lucerna” zastępuje się słowami „Medicago x varia T. Martyn – lucerna piaskowa”;

2)

w załącznikach II i III do dyrektywy 66/401/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z częścią A załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 66/402/EWG

W dyrektywie 66/402/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 część A wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycję rozpoczynającą się od słów „Avena sativa” zastępuje się pozycjami:

Avena nuda L. – owies nagi, owies nagoziarnowy

Avena sativa L. (w tym A. byzantina K. Koch) – owies zwyczajny i owies bizantyjski

Avena strigosa Schreb. – owies szorstki, owies owsik”;

b)

pozycja rozpoczynająca się od słów „x Triticosecale” otrzymuje brzmienie:

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus – mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkiem rodzaju Secale”;

c)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Triticum aestivum” słowa „Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.” zastępuje się słowami „Triticum aestivum L.”;

d)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Sorghum sudanense” słowa „Sorghum sudanense (Piper) Stapf.” zastępuje się słowami „Sorghum sudanense (Piper) Stapf”;

e)

pozycja „Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. – Mieszańce będące wynikiem krzyżowania z trawą sudańską” otrzymuje brzmienie:

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf – Mieszańce będące wynikiem krzyżowania Sorghum bicolor i Sorghum sudanense”;

2)

w załącznikach I, II i III do dyrektywy 66/402/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z częścią B załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 2002/55/WE

W załącznikach II i III do dyrektywy 2002/55/WE wprowadza się zmiany zgodnie z częścią C załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Zmiany w dyrektywie 2002/57/WE

W dyrektywie 2002/57/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Brassica juncea” słowa „Brassica juncea (L.) oraz Czern. et Cosson” zastępuje się słowami „Brassica juncea (L.) Czern.”;

b)

w pozycji rozpoczynającej się od słów „Brassica nigra” słowa „Brassica nigra (L.) Koch” zastępuje się słowami „Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch”;

c)

pozycja rozpoczynająca się od słów „Papaver somniferum” otrzymuje brzmienie:

„[Nie dotyczy polskiej wersji językowej]”;

2)

w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2002/57/WE wprowadza się zmiany zgodnie z częścią D załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(4)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.

(5)  Dz.U. L 38 z 9.2.2006, s. 17.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Załączniki II i III do dyrektywy 66/401/EWG otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK II

WARUNKI, JAKIE MA SPEŁNIAĆ MATERIAŁ SIEWNY

I.   KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY

1.   Materiał siewny posiada wystarczającą tożsamość i czystość odmianową.

W szczególności nasiona gatunków wymienionych poniżej odpowiadają następującym normom lub innym warunkom. Minimalną czystością odmianową jest:

Poa pratensis, odmiany Brassica napus var. napobrassica i Brassica oleracea convar. acephala, określone w załączniku I pkt 4 część druga zdania trzeciego: 98 %,

Pisum sativum, Vicia faba::

kwalifikowany materiał siewny, pierwsze rozmnożenie: 99 %,

kwalifikowany materiał siewny, drugie rozmnożenie: 98 %.

Minimalna czystość odmianowa jest sprawdzana przede wszystkim podczas ocen polowych przeprowadzanych zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

2.   Materiał siewny spełnia następujące normy lub inne warunki w odniesieniu do kiełkowania, czystości laboratoryjnej i zawartości materiału siewnego innych gatunków roślin, włącznie z obecnością gorzkich nasion w słodkich odmianach Lupinus spp.:

A.

Tabela:

Gatunek

Kiełkowanie

Czystość laboratoryjna

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o wadze podanej w kolumnie 4 załącznika III

(ogółem na kolumnę)

Warunki dotyczące zawartości nasion Lupinus spp. innego koloru oraz gorzkich nasion łubinu

Minimalna zdolność kiełkowania

(% czystych nasion)

Maksymalna zawartość twardych nasion

(% czystych nasion)

Minimalna czystość laboratoryjna

(% wagowo)

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin

(% wagowo)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. inne niż Rumex acetosella i Rumex maritimus

Ogółem

Pojedynczy gatunek

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2n)

 

Agrostis capillaris

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis gigantea

80 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis stolonifera

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Alopecurus pratensis

70 a)

 

75

2,5

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Arrhenatherum elatius

75 a)

 

90

3,0

1,0 f)

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

5 n)

 

Bromus catharticus

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Bromus sitchensis

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Cynodon dactylon

70 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2

 

Dactylis glomerata

80 a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca arundinacea

80(a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca filiformis

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca ovina

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca pratensis

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca rubra

75 a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca trachyphylla

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

×Festulolium

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium multiflorum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium perenne

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium × boucheanum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Phalaris aquatica

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5

 

Phleum nodosum

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Phleum pratense

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Poa annua

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Poa nemoralis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa palustris

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa pratensis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa trivialis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Trisetum flavescens

70 a)

 

75

3,0

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0 h)

0 j) k)

2 n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

60

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10 n)

 

Hedysarum coronarium

75 a) b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 k)

5

 

Lotus corniculatus

75 a) b)

40

95

1,8 d)

1,0 d)

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Lupinus albus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus angustifolius

75 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus luteus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Medicago lupulina

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago sativa

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago × varia

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 a) b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Pisum sativum

80 a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Trifolium alexandrinum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium hybridum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium pratense

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium repens

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Vicia faba

80 a) b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Vicia pannonica

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia sativa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia villosa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Inne gatunki

Brassica napus var. napobrassica

80 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 j) k)

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j)

5

 

B.

