EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0042

Dyrektywa 99/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 1999 r. ustanawiająca procedurę uznawania kwalifikacji w zakresie działalności zawodowych objętych dyrektywami w sprawie liberalizacji i środków przejściowych oraz uzupełniająca ogólne systemy uznawania kwalifikacji

OJ L 201, 31.7.1999, p. 77–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 374 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 135 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 135 - 151

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; Uchylony przez 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/42/oj

31999L0042Dziennik Urzędowy L 201 , 31/07/1999 P. 0077 - 0093


Dyrektywa 99/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 7 czerwca 1999 r.

ustanawiająca procedurę uznawania kwalifikacji w zakresie działalności zawodowych objętych dyrektywami w sprawie liberalizacji i środków przejściowych oraz uzupełniająca ogólne systemy uznawania kwalifikacji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 40, art. 47 ust. 1, art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie oraz art. 55,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3] oraz w świetle wspólnego tekstu, przyjętego dnia 22 kwietnia 1999 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z postanowieniami Traktatu wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową w zakresie przedsiębiorczości i świadczenia usług jest zakazana, począwszy od końca okresu przejściowego; tym samym niektóre przepisy dyrektyw, znajdujących zastosowanie w tym obszarze, stały się zbędne dla celów stosowania zasady równego traktowania ze względu na przynależność państwową, ponieważ ta zasada jest szczególnie honorowana w samym Traktacie i wywiera skutek bezpośredni.

(2) Jednakże należy utrzymać w mocy pewne przepisy dyrektyw, wprowadzone w celu ułatwienia efektywnego korzystania z prawa przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia usług, zwłaszcza jeśli przyczyniają się do wypełniania zobowiązań Traktatu.

(3) Aby ułatwić stosowanie zasady swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w odniesieniu do wielu rodzajów działalności, przyjęto dyrektywy wprowadzające środki przejściowe, które mają obowiązywać do czasu wzajemnego uznawania kwalifikacji; dyrektywy te zakładają, że fakt prowadzenia przedmiotowej działalności przez odpowiednio długi okres i w niezbyt odległej przeszłości w Państwie Członkowskim, z którego obywatel przybywa, stanowi wystarczające potwierdzenie kwalifikacji do podjęcia tej działalności w Państwach Członkowskich, w których obowiązują zasady rządzące podejmowaniem tego rodzaju działalności.

(4) Najważniejsze klauzule wyżej wymienionych dyrektyw powinny być zastąpione innymi, zgodnymi z wnioskami Rady Europejskiej, której posiedzenie odbyło się w Edynburgu w dniach 11 i 12 grudnia 1992 r., w zakresie subsydiarności, uproszczenia prawa wspólnotowego, a zwłaszcza powtórnego przeanalizowania przez Komisję stosunkowo dawno przyjętych dyrektyw dotyczących kwalifikacji zawodowych; dyrektywy te należy w związku z powyższym uchylić.

(5) Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata [4], oraz dyrektywa Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG [5], nie mają zastosowania do niektórych działalności zawodowych, objętych dyrektywami dotyczącymi tych kwestii (część I załącznika A do niniejszej dyrektywy); należy zatem wprowadzić procedurę uznawania kwalifikacji w odniesieniu do działalności zawodowych nieobjętych dyrektywami 89/48/EWG i 92/51/EWG; w większości działalności zawodowe, wymienione w części II załącznika A do niniejszej dyrektywy, objęte są w kwestii uznawania dyplomów, dyrektywą 92/51/EWG.

(6) Skierowano do Rady wniosek mający na celu nowelizację dyrektyw 89/48/EWG i 92/51/EWG w zakresie przedstawiania dowodów dobrej sytuacji finansowej beneficjanta i ubezpieczenia od ryzyka finansowego, których przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od beneficjanta; Rada zamierza rozpatrzyć ten wniosek na późniejszym etapie.

(7) Do Rady został skierowany wniosek mający na celu ułatwienie swobodnego przepływu wyspecjalizowanych pielęgniarek, które nie mają żadnej z kwalifikacji wymienionych w art. 3 dyrektywy 77/452/EWG [6]; Rada zamierza rozpatrzyć ten wniosek na późniejszym etapie.

(8) Niniejsza dyrektywa wymaga systematycznego przekazywania raportów z wykonania niniejszej dyrektywy.

(9) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie art. 39 ust. 4 i art. 45 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

TYTUŁ I

Zakres stosowania

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie przyjmą środki określone w niniejszej dyrektywie, w zakresie przedsiębiorczości lub świadczenia usług na swoim terytorium przez osoby fizyczne oraz spółki, do których odnosi się tytuł I Ogólnych Programów na rzecz zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług [7] i swobody przedsiębiorczości [8](zwane dalej "beneficjantami"), zamierzające wykonywać działalności wymienione w załączniku A.

2. Niniejsza dyrektywa odnosi się do działalności wymienionych w załączniku A, które obywatele Państw Członkowskich zamierzają wykonywać na terenie przyjmującego ich Państwa Członkowskiego — na własny rachunek lub jako pracownicy najemni.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie, w których podjęcie lub wykonywanie którejkolwiek z działalności wymienionych w załączniku A jest uwarunkowane posiadaniem pewnych kwalifikacji, zagwarantują, iż każdy beneficjant ubiegający się o podjęcie działalności lub świadczenie usług uzyska informacje o zasadach obowiązujących w odniesieniu do działalności, której dotyczy wniosek, przed podjęciem działalności lub przed rozpoczęciem świadczenia usług.

TYTUŁ II

Uznawanie formalnych kwalifikacji nadanych przez inne Państwo Członkowskie

Artykuł 3

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 4 Państwo Członkowskie nie może, kierując się niewystarczającymi kwalifikacjami, odmówić obywatelowi innego Państwa Członkowskiego pozwolenia na podjęcie lub wykonywanie którejkolwiek z działalności wymienionych w części I załącznika A na takich samych warunkach, które stosuje do swoich obywateli, bez uprzedniego porównania wiedzy i umiejętności, potwierdzonych dyplomami, świadectwami lub innymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji, uzyskanymi przez beneficjanta z zamiarem wykonywania tej samej działalności gdzie indziej na terenie Wspólnoty, z kwalifikacjami wymaganymi przez przepisy krajowe. Jeśli analiza porównawcza wykaże poziom wiedzy i umiejętności — potwierdzonych dyplomami, świadectwami lub innymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji, nadanymi przez inne Państwo Członkowskie — zbliżony do wymagań krajowych, przyjmujące Państwo Członkowskie nie może odmówić ich posiadaczowi prawa do wykonywania przedmiotowej działalności. Jeśli jednak analiza porównawcza ujawni istotne różnice, przyjmujące Państwo Członkowskie umożliwi beneficjantowi możliwość wykazania, że uzupełnił on brakującą wiedzę i umiejętności. W tym przypadku przyjmujące Państwo Członkowskie przyzna wnioskodawcy prawo wyboru pomiędzy stażem adaptacyjnym a testem umiejętności, podobnie jak w dyrektywach 89/48/EWG i 92/51/EWG.

