EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1166

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 321 z 1.12.2008, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; Uchylony przez 32018R1091

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1166/oj

1.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/14


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1166/2008

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (2) przewiduje program prowadzenia badań wspólnotowych w celu dostarczania statystyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do 2007 r.

(2)

Program badań struktury gospodarstw rolnych prowadzonych w całej Wspólnocie począwszy od lat 1966/67, należy kontynuować w celu badania tendencji na poziomie Wspólnoty. Dla zachowania przejrzystości rozporządzenie (EWG) nr 571/88 powinno zostać zastąpione niniejszym rozporządzeniem.

(3)

W celu uaktualnienia podstawowych rejestrów gospodarstw rolnych i uzyskania innych informacji wymaganych dla odpowiedniego warstwowania w badaniach reprezentacyjnych istnieje konieczność przeprowadzania spisu gospodarstw rolnych we Wspólnocie przynajmniej co dziesięć lat. Ostatni spis przed przyjęciem niniejszego rozporządzenia odbył się w latach 1999/2000.

(4)

Istnieje konieczność gromadzenia danych na temat wdrażania środków związanych z rozwojem obszarów wiejskich, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).

(5)

W konkluzjach z dnia 19 grudnia 2006 r. na temat wskaźników rolno-środowiskowych Rada uznała, że istnieje zapotrzebowanie na porównywalne dane dotyczące działalności rolnej, uzyskiwane na odpowiednim poziomie geograficznym i obejmujące całą Wspólnotę. Rada zwróciła się do Komisji o podjęcie środków określonych w komunikacie Komisji z dnia 15 sierpnia 2006 r. (4), które obejmują opracowanie danych statystycznych dotyczących zwłaszcza praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych oraz wykorzystania środków produkcji w rolnictwie.

(6)

Informacje statystyczne na temat różnych metod produkcji rolnej na poziomie pojedynczych gospodarstw rolnych są niewystarczające. W związku z tym, aby dostarczyć dodatkowych danych statystycznych umożliwiających opracowanie polityki rolno-środowiskowej oraz poprawę jakości wskaźników rolno-środowiskowych, należy usprawnić gromadzenie informacji na temat metod produkcji rolnej w powiązaniu z informacjami uzyskanymi z badania struktury gospodarstw rolnych.

(7)

Porównywalne statystyki dotyczące struktury gospodarstw rolnych pochodzące ze wszystkich państw członkowskich są istotne dla określenia rozwoju polityki rolnej we Wspólnocie. Dlatego też w odniesieniu do badanych cech należy w miarę możliwości stosować standardowe klasyfikacje i wspólne definicje.

(8)

Przeprowadzenie w roku 2010 badania struktury gospodarstw rolnych, a w roku 2011 dziesięcioletniego spisu ludności stanowiłoby znaczne obciążenie dla służb statystycznych państw członkowskich, gdyby terminy realizacji w terenie tych dwóch istotnych badań się pokrywały. Należy zatem wprowadzić odstępstwo umożliwiające państwom członkowskim przeprowadzenie badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2009.

(9)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (5) stanowi ramy odniesienia dla przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w odniesieniu do poszanowania norm bezstronności, rzetelności, odpowiedniości, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych oraz przejrzystości. Rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania danych objętych poufnością informacji statystycznych do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (6) stanowi ramy odniesienia w zakresie przekazywania i ochrony poufnych danych statystycznych dostarczanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, mające na celu zapewnienie, że nie zachodzi bezprawne ujawnianie i wykorzystywanie danych statystycznych Wspólnoty do celów innych niż statystyczne w trakcie ich opracowywania i rozpowszechniania.

(10)

Wykorzystywanie przez Komisję informacji na temat położenia gospodarstwa rolnego powinno być ograniczone do analiz statystycznych i nie powinno obejmować losowania próby ani przeprowadzania badań. Należy zapewnić niezbędną ochronę poufności danych, między innymi poprzez zmniejszenie dokładności parametrów dotyczących położenia i odpowiednie agregowanie danych przy publikacji statystyk.

(11)

Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3037/90 (7) ustanowiono statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie.

(12)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (8) jednostki terytorialne należy określić zgodnie z klasyfikacją NUTS.

(13)

W celu maksymalnego zmniejszenia obciążenia respondentów i państw członkowskich związanego z gromadzeniem danych należy zapewnić możliwość korzystania z badań reprezentacyjnych i źródeł administracyjnych.

(14)

Przeprowadzenie badań statystycznych będzie wymagało od państw członkowskich i Komisji przeznaczenia na ten cel w ciągu szeregu lat znacznych środków finansowych, których znaczna część będzie wykorzystywana na spełnienie wymogów Wspólnoty.

(15)

Uznaje się, że w wielu państwach członkowskich spełnienie wymogów dotyczących lokalizacji i identyfikacji satelitarnej gospodarstw rolnych napotyka poważne trudności metodologiczne i techniczne.

(16)

Należy zatem ustanowić przepisy umożliwiające wsparcie programu badań dotacjami Wspólnoty w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (9).

(17)

Niniejsze rozporządzenie określa kopertę finansową na cały czas trwania programu, która stanowi zasadniczy punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej, w rozumieniu punktu 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (10).

(18)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie systematyczne tworzenie statystyk wspólnotowych dotyczących struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, z uwagi na rozmiary i skutki niniejszego rozporządzenia, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(19)

Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (11).