Inne normy lub warunki mające zastosowanie w przypadku, gdy występuje do nich odniesienie w tabeli w sekcji I pkt 2 część A niniejszego załącznika:

a)

wszelkie świeże i zdrowe nasiona, które nie kiełkują po wstępnej obróbce, są uznawane za nasiona po kiełkowaniu;

b)

występujące nasiona twarde są uznawane za nasiona zdolne do kiełkowania do maksymalnej wskazanej ilości;

c)

maksymalna łączna zawartość nasion innych niż gatunków Poa wynosząca 0,8 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie;

d)

maksymalna zawartość nasion Trifolium pratense wynosząca 1 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie;

e)

maksymalna łączna zawartość nasion Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa wynosząca 0,5 % wagowo w innym odpowiednim gatunku nie jest uznawana za zanieczyszczenie;

f)

określona maksymalna ilość nasion pojedynczego gatunku wyrażona jako procent wagowy nie ma zastosowania do nasion Poa spp.;

g)

obecność maksymalnie dwóch nasion Avena fatua i Avena sterilis w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli w drugiej próbce o tej samej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion tych gatunków;

h)

obecność jednego nasiona Avena fatua i Avena sterilis w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli w drugiej próbce o podwójnej określonej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion tych gatunków;

i)

określenie liczby nasion Avena fatua i Avena sterilis nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 12;

j)

określenie liczby nasion Cuscuta spp. nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 13;

k)

obecność jednego nasiona Cuscuta spp. w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli w drugiej próbce o tej samej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion Cuscuta spp.;

l)

waga próbki dla określenia liczby nasion Cuscuta spp. powinna być dwa razy większa niż waga podana w kolumnie 4 załącznika III dla odpowiednich gatunków;

m)

obecność jednego nasiona Cuscuta spp. w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli w drugiej próbce o podwójnej określonej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion Cuscuta spp.;

n)

określenie liczby nasion Rumex spp. innych niż Rumex acetosella i Rumex maritimus nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 14;

o)

liczba nasion Lupinus spp. innego koloru wyrażona procentowo nie przekracza:

w łubinie gorzkim

2 %

w odmianach Lupinus spp. innych niż łubin gorzki

1 %

p)

liczba nasion gorzkich w odmianach Lupinus spp. wyrażona procentowo nie przekracza 2,5 %.

3.   Organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność nasion, występują na możliwie najniższym poziomie.

II.   ELITARNY MATERIAŁ SIEWNY

Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, warunki ustanowione w sekcji I niniejszego załącznika odnoszą się do elitarnego materiału siewnego:

1)

Materiał siewny Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba i odmiany Poa pratensis, określony w załączniku I pkt 4 część druga zdania trzeciego, odpowiada następującym normom lub innym warunkom: minimalna czystość odmianowa wynosi 99,7 %.

Minimalna czystość odmianowa jest sprawdzana głównie podczas ocen polowych przeprowadzanych zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

2)

Materiał siewny odpowiada następującym innym normom lub warunkom:

A.

Tabela:

Gatunek

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin

Inne normy lub warunki

Ogółem

(% wagowo)

Zawartość mierzona liczbowo w próbce o wadze podanej w kolumnie 4 załącznika III

(ogółem na kolumnę)

Pojedynczy gatunek

Rumex spp. inne niż Rumex acetosella i Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 a)

2

5

5

 

i) j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

j)

Cynodon dactylon

0,3

20 a)

1

1

1

 

j)

Dactylis glomerata

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca arundinacea

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca filiformis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca ovina

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca rubra

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

×Festulolium

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium multiflorum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium perenne

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

j)

Poa annua

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa nemoralis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa palustris

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa pratensis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa trivialis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Trisetum flavescens

0,3

20 c)

1

1

1

 

i) j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 e)

g) j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Inne gatunki

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

B.

Inne normy lub warunki mające zastosowanie w przypadku, gdy występuje do nich odniesienie w tabeli w sekcji II pkt 2 część A niniejszego załącznika:

a)

obecność maksymalnie 80 nasion Poa spp. nie jest uznawana za zanieczyszczenie;

b)

warunku ustanowionego w kolumnie 3 nie stosuje się do nasion Poa spp. Maksymalna zawartość nasion Poa spp. innych niż gatunku będącego przedmiotem badania nie przekracza jednego nasiona w próbce 500 nasion;

c)

obecność maksymalnie 20 nasion Poa spp. nie jest uznawana za zanieczyszczenie;

d)

określenie liczby nasion Melilotus spp. nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 7;

e)

obecność jednego nasiona Melilotus spp. w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli w drugiej próbce o podwójnej określonej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion Melilotus spp.;

f)

warunek c) ustanowiony w sekcji I pkt 2 niniejszego załącznika nie ma zastosowania;

g)

warunek d) ustanowiony w sekcji I pkt 2 niniejszego załącznika nie ma zastosowania;

h)

warunek e) ustanowiony w sekcji I pkt 2 niniejszego załącznika nie ma zastosowania;

i)

warunek f) ustanowiony w sekcji I pkt 2 niniejszego załącznika nie ma zastosowania;

j)

warunki k) i m) ustanowione w sekcji I pkt 2 niniejszego załącznika nie mają zastosowania;

k)

liczba nasion gorzkich w odmianach Lupinus spp. wyrażona procentowo nie przekracza 1 %.

III.   HANDLOWY MATERIAŁ SIEWNY

Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, warunki ustanowione w sekcji I pkt 2 i 3 niniejszego załącznika stosuje się do handlowego materiału siewnego:

1)

Zawartość nasion wyrażona jako procent wagowy, ustalona w kolumnie 5 i 6 w tabeli sekcji I pkt 2 część A niniejszego załącznika, zostaje zwiększona o 1 %.

2)

W Poa annua maksymalna łączna zawartość nasion innych gatunków Poa wynosząca 10 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

3)

W Poa spp. innych niż Poa annua maksymalna łączna zawartość nasion innych gatunków Poa wynosząca 3 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

4)

W Hedysarum coronarium maksymalna łączna zawartość nasion Melilotus spp. wynosząca 1 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

5)

Warunek d) ustanowiony w sekcji I pkt 2 niniejszego załącznika nie ma zastosowania do Lotus corniculatus.

6)

W Lupinus spp.:

a)

minimalna czystość laboratoryjna wynosi 97 % wagowo;

b)

liczba nasion Lupinus spp. innego koloru wyrażona procentowo nie przekracza:

w łubinie gorzkim

4 %

w odmianach Lupinus spp. innych niż łubin gorzki

2 %

7)

W Vicia spp. maksymalna łączna zawartość nasion Vicia pannonica, Vicia villosa albo podobnych uprawianych gatunków w innym odpowiednim gatunku wynosząca 6 % wagowo nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

8)

W Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa minimalna czystość laboratoryjna wynosi 97 % wagowo.