W drodze odstępstwa od tej zasady Państwo Członkowskie może wymagać odbycia stażu adaptacyjnego lub przeprowadzenia testu umiejętności w sytuacji, gdy osoba przyjezdna przewiduje możliwość prowadzenia działalności zawodowej na własny rachunek lub w charakterze dyrektora przedsiębiorstwa w zakresie działalności wymienionych w części I załącznika A i wymagających wiedzy i stosowania szczególnych obowiązujących krajowych przepisów, pod warunkiem że wiedza i stosowanie tych przepisów są wymagane przez właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego od swoich obywateli, którzy ubiegają się o prawo do wykonywania tych działalności.

Państwa Członkowskie uwzględnią, w miarę możliwości, preferencje beneficjanta co do tych wariantów.

2. Podania o uznanie kwalifikacji, w rozumieniu ust. 1, rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie; właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego przekazują decyzję wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania podania wraz z kompletną dokumentacją. Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji lub zakwestionowania braku decyzji na mocy prawa krajowego.

TYTUŁ III

Uznawanie kwalifikacji zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego uzyskanego w innym Państwie Członkowskim

Artykuł 4

Jeżeli podjęcie lub dalsze wykonywanie którejkolwiek z działalności wymienionych w załączniku A w danym Państwie Członkowskim jest uwarunkowane posiadaniem ogólnej, handlowej lub zawodowej wiedzy i umiejętności, Państwo to uzna za dowód posiadania takiej wiedzy i umiejętności fakt, że przedmiotowa działalność była wykonywana w innym Państwie Członkowskim. Jeśli działalność jest wymieniona w części pierwszej załącznika A, musi ona spełnić warunek wystarczająco długiego okresu jej wykonywania, który wynosi:

1. w przypadku działalności z listy I:

a) sześć lat nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa; lub

b) trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej trzy lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom; lub

c) trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek, jeśli beneficjant udowodni, że wykonywał przedmiotową działalność przez co najmniej pięć lat w charakterze pracownika najemnego, lub

d) pięć lat nieprzerwanego zatrudnienia na stanowisku kierowniczym, z czego co najmniej trzy lata na stanowiskach wymagających praktycznej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z odpowiedzialnością za jeden lub więcej wydziałów przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej trzy lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom.

W przypadkach określonych w lit. a) i c) okres od ustania działalności do wystąpienia z wnioskiem, którego dotyczy art. 8, nie może przekraczać dziesięciu lat;

2. w przypadku działalności z listy II:

a) sześć lat nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa; lub

b) - trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej trzy lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom, lub

- cztery lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej dwa lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom, lub

c) trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia w charakterze dyrektora przedsiębiorstwa jeśli beneficjant udowodni, że wykonywał przedmiotową działalność przez co najmniej pięć lat w charakterze pracownika najemnego; lub

d) - pięć lat nieprzerwanego zatrudnienia, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej trzy lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom; lub

- sześć lat nieprzerwanego zatrudnienia, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej dwa lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom.

W przypadkach określonych w lit. a) i c) okres od ustania działalności do wystąpienia z wnioskiem, którego dotyczy art. 8, nie może przekraczać dziesięciu lat;

3. w przypadku działalności z listy III:

a) sześć lat nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa; lub

b) trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej trzy lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom; lub

c) trzy lata nieprzerwanego prowadzenia własnej firmy, jeśli beneficjant udowodni, że wykonywał przedmiotową działalność przez co najmniej pięć lat w charakterze zatrudnionego.

W przypadkach określonych w lit. a) i c) okres od ustania działalności do wystąpienia z wnioskiem, którego dotyczy art. 8, nie może przekraczać dziesięciu lat;

4. w przypadku działalności z listy IV:

a) pięć lat nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa; lub

b) dwa lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej trzy lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom; lub

c) trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej dwa lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom; lub

d) dwa lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia w charakterze dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wykonywał przedmiotową działalność przez co najmniej trzy lata w charakterze pracownika najemnego; lub

e) trzy lata nieprzerwanego zatrudnienia, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej przez co najmniej dwa lata uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom;

5. w przypadku działalności z listy V lit. a) i b):

a) trzy lata działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, pod warunkiem że wykonywanie przedmiotowej działalności nie ustało wcześniej niż na dwa lata przed datą wystąpienia z wnioskiem, którego dotyczy art. 8;

b) trzy lata działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, pod warunkiem że wykonywanie przedmiotowej działalności nie ustało wcześniej niż na dwa lata przed datą wystąpienia z wnioskiem, którego dotyczy art. 8, chyba że przyjmujące Państwo Członkowskie zezwala swoim obywatelom na przerywanie tej działalności na dłuższy okres;

6. w przypadku działalności z listy VI:

a) trzy lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa; lub

b) dwa lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek lub zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom; lub

c) dwa lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek albo zatrudnienia w charakterze dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli beneficjant udowodni, że wykonywał przedmiotową działalność przez co najmniej trzy lata w charakterze pracownika najemnego; lub

d) trzy lata nieprzerwanego zatrudnienia, jeśli beneficjant udowodni, że wcześniej uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do wykonywania tej działalności, co zostało potwierdzone świadectwem respektowanym na terenie całego kraju albo uznanym przez uprawnioną organizację zawodową bądź handlową za całkowicie odpowiadające jej wymaganiom.

W przypadkach określonych w lit. a) i c) okres od ustania działalności do wystąpienia z wnioskiem, którego dotyczy art. 8, nie może przekraczać dziesięciu lat.

Artykuł 5

Jeśli beneficjant posiada świadectwo otrzymane w którymś z Państw Członkowskich i uznawane na całym obszarze tego państwa, potwierdzające wiedzę i umiejętności posiadacza w zakresie przedmiotowej działalności, równorzędne do tych, które zdobyłby w okresie co najmniej dwóch lub trzech lat (odpowiednio do wymagań) szkolenia zawodowego, świadectwo to może być traktowane przez przyjmujące Państwo Członkowskie tak samo, jak świadectwo uczestnictwa w szkoleniu trwającym przez okres wymagany przez: art. 4 ust. 1 lit. b) i d), art. 2 lit. b) i d), art. 3 lit. b) i art. 4 lit. b), c) i e).

