EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1982

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

Dz.U. L 343 z 19.11.2004, p. 3–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 223M z 25.8.2010, p. 1–17 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Uchylony przez 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1982/oj

19.11.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1982/2004

z dnia 18 listopada 2004 r.

wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (1) w szczególności jego art. 3 ust. 4 i 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9, 10, 12 i art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które rewiduje zasady statystyczne, aby zwiększyć przejrzystość i ułatwić zrozumienie, oraz jest przystosowane do spełniania obecnego zapotrzebowania na dane. Zgodnie z art. 14 ust. 2 wymienionego rozporządzenia opracowanie szczególnych przepisów wykonawczych zostało przypisane Komisji. Dlatego niezbędne jest przyjęcie nowego rozporządzenia Komisji, które powinno w sposób restrykcyjny odnieść się do powierzonej odpowiedzialności i określić przepisy wykonawcze. W związku z tym należy uchylić rozporządzenia Komisji (WE) nr 1901/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (2) oraz (EWG) nr 3590/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. dotyczące środków przekazu informacji statystycznych dla statystyki w sprawie handlu między Państwami Członkowskimi (3).

(2)

Z powodów metodologicznych niektóre rodzaje towarów i obrotów powinny być wyłączone. Konieczne jest sporządzenie wyczerpującej listy towarów, które mają być wyłączone z danych statystycznych, które mają być przesyłane do Komisji (Eurostat).

(3)

Towary mają być włączone do statystyki handlu wtedy, gdy są wprowadzane do, lub wyprowadzane z terytorium statystycznego kraju. Jednakże gdy proces gromadzenia danych uwzględnia procedury celne i podatkowe, wymagane są specjalne przepisy.

(4)

Powinno zostać zachowane powiązanie między informacjami o podatku od towarów i usług (VAT) oraz deklaracjami Intrastat w celu kontrolowania jakości zgromadzonych informacji. Właściwe jest ustalenie, jakie informacje mają być przekazywane przez krajową administrację podatkową do władz krajowych odpowiedzialnych za statystykę.

(5)

W odniesieniu do danych gromadzonych w ramach systemu INTRASTAT powinny być stosowane wspólne definicje i pojęcia, w celu ułatwienia stosowania ujednoliconego systemu.

(6)

Mając na względzie przejrzystość i równe traktowanie przedsiębiorstw, powinny być stosowane ujednolicone i dokładne postanowienia dotyczące ustalania progów.

(7)

Należy przyjąć odpowiednie postanowienia dotyczące specyficznego obrotu towarowego, tak by zapewnić ujednolicony sposób gromadzenia niezbędnych danych.

(8)

Należy uwzględnić wspólne i odpowiednie harmonogramy oraz postanowienia o korektach i rewizjach w celu spełnienia zapotrzebowania użytkowników na aktualne i porównywalne dane.

(9)

Planowana jest regularna ocena systemu w celu poprawy jakości danych i zagwarantowania przejrzystości funkcjonowania systemu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Danych Statystycznych Odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Tematyka

Niniejsze rozporządzenie (WE) ustanawia przepisy konieczne do wykonania rozporządzenia nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Artykuł 2

Towary wyłączone

Towary wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia są wyłączone z danych statystycznych o obrocie towarowym między Państwami Członkowskimi, które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu).

Artykuł 3

Okres sprawozdawczy

1.   Państwa Członkowskie mogą przyjąć okres sprawozdawczy dla towarów wspólnotowych, dla których powstaje obowiązek podatkowy VAT w związku z realizacją wewnątrzwspólnotowego nabycia, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 638/2004.

Okres sprawozdawczy może być wówczas zdefiniowany jako miesiąc kalendarzowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy.

2.   Państwa Członkowskie mogą przyjąć okres sprawozdawczy, gdy deklaracje celne są wykorzystywane na rzecz informacji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 638/2004.

Okres sprawozdawczy może być wówczas zdefiniowany jako miesiąc kalendarzowy, podczas którego deklaracja jest przyjęta przez organy celne.

ROZDZIAŁ 2

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI PRZEZ ADMINISTRACJĘ PODATKOWĄ

Artykuł 4

1.   Strony odpowiedzialne za dostarczanie informacji dla systemu Intrastat mają obowiązek udowodnić, na żądanie organu krajowego, poprawność dostarczonych informacji statystycznych.

2.   Obowiązek, zgodnie z ust. 1, dotyczy tylko danych, które podmiot dostarczający informacje statystyczne musi podać kompetentnemu organowi administracji podatkowej w związku ze swoim wewnątrzwspólnotowym obrotem towarowym.

Artykuł 5

1.   Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym Państwie Członkowskim dostarcza krajowym organom następujące informacje w celu identyfikacji osób, które zadeklarowały towary dla potrzeb podatkowych:

a)

pełna nazwa osoby fizycznej lub prawnej;

b)

pełny adres wraz z kodem pocztowym;

c)

numer identyfikacyjny zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 638/2004.