ZAŁĄCZNIK III

WAGA PARTII I PRÓBEK

Gatunek

Maksymalna waga partii

(w tonach)

Minimalna waga próbki pobierana z partii

(w gramach)

Waga próbki dla określenia liczbowego, ustanowionego w kolumnach 12–14 załącznika II sekcja I pkt 2 część A i w kolumnach 3–7 załącznika II sekcja II pkt 2 część A

(w gramach)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

owoc

10

1 000

300

nasiono

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

owoc

10

600

600

nasiono

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

inne gatunki

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Maksymalna waga partii nie może być przekroczona o więcej niż 5 %.

”.

CZĘŚĆ B

Załączniki I, II i III do dyrektywy 66/402/EWG otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ UPRAWA

1.   Wcześniejsza uprawa z pól odpowiada produkcji materiału siewnego odmian i gatunków roślin uprawnych, a pole jest wystarczająco oczyszczone z roślin pozostałych z poprzednich upraw.

2.   Uprawa odpowiada następującym normom w odniesieniu do odległości od sąsiadujących źródeł pyłków, które mogą powodować niepożądane obce zapylenie, w szczególności w przypadku Sorghum spp. w odniesieniu do źródeł Sorghum halepense:

Uprawy

Minimalna odległość

Phalaris canariensis, Secale cereale inne niż mieszańce

do produkcji elitarnego materiału siewnego

300 m

do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

250 m

Sorghum spp.

300 m

xTriticosecale, odmiany samozapyleniowe

do produkcji elitarnego materiału siewnego

50 m

do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

20 m

Zea mays

200 m

Odległości te mogą nie być uwzględniane, jeżeli istnieje wystarczające zabezpieczenie przed obcym niepożądanym zapyleniem.

3.   Uprawa posiada wystarczającą tożsamość odmianową i czystość odmianową lub, w przypadku uprawy linii wsobnej, wystarczającą tożsamość i czystość w stosunku do jej cech. Dla produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych powyższe przepisy stosuje się również do cech, w tym męskiej sterylności lub przywracania płodności.

W szczególności rośliny Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale inne niż mieszańce, Sorghum spp. i Zea mays spełniają następujące inne normy lub warunki:

A.

Oryza sativa :

Liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako rośliny dzikie lub jako rośliny o czerwonych ziarnach nie przekracza:

0 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

1 na 50 m2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

B.

Phalaris canariensis, Secale cereale inne niż mieszańce:

Liczba roślin gatunków uprawnych wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące daną odmianą nie przekracza:

jednej na 30 m2 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

jednej na 10 m2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

C.

Sorghum spp.

a)

Wyrażona procentowo liczba roślin gatunku Sorghum innych niż gatunków uprawnych lub roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące daną linią wsobną lub danym składnikiem nie przekracza:

aa)

dla produkcji elitarnego materiału siewnego:

(i)

w czasie kwitnienia: 0,1 %;

(ii)

w czasie dojrzałości: 0,1 %;

bb)

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego:

(i)

rośliny składnika męskiego pylą, gdy rośliny składnika żeńskiego mają znamiona zdolne do zapylenia: 0,1 %;

(ii)

rośliny składnika żeńskiego:

w czasie kwitnienia: 0,3 %,

w czasie dojrzałości: 0,1 %;

b)

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego odmian mieszańcowych należy przestrzegać następujących innych norm lub warunków:

aa)

rośliny składnika męskiego pylą w wystarczającym stopniu w chwili, gdy rośliny składnika żeńskiego mają znamiona zdolne do zapylenia;

bb)

w przypadku gdy rośliny składnika żeńskiego mają znamiona zdolne do zapylenia, procent roślin o w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli, nie przekracza 0,1 %;

c)

uprawy odmian swobodnie zapylanych lub odmian syntetycznych Sorghum spp. Odpowiadają następującym normom: liczba roślin gatunków uprawnych wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące daną odmianą nie przekracza:

jednej na 30 m2 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

jednej na 10 m2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

D.

Zea mays :

a)

Wyrażona procentowo liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędących daną odmianą, linią wsobną lub składnikiem nie przekracza:

aa)

dla produkcji elitarnego materiału siewnego:

(i)

linie wsobne, 0,1 %;

(ii)

mieszaniec pojedynczy, każdy składnik, 0,1 %;

(iii)

odmiany swobodnie zapylane, 0,5 %;

bb)

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego:

(i)

składnik odmian mieszańcowych:

linie wsobne, 0,2 %;

mieszaniec pojedynczy, 0,2 %;

odmiana swobodnie zapylana, 1,0 %;

(ii)

odmiany swobodnie zapylane, 1,0 %;

b)

produkcja materiału siewnego odmian mieszańcowych odpowiada następującym innym normom lub warunkom:

aa)

rośliny składnika męskiego pylą w wystarczającym stopniu w chwili, gdy rośliny składnika żeńskiego są w fazie kwitnienia;

bb)

gdzie sytuacja tego wymaga, przeprowadza się kastrowanie;

cc)

jeśli 5 % lub więcej roślin składnika żeńskiego ma znamiona zdolne do zapylenia, procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli, nie przekracza:

1 % podczas każdej urzędowej oceny polowej, oraz

2 % podczas wszystkich urzędowych ocen polowych.

Uznaje się, że rośliny pyliły lub pylą, jeżeli na 50 mm lub większej powierzchni centralnej osi lub boków wiechy pylniki wyłoniły się z ich plew i pyliły lub pylą.

4.   Mieszańce Secale cereale

a)

Rośliny uprawne spełniają następujące normy w zakresie odległości między sąsiadującymi źródłami pyłków, które mogą powodować niepożądane obce zapylenie.