(20)

W szczególności Komisja powinna być uprawniona do definiowania współczynników dotyczących sztuk dużych, definiowania badanych cech i dostosowywania załączników do niniejszego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(21)

Przeprowadzono konsultacje ze Stałym Komitetem ds. Statystyk Rolniczych ustanowionym decyzją Rady 72/279/EWG (12),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy tworzenia porównywalnych statystyk wspólnotowych dotyczących struktury gospodarstw rolnych oraz badania metod produkcji rolnej.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„gospodarstwo rolne” lub „gospodarstwo” oznacza wyodrębnioną jednostkę, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, która posiada oddzielne kierownictwo i prowadzi działalność rolniczą wymienioną w załączniku I na terytorium gospodarczym Unii Europejskiej jako działalność podstawową lub drugorzędną;

b)

„sztuka duża” oznacza standardową jednostkę miary umożliwiającą sumowanie poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich do celów porównawczych. Sztuki duże określa się na podstawie wymogów żywieniowych poszczególnych kategorii zwierząt, dla których przyjmuje się odpowiednie współczynniki, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2;

c)

„badania reprezentacyjne” oznaczają badania statystyczne w oparciu o warstwowe losowanie próby, których celem jest uzyskanie reprezentatywnych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych na szczeblu regionalnym i krajowym; w warstwowaniu uwzględnia się wielkość i typ gospodarstwa rolnego, tak aby gospodarstwa rolne o różnej wielkości i różnych typów były odpowiednio reprezentowane;

d)

„region” oznacza jednostkę terytorialną NUTS 2 określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003;

e)

„położenie gospodarstwa rolnego” oznacza współrzędne szerokości i długości geograficznej z dokładnością do 5 minut szerokości kątowej, tak by uniemożliwić bezpośrednią identyfikację poszczególnych gospodarstw rolnych; jeżeli dane położenie określone na podstawie szerokości i długości geograficznej obejmuje tylko jedno gospodarstwo rolne, to gospodarstwo to przyporządkowywane jest do innego położenia, które obejmuje co najmniej jeszcze jedno gospodarstwo rolne.

Artykuł 3

Zakres badań

1.   Badania określone w niniejszym rozporządzeniu obejmują:

a)

gospodarstwa rolne, w których powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do celów rolniczych wynosi co najmniej jeden hektar;

b)

gospodarstwa rolne, w których powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do celów rolniczych jest mniejsza niż jeden hektar, o ile część produkcji tych gospodarstw przeznaczona jest na sprzedaż lub jeśli wielkość ich produkcji przekracza pewne fizyczne progi.

2.   Jednakże państwa członkowskie, które stosują wielkości progów powyżej jednego hektara, ustalają ten próg na potrzeby badań na poziomie, wyłączającym jedynie najmniejsze gospodarstwa rolne, których łączny udział w ogólnej powierzchni użytkowanych użytków rolnych z wyłączeniem terenów wspólnych, jak i w całkowitej liczbie sztuk dużych wynosi najwyżej 2 %.

3.   W każdym przypadku należy uwzględnić wszystkie gospodarstwa rolne osiągające jeden z progów fizycznych określonych w załączniku II.

Artykuł 4

Źródła danych

1.   Państwa członkowskie wykorzystują informacje ze zintegrowanego systemu zarządzenia i kontroli przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (13), systemu identyfikacji i rejestracji bydła przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 (14) oraz rejestru gospodarstw ekologicznych ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 (15), o ile te informacje są co najmniej takiej samej jakości, jak informacje uzyskane z badań statystycznych. Państwa członkowskie mogą również korzystać ze źródeł administracyjnych dotyczących uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz konkretnych środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w załączniku III.

2.   Jeżeli dane państwo członkowskie postanowi wykorzystać inne źródła administracyjne niż te, które określono w ust. 1, wówczas powiadamia z wyprzedzeniem Komisję i podaje szczegółowe informacje dotyczące metody, którą zamierza stosować, oraz jakości danych pochodzących z tego źródła administracyjnego.

Artykuł 5

Wymogi dokładności

1.   Państwa członkowskie przeprowadzające badania reprezentacyjne zapewniają, aby ważone wyniki badań były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku IV.

2.   W uzasadnionych przypadkach Komisja zezwala państwom członkowskim na zastosowanie wyjątków od wymogów dokładności, o których mowa w ust. 1, dla określonych regionów.

ROZDZIAŁ II

STATYSTYKI DOTYCZĄCE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

Artykuł 6

Badania struktury gospodarstw rolnych

1.   W latach 2010, 2013 i 2016 państwa członkowskie przeprowadzą badania struktury gospodarstw rolnych, zwane dalej „badaniami struktury gospodarstw rolnych”.

2.   Badanie struktury gospodarstw rolnych w roku 2010 przeprowadza się w formie spisu. Jednak w przypadku cechy „inna działalność zarobkowa” osób pracujących w gospodarstwie, wymienionych w załączniku III sekcja V ppkt (ii), można zastosować badanie reprezentacyjne.

3.   Badania struktury gospodarstw rolnych w latach 2013 i 2016 mogą być przeprowadzone w formie badania reprezentacyjnego.

Artykuł 7

Cechy objęte badaniem

1.   Państwa członkowskie dostarczają informacje na temat cech objętych badaniem wymienionych w załączniku III.

2.   Komisja może dokonać zmian w wykazie cech objętych badaniem zamieszczonym w załączniku III w odniesieniu do badań struktury gospodarstw rolnych w latach 2013 i 2016 zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

3.   Jeżeli dane państwo członkowskie stwierdzi, że cecha charakterystyczna występuje rzadko lub wcale, cecha ta może być wyłączona z procesu zbierania danych. W roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym ma zostać przeprowadzone badanie, dane państwo członkowskie informuje Komisję o wszelkich cechach wyłączonych z procesu zbierania danych.

4.   Definicje cech badanych przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Artykuł 8

Okresy odniesienia

Okresy odniesienia dla badań struktury gospodarstw rolnych przeprowadzanych w latach 2010, 2013 i 2016 są następujące:

a)

dla cech badanych dotyczących gruntów, określonych w załączniku III – okres 12 miesięcy kończący się w dniu odniesienia między 1 marca a 31 października roku, w którym badanie jest przeprowadzane;

b)

dla cech badanych dotyczących zwierząt gospodarskich, określonych w załączniku III – dzień odniesienia między 1 marca a 31 grudnia roku, w którym badanie jest przeprowadzane;

c)

dla cech badanych dotyczących siły roboczej, określonych w załączniku III – okres 12 miesięcy kończący się w dniu odniesienia między 1 marca a 31 października roku, w którym badanie jest przeprowadzane;

d)

dla środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w załączniku III – okres trzech lat kończący się w dniu 31 grudnia roku, w którym badanie jest przeprowadzane.

Artykuł 9

Przekazywanie

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji zatwierdzone wyniki badań struktury gospodarstw rolnych za rok 2010 do dnia 31 marca 2012 r.

