EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0079

Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów

Dz.U. L 316 z 31.10.1992, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Uchylony przez 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj

31992L0079Dziennik Urzędowy L 316 , 31/10/1992 P. 0008 - 0009
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0087
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0087


Dyrektywa Rady 92/79/EWG

z dnia 19 października 1992 r.

w sprawie zbliżenia podatków od papierosów

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 99,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 72/464/EWG [4] określa przepisy ogólne dotyczące akcyzy od wyrobów tytoniowych oraz przepisy szczególne dotyczące struktury akcyzy pobieranej od papierosów;

dyrektywa 79/32/EWG [5] określa definicje różnych rodzajów wyrobów tytoniowych;

w związku ze stworzeniem z dniem 1 stycznia 1993 r. rynku wewnętrznego Wspólnoty bez granic, konieczne jest ustalenie ogólnych stawek minimalnych akcyzy od papierosów;

Królestwo Hiszpanii, w celu wprowadzenia takich ogólnych stawek minimalnych akcyz od papierosów; potrzebuje dwuletniego okresu przejściowego;

Republice Portugalii powinno się przyznać możliwość stosowania obniżonych stawek w akcyzie od papierosów produkowanych przez drobnych producentów i konsumowanych w najbardziej peryferyjnych regionach Azorów i Madery;

w kontekście ogólnego zakresu i struktury akcyzy od papierosów wskazane jest wprowadzenie procedury umożliwiającej dokonywanie w odstępach dwuletnich niezbędnych korekt, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz realizację szerszych celów Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Nie później niż do dnia 1 stycznia 1993 r. Państwa Członkowskie zastosują względem papierosów minimalne stawki podatków konsumpcyjnych, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie.

2. Ustęp 1 odnosi się do podatków, które, zgodnie z dyrektywą 72/464/EWG, nakładane są na papierosy i które zawierają:

a) specyficzną akcyzę od jednostki produktu;

b) proporcjonalną akcyzę obliczaną na podstawie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży;

c) VAT proporcjonalny do detalicznej ceny sprzedaży.

Artykuł 2

Nie później niż do dnia 1 stycznia 1993 r. każde Państwo Członkowskie zastosuje ogólne minimalne stawki akcyzy (podatek specyficzny plus podatek ad valorem, z wyjątkiem VAT), których wysokość wynosić będzie 57 % detalicznej ceny sprzedaży (wliczając wszystkie podatki) od papierosów należących do tej kategorii cenowej, na którą występuje największy popyt.

Ogólne minimalne stawki akcyzy od papierosów ustala się na podstawie papierosów należących do kategorii cenowej, na którą występuje największy popyt, zgodnie z danymi ustalanymi dnia 1 stycznia każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 1993 r.

Artykuł 3

1. Królestwo Hiszpanii będzie miało dwuletni okres przejściowy, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1993 r., na wprowadzenie ogólnych minimalnych stawek akcyzy określonych w art. 2.

2. Republika Portugalii ma prawo wnioskować o możliwość stosowania stawki zmniejszonej, maksymalnie o 50 % stawki określonej w art. 2 względem papierosów konsumowanych w najbardziej peryferyjnych regionach Azorów i Madery, produkowanych przez drobnych producentów, u których wielkość rocznej produkcji nie przekracza 500 ton.

Artykuł 4

Co dwa lata, a po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 1994 r., Rada, działając na podstawie otrzymanego od Komisji sprawozdania oraz w miarę potrzeby propozycji przedstawionych przez Komisję, zbada ogólne minimalne stawki akcyzy określone w art. 2, przepisach art. 3 ust. 2 oraz strukturę akcyzy określoną w art. 10b dyrektywy 72/464/EWG i, stanowiąc jednomyślnie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmie niezbędne środki. Komisja w swoim sprawozdaniu, a Rada w swoich badaniach uwzględni kwestię prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz szersze cele Traktatu.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 1992 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 października 1992 r.

W imieniu Rady

J. Cope

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 12 z 18.1.1990, str. 4.

[2] Dz.U. C 94 z 13.4.1992, str. 35.

[3] Dz.U. C 225 z 10.9.1990, str. 56.

[4] Dz.U. L 303 z 31.12.1972, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 92/78/EWG (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 5).

[5] Dz.U. L 10 z 16.1.1979, str. 8.

--------------------------------------------------

Top