Uprawy

Minimalna odległość

dla produkcji elitarnego materiału siewnego:

 

w przypadku, gdy stosuje się męską sterylność

1 000 m

w przypadku, gdy nie stosuje się męskiej sterylności

600 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

500 m

b)

rośliny uprawne posiadają wystarczającą tożsamość i czystość w zakresie cech składników, włączając męską sterylność.

W szczególności rośliny uprawne odpowiadają następującym innym normom lub wymaganiom:

(i)

liczba roślin gatunków uprawnych wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące danym składnikiem nie przekracza:

jednej na 30 m2 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

jednej na 10 m2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego, przy czym normę tę stosuje się podczas urzędowych ocen polowych wyłącznie w odniesieniu do składnika żeńskiego;

(ii)

w przypadku elitarnego materiału siewnego, gdy stosowana jest męska sterylność, poziom sterylności składnika męskosterylnego wynosi przynajmniej 98 %;

c)

w odpowiednim przypadku kwalifikowany materiał siewny produkowany jest w uprawie mieszanej żeńskiego składnika męskosterylnego ze składnikiem męskim, który przywraca męską płodność.

5.   Uprawy służące do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta i samopylnego xTriticosecale.

a)

Uprawa odpowiada następującym normom dotyczącym odległości od sąsiednich źródeł pyłku, które mogą powodować niepożądane obce zapylenie:

minimalna odległość składnika żeńskiego wynosi 25 m od wszelkich innych odmian tego samego gatunku z wyjątkiem uprawy składnika męskiego,

odległość ta może nie być uwzględniana, jeśli istnieje wystarczające zabezpieczenie przed niepożądanym obcym zapyleniem;

b)

uprawa posiada wystarczającą tożsamość i czystość w zakresie cech składników.

W przypadku gdy materiał siewny produkowany jest przy użyciu chemicznych czynników tworzenia mieszańców, uprawa spełnia następujące inne normy lub warunki:

(i)

minimalna czystość odmianowa każdego składnika wynosi:

dla Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum i Triticum spelta: 99,7 %,

dla samopylnego xTriticosecale: 99,0 %;

(ii)

minimalna cecha mieszańcowa musi wynosić 95 %. Procent cechy mieszańcowej określa się zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi metodami, o ile takie istnieją. W przypadkach gdy cecha mieszańcowa jest ustalana podczas badania materiału siewnego, przed kwalifikacją, nie jest konieczne wcześniejsze określenie cechy mieszańcowej podczas inspekcji polowej.

6.   Organizmy szkodliwe, które zmniejszają przydatność materiału siewnego, w szczególności Ustilaginaceae, występują na możliwie jak najniższym poziomie.

7.   Przestrzeganie wyżej wymienionych innych norm i warunków sprawdzane jest dla elitarnego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych, a dla kwalifikowanego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych albo w trakcie inspekcji przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym.

Oceny polowe są przeprowadzane zgodnie z następującymi warunkami:

A.

Warunki oraz stadium rozwojowe roślin umożliwiają przeprowadzenie odpowiedniej oceny.

B.

Liczba ocen polowych wynosi co najmniej:

a)

dla Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: jedną;

b)

dla Sorghum spp. i Zea mays w fazie kwitnienia:

aa)

dla odmian zapylanych swobodnie: jedną;

bb)

dla linii wsobnych lub mieszańców: trzy.

Kiedy uprawy następują po Sorghum spp. i Zea mays w roku albo poprzednim, albo bieżącym, przeprowadza się co najmniej jedną specjalną ocenę polową w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów ustanowionych w niniejszym załączniku w pkt 1.

C.

Rozmiar, liczbę oraz rozmieszczenie części pola, które mają być poddane ocenie polowej w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów ustanowionych w niniejszym załączniku, określa się zgodnie z odpowiednimi metodami.

ZAŁĄCZNIK II

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ MATERIAŁ SIEWNY

1.   Materiał siewny posiada wystarczającą tożsamość odmianową i czystość odmianową lub, w przypadku materiału siewnego linii wsobnej, wystarczającą tożsamość i czystość w stosunku do jego cech. Dla materiału siewnego odmian mieszańcowych powyższe przepisy obowiązują również dla cech składników.

W szczególności materiał siewny gatunków wymienionych poniżej odpowiada następującym innym normom lub warunkom:

A.

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta inne niż mieszańce w każdym przypadku:

Kategoria

Minimalna czystość odmianowa

(%)

Elitarny materiał siewny

99,9

Kwalifikowany materiał siewny, pierwsze pokolenie

99,7

Kwalifikowany materiał siewny, drugie pokolenie

99,0

Minimalna czystość odmianowa jest sprawdzana głównie podczas ocen polowych przeprowadzanych zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

B.

Odmiany samozapyleniowe xTriticosecale inne niż mieszańce:

Kategoria

Minimalna czystość odmianowa

(%)

Elitarny materiał siewny

99,7

Kwalifikowany materiał siewny, pierwsze pokolenie

99,0

Kwalifikowany materiał siewny, drugie pokolenie

98,0

Minimalna czystość odmianowa sprawdzana jest głównie podczas ocen polowych przeprowadzanych zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

C.

Mieszańce Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta oraz samopylnego xTriticosecale:

Minimalna czystość odmianowa materiału siewnego kategorii »kwalifikowany materiał siewny« wynosi 90 %. Jest ona sprawdzana w urzędowych badaniach kontrolnych a posteriori na właściwej liczbie próbek.

D.

Sorghum spp. i Zea mays:

Tam, gdzie do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego odmian mieszańcowych został zastosowany żeński składnik męskosterylny i męski składnik, który nie przywraca płodności męskiej, materiał siewny jest produkowany:

albo przez wymieszanie partii materiału siewnego w proporcji odpowiedniej do odmiany, gdzie z jednej strony został zastosowany żeński składnik męskosterylny, a z drugiej strony został użyty żeński składnik męskopłodny,

lub przez uprawę żeńskiego składnika męskosterylnego oraz żeńskiego składnika męskopłodnego w proporcji odpowiedniej do odmiany. Proporcje tych składników są sprawdzane podczas ocen polowych przeprowadzanych zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

E.