2.   W przypadku badań struktury gospodarstw rolnych w latach 2013 i 2016 państwa członkowskie przekazują Komisji zatwierdzone wyniki badań w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku, w którym badanie jest przeprowadzane.

3.   Dane dotyczące środków rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w załączniku III, oraz uzyskane ze źródeł administracyjnych mogą być przekazywane Komisji oddzielnie w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku, w którym badanie jest przeprowadzane.

4.   Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych przekazywane Komisji sporządzone są w formie elektronicznej i na poziomie pojedynczych gospodarstw rolnych.

5.   Komisja określa format przekazywania wyników badań.

6.   Komisja nie wykorzystuje danych z badania struktury gospodarstw rolnych do losowania prób ani do przeprowadzania badań.

Artykuł 10

Operat losowania

W celu aktualizacji operatu losowania dla badań struktury gospodarstw rolnych w latach 2013 i 2016 państwa członkowskie udostępniają krajowym władzom odpowiedzialnym za badania struktury gospodarstw rolnych informacje dotyczące gospodarstw rolnych zawarte w zgromadzonych na swoich terytoriach aktach sprawadministracyjnych.

ROZDZIAŁ III

STATYSTYKI DOTYCZĄCE METOD PRODUKCJI ROLNEJ

Artykuł 11

Badanie metod produkcji rolnej

1.   Państwa członkowskie przeprowadzają badanie metod produkcji rolnej stosowanych w gospodarstwach rolnych. Badanie może być przeprowadzone jako badanie reprezentacyjne.

2.   W uzasadnionych przypadkach Komisja może zezwolić państwu członkowskiemu na przeprowadzenie badania reprezentacyjnego z wykorzystaniem odrębnych podprób.

3.   Państwa członkowskie dostarczają informacje na temat cech badanych dotyczących metod produkcji rolnej wymienionych w załączniku V.

4.   Dla każdego badanego gospodarstwa rolnego państwa członkowskie przekazują także szacunkowe dane na temat ilości wody wykorzystywanej do nawadniania w gospodarstwie (w metrach sześciennych). Szacunku można dokonać na podstawie modelu.

5.   Komisja zapewnia państwom członkowskim wsparcie metodyczne i wsparcie innego rodzaju do celów opracowania modelu, o którym mowa w ust. 4. Ponadto Komisja wspiera współpracę i wymianę doświadczeń między państwami członkowskimi niezbędne do osiągnięcia porównywalnych wyników.

6.   Jeżeli dane państwo członkowskie stwierdzi, że cecha charakterystyczna występuje rzadko lub wcale, cecha ta może być wyłączona z procesu zbierania danych. W roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym ma zostać przeprowadzone badanie, dane państwo członkowskie informuje Komisję o wszelkich cechach wyłączonych z procesu zbierania danych.

7.   Definicje cech objętych badaniem przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

8.   Okres odniesienia pokrywa się z okresami odniesienia stosowanymi dla cech objętych badaniem w badaniu struktury gospodarstw rolnych w roku 2010.

9.   Wyniki tego badania powinny być powiązane z danymi uzyskanymi z badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2010 na poziomie pojedynczych gospodarstw rolnych. Zestaw łącznie zatwierdzonych danych przekazuje się Komisji w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.

10.   Komisja określa format przekazywania wyników badań.

11.   Komisja nie wykorzystuje danych na temat metod produkcji rolnej do losowania prób ani do przeprowadzania badań.

ROZDZIAŁ IV

SPRAWOZDANIA, FINANSOWANIE I ŚRODKI WYKONAWCZE

Artykuł 12

Sprawozdania

1.   Państwa członkowskie przekazują krajowe sprawozdania metodologiczne dotyczące badań, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, opisujące:

a)

zastosowaną organizację i metodologię;

b)

poziom dokładności w badaniach reprezentacyjnych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu;

c)

informacje na temat jakości wszelkich wykorzystanych źródeł danych administracyjnych; oraz

d)

kryteria włączenia i wyłączenia zastosowane w celu spełnienia wymogów dotyczących zakresu badania, określonych w art. 3.

2.   Krajowe sprawozdania metodologiczne przekazywane są Komisji wraz z zatwierdzonymi wynikami badań zgodnie z terminami określonymi w art. 9 ust. 1 i 2.

3.   Oprócz krajowych sprawozdań metodologicznych wymaganych na zakończenie każdego badania państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie informacje dodatkowe, jakie mogą być wymagane, dotyczące organizacji i metodologii badania.

Artykuł 13

Wkład wspólnotowy

1.   Państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy ze Wspólnoty w wysokości najwyżej 75 % z tytułu kosztów przeprowadzania badań określonych w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem kwot maksymalnych określonych w ust. 3 i 4.

2.   Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja udziela państwom członkowskim, które złożą stosowny wniosek, niezbędnego wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie satelitarnej lokalizacji gospodarstw rolnych.

3.   W odniesieniu do łącznych kosztów badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2010 i badania metod produkcji rolnej wkład wspólnotowy jest ograniczony do kwot maksymalnych wymienionych poniżej:

po 50 000 EUR dla Luksemburga i Malty,

po 1 000 000 EUR dla Austrii, Irlandii i Litwy,

po 2 000 000 EUR dla Bułgarii, Niemiec, Węgier, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa,

po 3 000 000 EUR dla Grecji, Hiszpanii i Francji,

po 4 000 000 EUR dla Włoch, Polski i Rumunii, oraz

po 300 000 EUR dla wszystkich pozostałych państw członkowskich.

4.   W odniesieniu do badań struktury gospodarstw rolnych w latach 2013 i 2016 kwoty maksymalne określone w ust. 3 są zmniejszone o 50 %.

5.   Wkład finansowy Wspólnoty finansowany jest z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

Artykuł 14

Ramy finansowe

1.   Koperta finansowa na realizację programu badań, w tym środki niezbędne do zarządzania, utrzymywania i rozwoju systemów baz danych wykorzystywanych w Komisji do przetwarzania danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, wynosi 58 850 000 EUR na lata 2008–2013.

2.   Kwotę na lata 2014–2018 ustala władza budżetowa i prawodawcza na wniosek Komisji na podstawie nowych ram finansowych na okres rozpoczynający się w roku 2014.