2.   Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym Państwie Członkowskim dostarcza krajowym organom dla każdej osoby fizycznej lub prawnej zgodnie z dyrektywą 77/388/EWG (4):

a)

podlegającą opodatkowaniu wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw towarów;

b)

okres podatkowy.

Artykuł 6

Dodatkowe informacje wymienione w art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 638/2004 dotyczą przynajmniej krajowych danych VIES (dane Systemu Wymiany Informacji o Podatku VAT).

ROZDZIAŁ 3

GROMADZENIE INFORMACJI W SYSTEMIE INTRASTAT

Artykuł 7

Partnerskie Państwo Członkowskie i kraj pochodzenia

Partnerskie Państwo Członkowskie i – gdzie jest wymagane – kraj pochodzenia są podawane zgodnie z obowiązującą wersją nomenklatury krajów i terytoriów.

Artykuł 8

Wartość towarów

1.   Wartością towarów jest wartość podlegająca opodatkowaniu, która jest wartością określoną do celów podatkowych zgodnie z dyrektywą 77/388/EWG.

Dla towarów podlegających opłatom suma tych opłat jest wyłączana.

Ilekroć kwota podlegająca opodatkowaniu nie musi być deklarowana do celów podatkowych, dodatnia wartość towarów do zgłoszenia koresponduje z wartością fakturową, z wyłączonym podatkiem VAT lub – w razie braku – z kwotą, która byłaby zafakturowana w przypadku sprzedaży lub kupna.

W przypadku uszlachetniania gromadzona wartość, obejmująca wartość dostaw w celu i w następstwie takich działań, jest całkowitą kwotą, która byłaby zafakturowana w przypadku kupna lub sprzedaży.

2.   Ponadto Państwa Członkowskie mogą gromadzić dane o wartości statystycznej towarów, zgodnie z definicją w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 638/2004, od części podmiotów dostarczających informacje, których wymiana handlowa stanowi maksymalnie 70 % całkowitego obrotu handlowego danego Państwa Członkowskiego wyrażonego wartościowo.

3.   Wartość towarów, zdefiniowana w ust. 1 i 2, jest wyrażana w walucie krajowej. Kursem walutowym jest:

a)

kurs walutowy stosowany dla określenia kwoty podlegającej opodatkowaniu do celów podatkowych, jeżeli taki jest ustalony; lub

b)

oficjalny kurs wymiany w chwili wypełniania deklaracji lub mający zastosowanie do obliczania wartości dla potrzeb celnych, w razie braku specjalnych postanowień przyjętych decyzją Państw Członkowskich.

Artykuł 9

Ilość towarów

1.   Masa netto jest podawana w kilogramach. Jednakże podawanie masy netto dla podpozycji Nomenklatury Scalonej, dalej zwanej „CN”, ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (5) wyszczególnionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, nie jest wymagane od stron odpowiedzialnych za dostarczanie informacji.

2.   Uzupełniające jednostki miary są podawane zgodnie z informacją zamieszczoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do odpowiednich podpozycji, których wykaz znajduje się w części I „Postanowienia wstępne” wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 10

Rodzaj transakcji

Rodzaj transakcji podaje się zgodnie z kodami podanymi w wykazie w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie stosują kody z kolumny A lub kombinację numerów kodów z kolumny A i ich podział z kolumny B wskazanej w wykazie.

Artykuł 11

Warunki dostawy

Państwa Członkowskie, które gromadzą informacje o warunkach dostawy, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 638/2004, mogą stosować kody wymienione w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Rodzaj transportu

Państwa Członkowskie, które gromadzą informacje na temat rodzaju transportu, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 638/2004, mogą stosować kody wymienione w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 4

UPROSZCZENIA W SYSTEMIE INTRASTAT

Artykuł 13

1.   Państwa Członkowskie obliczają progi dla każdego roku następującego po bieżącym roku kalendarzowym w oparciu o ostatnie dostępne wyniki swojego handlu z innymi Państwami Członkowskimi za okres przynajmniej 12 miesięcy. Postanowienia przyjęte na początku roku obowiązują przez cały rok.

2.   Wartość obrotów handlowych strony odpowiedzialnej za dostarczanie informacji uważa się za wyższą od progów:

a)

gdy wartość obrotów handlowych z innymi Państwami Członkowskimi w poprzednim roku przekracza ustalone progi; lub

b)

gdy skumulowana wartość obrotów handlowych z innymi Państwami Członkowskimi od początku roku stosowania progów przekracza ustalone progi. W tym przypadku dostarczane są dane począwszy od miesiąca, w którym wartość progowa została przekroczona.

3.   Strony odpowiedzialne za dostarczanie informacji zgodnie z uproszczonymi zasadami art. 10 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 638/2004 stosują kod 9950 00 00 do deklarowania pozostałych produktów.