Mieszańce Secale cereale:

Materiału siewnego nie uznaje się za kwalifikowany materiał siewny, o ile nie zostaną uwzględnione wyniki urzędowego, pokontrolnego badania, na próbkach elitarnego materiału siewnego, pobranego urzędowo, przeprowadzonego podczas okresu wzrostu materiału siewnego, przedstawionego do certyfikacji jako kwalifikowany materiał siewny w celu określenia, czy elitarny materiał siewny spełnia wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do tożsamości i czystości cech składników, w tym męskiej sterylności.

2.   Materiał siewny spełnia następujące inne normy lub warunki w odniesieniu do kiełkowania, czystości laboratoryjnej i zawartości materiału siewnego innych gatunków roślin:

A.

Tabela:

Gatunek i kategoria

Minimalna zdolność kiełkowania

(% czystych nasion)

Minimalna czystość laboratoryjna

(% wagowo)

Maksymalna liczba nasion innych gatunków roślin, włączając nasiona czerwone Oryza sativa w próbce o wadze określonej w kolumnie 4 załącznika III

(ogółem na kolumnę)

Inne gatunki roślin (a)

Nasiona czerwone Oryza sativa

Inne gatunki zbóż

Gatunki roślin innych niż zboża

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elitarny materiał siewny

85

99

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

kwalifikowany materiał siewny, pierwsze i drugie rozmnożenie

85 d)

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Avena nuda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elitarny materiał siewny

75

99

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

kwalifikowany materiał siewny, pierwsze i drugie rozmnożenie

75 d)

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Oryza sativa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elitarny materiał siewny

80

98

4

1

 

 

 

 

1

kwalifikowany materiał siewny, pierwsze rozmnożenie

80

98

10

3

 

 

 

 

3

kwalifikowany materiał siewny, drugie rozmnożenie

80

98

15

5

 

 

 

 

3

Secale cereale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elitarny materiał siewny

85

98

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

kwalifikowany materiał siewny

85

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Phalaris canariensis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elitarny materiał siewny

75

98

4

 

1 b)

 

0 c)

 

 

kwalifikowany materiał siewny

75

98

10

 

5

 

0 c)

 

 

Sorghum spp.

80

98

0

 

 

 

 

 

 

xTriticosecale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elitarny materiał siewny

80

98

4

 

1 b)

3

0 c)

1

 

kwalifikowany materiał siewny, pierwsze i drugie rozmnożenie

80

98

10

 

7

7

0 c)

3

 

Zea mays

90

98

0

 

 

 

 

 

 

B.

Inne normy lub warunki, mające zastosowanie w przypadku, gdy występuje do nich odniesienie w tabeli w sekcji 2 część A niniejszego załącznika:

a)

maksymalna zawartość nasion podana w kolumnie 4 obejmuje także nasiona gatunków w kolumnach 5–10;

b)

drugie nasiono nie jest uważane za zanieczyszczenie, jeśli w drugiej próbce o tej samej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion innych gatunków zbóż;

c)

obecność jednego nasiona Avena fatua, Avena sterilis lub Lolium temulentum w próbce określonej wagi nie jest uważana za zanieczyszczenie, jeżeli w drugiej próbce o tej samej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion tych gatunków;

d)

w przypadku odmian Hordeum vulgare (jęczmień nagoziarnisty) wymagana minimalna zdolność kiełkowania jest ograniczona do 75 % czystych nasion. Urzędowa etykieta zawiera słowa »Minimalna zdolność kiełkowania 75 %«.

3.   Organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność nasion, występują na możliwie najniższym poziomie.

W szczególności materiał siewny odpowiada następującym normom w odniesieniu do Claviceps purpurea (maksymalna liczba przetrwalników grzybów lub ich fragmentów w próbce o wadze określonej w kolumnie 3 załącznika III).

Kategoria

Claviceps purpurea

Rośliny zbożowe inne niż mieszańce Secale cereale:

 

elitarny materiał siewny

1

kwalifikowany materiał siewny

3

Mieszańce Secale cereale:

 

elitarny materiał siewny

1

kwalifikowany materiał siewny

4 (1)

ZAŁĄCZNIK III

WAGA PARTII I PRÓBEK

Gatunek

Maksymalna waga partii

(w tonach)

Minimalna waga próbki pobierana z partii

(w gramach)

Waga próbki dla określenia liczbowego, ustanowionego w kolumnach 4–10 załącznika II pkt 2 część A i załącznika II pkt 3

(w gramach)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, elitarny materiał siewny linii wsobnych

40

250

250

Zea mays, elitarny materiał siewny inny niż linii wsobnych; kwalifikowany materiał siewny

40

1 000

1 000

Maksymalna waga partii nie może być przekroczona o więcej niż 5 %.

”.

CZĘŚĆ C

W załącznikach II i III do dyrektywy 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II w pkt 3 dodaje się punkt w brzmieniu:

„c)

Inne normy lub warunki mające zastosowanie w przypadku, gdy występuje do nich odniesienie w tabeli w lit. a):

w przypadku odmian Zea mays (kukurydza cukrowa – odmiany supersłodkie) wymagana minimalna zdolność kiełkowania jest ograniczona do 80 % czystych nasion. Etykieta urzędowa lub etykieta dostawcy, gdzie stosowne, zawiera słowa »Minimalna zdolność kiełkowania 80 %«”

2)

w pkt 1 załącznika III lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

nasiona Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba – 30 ton;

b)

nasiona wielkości nie mniejszej niż ziarno pszenicy, inne niż Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba – 20 ton.”.

CZĘŚĆ D

Załączniki I, II i III do dyrektywy 2002/57/WE otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UPRAWY

1.   Poprzednia uprawa na polu nie może być niezgodna z wymaganiami dotyczącymi uprawy materiału siewnego gatunków i odmian uprawnych, a pole musi być wystarczająco wolne od roślin pojawiających się samorzutnie w miejscach poprzedniej uprawy.

W przypadku mieszańców Brassica napus ich uprawę na gruntach produkcyjnych podejmuje się po upływie pięciu lat od ostatniej uprawy roślin z rodziny Brassicaceae (Cruciferae).