3.   Roczne środki zatwierdzane są przez władzę budżetową w granicach ram finansowych.

Artykuł 15

Komitet

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Statystyk Rolniczych ustanowiony decyzją 72/279/EWG.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 16

Odstępstwa

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 i 2, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 8 i 9, art. 13 ust. 3, załącznika III i załącznika IV, odniesienia do roku 2010 zastępuje się odniesieniami do roku 2009 w przypadku Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1, odniesienie do dnia 31 marca 2012 r. zastępuje się odniesieniami do:

a)

dnia 31 marca 2011 r. w przypadku Grecji i Portugalii;

b)

dnia 30 czerwca 2011 r. w przypadku Hiszpanii;

c)

dnia 30 czerwca 2012 r. w przypadku Włoch i Rumunii.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 9, odniesienie do dnia 31 grudnia 2012 r. zastępuje się odniesieniem do dnia 31 grudnia 2011 r. w przypadku Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

Artykuł 17

Uchylenie

1.   Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 571/88.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 listopda 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P JOUYET

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r.

(2)  Dz.U. L 56 z 2.3.1988, s. 1.

(3)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(4)  Komunikat zatytułowany „Opracowanie rolno-środowiskowych wskaźników monitorowania włączenia problematyki ochrony środowiska do wspólnej polityki rolnej”.

(5)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1.

(6)  Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1.

(7)  Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1.

(8)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

(9)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(10)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(11)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(12)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

(13)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1).

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).

(15)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz rodzajów działalności rolniczej, o których mowa w definicji gospodarstwa rolnego

Gospodarstwo rolne definiuje się przy pomocy następujących rodzajów działalności (podstawowej lub drugorzędnej), których podstawę stanowi statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2) dla upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową:

Opis działalności

kod NACE Rev. 2

Dodatkowe uwagi dotyczące działalności włączonej do definicji działalności rolnej lub wyłączonych z niej

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.1

 

Uprawa roślin wieloletnich

01.2

Gospodarstwa rolne wytwarzające wino z winogron produkowanych we własnej winnicy i oliwę z oliwek produkowanych we własnej plantacji są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Rozmnażanie roślin

01.3

 

Chów i hodowla zwierząt

01.4

Wszystkie formy działalności sklasyfikowane w ramach kodu 01.49 NACE Rev. 2 (Chów i hodowla pozostałych zwierząt) są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem:

(i)

chowu i hodowli strusi, emu i królików;

(ii)

pszczelarstwa i produkcji miodu oraz wosku pszczelego.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.5

 

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

01.6

Ogólnie, wszystkie gospodarstwa rolne, które prowadzą działalność w ramach kodu 01.6 NACE Rev. 2 są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, jeżeli prowadzą one wyłącznie taką działalność.

Jednak gospodarstwa jedynie utrzymujące użytki rolne według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (według 01.61 NACE Rev. 2) są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.


ZAŁĄCZNIK II

Progi dla badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej

Cechy objęte badaniem

Próg

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

Grunty orne, ogrody przydomowe, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe

5 ha

Uprawy trwałe uprawiane na otwartej przestrzeni

Sady i plantacje roślin owocowych, jagodowych, owoców cytrusowych i oliwek, winnice i szkółki roślinne

1 ha

Inna intensywna produkcja

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawy polowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

0,5 ha

Tytoń

0,5 ha

Chmiel

0,5 ha

Bawełna

0,5 ha

Uprawy pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

Świeże warzywa, melony i truskawki

0,1 ha

Kwiaty lub rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

0,1 ha

Bydło

Ogółem

10 sztuk

Trzoda chlewna

Ogółem

50 sztuk

Lochy do dalszego chowu

10 sztuk

Owce

Ogółem

20 sztuk

Kozy

Ogółem

20 sztuk

Drób

Ogółem

1 000 sztuk


ZAŁĄCZNIK III

Wykaz cech dla badania struktury gospodarstw rolnych

CECHY OBJĘTE BADANIEM

JEDNOSTKI/KATEGORIE

I.   

Cechy ogólne

Położenie gospodarstwa

 

– –

Szerokość geograficzna (szerokość kątowa z dokładnością do 5 lub mniej minut)

Stopnie: Minuty

– –

Długość geograficzna (szerokość kątowa z dokładnością do 5 lub mniej minut)

Stopnie: Minuty

Status prawny gospodarstwa

 

– –

Czy odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo ponosi:

 

– – –

Osoba fizyczna, która jest wyłącznym użytkownikiem, w przypadku gdy gospodarstwo jest niezależne?

Tak/Nie

– – –

Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „tak”, to czy osoba ta (użytkownik) jest także osobą kierującą gospodarstwem?

Tak/Nie

– – – – –

Jeśli osoba ta nie jest osobą kierującą gospodarstwem, to czy osoba kierująca jest członkiem rodziny użytkownika?

Tak/Nie

– – – – –

Jeśli osoba kierująca gospodarstwem jest członkiem rodziny użytkownika, to czy osobą kierującą jest współmałżonek użytkownika? (1)

Tak/Nie

– – –

Jedna lub więcej osób fizycznych będących partnerami, w przypadku gdy gospodarstwo jest gospodarstwem grupowym?

Tak/Nie

– – –

Osoba prawna?

Tak/Nie

Struktura własnościowa (w odniesieniu do użytkownika) i system gospodarki rolnej

 

– –

Użytkowane użytki rolne:

 

– – –

własne

ha

– – –

dzierżawione

ha

– – –

wspólne lub inne rodzaje

ha

– –

Rolnictwo ekologiczne

 

– – –

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa rolnego, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Wspólnoty Europejskiej

ha

– – –

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa rolnego, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Wspólnoty Europejskiej

ha

– – –

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa rolnego, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji rolnictwa certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Wspólnoty Europejskiej albo która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Wspólnoty Europejskiej:

 

– – – –

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

ha

– – – –

Strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

ha

– – – –

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

ha

– – – –

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

ha

– – – –

Uprawy oleiste

ha

– – – –

Świeże warzywa, melony i truskawki

ha

– – – –

Łąki i pastwiska, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

ha

– – – –

Sady i plantacje roślin jagodowych

ha

– – – –

Plantacje owoców cytrusowych

ha

– – – –

Plantacje oliwek

ha

– – – –

Winnice

ha

– – – –

Inne uprawy (rośliny włókniste itp.)

ha

– – –

Metody produkcji ekologicznej stosowane w produkcji zwierzęcej i certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Wspólnoty Europejskiej

 

– – – –

Bydło

Szt.