4.   Dla pojedynczych transakcji, których wartość jest mniejsza niż 200 euro, strony odpowiedzialne za dostarczanie informacji mogą podawać następujące uproszczone informacje:

kod towarowy 9950 00 00,

partnerskie Państwo Członkowskie,

wartość towarów.

Władze krajowe:

a)

mogą odmówić lub ograniczyć stosowanie tego uproszczenia, jeżeli uznają, że cel utrzymania zadowalającej jakości informacji statystycznych jest nadrzędny w stosunku do celowości zmniejszenia obciążeń obowiązkiem sprawozdawczym;

b)

mogą wymagać od stron odpowiedzialnych za dostarczanie informacji, by zwracały się z wyprzedzeniem z wnioskiem o pozwolenie na stosowanie uproszczenia.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY DOTYCZĄCE SPECYFICZNEGO OBROTU TOWAROWEGO

Artykuł 14

Oprócz postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 specyficzny obrót towarowy podlega ustaleniom niniejszego rozdziału w zakresie danych, które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu).

Artykuł 15

Zakład przemysłowy

1.   Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a)

„zakład przemysłowy” oznacza kombinację maszyn, aparatury, przyrządów, wyposażenia, narzędzi i materiałów, które są przeznaczone do wspólnego działania jako jednostka o dużej skali przeznaczona do produkcji towarów lub świadczenia usług;

b)

„część składowa” oznacza dostawę dla zakładu przemysłowego, składającą się z towarów, które należą do tego samego działu CN.

2.   Statystyka handlu między Państwami Członkowskimi może obejmować tylko wywozy i przywozy części składowych używanych do budowy zakładu przemysłowego lub ponownego wykorzystania zakładu.

3.   Państwa Członkowskie, których dotyczy ust. 2, mogą stosować następujące szczególne przepisy, pod warunkiem, że łączna wartość statystyczna danego zakładu przemysłowego przekracza 3 miliony euro, chyba że są to kompletne zakłady przemysłowe do ponownego wykorzystania:

a)

kody towarowe są tworzone w następujący sposób:

pierwszymi czterema cyframi są 9880,

piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową,

siódmą i ósmą cyfrą jest 0.

b)

podawanie ilości jest opcjonalne.

Artykuł 16

Przesyłki wieloetapowe

1.   Do celów niniejszego artykułu „przesyłki wieloetapowe” oznaczają dostawę składników kompletnego towaru w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, zrealizowaną w ciągu więcej niż jednego okresu sprawozdawczego z przyczyn handlowych lub związanych z transportem.

2.   Państwa Członkowskie przekazują dane o przywozach lub wywozach przesyłek wieloetapowych tylko raz, tj. w miesiącu odbioru lub wysyłki ostatniej partii.

Artykuł 17

Statki i statki powietrzne

1.   Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a)

„statek” oznacza statek używany do transportu morskiego, określony w Uwagach dodatkowych 1 i 2 działu 89 CN, a także okręt wojenny;

b)

„statek powietrzny” oznacza samoloty objęte kodem CN 8802 do celów cywilnych, pod warunkiem że są one używane przez linię lotniczą lub są przeznaczone do użytku wojskowego;

c)

„prawo własności statku lub statku powietrznego” oznacza fakt zarejestrowania osoby fizycznej lub prawnej jako właściciela statku lub statku powietrznego.

2.   Statystyka dotycząca handlu statkami i statkami powietrznymi między Państwami Członkowskimi obejmuje tylko następujące przywozy i wywozy:

a)

przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego przez osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w innym Państwie Członkowskim na rzecz osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim. Transakcja ta jest traktowana jako przywóz towaru;

b)

przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego przez osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim na rzecz osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w innym Państwie Członkowskim. Transakcja ta jest traktowana jako wywóz towaru.

Jeżeli statek lub statek powietrzny jest nowy, to wysyłka jest rejestrowana w Państwie Członkowskim, w którym został on zbudowany;

c)

wywozy i przywozy statków lub statków powietrznych w trakcie lub następujące po wykonaniu uszlachetnienia w ramach kontraktu zgodnie z definicją w załączniku III przypis (e).

3.   Państwa Członkowskie stosują następujące postanowienia szczegółowe w sprawie statystyki obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi:

a)

dla statków ilość jest podawana jako liczba pozycji lub w innych uzupełniających jednostkach miary ustanowionych w CN, natomiast dla statków powietrznych – według masy netto i w uzupełniających jednostkach miary.

b)

wartość statystyczna jest całkowitą wartością, jaka byłaby zafakturowana – z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia – w przypadku sprzedaży lub zakupu całego statku lub statku powietrznego.

c)

Partnerskim Państwem Członkowskim dla sprawozdającego Państwa Członkowskiego jest:

Państwo Członkowskie budowy – w przywozie – jeśli nowy statek lub statek powietrzny został zbudowany w Unii Europejskiej;

w innych przypadkach partnerskim Państwem Członkowskim jest Państwo Członkowskie, w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna, przenosząca prawo własności statku lub statku powietrznego – w przywozie – lub osoba fizyczna lub prawna, na którą przenoszone jest prawo własności statku lub statku powietrznego – w wywozie.

d)

Okresem sprawozdawczym dla przywozów i wywozów, określonych w ust. 2 lit. a) i b), jest miesiąc, w którym występuje przeniesienie prawa własności.