2.   Uprawa spełnia następujące normy dotyczące odległości od sąsiednich źródeł pyłków, które mogą skutkować niepożądanym obcym zapyleniem:

Uprawa

Minimalna odległość

Brassica spp. inne niż Brassica napus, Cannabis sativa inne niż jednopienne Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. inne niż mieszańce Gossypium hirsutum i/lub Gossypium barbadense, Sinapis alba:

 

dla produkcji elitarnego materiału siewnego

400 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

200 m

Brassica napus:

 

dla produkcji elitarnego materiału siewnego odmian innych niż mieszańce

200 m

dla produkcji elitarnego materiału siewnego mieszańców

500 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego odmian innych niż mieszańce

100 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców

300 m

Cannabis sativa, jednopienne Cannabis sativa:

 

dla produkcji elitarnego materiału siewnego

5 000 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

1 000 m

Helianthus annuus:

 

dla produkcji elitarnego materiału siewnego mieszańców

1 500 m

dla produkcji elitarnego materiału siewnego odmian innych niż mieszańce

750 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

500 m

Gossypium hirsutum lub Gossypium barbadense:

 

dla produkcji elitarnego materiału siewnego linii rodzicielskich Gossypium hirsutum

100 m

dla produkcji elitarnego materiału siewnego linii rodzicielskich Gossypium barbadense

200 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego odmian innych niż mieszańce i wewnątrzgatunkowych mieszańców Gossypium hirsutum produkowanych bez cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS)

30 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego wewnątrzgatunkowych mieszańców Gossypium hirsutum produkowanych z CMS

800 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego odmian innych niż mieszańce i wewnątrzgatunkowych mieszańców Gossypium barbadense produkowanych bez CMS

150 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego wewnątrzgatunkowych mieszańców Gossypium barbadense produkowanych z CMS

800 m

dla produkcji elitarnego materiału siewnego stabilnych międzygatunkowych mieszańców Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense

200 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego stabilnych międzygatunkowych mieszańców Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense oraz mieszańców produkowanych bez CMS

150 m

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense produkowanych z CMS

800 m

Odległości te mogą nie być uwzględnianie, jeżeli istnieje wystarczające zabezpieczenie przed niepożądanym obcym zapyleniem.

3.   Uprawa posiada wystarczającą tożsamość odmianową i czystość odmianową lub, w przypadku uprawy linii wsobnej, wystarczającą tożsamość i czystość w stosunku do jej cech.

Dla produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych powyższe przepisy obowiązują również w odniesieniu do cech składników, w tym męskiej sterylności lub przywracania płodności.

W szczególności uprawy Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. oraz mieszańców Helianthus annuus i Brassica napus spełniają następujące inne normy i warunki:

A.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi i Gossypium spp. inne niż mieszańce:

Liczba roślin gatunków uprawnych wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące daną odmianą nie przekracza:

jednej na 30 m2 przy produkcji elitarnego materiału siewnego,

jednej na 10 m2 przy produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

B.

Mieszańce Helianthus annuus:

a)

wyrażona procentowo liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące daną linią wsobną lub składnikiem nie przekracza:

aa)

dla produkcji elitarnego materiału siewnego:

 

(i)

linie wsobne

0,2 %

(ii)

mieszańce pojedyncze:

 

męskie rośliny rodzicielskie, które pylą, podczas gdy 2 % lub więcej roślin żeńskich posiada podatne kwiaty

0,2 %

żeńska roślina rodzicielska

0,5 %

bb)

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego:

 

składnik męski roślin, które pylą, podczas gdy 5 % lub więcej roślin żeńskich posiada podatne kwiaty

0,5 %

składnik żeński

1,0 %

b)

Produkcja nasion odmian mieszańcowych odpowiada następującym innym normom lub warunkom:

aa)

rośliny składnika męskiego pylą w wystarczającym stopniu w chwili, gdy rośliny składnika żeńskiego znajdują się w fazie kwitnienia;

bb)

w przypadku gdy rośliny składnika żeńskiego posiadają znamiona zdolne do zapłodnienia, wyrażona procentowo liczba roślin składnika żeńskiego, które pyliły lub pylą, nie przekracza 0,5 %;

cc)

dla produkcji elitarnego materiału siewnego wyrażona procentowo łączna liczba roślin składnika żeńskiego wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędących danym składnikiem, które pyliły lub pylą, nie przekracza 0,5 %;

dd)

w przypadku gdy nie może zostać spełniony warunek ustanowiony w sekcji I pkt 2 załącznika II, muszą zostać spełnione następujące warunki: do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego musi zostać zastosowany składnik męskosterylny poprzez zastosowanie składnika męskiego zawierającego specyficzną linię lub linie przywracania, tak aby co najmniej jedna trzecia roślin otrzymana z powstałego w ten sposób mieszańca produkowała pyłek normalny pod każdym względem.

C.

Mieszańce Brassica napus, produkowane przy zastosowaniu męskiej sterylności:

a)

wyrażona procentowo liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako niebędące daną linią wsobną lub składnikiem nie przekracza:

aa)   

dla produkcji elitarnego materiału siewnego

(i)

linie wsobne

0,1 %

(ii)   

mieszańce pojedyncze

składnik męski

0,1 %

składnik żeński

0,2 %

bb)   

dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

składnik męski

0,3 %

składnik żeński

1,0 %

b)

Męska sterylność musi wynosić co najmniej 99 % dla produkcji elitarnego materiału siewnego i 98 % dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. Poziom męskiej sterylności ocenia się, badając kwiaty na nieobecność płodnych torebek pylnikowych.

D.