Artykuł 6

Jeśli szkolenie beneficjanta trwało co najmniej dwa lata, lecz mniej niż trzy lata, wymagania art. 4 uważa się za spełnione w sytuacji, gdy okresy zdobywania doświadczeń zawodowych na własny rachunek lub w charakterze osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora, określone w: art. 4 ust. 1 lit. b) i d), art. 2 lit. b) tiret pierwsze, art. 3 lit. b) i art. 4 lit. b), lub w charakterze pracownika najemnego, określone w art. 4 ust. 2 lit. d) tiret pierwsze, są dłuższe w stopniu równoważącym krótszy czas trwania szkolenia.

Artykuł 7

Uważa się, że osoba wykonywała daną działalność w charakterze dyrektora przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4, jeśli wykonywała ją w przedsiębiorstwie funkcjonującym w przedmiotowym sektorze:

a) jako dyrektor przedsiębiorstwa albo dyrektor oddziału przedsiębiorstwa; lub

b) jako zastępca właściciela przedsiębiorstwa albo dyrektora przedsiębiorstwa, przy czym stanowisko wiązało się z taką samą odpowiedzialnością, jaką ponosił reprezentowany właściciel albo dyrektor; lub

c) na stanowisku kierowniczym z obowiązkami o charakterze handlowym i/lub wymagającym praktycznej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a związanym z odpowiedzialnością za jeden lub więcej niż jeden wydział przedsiębiorstwa.

Artykuł 8

Dowód, że warunki określone w art. 4 zostały spełnione, przyjmuje formę świadectwa, wskazującego na charakter i okres wykonywania działalności, wydanego przez właściwe władze lub organ w Państwie Członkowskim, z którego beneficjant pochodzi lub przybywa, a które to świadectwo beneficjant musi załączyć do swojego wniosku o pozwolenie na wykonywanie przedmiotowej lub przedmiotowych działalności w przyjmującym Państwie Członkowskim.

TYTUŁ IV

Uznawanie pozostałych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym Państwie Członkowskim

Artykuł 9

1. Jeśli Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli zamierzających podjąć którąś z działalności wymienionych w art. 1 ust. 2 poświadczenia dobrej reputacji oraz udowodnienia, że nie są bankrutami, albo wymaga przedstawienia jednego z tych dowodów, to w odniesieniu do obywateli innych Państw Członkowskich za dowód wystarczający zostanie uznany wyciąg z rejestru sądowego lub, w przypadku niemożności jego uzyskania, równorzędny dokument potwierdzający te wymagania, wystawiony przez upoważniony organ sądowy lub administracyjny Państwa Członkowskiego, z którego beneficjant pochodzi lub przybywa.

2. Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli zamierzających podjąć którąś z działalności wymienionych w art. 1 ust. 2 spełnienia pewnych wymagań dotyczących dobrej reputacji lub udowodnienia, że nie są bankrutami, a także, że w przeszłości nie zastosowano w stosunku do nich żadnych sankcji dyscyplinarnych zawodowych bądź administracyjnych (np. zakazu obejmowania niektórych stanowisk, czasowego zawieszenia praktyki zawodowej lub pozbawienia prawa jej wykonywania), a nie można tego udowodnić na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, to w odniesieniu do obywateli innych Państw Członkowskich uzna ono za wystarczające świadectwo wystawione przez upoważniony organ sądowy lub administracyjny Państwa Członkowskiego, z którego beneficjant pochodzi lub przybywa, potwierdzając w ten sposób, że wymagania są spełnione. Świadectwo takie ma dotyczyć specyficznych faktów uznanych przez przyjmujące Państwo Członkowskie za istotne w odniesieniu do tych wymagań.

3. Jeśli Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub przybywa beneficjant, nie wystawia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną one zastąpione oświadczeniem składanym pod przysięgą; w przypadku natomiast, gdy w państwie tym brak przepisów prawnych dotyczących składania takich oświadczeń pod przysięgą, oświadczenie to zostanie zastąpione uroczystym oświadczeniem złożonym przez beneficjanta przed właściwymi władzami sądowymi lub administracyjnymi, a w przypadkach, gdy będzie to właściwe — w obecności notariusza w tym Państwie Członkowskim; ww. organ lub notariusz wystawiają świadectwo, potwierdzając autentyczność oświadczenia złożonego pod przysięgą lub uroczystego oświadczenia. Oświadczenie o niezaistnieniu wcześniejszego bankructwa może być złożone także przed upoważnioną organizacją zawodową lub handlową w tym Państwie Członkowskim.

4. Jeśli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga dowodu dobrej pozycji finansowej, uzna zaświadczenia wystawione przez banki Państwa Członkowskiego, z którego beneficjant pochodzi lub przybywa, za równorzędne z wystawionymi na własnym terytorium.

5. Jeśli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od własnych obywateli zamierzających podjąć lub kontynuować którąś z działalności wymienionych w art. 1 ust. 2 dostarczenia dowodu ubezpieczenia od ryzyka finansowego, związanego z ich odpowiedzialnością zawodową, uzna zaświadczenia wystawione przez instytucje ubezpieczeniowe innych Państw Członkowskich za równorzędne z wystawionymi na własnym terytorium. Zaświadczenia takie będą zawierały stwierdzenie, że ubezpieczyciel respektuje obowiązujące w przyjmującym go państwie ustawy i rozporządzenia w odniesieniu do warunków i zakresu ubezpieczenia.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5 zachowują ważność przez trzy miesiące od chwili wystawienia.

TYTUŁ V

Przepisy proceduralne

Artykuł 10

1. W terminie, określonym w art. 14, Państwa Członkowskie wyznaczają właściwe władze i organy odpowiedzialne za wystawianie świadectw wymienionych w art. 8, art. 9 ust. 1, 2, 3 i niezwłocznie powiadamiają o tym pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję.

2. Każde z Państw Członkowskich może mianować koordynatora działalności władz i organów, wymienionych w ust. 1, do grupy koordynacyjnej powołanej na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 89/48/EWG. Do zadań grupy koordynacyjnej należy też:

- ułatwienie wykonania niniejszej dyrektywy,

- gromadzenie wszelkich informacji przydatnych dla jej stosowania w Państwach Członkowskich, a zwłaszcza zbieranie i porównywanie informacji na temat różnych kwalifikacji zawodowych w zakresie działalności objętych niniejszą dyrektywą.

TYTUŁ VI

Przepisy końcowe

Artykuł 11

1. Dyrektywy wymienione w załączniku B tracą moc.

2. Odniesienia do uchylonych dyrektyw należy interpretować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 12

Począwszy od 1 stycznia 2001 r. Państwa Członkowskie będą co dwa lata przesyłać do Komisji raporty o funkcjonowaniu wprowadzonego systemu.