– – – –

Trzoda chlewna

Szt.

– – – –

Owce i kozy

Szt.

– – – –

Drób

Szt.

– – – –

Pozostałe zwierzęta

Tak/Nie

– –

Przeznaczenie produkcji gospodarstwa:

 

– – –

Ponad 50 % wartości produkcji końcowej przeznaczone jest na konsumpcję gospodarstwa domowego

Tak/Nie

– – –

Ponad 50 % całkowitej sprzedaży gospodarstwa przeznaczone jest na bezpośrednią sprzedaż konsumentom końcowym (1)

Tak/Nie

II.   

Użytkowanie gruntów

Grunty orne

 

– –

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny):

 

– – –

Pszenica zwyczajna i orkisz

ha

– – –

Pszenica durum

ha

– – –

Żyto

ha

– – –

Jęczmień

ha

– – –

Owies

ha

– – –

Kukurydza na ziarno

ha

– – –

Ryż

ha

– – –

Pozostałe zboża na ziarno

ha

– –

Strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

ha

– –

w tym groch, bób i łubin słodki

ha

– –

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

ha

– –

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

ha

– –

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

ha

– –

Rośliny przemysłowe:

 

– – –

Tytoń

ha

– – –

Chmiel

ha

– – –

Bawełna

ha

– – –

Rzepak i rzepik

ha

– – –

Słonecznik

ha

– – –

Soja

ha

– – –

Siemię lniane (len oleisty)

ha

– – –

Inne rośliny oleiste

ha

– – –

Len włóknisty

ha

– – –

Konopie

ha

– – –

Inne rośliny włókniste

ha

– – –

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

ha

– – –

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

ha

– –

Świeże warzywa, melony i truskawki, w tym:

 

– – –

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

ha

– – – –

na otwartym polu

ha

– – – –

ogrodnictwo towarowe

ha

– – –

Uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

ha

– –

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych):

 

– – –

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

ha

– – –

Uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

ha

– –

Uprawy pastewne na zielonkę:

 

– – –

Trawy polowe

ha

– – –

Pozostałe uprawy na zielonkę:

 

– – – –

Kukurydza na zielonkę

ha

– – – –

Strączkowe na zielonkę

ha

– – – –

Pozostałe uprawy na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

ha

– –

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

ha

– –

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

ha

– –

Grunty ugorowane bez dopłat

ha

– –

Grunt ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo

ha

Ogrody przydomowe

ha

Trwałe użytki zielone

ha

– –

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

ha

– –

Nieuprawiane tereny do wypasu

ha

– –

Trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji i objęte dopłatami

ha

Uprawy trwałe

 

– –

Sady i plantacje roślin jagodowych

ha

– – –

Gatunki owoców, w tym:

ha

– – – –

owoce umiarkowanych stref klimatycznych

ha

– – – –

owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych

ha

– – –

Gatunki jagodowe

ha

– – –

Orzechy

ha

– –

Plantacje owoców cytrusowych

ha

– –

Plantacje oliwek

ha

– – –

zwykle produkujące oliwki stołowe

ha

– – –

zwykle produkujące oliwki do produkcji oliwy

ha

– –

Winnice w tym zwykle produkujące:

ha

– – –

wino wysokiej jakości

ha

– – –

pozostałe wina

ha

– – –

winogrona stołowe

ha

– – –

rodzynki

ha

– –

Szkółki

ha

– –

Pozostałe uprawy trwałe

ha

– – –

w tym plantacje choinek świątecznych (1)

ha

– –

Uprawy trwałe pod szkłem

ha

Pozostałe grunty

 

– –

Nieużytkowane grunty orne

ha

– –

Lasy i grunty leśne

ha

– – –

w tym zagajniki o krótkiej rotacji

ha

– –

Pozostałe grunty (grunty zajęte przez budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, grunty nieurodzajne, skały itp.).

ha

Uprawy grzybów, powierzchnia nawadniana, uprawy energetyczne i uprawy modyfikowane genetycznie

 

– –

Uprawy grzybów

ha

– –

Powierzchnia nawadniana

 

– – –

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

ha

– – –

Całkowita powierzchnia upraw nawadnianych co najmniej raz w ciągu poprzednich 12 miesięcy

ha

– –

Uprawy roślin energetycznych (do produkcji biopaliw lub innych rodzajów energii odnawialnej)

ha

– – –

w tym na gruntach objętych programami zachęty do ugorowania

ha

– –

Uprawy modyfikowane genetycznie

ha

III.   

Zwierzęta gospodarskie

Koniowate

Szt.

Bydło:

 

– –

Byczki i jałówki poniżej 1 roku

Szt.

– –

Byczki w wieku 1-2 lat

Szt.

– –

Jałówki w wieku 1-2 lat

Szt.

– –

Byczki w wieku dwóch lat i powyżej

Szt.

– –

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

Szt.

– –

Krowy mleczne

Szt.

– –

Pozostałe krowy

Szt.

– –

Owce i kozy:

 

– –

Owce (w każdym wieku)

Szt.

– – –

Maciorki do dalszego chowu

Szt.

– – –

Pozostałe owce

Szt.

– –

Kozy (w każdym wieku)

Szt.

– – –

Samice do dalszego chowu

Szt.

– – –

Pozostałe kozy

Szt.

Trzoda chlewna:

 

– –

Prosiaki o wadze do 20 kilogramów

Szt.

– –

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej

Szt.

– –

Pozostała trzoda chlewna

Szt.

Drób:

 

– –

Brojlery

Szt.

– –

Kury nioski

Szt.

– –

Pozostały drób:

Szt.

– – –

Indyki (1)

Szt.

– – –

Kaczki (1)

Szt.

– – –

Gęsi (1)

Szt.

– – –

Strusie (1)

Szt.

– – –

Inny drób, gdzie indziej niewymieniony (1)

Szt.

Króliki, samice hodowlane

Szt.

Pszczoły

Ule

Zwierzęta gospodarskie gdzie indziej niewymienione

Tak/Nie

IV.   