4.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty, władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 18

Części do pojazdów silnikowych i statków powietrznych

Państwa Członkowskie mogą stosować uproszczone krajowe przepisy dotyczące części do pojazdów silnikowych i statków powietrznych, pod warunkiem że przed ich zastosowaniem Komisja (Eurostat) zostanie poinformowana o krajowych praktykach.

Artykuł 19

Zaopatrzenie statków i statków powietrznych

1.   Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a)

„dostawa towarów na zaopatrzenie statków i statków powietrznych” oznacza dostawę produktów przeznaczonych dla załogi i pasażerów oraz produktów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu na statkach lub statkach powietrznych;

b)

statki lub statki powietrzne są uważane za należące do tego Państwa Członkowskiego, w którym są zarejestrowane.

2.   Statystyka handlu między Państwami Członkowskimi obejmuje wyłącznie wywozy towarów dostarczanych na terytorium sprawozdającego Państwa Członkowskiego na statki i statki powietrzne należące do innego Państwa Członkowskiego. Wywozy obejmują wszystkie towary zdefiniowane w art. 3 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 638/2004.

3.   Państwa Członkowskie stosują następujące kody towarów dostarczanych na zaopatrzenie statków i statków powietrznych:

9930 24 00: towary z działów 1–24 CN;

9930 27 00: towary z działu 27 CN;

9930 99 00: towary sklasyfikowane gdzie indziej.

Przesyłanie danych dotyczących ilości jest opcjonalne. Jednakże należy podawać dane o masie netto dla towarów należących do działu 27.

Ponadto można stosować uproszczony kod kraju partnerskiego „QR”.

Artykuł 20

Instalacje morskie

1.   Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a)

„instalacje morskie” oznaczają sprzęt i urządzenia zainstalowane i stacjonujące na morzu poza statystycznym terytorium danego kraju;

b)

instalacje morskie są uznawane za należące do tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za ich handlowe wykorzystanie.

2.   Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wywozy i przywozy towarów dostarczanych do i z takich instalacji morskich.

3.   Państwa Członkowskie stosują następujące kody towarowe dla towarów przeznaczonych dla operatorów urządzeń morskich lub dla potrzeb działania silników, maszyn i innego sprzętu na instalacjach morskich:

9931 24 00: towary z działów 1–24 CN;

9931 27 00: towary z działu 27 CN;

9931 99 00: towary sklasyfikowane gdzie indziej.

Przesyłanie danych dotyczących ilości jest opcjonalne. Jednakże należy podać dane o masie netto dla towarów należących do działu 27.

Można stosować uproszczony kod kraju partnerskiego „QV”.

Artykuł 21

Produkty morskie

1.   Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a)

„produkty morskie” oznaczają produkty rybackie, minerały, produkty uratowane i inne, które nie zostały jeszcze wyładowane na ląd ze statków morskich.

b)

produkty morskie są uznawane za należące do tego Państwa Członkowskiego, w którym zarejestrowany jest statek wydobywający produkty morskie.

2.   Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje następujące przywozy i wywozy:

a)

przywozy: gdy produkty morskie są wyładowywane w portach sprawozdającego Państwa Członkowskiego lub nabywane przez statki zarejestrowane w sprawozdającym Państwie Członkowskim ze statku zarejestrowanego w innym Państwie Członkowskim.

b)

wywozy: gdy produkty morskie są wyładowywane w portach innego Państwa Członkowskiego lub nabywane przez statki zarejestrowane w innym Państwie Członkowskim ze statku zarejestrowanego w sprawozdającym Państwie Członkowskim.

3.   Krajem partnerskim jest – w przywozie – Państwo Członkowskie, w którym jest zarejestrowany statek przywożący produkty morskie i przy wywozie – Państwo Członkowskie, do którego dowożone są produkty morskie lub jest zarejestrowany statek nabywający produkty morskie.

4.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty, władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 22

Statki kosmiczne

1.   Dla potrzeb niniejszego artykułu „statek kosmiczny” oznacza pojazd zdolny do podróży poza atmosferę ziemską.

2.   Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje podane poniżej wywozy i przywozy statków kosmicznych:

a)

wywóz lub przywóz statku kosmicznego w trakcie lub następujący po wykonaniu uszlachetnienia w ramach kontraktu, jak opisano w załączniku III do niniejszego rozporządzenia przypis e);

b)

wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną statku kosmicznego, który był przedmiotem przeniesienia prawa własności między dwiema osobami fizycznymi lub prawnymi mającymi siedzibę w różnych Państwach Członkowskich, jest rejestrowane:

i)

jako wywóz w Państwie Członkowskim, gdzie zakończono budowę statku kosmicznego;

ii)

jako przywóz w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę nowy właściciel.