Mieszańce Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense:

a)

w uprawach produkujących elitarny materiał siewny linii rodzicielskich Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense minimalna czystość odmianowa rodzicielskich linii zarówno żeńskich, jak i męskich, wynosi 99,8 %, przy czym 5 % lub więcej roślin nasiennych musi posiadać receptory kwiatowe. Poziom męskiej sterylności nasiennej linii rodzicielskiej ocenia się, badając kwiaty na obecność sterylnych torebek pylnikowych, i nie jest on niższy niż 99,9 %;

b)

w uprawach produkujących kwalifikowany materiał siewny odmian mieszańcowych Gossypium hirsutum lub Gossypium barbadense minimalna czystość odmianowa linii rodzicielskich, zarówno nasiennej, jak i pylnej, wynosi 99,5 %, przy czym 5 % lub więcej roślin dających nasiona posiada podatne kwiaty. Poziom męskiej sterylności nasiennej linii rodzicielskiej ocenia się, badając kwiaty na obecność sterylnych torebek pylnikowych, i nie jest on niższy niż 99,7 %.

4.   Organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność nasion, występują na możliwie najniższym poziomie. W przypadku odmiany Glycine max warunek ten ma w szczególności zastosowanie do organizmów Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora oraz var. sojae, Phialophora gregata i Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.   Przestrzeganie wyżej wymienionych innych norm i warunków sprawdzane jest dla elitarnego materiału siewnego podczas urzędowych ocen polowych, a dla kwalifikowanego materiału siewnego podczas urzędowych ocen polowych albo podczas ocen przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym. Oceny polowe są przeprowadzane zgodnie z następującymi warunkami:

A.

Stan i faza rozwoju uprawy umożliwiają przeprowadzenie odpowiedniego badania.

B.

W przypadkach innych niż uprawa mieszańców Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense ma miejsce przynajmniej jedna ocena.

W przypadku mieszańców Helianthus annuus mają miejsce przynajmniej dwie oceny.

W przypadku mieszańców Brassica napus mają miejsce przynajmniej trzy oceny: pierwsza przeprowadzana jest przed fazą kwitnienia, druga we wczesnej fazie kwitnienia, a trzecia pod koniec fazy kwitnienia.

W przypadku mieszańców Gossypium hirsutum lub Gossypium barbadense mają miejsce przynajmniej trzy oceny: pierwsza przeprowadzana jest we wczesnej fazie kwitnienia, druga przed końcem fazy kwitnienia, a trzecia pod koniec fazy kwitnienia po usunięciu, tam gdzie jest to właściwe, pylnych roślin rodzicielskich.

C.

Rozmiar, liczbę oraz rozmieszczenie części pola, które mają być poddane ocenie polowej w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów ustanowionych w niniejszym załączniku, określa się zgodnie z odpowiednimi metodami.

ZAŁĄCZNIK II

WARUNKI, KTÓRE MA SPEŁNIAĆ MATERIAŁ SIEWNY

I.   ELITARNY MATERIAŁ SIEWNY I KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY

1.   Materiał siewny posiada wystarczającą tożsamością odmianową i czystością odmianową. W szczególności materiał siewny gatunków wymienionych poniżej odpowiada następującym innym normom lub warunkom:

Gatunek i kategoria

Minimalna czystość odmianowa

(%)

Arachis hypogaea:

 

elitarny materiał siewny

99,7

kwalifikowany materiał siewny

99,5

Brassica napus, inne niż mieszańce, inne niż odmiany stosowane wyłącznie na pasze, Brassica rapa, inne niż odmiany stosowane wyłącznie na pasze:

 

elitarny materiał siewny

99,9

kwalifikowany materiał siewny

99,7

Brassica napus inne niż mieszańce, odmiany stosowane wyłącznie na pasze, Brassica rapa, odmiany stosowane wyłącznie na pasze, Helianthus annuus, inne niż odmiany mieszańcowe, w tym ich składniki, Sinapis alba:

 

elitarny materiał siewny

99,7

kwalifikowany materiał siewny

99,0

Glycine max:

 

elitarny materiał siewny

99,5

kwalifikowany materiał siewny

99,0

Linum usitatissimum:

 

elitarny materiał siewny

99,7

kwalifikowany materiał siewny pierwszego rozmnożenia

98,0

kwalifikowany materiał siewny drugiego i trzeciego rozmnożenia

97,5

Papaver somniferum:

 

elitarny materiał siewny

99,0

kwalifikowany materiał siewny

98,0

Minimalna czystość odmianowa jest sprawdzania głównie podczas ocen polowych zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

2.   W przypadku mieszańców Brassica napus produkowanych przy zastosowaniu męskiej sterylności nasiona muszą odpowiadać warunkom i normom wyszczególnionym w lit. a)–d).

a)

Materiał siewny posiada wystarczającą tożsamość i czystość w zakresie cech odmianowych swoich składników, w tym w zakresie męskiej sterylności lub przywracania płodności.

b)

Minimalna czystość odmianowa materiału siewnego wynosi:

elitarny materiał siewny, składnik żeński

99,0 %

elitarny materiał siewny, składnik męski

99,9 %

kwalifikowany materiał siewny

90,0 %

c)

Materiału siewnego nie uznaje się za kwalifikowany materiał siewny, o ile nie zostaną uwzględnione wyniki urzędowego, pokontrolnego badania na poletku, na próbkach pobranego urzędowo elitarnego materiału siewnego, przeprowadzonego w czasie wzrostu materiału siewnego, przedstawionego do certyfikacji jako kwalifikowany materiał siewny w celu określenia, czy elitarny materiał siewny spełnia wymogi ustanowione dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do tożsamości w zakresie cech składników, w tym męskiej sterylności, i wymogi norm dla elitarnego materiału siewnego w odniesieniu do minimalnej czystości odmianowej, ustanowione w lit. b).

W przypadku elitarnego materiału siewnego mieszańców czystość odmianową można oceniać, stosując właściwe metody biochemiczne.

d)

Zgodność z normami dotyczącymi minimalnej czystości odmianowej, ustanowionymi w lit. b) w odniesieniu do kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców, jest monitorowana przy zastosowaniu urzędowych badań pokontrolnych na właściwej proporcji próbek pobieranych urzędowo. Mogą być stosowane właściwe metody biochemiczne.