Maszyny i urządzenia

IV. (i)

Maszyny  (1)

Maszyny należące wyłącznie do gospodarstwa

 

– –

Ciągniki czterokołowe, ciągniki gąsienicowe, nośniki narzędzi

liczba

– –

Kultywatory, maszyny do pielenia, redlice rotacyjne, kosiarki z napędem silnikowym

liczba

– –

Kombajny zbożowe

liczba

– –

Pozostałe w pełni zmechanizowane maszyny żniwne

liczba

Maszyny, z których korzysta kilka gospodarstw

– –

Ciągniki czterokołowe, ciągniki gąsienicowe, nośniki narzędzi

Tak/Nie

– –

Kultywatory, maszyny do pielenia, redlice rotacyjne, kosiarki z napędem silnikowym

Tak/Nie

– –

Kombajny zbożowe

Tak/Nie

– –

Pozostałe w pełni zmechanizowane maszyny żniwne

Tak/Nie

IV. (ii)   

Urządzenia

Urządzenia stosowane do produkcji energii odnawialnej według rodzaju źródła energii:

 

– –

Wiatr

Tak/Nie

– –

Biomasa

Tak/Nie

– – –

w tym biometan

Tak/Nie

– –

Energia słoneczna

Tak/Nie

– –

Energia wodna

Tak/Nie

– –

Inne rodzaje odnawialnych źródeł energii

Tak/Nie

V.   

Siła robocza

V.(i)   

Praca w gospodarstwie rolnym

Użytkownik

 

– –

Płeć

Mężczyzna/kobieta

– –

Wiek

Grupy wiekowe (2)

– –

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Pierwszy przedział % AWU (3)

Osoba kierująca gospodarstwem

 

– –

Płeć

Mężczyzna/kobieta

– –

Wiek

Grupy wiekowe

– –

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Drugi przedział % AWU (4)

Poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem

 

– –

Poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem

Kod wykształcenia (5)

– –

Kształcenie zawodowe podjęte przez osobę kierującą gospodarstwem w ciągu ostatnich 12 miesięcy (6)

Tak/Nie

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika pracujący w gospodarstwie rolnym: mężczyźni

 

– –

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Drugi przedział % AWU

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika pracujący w gospodarstwie rolnym: kobiety

 

– –

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Drugi przedział % AWU

Pracownicy najemni stali: mężczyźni

 

– –

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Drugi przedział % AWU

Pracownicy najemni stali: kobiety

 

– –

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Drugi przedział % AWU

Pracownicy najemni dorywczy: mężczyźni i kobiety

dniówki w pełnym wymiarze czasu pracy

Całkowita liczba dniówek w pełnym wymiarze czasu pracy przepracowanych w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania, nieuwzględniona w poprzednich kategoriach, wykonywana w gospodarstwie rolnym przez osoby niezatrudnione bezpośrednio przez gospodarstwo rolne (np. pracownicy wykonawców zewnętrznych)

dniówki w pełnym wymiarze czasu pracy

V.(ii)   

Inna działalność zarobkowa (prace pozarolnicze w gospodarstwie rolnym i praca poza gospodarstwem rolnym)

Inna działalność zarobkowa, wykonywana przez użytkownika będącego również osobą kierującą gospodarstwem:

 

– –

jako praca główna

Tak/Nie

– –

jako praca dodatkowa

Tak/Nie

– –

w przypadku wykonywania innej działalności zarobkowej

 

– – –

Działalność bezpośrednio związana z gospodarstwem

Tak/Nie

– – –

Działalność niezwiązana bezpośrednio z gospodarstwem

Tak/Nie

Inna działalność zarobkowa współmałżonka wyłącznego użytkownika

 

– –

jako praca główna

Tak/Nie

– –

jako praca dodatkowa

Tak/Nie

– –

W przypadku wykonywania innej działalności zarobkowej

 

– – –

Działalność bezpośrednio związana z gospodarstwem

Tak/Nie

– – –

Działalność niezwiązana bezpośrednio z gospodarstwem

Tak/Nie

Inna działalność zarobkowa pozostałych członków rodziny wyłącznego użytkownika:

 

– –

jako praca główna

Tak/Nie

– –

jako praca dodatkowa

Tak/Nie

– –

W przypadku wykonywania innej działalności zarobkowej

 

– – –

Działalność bezpośrednio związana z gospodarstwem

Tak/Nie

– – –

Działalność niezwiązana bezpośrednio z gospodarstwem

Tak/Nie

Pracownicy najemni stali wykonujący inną działalność zarobkową bezpośrednio związaną z gospodarstwem

 

– –

jako praca główna

Tak/Nie

– –

jako praca dodatkowa

Tak/Nie

VI.   

Zarobkowa działalność inna niż rolnicza gospodarstwa (bezpośrednio związana z gospodarstwem)

VI.(i)   

Wykaz rodzajów zarobkowej działalności innej niż rolnicza

Turystyka, wynajem pokoi i inna działalność związana z wypoczynkiem

Tak/Nie

Rękodzieło

Tak/Nie

Przetwórstwo produktów rolnych

Tak/Nie

Produkcja energii odnawialnej

Tak/Nie

Przetwórstwo drewna (np. piłowanie itp.)

Tak/Nie

Akwakultura

Tak/Nie

Prace kontraktowe (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa)

 

– –

rolnicze (na rzecz innych gospodarstw)

Tak/Nie

– –

nierolnicze

Tak/Nie

Leśnictwo

Tak/Nie

Inne

Tak/Nie

VI.(ii)   

Znaczenie zarobkowej działalności innej niż rolnicza, związanej bezpośrednio z gospodarstwem

Procentowy udział w produkcji końcowej gospodarstwa rolnego

Przedziały procentowe (7)

VII.   

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

Korzystanie gospodarstwa z jednego z wymienionych poniżej środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ciągu ostatnich trzech lat

Tak/Nie

– –

Korzystanie z usług doradczych

Tak/Nie

– –

Modernizacja gospodarstw rolnych

Tak/Nie

– –

Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

Tak/Nie

– –

Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym

Tak/Nie

– –

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Tak/Nie

– –

Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w ramach Natury 2000

Tak/Nie

– –

Płatności związane z ramową dyrektywą wodną (8)

Tak/Nie

– –

Płatności rolno-środowiskowe

Tak/Nie

– – –

w tym płatności z tytułu rolnictwa ekologicznego

Tak/Nie

– –

Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

Tak/Nie

– –

Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Tak/Nie

– –

Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką

Tak/Nie


(1)  Niewymagane w 2010 r.

