EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0024

Dyrektywa Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących hodowli bydła

Dz.U. L 149 z 21.6.1993, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; Uchylony przez 32008R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/24/oj

31993L0024Dziennik Urzędowy L 149 , 21/06/1993 P. 0005 - 0009
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 50 P. 0046
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 50 P. 0046


Dyrektywa Rady 93/24/EWG

z dnia 1 czerwca 1993 r.

w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących hodowli bydła

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa Rady 73/132/EWG z dnia 15 maja 1973 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie badań statystycznych dotyczących bydła, w sprawie prognoz dostępności bydła do uboju oraz statystyk dotyczących ubitego bydła [3] oraz dyrektywa Rady 78/53/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. ustanawiająca dodatkowe przepisy dotyczące badań statystycznych przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie w odniesieniu do bydła [4] były zmieniane kilkakrotnie; w związku z koniecznością dalszych zmian należy, ze względów jasności, ponownie zredagować przepisy tych dyrektyw;

w celu ograniczenia, w miarę możliwości, liczby corocznych badań statystycznych, należy ustanowić przepisy dla tych Państw Członkowskich, w których pogłowie bydła stanowi jedynie niewielki procent całego pogłowia bydła we Wspólnocie;

w celu zapewnienia właściwego zarządzania wspólną polityką rolną, w szczególności w odniesieniu do rynku mięsa wołowego i cielęcego, Komisja wymaga regularnego dostarczania danych na temat tendencji w hodowli zwierząt gospodarskich oraz produkcji mięsa wołowego i cielęcego;

gromadzenie i przetwarzanie danych, jak również organizacja badań statystycznych na poziomie krajowym powinny w dalszym ciągu należeć do obowiązków służb statystycznych Państw Członkowskich, a Komisja powinna być odpowiedzialna za koordynację i harmonizację informacji statystycznych na poziomie europejskim oraz podejmować działania na rzecz zharmonizowanych metodologii niezbędnych do realizowania polityk Wspólnoty;

w celu ułatwienia wprowadzenia niniejszej dyrektywy konieczna jest bliska współpraca między Państwami Członkowskimi a Komisja, szczególnie za pośrednictwem Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej, powołanego decyzją 72/279/EWG [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

SEKCJA I

BADANIA STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE POGŁOWIA

A. Na poziomie krajowym

Częstotliwość – zakres badań

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie co roku przeprowadzają badania statystyczne pogłowia bydła na swoich terytoriach, według stanu na jeden dzień w maju lub czerwcu oraz według stanu na jeden dzień w grudniu.

2. Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do przeprowadzania majowych lub czerwcowych badań statystycznych w wybranych regionach, przy założeniu, że wyżej określone badaniami statystycznymi obejmą co najmniej 70 % pogłowia bydła.

Państwa Członkowskie, w których pogłowie bydła jest niższe niż 1,5 miliona sztuk na osobę, mogą uzyskać całkowite zwolnienie z jednego spośród dwóch badań statystycznych ustanowionych w ust. 1 lub uzyskać zgodę na przeprowadzanie badań tylko w wybranych regionach.

Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do korzystania ze źródeł administracyjnych, zamiast badań statystycznych określonych w ust. 1.

3. Rozpatrując wnioski określone w ust. 2, Komisja podejmuje decyzje zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z przepisów art. 6.

Artykuł 2

1. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie "bydło" oznacza zwierzęta gospodarskie z gatunku Bos taurus, Bubalus bubalus i Beefalo.

2. Badania statystyczne, określone w art. 1, obejmują wszystkie zwierzęta z gatunku bydła trzymywane w gospodarstwach rolnych zdefiniowanych zgodnie z procedurą określoną w art. 17. Badania przeprowadza się w takiej liczbie gospodarstw, aby objąć nimi 95 % pogłowia bydła określonego w ostatnim badaniu statystycznym struktur gospodarstw rolnych.

3. Państwa Członkowskie, w miarę możliwości, uzupełniają wyniki badań przewidzianych w ust. 2, szacunkowymi danymi dotyczącymi pogłowia bydła nie objętego wyżej określonymi badaniami statystycznymi.

