EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1907

Besluit (GBVB) 2022/1907 van de Raad van 6 oktober 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/12767/2022/INIT

OJ L 259I, 6.10.2022, p. 98–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1907/oj

6.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 259/98


BESLUIT (GBVB) 2022/1907 VAN DE RAAD

van 6 oktober 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld (1).

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 21 september 2022 heeft de Russische Federatie, niettegenstaande talloze oproepen van de internationale gemeenschap om haar militaire agressie tegen Oekraïne onmiddellijk te beëindigen, besloten tot verdere escalatie door in de momenteel door haar bezette delen van de regio's Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja steun te verlenen aan de organisatie van illegale “referenda”. De Russische Federatie heeft ook haar agressie tegen Oekraïne verder opgevoerd door een mobilisatie in de Russische af te kondigen en opnieuw met het gebruik van massavernietigingswapens te dreigen.

(4)

Op 28 september 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) namens de Unie een verklaring afgelegd waarin de illegale schijn-“referenda” die zijn gehouden in delen van de Oekraïense regio's Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja, die momenteel gedeeltelijk door Rusland worden bezet, in de krachtigste bewoordingen worden veroordeeld. De hoge vertegenwoordiger verklaarde ook dat de Unie die illegale schijn-“referenda” en de vervalste uitslagen ervan noch enige op basis van die uitslagen genomen besluiten erkent en dit ook in de toekomst nooit zal doen, drong er bij alle leden van de Verenigde Naties op aan hetzelfde te doen. Door die illegale schijn-“referenda” te organiseren, trachtte Rusland de internationaal erkende grenzen van Oekraïne met geweld te wijzigen, hetgeen een duidelijke en ernstige schending van het Handvest van de Verenigde Naties inhoudt. De hoge vertegenwoordiger gaf tevens aan dat al degenen die betrokken zijn bij het organiseren van deze illegale schijn-“referenda” en degenen die verantwoordelijk zijn voor andere schendingen van het internationaal recht in Oekraïne, ter verantwoording zullen worden geroepen en dat in dit verband aanvullende beperkende maatregelen tegen Rusland zullen worden voorgesteld. De hoge vertegenwoordiger herinnerde eraan dat de Unie de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen onverminderd blijft steunen en eist dat Rusland al zijn troepen en militair materieel onmiddellijk en onvoorwaardelijk uit het gehele grondgebied van Oekraïne terugtrekt. De hoge vertegenwoordiger verklaarde voorts dat de Unie en haar lidstaten de inspanningen van Oekraïne daartoe zo lang als nodig zullen blijven steunen.

(5)

Op 30 september 2022 hebben de leden van de Europese Raad een verklaring aangenomen waarin zij de illegale annexatie door Rusland van de Oekraïense regio's Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja en krachtig verwierpen en ondubbelzinnig veroordeelden. Door in Oekraïne kernbeginselen die in het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht zijn verankerd, zoals de op regels gebaseerde internationale orde en het grondrecht op onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit, bewust te ondermijnen en flagrant te schenden, brengt Rusland de mondiale veiligheid in gevaar. De leden van de Europese Raad verklaarden dat zij de illegale “referenda” die Rusland heeft georkestreerd als voorwendsel voor de verdere schending van de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, evenals de vervalste en illegale resultaten ervan, niet erkennen en dat ook nooit zullen doen. Zij verklaarden dat zij de illegale annexatie nooit zullen erkennen, dat deze besluiten nietig zijn en hoegenaamd geen rechtsgevolgen kunnen hebben, en dat de Krim, Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja tot Oekraïne behoren. Zij riepen alle staten en internationale organisaties op de illegale annexatie ondubbelzinnig af te wijzen en herinnerden eraan dat Oekraïne zijn legitieme recht uitoefent om zich te verdedigen tegen de Russische agressie en om zijn grondgebied weer volledig onder controle te krijgen en het recht heeft om bezette gebieden binnen zijn internationaal erkende grenzen te bevrijden. De leden van de Europese Raad verklaarden dat zij de beperkende maatregelen van de Unie tegen het illegale optreden van Rusland zullen versterken en de druk op Rusland zullen opvoeren om een einde te maken aan de aanvalsoorlog.

(6)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat dertig personen en zeven entiteiten die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(7)

De Raad is van oordeel dat het faciliteren van het omzeilen of ontwijken van bepaalde beperkende maatregelen van de Unie waarschijnlijk bijdraagt tot het destabiliseren van Oekraïne of het ondermijnen van zijn territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid. De Raad acht het derhalve noodzakelijk een aanvullend criterium in te voeren voor het plaatsen van personen en entiteiten op de lijst dat specifiek op dergelijke facilitering is gericht.

(8)

Het is passend te voorzien in een afwijking van de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen ten aanzien van twee op de lijst geplaatste entiteiten, en om aanvullende bepalingen op te nemen met betrekking tot de verplichtingen van de lidstaten inzake het toestaan van afwijkingen.

(9)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(10)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

“f)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die inbreuken op de verbodsbepalingen tegen het omzeilen of ontwijken van de bepalingen van dit besluit, van de Verordeningen (EU) nr. 269/2014 (*1), (EU) nr. 692/2014 (*2), (EU) nr. 833/2014 (*3) of (EU) 2022/263 (*4) van de Raad, of van de Besluiten 2014/386/GBVB (*5), 2014/512/ GBVB (*6) of (GBVB) 2022/266 (*7) van de Raad faciliteren,

(*1)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6)."