(2)  Grupy wiekowe: (od ukończenia szkoły do 24 lat), (25–34), (35–44), (45–54), (55–64), (65 i więcej).

(3)  Pierwszy przedział procentowy rocznej jednostki pracy (AWU): (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(4)  Drugi przedział procentowy rocznej jednostki pracy (AWU): (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100)

(5)  Kod wykształcenia: (tylko praktyczne doświadczenie rolnicze), (zasadnicze wykształcenie rolnicze), (pełne wykształcenie rolnicze).

(6)  Niewymagane w 2013 r.

(7)  Przedziały procentowe: (≥ 0–≤ 10).(> 10–≤ 50).(> 50–< 100).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IV

WYMOGI DOKŁADNOŚCI

Badania reprezentacyjne określone w niniejszym rozporządzeniu muszą być reprezentatywne statystycznie na poziomie regionów NUTS 2 oraz dla krajowych agregatów danych z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (1) pod względem typu i wielkości gospodarstwa rolnego zgodnie z decyzją Komisji 85/377/EWG z dnia 7 lipca 1985 r. ustanawiającą wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (2). Ponadto wymagane są określone poziomy dokładności dla cech badanych gospodarstw rolnych odnoszących się do upraw i zwierząt gospodarskich.

Te poziomy dokładności podano poniżej w tabelach dokładności, a mają one zastosowanie do wszystkich regionów NUTS 2 obejmujących co najmniej 10 000 gospodarstw. W odniesieniu do regionów NUTS 2, w których znajduje się mniej niż 10 000 gospodarstw, te poziomy dokładności mają zastosowanie do odpowiednich regionów NUTS 1, pod warunkiem że w takich odpowiednich regionach NUTS 1 znajduje się co najmniej 1 000 gospodarstw. Do badania metod produkcji rolnej odpowiednie cechy odnoszące się do upraw i zwierząt gospodarskich będą dostępne z wyników badania struktury gospodarstw rolnych w 2010 roku.

Kategorie dokładności dla badań struktury gospodarstw rolnych w roku 2013 oraz w roku 2016

Cechy objęte badaniem odnoszące się do upraw:

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny), obejmujące pszenicę zwykłą i orkisz, pszenicę durum, żyto, jęczmień, owies, kukurydzę na ziarno, ryż i inne zboża na ziarno

Strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

Uprawy nasion oleistych obejmujące rzepak i rzepik, słonecznik, soję, siemię lniane (len oleisty) i inne uprawy nasion oleistych

Świeże warzywa, melony i truskawki

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych)

Uprawy pastewne na zielonkę

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

Sady i plantacje owoców jagodowych

Plantacje owoców cytrusowych

Plantacje oliwek

Winnice

Cechy objęte badaniem odnoszące się do zwierząt gospodarskich:

Krowy mleczne

Pozostałe krowy

Pozostałe bydło

Lochy do dalszego chowu

Pozostała trzoda chlewna

Owce

Kozy

Drób

Kategorie dokładności dla badań reprezentacyjnych przeprowadzonych jako część badania struktury gospodarstw rolnych w 2010 roku i badania metod produkcji rolnej

Cechy objęte badaniem odnoszące się do upraw:

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny), obejmujące pszenicę zwykłą i orkisz, pszenicę durum, żyto, jęczmień, owies, kukurydzę na ziarno, ryż i inne zboża na ziarno

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki) oraz buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych)

Uprawy nasion oleistych obejmujące rzepak i rzepik, słonecznik, soję, siemię lniane (len oleisty) i inne uprawy nasion oleistych

Uprawy gruntowe trwałe obejmujące sady, plantacje roślin jagodowych, owoców cytrusowych i oliwek, winnice, szkółki leśne i inne uprawy gruntowe trwałe

Świeże warzywa, melony, truskawki, kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych)

Trawy polowe i trwałe użytki zielone

Cechy objęte badaniem odnoszące się do zwierząt gospodarskich:

Bydło (w każdym wieku)

Owce i kozy (w każdym wieku)

Trzoda chlewna

Drób

Tabela dokładności dla regionów nuts 2, w których znajduje się co najmniej 10 000 gospodarstw rolnych

Kategorie dokładności

Badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2013 i w roku 2016

Badania metod produkcji rolnej

Przewaga danej cechy w regionie NUTS 2

Względny błąd standardowy

Przewaga danej cechy w regionie NUTS 2

Względny błąd standardowy

Cechy gospodarstwa rolnego objęte badaniem odnoszące się do upraw

7,5 % lub więcej użytkowanych użytków rolnych

< 5 %

10 % lub więcej użytkowanych użytków rolnych

< 10 %

Cechy gospodarstwa rolnego objęte badaniem odnoszące się do zwierząt gospodarskich

7,5 % lub więcej sztuk dużych i więcej niż 5 % udziału w pogłowiu krajowym każdej kategorii zwierząt

< 5 %

10 % lub więcej sztuk dużych i więcej niż 5 % udziału w pogłowiu krajowym każdej kategorii zwierząt

< 10 %

Tabela dokładności dla regionów nuts 2 o liczbie gospodarstw rolnych poniżej 10 000

Kategorie dokładności

Badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2013 i w roku 2016

Badania metod produkcji rolnej

Przewaga danej cechy w odpowiednim regionie NUTS 1, w którym znajduje się co najmniej 1 000 gospodarstw

Względny błąd standardowy

Przewaga danej cechy w odpowiednim regionie NUTS 1, w którym znajduje się co najmniej 1 000 gospodarstw

Względny błąd standardowy

Cechy gospodarstwa rolnego objęte badaniem odnoszące się do upraw

7,5 % lub więcej użytkowanych użytków rolnych

< 5 %

10 % lub więcej użytkowanych użytków rolnych

< 10 %

Cechy gospodarstwa rolnego objęte badaniem odnoszące się do zwierząt gospodarskich

7,5 % lub więcej sztuk dużych i więcej niż 5 % udziału w pogłowiu krajowym każdej kategorii zwierząt

< 5 %

10 % lub więcej sztuk dużych i więcej niż 5 % udziału w pogłowiu krajowym każdej kategorii zwierząt

< 10 %


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80).