Poza ogólną charakterystyką raport ma zawierać statystyczne podsumowanie podjętych decyzji i opis najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem niniejszej dyrektywy.

Artykuł 13

Najpóźniej po upływie pięciu lat od daty wymienionej w art. 14 Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport z wykonania niniejszej dyrektywy w Państwach Członkowskich (a zwłaszcza jej art. 5).

Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych konsultacji, zwłaszcza z koordynatorami, Komisja przekaże swoje wnioski odnośnie do ewentualnych zmian istniejących rozwiązań. Jeśli zajdzie taka konieczność, Komisja zaproponuje usprawnienie istniejących rozwiązań, mając na względzie ułatwienie swobodnego przepływu osób, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Artykuł 14

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe wykonawcze i administracyjne konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 lipca 2001 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, jakie zostały przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 15

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 16

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 czerwca 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

E. Bulmahn

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 115 z 19.4.1996, str. 16 iDz.U. C 264 z 30.8.1997, str. 5.

[2] Dz.U. C 295 z 7.10.1996, str. 43.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego wydana 20 lutego 1997 r. (Dz.U. C 85 z 17.3.1997, str. 114); wspólne stanowisko Rady z 29 czerwca 1998 r. (Dz.U. C 262 z 19.8.1998, str. 12); decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U. C 328 z dnia 26.10.1998, str. 156); decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 1999 r. i decyzja Rady z dnia 11 maja 1999.

[4] Dz.U. L 19 z 24.1.1989, str. 16.

[5] Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/38/WE (Dz.U. L 184 z 12.7.1997, str. 31).

[6] Dyrektywa Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacyjnych pielęgniarki i pielęgniarza odpowiedzialnych za opiekę ogólną, zawierająca postanowienia ułatwiające faktyczne wykonywanie prawa swobodnego osiedlania się i wykonywania zawodu w miejscu osiedlenia oraz swobody świadczenia usług (Dz.U. L 176, z 15.7.1977, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 90/658/WE (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 73).

[7] Dz.U. 2 z 15.1.1962, str. 32/62.

[8] Dz.U. 2 z 15.1.1962, str. 36/62.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

CZĘŚĆ I

Działalności odnoszące się do kategorii doświadczenia zawodowego

Lista I

Działy objęte dyrektywą 64/427/EWG, zmienione dyrektywą 69/77/EWG i dyrektywami: 68/366/EWG, 75/368/EWG oraz 75/369/EWG

1

Dyrektywa 64/427/EWG

(Dyrektywa liberalizująca: 64/429/EWG)

Nomenklatura NICE (odpowiedniki działów 23-40 Nomenklatury ISIC)

Dział 23 | Włókiennictwo |

232 | Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do wełny |

233 | Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do bawełny |

234 | Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do jedwabiu |

235 | Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do lnu i konopi |

236 | Inne branże włókiennicze (surowiec — juta, włókna liściowe itp.); produkcja lin |

237 | Produkcja dzianin i wyrobów szydełkowych |

238 | Wykańczanie tkanin |

239 | Pozostałe branże włókiennicze |

Dział 24 | Produkcja obuwia, odzieży, koców i wyrobów pościelowych |

241 | Maszynowa produkcja obuwia (oprócz wykonanego z gumy lub drewna) |

242 | Ręczne wytwarzanie obuwia; reperacja obuwia |

243 | Produkcja odzieży (oprócz futer) |

244 | Produkcja materacy, koców i wyrobów pościelowych |

245 | Produkcja skór futerkowych i futer |

Dział 25 | Produkcja wyrobów z drewna lub korka (oprócz produkcji mebli) |

251 | Piłowanie i przemysłowa obróbka drewna |

252 | Produkcja półfabrykatów z drewna |

253 | Seryjna produkcja drewnianych elementów budowlanych, w tym podłogowych |

254 | Produkcja pojemników z drewna |

255 | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna (oprócz mebli) |

259 | Produkcja wyrobów ze słomy, korka, wikliny (w tym koszykarskich), rattanu; wyrób szczotek i pędzli |

Dział 26 | 260 | Produkcja mebli z drewna |

Dział 27 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru |

271 | Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury |

272 | Produkcja papieru i tektury oraz wyrobów z masy celulozowej |

Dział 28 | 280 | Poligrafia, działalność wydawnicza i branże pokrewne |

Dział 29 | Produkcja skóry i wyrobów ze skóry |

291 | Garbowanie i wyprawianie skór |

292 | Produkcja wyrobów ze skór wyprawionych |

ex Dział 30 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, włókien sztucznych i wyrobów skrobiowych |

301 | Przetwórstwo gumy i azbestu |

302 | Przetwórstwo tworzyw sztucznych |

303 | Produkcja włókien sztucznych |

ex Dział 31 | Przemysł chemiczny |

311 | Produkcja surowców chemicznych i dalsze ich przetwórstwo |

312 | Wyspecjalizowana produkcja wyrobów chemicznych, głównie dla celów przemysłowych i rolniczych (w tym produkcja — na cele przemysłowe — tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, wg grupy ISIC: 312) |

313 | Wyspecjalizowana produkcja wyrobów chemicznych, głównie na użytek domowy lub biurowy [oprócz produkcji wyrobów medycznych i farmaceutycznych (dawna grupa ISIC: 319)] |

Dział 32 | 320 | Przemysł naftowy |

Dział 33 | Produkcja wyrobów z niemetalicznych surowców mineralnych |

331 | Produkcja uformowanych wyrobów z gliny |

332 | Produkcja szkła i wyrobów szklanych |

333 | Produkcja wyrobów ceramicznych, w tym ogniotrwałych |

334 | Produkcja cementu, wapna i gipsu |

335 | Produkcja uformowanych elementów z betonu, cementu i gipsu |

339 | Obróbka kamienia i produkcja pozostałych wyrobów z niemetalicznych surowców mineralnych |

Dział 34 | Produkcja i wstępna obróbka żelaza i metali nieżelaznych |

341 | Stal i przemysł stalowy (zgodnie z definicją Traktatu ECSC, w tym koksownie należące do hut stali) |

342 | Produkcja rur stalowych |

343 | Ciągnienie drutów, ciągnienie na zimno taśm, walcowanie na zimno taśm, formowanie na zimno |

344 | Produkcja i wstępna obróbka metali nieżelaznych |

345 | Odlewnictwo żelaza i metali nieżelaznych |

Dział 35 | Produkcja wyrobów metalowych (oprócz maszyn, urządzeń i środków transportu) |