3.   Poniższe postanowienia szczególne dotyczą statystyki opisanej w ust. 2 lit. b):

a)

dane o wartości statystycznej są określone jako wartość statku powietrznego „ex-works” zgodnie z warunkami dostawy wymienionymi w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia;

b)

dane na temat partnerskiego Państwa Członkowskiego określa Państwo Członkowskie, w którym zakończono budowę statku kosmicznego – w przywozie – oraz Państwo Członkowskie, w którym ma siedzibę nowy właściciel – w wywozie.

4.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty, władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych, innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 23

Energia elektryczna

1.   Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wysyłki (przywozy i wywozy) energii elektrycznej.

2.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty, władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych, innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, których mogą potrzebować w celu przekazania danych na temat obrotu energią elektryczną między Państwami Członkowskimi do Komisji (Eurostatu).

3.   Wartość statystyczna przekazywana do Komisji (Eurostatu) może opierać się na szacunkach. Państwa Członkowskie muszą informować Komisję (Eurostat) o metodologii zastosowanej do szacowania przed jej zastosowaniem.

Artykuł 24

Towary wojskowe

1.   Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wywozy i przywozy towarów przeznaczonych do użytku wojskowego.

2.   Państwa Członkowskie mogą przekazywać mniej szczegółowe informacje niż wskazano w art. 9 ust. 1 lit. b)–h) rozporządzenia (WE) nr 638/2004, gdy informacje stanowią tajemnicę wojskową zgodnie z definicjami obowiązującymi w Państwach Członkowskich. Jednakże wymaganym minimum jest przekazywanie do Komisji (Eurostatu) danych na temat łącznej miesięcznej wartości statystycznej wywozów i przywozów.

ROZDZIAŁ 6

PRZESYŁANIE DANYCH DO EUROSTATU

Artykuł 25

1.   Zagregowane dane, wymienione w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 638/2004, definiuje się dla każdego rodzaju obrotu jako wartość ogółem obrotów z innymi Państwami Członkowskimi. Ponadto Państwa Członkowskie należące do strefy euro muszą dokonywać podziału wymiany handlowej poza obszarem euro według towarów zgodnie z sekcjami Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu, rewizja 3.

2.   Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zagwarantowania, że dane o handlu zbierane od przedsiębiorstw powyżej progu 97 % będą wyczerpujące.

3.   Wprowadzane korekty w zastosowaniu art. 12 rozporządzenia (WE) nr 638/2004 są przekazywane do Eurostatu z podziałem co najmniej na kraje partnerskie i kod towaru na poziomie dwucyfrowym CN.

4.   Co do wartości statystycznej towarów, Państwa Członkowskie doszacowują tę wartość tam, gdzie odpowiednie dane nie zostały zgromadzone.

5.   Państwa Członkowskie po przyjęciu okresu sprawozdawczego zgodnie z art. 3 ust. 1 gwarantują, że miesięczne wyniki będą przekazywane do Komisji (Eurostatu), wykorzystując – jeśli to konieczne – doszacowania, kiedy okres sprawozdawczy stosowany do celów podatkowych nie odpowiada miesiącowi kalendarzowemu.

6.   Państwa Członkowskie przekazują dane uznane za poufne do Komisji (Eurostatu), tak aby możliwe było opublikowanie ich przynajmniej na poziomie rzeczywistych dwóch pierwszych znaków CN, jeżeli w ten sposób zostanie zachowana poufność.

7.   Jeśli miesięczne dane przekazane już do Komisji (Eurostatu) podlegają rewizjom, Państwa Członkowskie przekazują zrewidowane wyniki nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zrewidowane dane stały się dostępne.

ROZDZIAŁ 7

RAPORT NA TEMAT JAKOŚCI

Artykuł 26

1.   Nie później niż 10 miesięcy po roku kalendarzowym Państwa Członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) raport na temat jakości zawierający wszystkie informacje wymagane w celu oceny jakości przekazanych danych.

2.   Celem raportu na temat jakości jest zbadanie jakości danych statystycznych w odniesieniu do takich zagadnień, jak:

stosowność pojęć statystycznych,

dokładność szacunków,

terminowość przesyłanych danych do Komisji (Eurostatu),

dostępność i klarowność informacji,

porównywalność statystyk,

spójność,

kompletność.

3.   Wskaźniki jakości zdefiniowano w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 27

Rozporządzenie (WE) nr 1901/2000 i rozporządzenie (EWG) nr 3590/92 zostają niniejszym uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 28

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2207/2003 (Dz.U. L 330 z 18.12.2003, str. 15).