3.   W przypadku gdy warunki ustanowione w załączniku I pkt 3 część B lit. b) pkt dd) nie mogą być spełnione, spełnione są następujące warunki: w przypadku gdy do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców Helianthus annuus zastosowano żeński składnik męskosterylny i składnik męski, który nie przywraca męskiej płodności, materiał siewny wyprodukowany przez rodzicielski składnik męskosterylny jest mieszany z materiałem siewnym wyprodukowanym przez w pełni płodny składnik rodzicielski. Stosunek materiału siewnego rodzicielskiego składnika męskosterylnego do rodzicielskiego składnika męskopłodnego nie przekracza dwa do jednego.

4.   Materiał siewny odpowiada następującym innym normom lub warunkom w zakresie kiełkowania, czystości laboratoryjnej i zawartości materiału siewnego innych gatunków roślin, w tym Orobanche spp.:

A.

Tabela:

Gatunek i kategoria

Minimalna zdolność kiełkowania

(% czystych nasion)

Czystość laboratoryjna

Maksymalna zawartość liczbowa materiału siewnego innych gatunków roślin w próbce o wadze określonej w kolumnie 4 załącznika III

(łącznie dla kolumny)

Warunki dotyczące zawartości materiału siewnego Orobanche

Minimalna czystość laboratoryjna

(% wagowo)

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin

(% wagowo)

Inne gatunki roślin a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. inne niż Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

elitarny materiał siewny

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

2

 

 

 

kwalifikowany materiał siewny

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 b)

0

0 c)

 

 

 

 

e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 c)

 

 

 

 

e)

Carum carvi

70

97

25 b)

0

0 c) d)

10

 

3

 

 

Glycine max

80

98

5

0

0 c)

 

 

 

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

len

92

99

15

0

0 c) d)

 

 

4

2

 

siemię lniane

85

99

15

0

0 c) d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 b)

0

0 c) d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

elitarny materiał siewny

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

2

 

 

 

kwalifikowany materiał siewny

85

98

0,3

0

0 c) d)

10

5

 

 

 

B.

Inne normy lub warunki, mające zastosowanie w przypadku, gdy występuje do nich odniesienie w tabeli w sekcji I pkt 4 część A niniejszego załącznika:

a)

maksymalna zawartość materiału siewnego ustanowiona w kolumnie 5 obejmuje także materiał siewny gatunków z kolumn 6–11;

b)

określenie całkowitej liczby nasion innych gatunków roślin nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 5;

c)

określenie całkowitej liczby nasion Cuscuta spp. nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 7;

d)

obecność jednego nasiona Cuscuta spp. w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeśli w drugiej próbce o tej samej wadze nie zostanie wykazana obecność nasion Cuscuta spp.;

e)

materiał siewny nie zawiera Orobanche spp.; jednakże obecność jednego nasiona Orobanche spp. w próbce o wadze 100 g nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeśli w drugiej próbce o wadze 200 g nie zostanie wykazana obecność nasion Orobanche spp.

5.   Organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność nasion, występują na możliwie najniższym poziomie. W szczególności materiał siewny odpowiada następującym innym normom lub warunkom:

A.

Tabela:

Gatunek

Szkodliwe organizmy

Maksymalny procent liczby nasion porażonych szkodnikami

(łącznie dla kolumny)

Sclerotinia sclerotiorum (maksymalna liczba przetrwalników grzybów lub ich fragmentów w próbce o wadze określonej w kolumnie 4 załącznika III)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 b)

Brassica rapa

 

 

 

5 b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 b)

Linum usitatissimum

5

5 a)

 

 

Sinapis alba

 

 

 

5 b)

B.

Inne normy lub warunki, mające zastosowania w przypadku, gdy występuje do nich odniesienie w tabeli zamieszczonej w sekcji I pkt 5 część A niniejszego załącznika:

a)

dla Linum usitatissimum – lnu, maksymalna wyrażona procentowo liczba nasion porażonych Phoma exigua var. linicola nie przekracza 1;

b)

określenie liczby przetrwalników grzybów Sclerotinia sclerotiorum lub ich fragmentów nie jest konieczne, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 5 niniejszej tabeli.

C.

Szczególne normy lub inne warunki, które mają zastosowanie do Glycine max:

a)

w odniesieniu do Pseudomonas syringae pv. glycinea maksymalna liczba podprób w jednej próbie minimum 5 000 nasion na partię dzielonej dalej na 5 podprób, które uznano za porażone powyższymi szkodnikami, nie przekracza 4.

W przypadku gdy zostaną zidentyfikowane podejrzane kolonie we wszystkich pięciu podpróbach, można zastosować odpowiednie biochemiczne testy na podejrzanych koloniach wyizolowanych na sprzyjającym podłożu z każdej podpróby w celu potwierdzenia powyższych norm lub warunków;

b)

w odniesieniu do Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum maksymalna liczba nasion porażonych nie przekracza 15 %;

c)

ilość substancji obojętnej zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi metodami badawczymi nie przekracza 0,3 % wagowo.

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2, państwa członkowskie mogą uzyskać zezwolenie na nieprzeprowadzanie badań w odniesieniu do powyższych szczególnych norm lub innych warunków, chyba że na podstawie wcześniejszego doświadczenia, istnieje wątpliwość, czy te normy lub warunki zostały spełnione.

II.   HANDLOWY MATERIAŁ SIEWNY

Z wyjątkiem pkt 1, warunki, o których mowa w załączniku II sekcja I, stosuje się do handlowego materiału siewnego.

ZAŁĄCZNIK III

WAGA PARTII I PRÓBEK

Gatunek

Maksymalna waga partii

(w tonach)

Minimalna waga próbki pobieranej z partii

(w gramach)

Waga próbki dla określenia liczbowego, ustanowionego w kolumnach 5–11 załącznika II sekcja I pkt 4 część A i w kolumnie 5 załącznika II sekcja I pkt 5 część A

(w gramach)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Maksymalna waga partii nie może zostać przekroczona o więcej niż 5 %..


(1)  Obecność pięciu przetrwalników grzybów lub ich fragmentów w próbce o określonej wadze jest uważana za zgodną z normami, jeśli w drugiej próbce o tej samej wadze wykazana zostanie obecność nie więcej niż czterech przetrwalników grzybów lub ich fragmentów.


Top