351 | Kucie, wytłaczanie i prasowanie |

352 | Druga faza obróbki i obróbka powierzchniowa |

353 | Produkcja konstrukcji metalowych |

354 | Produkcja kotłów i przemysłowych profili wklęsłych |

355 | Produkcja narzędzi, sprzętu oraz innych wyrobów gotowych z metalu (oprócz sprzętu elektrycznego) |

359 | Pomocnicze rodzaje działalności z zakresu mechaniki |

Dział 36 | Produkcja maszyn i urządzeń innych niż elektryczne |

361 | Produkcja ciągników oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa |

362 | Produkcja maszyn i urządzeń na cele biurowe |

363 | Produkcja obrabiarek, w tym do metali oraz osprzętu i oprzyrządowania wymiennego do nich i do innych przyrządów zasilanych prądem |

364 | Produkcja maszyn, urządzeń i wyposażeniam dodatkowego dla włókiennictwa oraz maszyn do szycia |

365 | Produkcja maszyn, urządzeń i wyposażenia dla przemysłu spożywczego, w tym dla branży napojów, oraz dla przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych |

366 | Produkcja instalacji i wyposażenia dla kopalń, odlewni żelaza i stali (zlokalizowanych przy hutach) i dla budownictwa; produkcja urządzeń do mechanicznego podawania |

367 | Produkcja wyposażenia transmisyjnego |

368 | Produkcja maszyn i urządzeń do innych, specjalistycznych zastosowań przemysłowych |

369 | Produkcja innych — nieelektrycznych maszyn, urządzeń i wyposażenia |

Dział 37 | Elektrotechnika |

371 | Produkcja elektrycznych drutów i kabli |

372 | Produkcja silników, generatorów, transformatorów, przełączników i podobnych urządzeń dla dostarczania energii elektrycznej |

373 | Produkcja sprzętu elektrycznego do bezpośredniego handlowego użytku |

374 | Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego, liczników, innych aparatów pomiarowych oraz sprzętu elektromedycznego |

375 | Produkcja sprzętu elektronicznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzęt audio |

376 | Produkcja urządzeń elektrycznych domowego użytku |

377 | Produkcja lamp i sprzętu oświetleniowego |

378 | Produkcja baterii i akumulatorów |

379 | Naprawy, montaż i specjalistyczne instalacje sprzętu i wyposażenia elektrycznego |

ex Dział 38 | Produkcja sprzętu transportowego |

383 | Produkcja pojazdów mechanicznych oraz części do nich |

384 | Naprawy pojazdów mechanicznych, w tym motocykli oraz rowerów |

385 | Produkcja motocykli, rowerów i części do nich |

389 | Produkcja sprzętu transportowego niesklasyfikowanego gdzie indziej |

Dział 39 | Różne branże produkcyjne |

391 | Produkcja precyzyjnych instrumentów oraz aparatów kontrolnych i pomiarowych |

392 | Produkcja aparatów medycznych, w tym chirurgicznych, oraz towarów i sprzętu ortopedycznego (oprócz obuwia ortopedycznego) |

393 | Produkcja sprzętu fotograficznego i optycznego |

394 | Produkcja i naprawy zegarów i zegarków |

395 | Produkcja biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych |

396 | Produkcja i naprawy instrumentów muzycznych |

397 | Produkcja gier, zabawek, sprzętu sportowego, w tym lekkoatletycznego |

399 | Pozostałe branże produkcyjne |

Dział 40 | Budownictwo |

400 | Budownictwo niespecjalistyczne; wyburzanie |

401 | Wznoszenie budynków (mieszkalnych i innych) |

402 | Budowa dróg, mostów, linii kolejowych itp. |

403 | Prace instalacyjne |

404 | Prace dekoracyjne i wykończeniowe |

2

Dyrektywa 68/366/EWG

(Dyrektywa liberalizująca 68/365/EWG)

Nomenklatura NICE

Dział 20A | 200 | Branże wytwarzające tłuszcze i oleje — roślinne i zwierzęce |

20B | Branże produkcji spożywczej (poza produkcją napojów) |

201 | Ubój zwierząt, obróbka i konserwacja mięsa |

202 | Mleczarstwo |

203 | Pakowanie w szczelne pojemniki i konserwowanie owoców i warzyw |

204 | Puszkowanie i konserwowanie ryb i innej żywności pochodzenia morskiego |

205 | Usługi młynarskie |

206 | Produkcja piekarnicza w tym sucharki i herbatniki |

207 | Cukrownictwo |

208 | Produkcja kakao, czekolady, i wyrobów cukierniczych |

209 | Produkcja pozostałych wyrobów spożywczych |

Dział 21 | Produkcja napojów |

211 | Produkcja alkoholu etylowego metodą fermentacyjną; produkcja drożdży i napojów spirytusowych |

212 | Produkcja wina i innych niesłodowych napojów alkoholowych |

213 | Piwowarstwo i słodownictwo |

214 | Produkcja napojów bezalkoholowych i wód gazowanych |

Dział 30 | Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, włókien celulozowych i sztucznych oraz wyrobów skrobiowych |

304 | Produkcja wyrobów skrobiowych |

3

Dyrektywa 75/368/EWG(Działalności wymienione w art. 5 ust. 1)

Nomenklatura ISIC

ex 04 | Rybołówstwo |

043 | Rybołówstwo śródlądowe |

ex 38 | Produkcja środków transportu |

381 | Budowa i naprawy statków |

382 | Produkcja taboru kolejowego |

386 | Produkcja sprzętu latającego (w tym międzyplanetarnego) |

ex 71 | Działalności pokrewne z transportowymi oraz działalności inne niż transportowe w ramach następujących grup: |

dawna 711 | Usługi związane z wagonami sypialnymi i restauracyjnymi; konserwacja taboru kolejowego w lokomotywowniach; sprzątanie wagonów pasażerskich |

dawna 712 | Konserwacja taboru dla transportu miejskiego podmiejskiego oraz międzymiastowego |

dawna 713 | Konserwacja taboru innego niż przeznaczony do pasażerskiej komunikacji lądowej (samochody, autobus, taksówki) |

dawna 714 | Eksploatacja i usługi konserwacyjne wspomagające transport drogowy (np. drogi, tunele, mosty z opłacanym przejazdem, magazyny towarów, parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe) |

dawna 716 | Działalności pokrewne z transportem śródlądowym (np. prowadzenie i utrzymanie dróg wodnych, portów oraz innych obiektów dla transportu śródlądowego; usługi holowników portowych i pilotowanie w portach, instalowanie boi, załadunek i rozładunek statków i inne podobne działalności, np. ratownictwo okrętowe, holowanie i prowadzenie stanic wodnych) |

73 | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne |

ex 85 | Usługi osobiste |

854 | Prowadzenie pralni i usługi pralnicze, czyszczenie na sucho oraz farbowanie |

dawna 856 | Studia fotograficzne: fotografia portretowa i komercyjna, oprócz fotografii reporterskiej |

dawna 859 | Usługi osobiste niesklasyfikowane gdzie indziej (konserwacja i utrzymanie w czystości budynków lub mieszkań) |

4

Dyrektywa 75/369/EWG (art. 6, w którym rozróżniania się skalę działalności — przemysłową lub rzemieślniczą)

Nomenklatura ISIC

Działalności wykonywane bez stałej lokalizacji (obnośne, objazdowe)

a) kupno i sprzedaż towarów:

- przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (dawna grupa ISIC 612),

- na targach — w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem;

b) działalności, których dotyczą przyjęte wcześniej środki przejściowe, wyraźnie wykluczając je lub nie wymieniając ich w odniesieniu do obnośnego/objazdowego ich wykonywania.