(2)  Dz.U. L 220 z 17.8.1985, s. 1.


ZAŁĄCZNIK V

Wykaz cech objętych badaniem metod produkcji rolnej

Cecha objęta badaniem

Jednostki/ kategorie

Metody uprawy

Uprawa tradycyjna (pług lemieszowy lub pług talerzowy)

ha

Uprawa konserwująca (płytka orka)

ha

Uprawa bezorkowa (siew bezpośredni)

ha

Ochrona gleby

Pokrywa gleby zimą:

Uprawy ozime

ha

Uprawa okrywowa lub poplony

ha

Pozostałości roślin

ha

Gleba niepokryta roślinnością

ha

Płodozmian:

Część gruntów ornych wyłączonych z planowanego płodozmianu

Przedział % gruntów ornych (1)

Cechy krajobrazu

Elementy linearne utrzymywane przez rolnika w ciągu ostatnich 3 lat, w tym:

Żywopłoty

Tak/Nie

Szpalery drzew

Tak/Nie

Kamienne mury

Tak/Nie

Elementy linearne utworzone w ciągu ostatnich 3 lat, w tym:

Żywopłoty

Tak/Nie

Szpalery drzew

Tak/Nie

Kamienne mury

Tak/Nie

Wypas zwierząt

Wypas na terenie gospodarstwa

Obszar będący pastwiskiem w ciągu ostatniego roku

ha

Ilość czasu, jaką zwierzęta spędzają na otwartej przestrzeni na pastwisku

Liczba miesięcy w roku

Wypas na gruntach wspólnego wypasu:

Całkowita liczba zwierząt wypasanych na gruntach wspólnego wypasu

Szt.

Ilość czasu, jaką zwierzęta spędzają na gruntach wspólnego wypasu

Liczba miesięcy w roku

Pomieszczenia inwentarskie

Bydło:

Obora stanowiskowa (uwięziowa) – z obornikiem i gnojówką

Liczba stanowisk

Obora stanowiskowa (uwięziowa) – z gnojowicą

Liczba stanowisk

Obora wolnostanowiskowa – z obornikiem i gnojówką

Liczba stanowisk

Obora wolnostanowiskowa – z gnojowicą

Liczba stanowisk

Pozostałe

Liczba stanowisk

Trzoda chlewna:

Na podłogach częściowo rusztowych

Liczba stanowisk

Na podłogach całkowicie rusztowych

Liczba stanowisk

Na podłożu ze ściółki (utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce)

Liczba stanowisk

Pozostałe

Liczba stanowisk

Kury nioski:

Na podłożu ze ściółki (utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce)

Liczba stanowisk

Klatki bateryjne (wszystkie rodzaje)

Liczba stanowisk

 

Klatka bateryjna z przenośnikiem taśmowym odchodów

Liczba stanowisk

 

Klatka bateryjna, z głębokim, otwartym i wentylowanym zbiornikiem odchodów

Liczba stanowisk

 

Klatka bateryjna z głębokim, zakrytym, napowietrzanym grawitacyjnie zbiornikiem odchodów

Liczba stanowisk

Pozostałe

Liczba stanowisk

Zastosowanie nawozu

Użytkowane użytki rolne, na których stosuje się nawóz stały/obornik

Ogółem

Przedział % użytkowanych użytków rolnych (2)

Z jednoczesnym przyorywaniem

Przedział % użytkowanych użytków rolnych (2)

Użytkowane użytki rolne, na których stosuje się gnojowicę

Ogółem

Przedział % użytkowanych użytków rolnych (2)

Z jednoczesnym przyorywaniem lub wstrzykiwaniem

Przedział % użytkowanych użytków rolnych (2)

Procentowy udział w całkowitej ilości wytworzonego nawozu wywiezionego z gospodarstwa

Przedział procentowy (3)

Obiekty do składowania i zabezpieczania nawozu

Obiekty do składowania:

obornika

Tak/Nie

gnojówki

Tak/Nie

gnojowicy

zbiornik na gnojowicę

Tak/Nie

laguna

Tak/Nie

Czy obiekty do składowania są zakryte?

dla obornika

Tak/Nie

dla gnojówki

Tak/Nie

dla gnojowicy

Tak/Nie

Nawadnianie

Tereny nawadniane

Średnia powierzchnia nawadniana w ciągu ostatnich trzech lat

ha

Całkowity obszar uprawny nawadniany co najmniej raz w ciągu poprzednich 12 miesięcy

Ogółem

ha

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny) (bez kukurydzy i ryżu)

ha

Kukurydza (na ziarno i na zielonkę)

ha

Ryż

ha

Strączkowe na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

ha

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

ha

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

ha

Rzepak i rzepik

ha

Słonecznik

ha

Uprawy włókniste (len, konopie, inne uprawy włókniste)

ha

Świeże warzywa, melony i truskawki gruntowe

ha

Trawy polowe oraz pastwiska stałe

ha

Inne uprawy na gruntach ornych

ha

Sady i plantacje roślin jagodowych

ha

Plantacje owoców cytrusowych

ha

Plantacje oliwek

ha

Winnice

ha

Stosowane metody nawadniania:

Nawadnianie powierzchniowe (nawadnianie zalewowe, rowy melioracyjne)

Tak/Nie

Nawadnianie przy użyciu deszczowni

Tak/Nie

Nawadnianie kropelkowe

Tak/Nie

Źródło wody służącej do nawadniania, wykorzystywane przez gospodarstwo:

Wody gruntowe na terenie gospodarstwa

Tak/Nie

Wody powierzchniowe na terenie gospodarstwa (stawy lub tamy)

Tak/Nie

Wody powierzchniowe poza terenem gospodarstwa z jezior, rzek i cieków wodnych

Tak/Nie

Wody powierzchniowe poza terenem gospodarstwa z sieci wodociągowych

Tak/Nie

Pozostałe źródła

Tak/Nie


(1)  Przedział procentowy gruntów ornych: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).

(2)  Przedział procentowy użytkowanych użytków rolnych: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).

(3)  Przedział procentowy: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).


Top