(3)  Dz.U. L 364 z 12.12.1992, str. 32.

(4)  Dz.U. 145 z 13.6.1977 str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2004 (Dz.U. L 283 z 2.9.2004, str. 7).


ZAŁĄCZNIK I

Lista towarów wyłączonych z danych statystycznych o obrotach towarowych między Państwami Członkowskimi, które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu)

a)

środki płatnicze będące legalnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe;

b)

złoto monetarne;

c)

nadzwyczajna pomoc dla obszarów klęsk żywiołowych;

d)

towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego;

e)

towary przeznaczone do użytku czasowego, jeśli spełnione są następujące warunki:

1)

nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania,

2)

oczekiwany okres trwania użytku czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące,

3)

wywóz/przywóz nie musi być deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów podatkowych;

f)

towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i wideo, CD-ROM-y, przechowujące oprogramowanie komputerowe, stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub niebędące przedmiotem transakcji handlowej, jak również towary uzupełniające poprzednią dostawę, np. uaktualnienia oraz na które odbiorca nie otrzymuje faktury;

g)

pod warunkiem że nie są przedmiotem transakcji handlowej:

1)

materiały reklamowe;

2)

próbki handlowe;

h)

towary do naprawy i po naprawie oraz odpowiednie części zamienne. Naprawa pociąga za sobą przywrócenie towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie; może to oznaczać ich przebudow lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru;

i)

towary wysłane do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym, jak również towary otrzymane z innego Państwa Członkowskiego, które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, a także towary, które zostały nabyte lub rozprowadzone na terytorium statystycznym Państwa Członkowskiego przez siły zbrojne innego Państwa Członkowskiego tam stacjonujące;

j)

wyrzutnie statków kosmicznych, podczas wywozu i przywozu poprzedzającego wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną, a także podczas wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną;

k)

sprzedaż nowych środków transportu przez osoby fizyczne lub prawne będące podatnikami VAT na rzecz osób prywatnych z innych Państw Członkowskich.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz podpozycji CN wymienionych w art. 9 ust. 1

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

*********

 

5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

*********

 

5704 10 00

 

5704 90 00

 

*********

 

5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

*********

 

6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

*********

 

6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

*********

 

6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

*********

 

6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

*********

 

6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

*********

 

6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

*********

 

6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

*********

 

7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

*********

 

7103 91 00

 

7103 99 00

 

*********

 

7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

*********

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

*********

 

7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


Załącznik III

Kody rodzajów transakcji

Kolumna A

Kolumna B

1)

Transakcje z przeniesieniem prawa własności (rzeczywistym lub zamierzonym) w zamian za płatność lub inne świadczenie (finansowe lub inne), z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodami 2, 7, 8, z uwzględnieniem uwag (1), (2) i (3)

1)

Kupno/sprzedaż za zapłatą (2)

2)

Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub po wypróbowaniu, w komis lub za pośrednictwem agenta komisowego

3)

Handel barterowy (transakcje powodujące zapłatę w naturze)

4)

Zakup towarów przez osoby prywatne

5)

Leasing finansowy (sprzedaż ratalna) (3)

2)

Zwroty towarów zarejestrowanych uprzednio pod kodem 1 (4), dostawy rekompensacyjne nieodpłatne (4)

1)

Zwrot towarów

2)

Rekompensata za zwrócone towary

3)

Rekompensata za towary, które nie podlegają zwrotowi (np. w ramach gwarancji)

3)

Dostawy (nie na czas oznaczony) z przeniesieniem prawa własności, ale nierekompensowane (finansowo lub inaczej)

1)

Dostawy towarów w ramach programów pomocy (całkowicie lub częściowo prowadzonych bądź finansowanych przez Wspólnotę Europejską)

2)

Inne dostawy towarów w ramach pomocy rządowej

3)

Inne dostawy towarów w ramach pomocy (od osób fizycznych lub organizacji pozarządowych)

4)

Inne

4)

Dostawy towarów w celu uszlachetniania w ramach kontraktu (5) (z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7)

 

5)

Dostawy towarów po uszlachetnieniu w ramach kontraktu (5) (z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7)

 

6)

Szczególne transakcje kodowane dla potrzeb krajowych (6)

 

7)

Wysyłki towarów w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych

 

8)

Dostawy materiałów budowlanych i wyposażenia w ramach realizacji umowy budowlanej lub inżynieryjnej, stanowiącej część umowy generalnej (7)

 

9)

Inne rodzaje transakcji

 


(1)  Ujmowana jest tu większość przywozów i wywozów, tj. transakcji, w przypadku których:

następuje przeniesienie prawa własności pomiędzy osobami zamieszkałymi na stałe na danym terytorium a osobami niezamieszkałymi na stałe na danym terytorium oraz

następuje lub nastąpi zapłata lub inne świadczenie (zapłata w naturze).