Lista II

Dyrektywa 82/470/EWG (art. 6 ust. 3)

Grupy 718 i 720 Nomenklatury ISIC

Działalności te obejmują w szczególności:

- organizowanie, oferowanie do sprzedaży oraz sprzedaż (gotówkowa lub komisowa, indywidualnie lub zbiorowo) usług w dziedzinie: transportu, wyżywienia, zakwaterowania, wycieczek i innych związanych z podróżowaniem (niezależnie od przyczyny podróży) lub pobytem (art. 2 punkt B lit. a)).

Lista III

Dyrektywa 82/489/EWG

dawna 855 | Usługi fryzjerskie, oprócz pedikiuru oraz prowadzenia szkół przygotowujących do zawodów kosmetycznych i fryzjerskich |

Lista IV

Dyrektywa 82/470/EWG (art. 6 ust. 1)

Grupy 718 i 720 Nomenklatury ISIC

Działalności te obejmują w szczególności:

- pośrednictwo między kontrahentami w zakresie różnych rodzajów transportu i osobami, które wysyłają lub otrzymują towary, oraz wykonywanie działalności związanych z:

aa) zawieraniem umów z kontrahentami transportowymi na zamówienie zleceniodawców;

bb) wyborem środka transportu, firmy oraz trasy — z punktu widzenia opłacalności dla zleceniodawcy;

cc) przygotowywaniem technicznych aspektów transportu (np. pakowaniem towarów do transportu); podejmowaniem działań w różnych okolicznościach dotyczących transportu (np. zapewnianie dostaw lodu dla wagonów-chłodni);

dd) załatwianiem formalności związanych z transportem, np. wystawianiem dokumentów przewozowych, łączeniem lub rozdzielaniem przesyłek;

ee) koordynacją różnych etapów transportu, np. zapewnieniem tranzytu, rozładunku, przeładunku i innych operacji w terminalach;

ff) przygotowaniem zarówno ładunku, jak przewoźnika i środków transportu dla osób wysyłających towary lub otrzymujących je;

- szacowanie kosztów transportu oraz sprawdzanie szczegółowych rozliczeń,

- podejmowanie pewnych przedsięwzięć (okresowych lub stałych) w imieniu i na zlecenie przewoźników lub właścicieli statków (dotyczy urzędów portowych, dostawców okrętowych itp.).

(Działalności wymienione w art. 2 lit. A lit. a), b) i d))

Lista V

Dyrektywy: 64/222/EWG i 70/523/EWG

a)

Zob. art. 4 ust. 5 lit. a) niniejszej dyrektywy

Dyrektywa 64/222/EWG

(Dyrektywa liberalizująca 64/224/EWG)

1. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie — z upoważnienia i zgodnie z instrukcjami jednej lub większej liczby osób — w negocjacjach lub zawieraniu transakcji handlowych w imieniu i na zlecenie tych osób.

2. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik, zachowując pewną swobodę działania, kojarzy strony zamierzające zawrzeć ze sobą bezpośredni kontrakt lub przygotowuje ich transakcje handlowe, lub pomaga w ich finalizowaniu.

3. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik zawiera transakcje handlowe we własnym imieniu, na zlecenie innych osób.

4. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik prowadzi sprzedaż hurtową w formie przetargu, na zlecenie innych osób.

5. Działalności zawodowe, polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik poszukuje zamówień, chodząc od domu do domu.

6. Działalności zawodowe, polegające na świadczeniu usług pośrednictwa, w których pośrednik angażuje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczym.

b)

Zob. art. 4 ust. 5 lit. b) niniejszej dyrektywy

Dyrektywa 70/523/EWG

Działalności osób prowadzących własne firmy hurtowego handlu węglem lub pośrednictwa w handlu węglem (ex grupa 6112 Nomenklatury ISIC)

Lista VI

Dyrektywy: 68/364/EWG, 68/368/EWG, 75/368/EWG, 75/369/EWG, 82/470/EWG]

1

Dyrektywa 68/364/EWG

(Dyrektywa liberalizująca 68/363/EWG)

Nomenklatura ISIC dawna grupa 612 | Handel detaliczny |

Działalności wyłączone:

012 | Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych |

640 | Nieruchomości, w tym ich wynajem |

713 | Wynajem samochodów, powozów i koni |

718 | Wynajem wagonów kolejowych — osobowych i towarowych |

839 | Wynajem maszyn i urządzeń dla przedsięwzięć komercyjnych |

841 | Rezerwacja miejsc w kinach i wypożyczanie filmów wielkoekranowych |

842 | Rezerwacja miejsc teatralnych i wypożyczanie sprzętu teatralnego |

843 | Wynajem łodzi, rowerów, automatów wrzutowych do gier zręcznościowych i innych |

853 | Wynajem umeblowanych pokojów |

854 | Wypożyczanie obrusów i bielizny pościelowej |

859 | Wypożyczanie strojów |

2

Dyrektywa 68/368/EWG

(Dyrektywa liberalizująca 68/367/EWG)

Nomenklatura ISIC

ex Dział 85:

1. Działalności związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, tawern i innych obiektów gastronomicznych (grupa ISIC 852)

2. Działalności związane z prowadzeniem hoteli, pensjonatów, campingów i innych miejsc zakwaterowania (grupa ISIC 853)

3

Dyrektywa 75/368/EWG (art. 7)

Wszystkie działalności wymienione w załączniku do dyrektywy 75/368/EWG oprócz tych, do których odnosi się art. 5 tej dyrektywy (Lista I p. 3 niniejszego załącznika)