Podział na kategorie

Artykuł 3

1. Badania statystyczne określone w art. 1 są prowadzone w taki sposób, aby odzwierciedlały podział pogłowia bydła przynajmniej na poniższe kategorie:

A. bydło w wieku poniżej 1 roku:

a) cielęta rzeźne;

b) pozostałe:

(ba) płci męskiej;

(bb) płci żeńskiej;

B. młode bydło w wieku od 1–2 lat:

a) płci męskiej;

b) płci żeńskiej;

(ba) zwierzęta rzeźne;

(bb) pozostałe;

C. bydło w wieku 2 lat i więcej:

a) płci męskiej;

b) płci żeńskiej;

(ba) jałówki;

1) jałówki rzeźne;

2) pozostałe;

(bb) krowy:

1) krowy mleczne;

2) pozostałe;

D. bawoły:

a) bawoły płci żeńskiej do rozrodu;

b) pozostałe bawoły.

2. Kategorie wymienione w ust. 1 mogą być zmienianie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

3. Kategorie definiuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 17.

Dokładność

Artykuł 4

1. Badania statystyczne określone w art. 1 są prowadzone w formie kompleksowych badań statystycznych lub badań na reprezentatywnych próbkach.

2. Dla każdego z Państw Członkowskich, błędy próbek dla wyników badań przewidzianych w art. 2 ust. 2 nie może przekroczyć 1 % ogólnej liczby zwierząt z gatunku bydła i 1,5 % ogólnej liczby krów (przedział ufności 68 %).

3. Ponadto, poza prowadzeniem badań na próbkach oraz opracowywaniem dodatkowych danych szacunkowych określonych w art. 2 ust. 3, Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki, które uznają za właściwe dla zachowania odpowiedniej jakości wyników badań.

Nieprzekraczalny termin przekazywania wyników

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji wstępne wyniki badań statystycznych oraz dodatkowe dane szacunkowe, przed dniem:

- 30 września tego samego roku dla badań przeprowadzanych w maju lub w czerwcu,

- 15 lutego następnego roku dla badań przeprowadzonych w grudniu.

2. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji wstępne wyniki badań statystycznych oraz dodatkowe dane szacunkowe, określone w art. 4 ust. 2, przed dniem:

- 15 października tego samego roku dla badań przeprowadzanych w maju lub w czerwcu,

- 1 kwietnia następnego roku dla badań przeprowadzanych w grudniu.

B. Na poziomie regionalnym

Podziały terytorialne

Artykuł 6

1. Ostateczne wyniki grudniowego badania statystycznego gromadzi się dla każdej jednostki terytorialnej, określonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

2. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, Komisja może zatwierdzić wniosek Państwa Członkowskiego, w sprawie zastosowania podziału regionalnego, określonego w ust. 1, do celów ostatecznych wyników badania statystycznego przeprowadzanego w maju lub czerwcu.

3. Podziały terytorialne określone w ust. 1 mogą zostać zmienione, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł 7

Państwa Członkowskie notyfikują Komisji dane określone w art. 6 przed dniem 15 maja roku następującego po miesiącu odniesienia.

C. Podział według wielkości stad

Klasy wielkości

Artykuł 8

1. W latach nieparzystych Państwa Członkowskie przeprowadzą na poziomie krajowym podział ostatecznych wyników grudniowego badania statystycznego, według klas wielkości stad, zdefiniowanych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

2. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, Komisja może zatwierdzić wniosek Państwa Członkowskiego, o zastosowanie podziału według klas wielkości stad, określonych w ust. 1, do ostatecznych wyników badań przeprowadzonych w latach parzystych i/lub w maju lub w czerwcu.

3. Klasy wielkości stad określone w ust. 1 mogą być zmienione zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł 9

Państwa Członkowskie przekazują Komisji dane określone w art. 8 przed dniem 1 maja roku następującego po miesiącu odniesienia.

SEKCJA II

STATYSTYKI DOTYCZĄCE UBOJU

Artykuł 10

1. Państwa Członkowskie opracowują miesięczne statystyki odnoszące się do liczby i masy tusz bydła, poddanego ubojowi w rzeźniach na ich terytoriach, z których mięso zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi.