Dotyczy to również dostaw towarów przesyłanych pomiędzy jednostkami tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw oraz towarów przesyłanych z/do centrów dystrybucyjnych, nawet jeśli nie towarzyszy temu natychmiastowa zapłata.

(2)  Zawiera dostawy części zamiennych lub towarów rekompensacyjnych w formie odpłatnej.

(3)  Włączając leasing finansowy: płatności leasingowe są obliczane w taki sposób, aby pokrywały całkowitą lub prawie całkowitą wartość towaru. Ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności towarów przechodzą na leasingobiorcę. Po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się prawowitym właścicielem towaru.

(4)  Wysyłki zwrotne i dostawy rekompensacyjne towarów, które uprzednio zarejestrowano pod kodami od 3 do 9 kolumny A, należy rejestrować pod tymi samymi kodami.

(5)  Obrót uszlachetniający obejmuje działania (przetworzenie, budowa, montaż, udoskonalenie, renowacja...), których celem jest stworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Nie musi to oznaczać zmiany w klasyfikacji towaru. Pod tym kodem nie należy ujmować uszlachetniania dokonywanego przez uszlachetniającego na rachunek własny, które należy ująć pod kodem 1 kolumny A.

Towary przeznaczone do uszlachetniania muszą być rejestrowane jako przywozy i wywozy, jednakże naprawa nie powinna być rejestrowana pod tym kodem. Naprawa towaru stanowi przywrócenie jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest po prostu utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie; może to oznaczać pewną przebudow lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru.

Towary do i po naprawie są wyłączone ze statystyki obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi [załącznik I lit. h)].

(6)  Transakcje rejestrowane pod tym kodem to np. transakcje niepowodujące przeniesienia prawa własności, np. naprawa, dzierżawa, pożyczka, leasing operacyjny oraz inne czasowe użytkowanie przez okres krótszy niż dwa lata, z wyjątkiem uszlachetniania w ramach kontraktu (dostawy lub zwrot towarów). Transakcji rejestrowanych pod tym kodem nie przekazuje się do Komisji (Eurostatu).

(7)  Pod kodem 8 kolumny A należy ujmować jedynie takie transakcje, w przypadku których faktura nie jest wystawiana na poszczególne dostawy, lecz jedna faktura obejmuje łączną wartość prac. Jeżeli tak nie jest, należy transakcje te należy zarejestrować pod kodem 1.


ZAŁĄCZNIK IV

Symbole warunków dostawy

 

Znaczenie

Miejsce, które być wskazane

Kod Incoterms

Incoterms MIH/EKG Genewa

EXW

ex-works

oznaczone miejsce

FCA

franco przewoźnik

oznaczone miejsce załadunku

FAS

franco wzdłuż burty statku

oznaczony port załadunku

FOB

franco statek

oznaczony port załadunku

CFR

koszt i fracht (C&F)

oznaczony port przeznaczenia

CIF

koszt, ubezpieczenie i fracht

oznaczony port przeznaczenia

CPT

przewoźne opłacone do

oznaczone miejsce przeznaczenia

CIP

przewoźne i ubezpieczenie opłacone do

oznaczone miejsce przeznaczenia

DAF

dostarczone na granicę

oznaczone miejsce

DES

dostarczone na statek

oznaczony port przeznaczenia

DEQ

dostarczone na nadbrzeże

oznaczony port przeznaczenia

DDU

dostarczone, cło nieopłacone

oznaczone miejsce przeznaczenia

DDP

dostarczone, cło opłacone

oznaczone miejsce przeznaczenia

XXX

warunki dostawy inne niż powyższe

Precyzyjne określenie warunków w kontrakcie

Dodatkowe informacje (gdy wymagane):

1)

miejsce na terytorium zainteresowanego Państwa Członkowskiego

2)

miejsce w innym Państwie Członkowskim

3)

inne (miejsce poza Wspólnotą).


ZAŁĄCZNIK V

Kody rodzajów transportu

Kod

Wyjaśnienie

1

transport morski

2

transport kolejowy

3

transport drogowy

4

transport lotniczy

5

przesyłki pocztowe

7

stałe instalacje transportowe

8

transport wodny śródlądowy

9

własny napęd


ZAŁĄCZNIK VI

Wskaźniki jakości

Informacje dotyczące jakości danych dostarczanych przez Państwa Członkowskie opierają się na wspólnym zestawie wskaźników dotyczących jakości i niezbędnych opisowych metadanych.

1)

Stosowność pojęć statystycznych oznacza, że dane spełniają potrzeby użytkowników.