Nomenklatura ISIC

ex 62 | Bankowość i finanse |

dawna 620 | Instytucje kupujące patenty i wydające licencje |

ex 71 | Transport |

dawna 713 | Pasażerska komunikacja drogowa oprócz wykorzystującej pojazdy mechaniczne |

dawna 719 | Transport rurociągami ciekłych węglowodorów i innych ciekłych produktów chemicznych |

ex 82 | Usługi dla lokalnej społeczności |

827 | Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne |

ex 84 | Usługi rekreacyjne |

843 | Usługi rekreacyjne niesklasyfikowane gdzie indziej: działalności sportowe (utrzymanie terenów sportowych, organizacja imprez sportowych itp.), oprócz działalności trenerówdziałalności związane z wyścigami (stajnie wyścigowe, tereny wyścigowe, organizacja wyścigów konnych itp.)inne działalności rekreacyjne (cyrki, wesołe miasteczka i inne miejsca rozrywki) |

ex 85 | Usługi osobiste |

dawna 851 | Usługi domowe |

dawna 855 | Gabinety odnowy biologicznej i usługi kosmetyczne (oprócz pedicure i prowadzenia szkół przygotowujących do zawodów kosmetycznych i fryzjerskich) |

dawna 859 | Usługi osobiste niesklasyfikowane gdzie indziej (oprócz masaży sportowych i leczniczych oraz usług przewodników górskich): zwalczanie szkodnikówwypożyczanie ubrań i sprzętu do ich przechowywaniaprowadzenie biur matrymonialnych itp.usługi astrologów, wróżek itp.usługi sanitarne i związane z nimiutrzymanie i konserwacja grobówusługi kurierów i pilotów-tłumaczy |

4

Dyrektywa 75/369/EWG (art. 5)

Działalności wykonywane bez stałej lokalizacji (obnośne, objazdowe):

a) kupno i sprzedaż towarów:

- przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (dawna grupa ISIC 612),

- na rynkach — w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem,

b) działalności, których dotyczą przyjęte wcześniej środki przejściowe, wyraźnie wykluczając je lub nie wymieniając ich w odniesieniu do obnośnego/objazdowego ich wykonywania.

5

Dyrektywa 82/470/EWG (art. 6 ust. 2)

(Działalności wymienione w art. 2 pkt A), lit. c) i lit. e), pkt B), lit. b), pkt C) i pkt D))

Działalności te obejmują w szczególności:

- wynajem wagonów towarowych i osobowych do przewozu ludzi lub towarów,

- pośrednictwo w sprzedaży, zakupie lub wynajmie statków,

- przygotowanie, prowadzenie negocjacji i podpisywanie kontraktów na przewóz emigrantów,

- przyjmowanie w depozyt wszelkich przedmiotów i towarów, na zlecenie depozytora, przy kontroli celnej lub gdzie indziej — w hurtowniach, magazynach ogólnych, magazynach meblowych, chłodniach, silosach itp.,

- wystawianie depozytorowi kwitu składowego na zdeponowane przedmioty lub towary,

- udostępnianie pomieszczeń, paszy i wybiegów dla bydła — podczas jego oczekiwania na sprzedaż lub podczas transportu do albo z miejsca sprzedaży,

- przeprowadzanie kontroli lub oceny technicznej pojazdów mechanicznych,

- mierzenie, ważenie i cechowanie towarów.

CZĘŚĆ II

Działalności niewymienione w części I

1

Dyrektywy 63/261/EWG, 63/262/EWG, 65/1/EWG, 67/530/EWG, 67/531/EWG, 67/532/EWG, 68/192/EWG, 68/415/EWG i 71/18/EWG

Nomenklatura ISIC

ex Dział 01 | Rolnictwo |

W szczególności:

a) produkcja roślinna, w tym: uprawa zbóż, winogron, produkcja nasion, orzechów, sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo — zarówno szklarniowe, jak i na otwartej przestrzeni;

b) produkcja zwierzęca, w tym: hodowla bydła, drobiu, królików, zwierząt futerkowych i innych, pszczół, produkcja mięsa, mleka, wełny, skór i futer, jajek, miodu;

c) usługi związane z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz ogrodnictwem — za opłatą lub na podstawi umowy.

2

Dyrektywa 63/607/EWG

(Filmy)

3

Dyrektywa 64/223/EWG

Nomenklatura ISIC

ex grupa 611 | Działalności osób prowadzących własne firmy w zakresie handlu hurtowego (oprócz handlu hurtowego artykułami medycznymi i farmaceutycznymi, produktami toksycznymi, chorobotwórczymi oraz węglem) |

4

Dyrektywa 64/428/EWG

Nomenklatura NICE

| Grupa | |

Dział 11 | Kopalnictwo i obróbka paliw stałych |

111 | Kopalnictwo i obróbka węgla kamiennego |

112 | Kopalnictwo i obróbka węgla brunatnego |

Dział 12 | Kopalnictwo rud metali |

121 | Kopalnictwo rud żelaza |

122 | Kopalnictwo rud metali nieżelaznych i działalności z nim związane |

ex Dział 13 | dawna 130 | Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (oprócz poszukiwań i wierceń) |

Dział 14 | 140 | Wydobycie materiałów budowlanych i ceramicznych |

Dział 19 | 190 | Wydobycie pozostałych minerałów i torfu |

5

Dyrektywa 65/264/EWG

(Kina)

6

Dyrektywa 66/162/EWG

Nomenklatura ISIC

Sekcja 5 | Usługi związane z elektrycznością, gazem, parą wodną, wodą i usługi sanitarne |

7

Dyrektywa 67/43/EWG

Nomenklatura ISIC

ex 640 | Nieruchomości (oprócz 6401) |

839 | Usługi związane z przedsiębiorczością, niesklasyfikowane gdzie indziej (oprócz: dziennikarstwa, działalności agentów celnych, doradztwa ekonomicznego, finansowego, handlowego, statystycznego, pośrednictwa pracy, ściągania długów) |

8

Dyrektywa 67/654/EWG

Nomenklatura ISIC

Dział 02 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna |

021 | Leśnictwo |

022 | Pozyskiwanie drewna |

9

Dyrektywy 68/369/EWG i 70/451/EWG

Nomenklatura ISIC

ex 841 | Produkcja, dystrybucja i wyświetlanie filmów |

10

Dyrektywa 69/82/EWG

Nomenklatura ISIC

ex Dział 13

ex 130 | Poszukiwania (w tym wiercenia) ropy naftowej i gazu ziemnego |

11

Dyrektywa 70/522/EWG

Nomenklatura ISIC

ex 6112 | Węgiel |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

DYREKTYWY UCHYLONE

CZĘŚĆ I: DYREKTYWY LIBERALIZACYJNE

63/261/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1963 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania swobody przedsiębiorczości w rolnictwie na terytorium Państwa Członkowskiego przez obywateli innych państw Wspólnoty, którzy są zatrudnieni jako płatni robotnicy rolni w tym państwie nieprzerwanie przez okres dwu lat |