W razie potrzeby dostarczą również dane szacunkowe dotyczące uboju nieujętego w sprawozdaniach z gospodarstw rolnych, tak by ostateczny wynik obejmował wszystkie zwierzęta z gatunku bydła, poddane ubojowi na ich terytorium.

2. Statystyki określone w ust. 1 opracowuje się dla następujących kategorii:

A. cielęta;

B. jałówki;

C. krowy;

D. byki;

E. woły.

3. Masę tusz określoną w ust. 1 oraz kategorie określone w ust. 2 definiuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł 11

Państwa Członkowskie informują Komisję o wynikach statystyki określonej w art. 10 ust. 1 w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu odniesienia.

SEKCJA III

PROGNOZY PRODUKCYJNE

Artykuł 12

1. Państwa Członkowskie wykorzystują wyniki badań statystycznych i inne dostępne informacje w celu przygotowania prognoz podaży bydła na każde półrocze kalendarzowe.

Podaż ta jest wyrażona w postaci produkcji własnej brutto, obejmującej wszystkie zwierzęta z gatunku bydła poddane ubojowi plus bilans wewnątrzwspólnotowego i zagranicznego handlu bydłem.

A. cielęta;

B. jałówki;

C. krowy;

D. byki;

E. woły.

Podział ten może zostać zmieniany zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

3. Definicja "podaży" określonej w ust. 1 oraz definicja "kategorii" określonych w ust. 2 może zostać zmieniona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł 13

Państwa Członkowskie przesyłają Komisji prognozy określone w art. 12 ust. 1 w następujących terminach i dla następujących okresów sześciomiesięcznych:

a) przed dniem 15 lutego w odniesieniu do pierwszych sześciu miesięcy roku następnego (włącznie);

b) przed dniem 1 października w odniesieniu do drugich sześciu miesięcy roku następnego (włącznie).

SEKCJA IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 14

Państwa Członkowskie przesyłają Komisji dane wymienione w art. 5, 7, 9, 11 i 13, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych [6].

Artykuł 15

Komisja, po konsultacji z Państwami Członkowskimi, bada:

a) dostarczone wyniki;

b) pojawiające się problemy techniczne, szczególnie przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu badań statystycznych i szacunków;

c) wiarygodność wyników badań statystycznych i danych szacunkowych.

Artykuł 16

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o zmianach metodologicznych i wszelkich innych zmianach, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na statystyki. Dokonują tego nie później niż trzy miesiące po wejściu w życie danej zmiany. Komisja przekazuje wszelkie informacje tego rodzaju właściwym zespołom roboczym w pozostałych Państwach Członkowskich.

Artykuł 17

1. W przypadku gdy procedura ustanowiona w niniejszym artykule ma zostać zastosowana, przewodniczący Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa (zwany dalej "Komitetem"), z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, przedkłada sprawę temu Komitetowi.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię na temat tego projektu w terminie ustalonym przez przewodniczącego, uwzględniając stopień pilności sprawy. Opinie przyjmuje się większością 54 głosów; liczba głosów Państw Członkowskich jest ważona zgodnie z art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. a) Komisja przyjmuje przewidziane środki, jeżeli są one zgodne z opinią Komitetu.

b) Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedkłada Radzie wniosek w sprawie środków, które mają być podjęte. Rada podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów.

Jeśli po upływie trzech miesięcy od przekazania sprawy Radzie, nie podejmie ona decyzji, Komisja przyjmuje projektowane środki.

Artykuł 18

1. Dyrektywy 73/132/EWG i 78/53/EWG tracą moc z dniem 1 stycznia 1994 r.

2. Odniesienia do uchylonych dyrektyw należy traktować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 19

Nie później niż do dnia 1 stycznia 1994 r. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 20

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 czerwca 1993 r.

W imieniu Rady

J. Andersen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 18 z 23.1.1993, str. 19.

[2] Dz.U. C 115 z 26.4.1993.

[3] Dz.U. L 153 z 9.6.1973, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 1057/91 (Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 11).

[4] Dz.U. L 16 z 20.1.1978, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 86/80/EWG (Dz.U. L 77 z 22.3.1986, str. 27).

[5] Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

[6] Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

Top