2)

Dokładność to jedna z głównych potrzeb użytkowników. Można dokonać jej oceny dzięki wskaźnikom stworzonym w następujący sposób:

a)

Progi

i)

Państwa Członkowskie przekazują poziomy bieżących progów.

ii)

W celu monitorowania poziomów ustalonych progów Państwa Członkowskie podają:

stopień pokrycia (%) wyrażony jako wartość obrotów powyżej progu wyłączenia.

iii)

W celu sprawdzenia wpływu progów Państwa Członkowskie przedstawiają:

metodę korygowania stosowaną do oszacowania handlu poniżej progów,

udział (%) wartości oszacowanego handlu poniżej progów.

b)

Brak odpowiedzi

W celu oszacowania stopnia braku odpowiedzi Państwa Członkowskie przedstawiają:

metodę korygowania stosowaną do szacowania obrotów z powodu braku odpowiedzi,

udział (%) wartości szacowanych obrotów z powodu braku odpowiedzi.

c)

Wartość statystyczna

W celu oceny znaczenia wyliczania wartości statystycznej Państwa Członkowskie podają:

metodologię stosowaną do wyliczania wartości statystycznej,

ilościowe oddziaływanie wyliczenia wartości statystycznej.

d)

Rewizje

W celu oszacowania oddziaływania procedur rewizyjnych Państwa Członkowskie przedstawiają:

opis polityki rewizyjnej,

zmianę (%) wartości obrotów ogółem między pierwszymi wynikami a ostatnimi dostępnymi wynikami.

e)

Poufność

W celu oceny znaczenia handlu objętego poufnością Państwa Członkowskie przedstawiają:

opis zasad poufności,

udział (%) handlu objętego poufnością wyrażonego wartościowo,

liczbę objętych poufnością kodów towarowych CN.

f)

Inne powiązania z dokładnością

Inne wskaźniki są przydatne do oceny jakości danych, dlatego Państwa Członkowskie włączają do raportu na temat jakości takie elementy, jak:

opis procedur kontrolnych,

miesięczna średnia liczba pozycji w deklaracjach,

liczba podmiotów zobowiązanych do dostarczania informacji,

% deklaracji elektronicznych,

% wartości deklarowanych elektronicznie.

3)

Terminowość jest oceniana przez Eurostat poprzez obliczania średniego czasu między końcem miesiąca sprawozdawczego a przekazaniem danych do Eurostatu w sposób następujący:

roczne średnie opóźnienie (+ X dni) lub wyprzedzenie (– Y dni) w przekazaniu zagregowanych danych statystycznych w dniach kalendarzowych w odniesieniu do ustanowionego prawnie terminu,

roczne średnie opóźnienie (+ X dni) lub wyprzedzenie (– Y dni) w przekazaniu szczegółowych danych statystycznych w dniach kalendarzowych w odniesieniu do ustanowionego prawnie terminu.

4)

Dostępność dla użytkowników nadaje wartości danym statystycznym, która jest większa, jeżeli dane są łatwo dostępne w formatach wymaganych przez użytkowników. Klarowność dostępnych danych zależy od zapewnionego wsparcia w użytkowaniu i interpretowaniu statystyk oraz od dostępnych komentarzy i analizy wyników.

W konsekwencji Państwa Członkowskie włączają w raporcie na temat jakości środki stosowane do rozpowszechniania danych statystycznych o handlu zagranicznym i odwołania do dalszych informacji, które mogą być pomocne dla użytkowników danych statystycznych (np. informacje metodologiczne, poprzednie lub podobne publikacje, itp.).

5)

Celem porównywalności jest zbadanie wpływu różnic w stosowanych pojęciach i definicjach statystycznych w warunkach porównań danych statystycznych pod względem obszarów geograficznych, domen niegeograficznych lub okresów sprawozdawczych.

Korzystanie przez Państwa Członkowskie z różniących się pojęć i definicji może mieć wpływ na porównywalność statystyk handlu zagranicznego (porównywalność w przestrzeni).

W celu oceny wpływu Państwa Członkowskie informują o przeprowadzonych przez nie badaniach lustrzanych oraz badaniach asymetrii, jeżeli wyniki statystyki lustrzanej są znaczące.

Porównywalność w czasie to kolejny ważny aspekt jakości. Państwa Członkowskie informują o wszelkich zmianach definicji, zakresu lub metod, które będą miały wpływ na ciągłość danych.

6)

Spójność określa, na ile dobrze zbiory danych statystycznych mogą być wykorzystywane łącznie. Poza statystyką handlu zagranicznego, informacje o handlu zagranicznym można znaleźć w rachunkach narodowych, statystyce przedsiębiorstw oraz bilansie płatniczym.

W tym kontekście Państwa Członkowskie przedstawiają wszelkie informacje dotyczące spójności statystyk handlu zagranicznego oraz statystyk pochodzących z innych źródeł.

7)

Kompletność odnosi się do faktu, że tematy, dla których dostępne są dane statystyczne, odzwierciedlają potrzeby i priorytety wyrażane przez użytkowników Europejskiego Systemu Statystycznego.


Top