63/262/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1963 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania swobody osiedlania się w gospodarstwach rolnych opuszczonych (lub na terenach rolnych nieuprawianych) od ponad dwu lat |

63/607/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1963 r. wdrażająca w odniesieniu do przemysłu filmowego przepisy Ogólnego Programu zniesienia ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług |

64/223/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. dotycząca wdrażania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do handlu hurtowego |

64/224/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. dotycząca swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do pośredników w handlu, przemyśle lub rzemiośle |

64/428/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 7 lipca 1964 r. dotycząca wdrażania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie kopalnictwa i eksploatacji kamieniołomów (działy ISIC: 11-19) |

64/429/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 7 lipca 1964 r. dotycząca swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie branż produkcyjnych i przetwórczych z działu ISIC: 23-40 (przemysł i rzemiosło) |

65/1/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 14 grudnia 1964 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy wdrażania swobody świadczenia usług rolniczych i ogrodniczych |

65/264/EWG | Druga dyrektywa Rady z dnia 13 maja 1965 r. wdrażająca w odniesieniu do branży filmowej przepisy Ogólnego Programu zniesienia ograniczeń w swobodnym podejmowaniu działalności i świadczeniu usług |

66/162/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 28 lutego 1966 r. dotycząca wdrażania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie zaopatrzenia w elektryczność, gaz, wodę i usług sanitarnych (sekcja ISIC 5) |

67/43/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 12 stycznia 1967 r. dotycząca osiągnięcia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobody świadczenia usług w odniesieniu do działalności osób pracujących na własny rachunek, należących do: 1. Sektora "Nieruchomości" (poza 6401) (dawna grupa ISIC 640); 2. Sektora niektórych "Usług świadczonych przedsiębiorcom, niezaliczonych gdzie indziej" (grupa ISIC 839) |

67/530/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1967 r. dotycząca wolności przemieszczania się obywateli Państwa Członkowskiego, zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim i wykonujących tam pracę farmerów, z jednego gospodarstwa do drugiego |

67/531/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie stosowania regulacji prawnych Państw Członkowskich dotyczących dzierżawy terenów rolniczych przez rolników będących obywatelami innych Państw Członkowskich |

67/532/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1967 r. dotycząca swobody dostępu do spółdzielni rolników, którzy są obywatelami jednego Państwa Członkowskiego i prowadzą działalność w innym Państwie Członkowskim |

67/654/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 24 października 1967 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące wdrożenia swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie leśnictwa i pozyskiwania drewna |

68/192/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 5 kwietnia 1968 r. dotycząca swobody dostępu do różnych form kredytów dla rolników, którzy są obywatelami jednego Państwa Członkowskiego, a podejmują działalność w innym Państwie Członkowskim |

68/363/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. dotycząca wdrożenia swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w handlu detalicznym (dawna grupa ISIC 612) |

68/365/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. dotycząca swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w dziedzinie produkcji żywności i napojów (działy ISIC: 20 i 21) |

68/367/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. dotycząca swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w sektorze usług osobistych (dawny dział ISIC 85); 1. Restauracje, kawiarnie, tawerny i inne obiekty gastronomiczne (grupa ISIC 852); 2. Hotele, pensjonaty, kempingi i inne miejsca zakwaterowania (grupa ISIC 853) |

68/369/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. dotycząca wdrożenia swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w dziedzinie dystrybucji filmów |

68/415/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1968 r. dotycząca swobody dostępu do różnych form pomocy dla rolników, którzy są obywatelami jednego Państwa Członkowskiego, a prowadzą działalność w innym Państwie Członkowskim |

69/82/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 13 marca 1969 r. dotycząca wdrożenia swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie poszukiwania (w tym wierceń) ropy naftowej i gazu ziemnego (dawny dział ISIC 13) |

70/451/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 29 września 1970 r. dotycząca wdrażania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w dziedzinie produkcji filmów |

70/522/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1970 r. dotycząca swobody prowadzenia działalności i świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie hurtowego handlu węglem oraz pośrednictwa w handlu węglem (dawna grupa ISIC 6112) |

71/18/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1970 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy w sprawie wdrożenia swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie usług rolniczych i ogrodniczych |

CZĘŚĆ II: DYREKTYWY WPROWADZAJĄCE ŚRODKI PRZEJŚCIOWE

64/222/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do działalności handlu hurtowego oraz pośrednictwa w handlu, przemyśle i rzemiośle |

64/427/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 7 lipca 1964 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do działalności osób prowadzących własne firmy w zakresie branż produkcyjnych i przetwórczych objętych działami ISIC 23-40 (przemysł i rzemiosła), zweryfikowana dyrektywą Rady 69/77/EWG z dnia 4 marca 1969 r. |

68/364/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do działalności osób prowadzących własne firmy w zakresie handlu detalicznego (dawna grupa ISIC 612) |

68/366/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do działalności osób prowadzących własne firmy w zakresie produkcji żywności i napojów (działy ISIC: 20 i 21) |

68/368/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do działalności osób prowadzących własne firmy w zakresie sektora usług osobistych (dawny dział ISIC 85); 1. Restauracje, kawiarnie, tawerny i inne obiekty gastronomiczne (grupa ISIC 852); 2. Hotele, pensjonaty, kempingi i inne miejsca zakwaterowania (grupa ISIC 853) |

70/523/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1970 r. ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do działalności osób prowadzących własne firmy w zakresie hurtowego handlu węglem i pośrednictwa w handlu węglem (dawna grupa ISIC 6112) |

75/368/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie środków ułatwiających skuteczne stosowanie przepisów o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług w odniesieniu do różnych rodzajów działalności (ex ISIC 01 do 85), a zwłaszcza w sprawie środków przejściowych w zakresie tych działalności |

75/369/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie środków ułatwiających skuteczne stosowanie przepisów o swobodzie osiedlania się i swobodzie świadczenia usług w odniesieniu do działalności bez stałego miejsca (obnośnej/obwoźnej), a zwłaszcza w sprawie środków przejściowych w zakresie tych działalności |

82/470/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 29 czerwca 1982 r. w sprawie środków ułatwiających skuteczne stosowanie przepisów o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne firmy w zakresie pewnych usług występujących w transporcie oraz usług biur turystycznych (grupa ISIC 718), magazynowania i składowania (grupa ISIC 720) |

82/489/EWG | Dyrektywa Rady z dnia 19 lipca 1982 r. ustanawiająca środki ułatwiające skuteczne stosowanie prawa przedsiębiorczości oraz swobodnego świadczenia usług w zakresie fryzjerstwa |

--------------------------------------------------

Top