(*2)  Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 9)."

(*3)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1)."

(*4)  Verordening (EU) 2022/263 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de erkenning van de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel aan de Russische strijdkrachten om die gebieden binnen te trekken (PB L 42 I van 23.2.2022, blz. 77)."

(*5)  Besluit 2014/386/GBVB van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 70)."

(*6)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13)."

(*7)  Besluit (GBVB) 2022/266 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden (PB L 42 I van 23.2.2022, blz. 109).”."

2)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

“h)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die inbreuken op de verbodsbepalingen tegen het omzeilen of ontwijken van de bepalingen van dit besluit, van de Verordeningen (EU) nr. 269/2014, (EU) nr. 692/2014, (EU) nr. 833/2014 of (EU) 2022/263 van de Raad, of van de Besluiten 2014/386/GBVB, 2014/512/ GBVB of (GBVB) 2022/266 van de Raad faciliteren,”;

b)

lid 7 wordt vervangen door:

“7.   In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat betalingen aan Crimean Sea Ports toestaan voor diensten die worden verleend in de vissershaven van Kertsj en de handelshavens van Jalta en Jevpatorija, en voor diensten die worden verleend door Gosgidrografiya en door de Port-Terminal-afdelingen van Crimean Sea Ports. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van dit lid verleende toestemming.”;

c)

de volgende leden worden toegevoegd:

“18.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 91 van de rubriek “Entiteiten” in de bijlage vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de voltooiing van transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 31 december 2022, van een joint venture of soortgelijke juridische constructie die vóór 16 maart 2022 is gesloten en waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage X bij Besluit 2014/512/GBVB betrokken is. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van dit lid verleende toestemming.

19.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 101 onder de rubriek “Entiteiten” van de bijlage vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 7 januari 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, die vóór 3 juni 2022 met die entiteit zijn gesloten of waarbij die entiteit anderszins betrokken is, te beëindigen. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke uit hoofde van dit lid verleende toestemming.”.

3)

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1233.

Aleksander Dmitrievich KHARICHEV

(Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)

Geboortedatum: 8.2.1966

Geboorteplaats: Kostroma, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Hoofd van de operationele afdeling van de Staatsraad in het kabinet van de president van de Russische Federatie. De afdeling is belast met de voorbereiding van de illegale referenda in de bezette gebieden van Oekraïne.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1234.

Boris Yakovlevich RAPOPORT

(Борис Яковлевич РАПОПОРТ)

Geboortedatum: 14.8.1967

Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Alexander Kharichev

Geassocieerde entiteiten: presidentieel directoraat van de Russische Federatie

Plaatsvervangend hoofd van de operationele afdeling van de Staatsraad op het kabinet van de president van de Russische Federatie. De afdeling is belast met de voorbereiding van de illegale referenda in de bezette gebieden van Oekraïne.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1235.

Anton Viktorovich KOLTSOV

(Антон Викторович КОЛЬЦОВ)

Geboortedatum: 24.6.1973

Geboorteplaats: Tsjerepovets, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Op 18 juli 2022 benoemd tot zogenaamde “regeringsleider van de oblast Zaporizja” en was betrokken bij de voorbereiding van het illegale referendum over de aanhechting van Zaporizja bij de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1236.

Alexey Sergeyevich SELIVANOV

(Russisch: Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ)

alias Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV

(Oekraïens: Олексiй Сергiйович СЕЛIВАНОВ)

Geboortedatum: 7.12.1980

Geboorteplaats: Kyiv, voormalige Oekraïense SSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Zogenaamd “plaatsvervangend hoofd van het hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het militair-civiel bestuur van Zaporizja”.

In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Zaporizja, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Zaporizja bij de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1237.

Anton Robertovich TITSKIY

(Антон Робертович ТИЦКИЙ)

Geboortedatum: 12.2.1990

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Op 18 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie benoemd tot zogenaamde “minister van Jeugdzaken van de oblast Zaporizja”. In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Zaporizja, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Zaporizja bij de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1238.

Sergey Vladimirovich ELISEEV

(Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)

Geboortedatum: 5.5.1971

Geboorteplaats: Stavropol, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: Mannelijk

Adres: Oblast Cherson, Oekraïne

Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Op 5 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie benoemd tot zogenaamd “hoofd van het militair-civiel bestuur van Cherson”. In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Cherson, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Cherson bij de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1239.

Mikhail Leonidovich RODIKOV

(Михаил Леонидович РОДИКОВ)

Geboortedatum: 26.1.1958

Geboorteplaats: Ozjory, regio Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Sergey Vladimirovich Eliseev

Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Op 4 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie benoemd tot zogenaamde “minister van Onderwijs en Wetenschap van het militair-civiel bestuur van Cherson” en verantwoordelijk voor de aanpassing van het onderwijssysteem van Cherson aan de Russische normen.

In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Cherson, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Cherson bij de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1240.

Vladimir Alexandrovich BESPALOV

(Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Op 4 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie benoemd tot zogenaamde “minister van Binnenlands Beleid van het militair-civiel bestuur van Cherson”.

In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Cherson, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Cherson bij de Russische Federatie.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1241.

Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO

(Витaлий Пaвлович ХОЦEНКО)

Geboortedatum: 18.3.1986

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adres: Donetsk, Oekraïne

Op 8 juni 2022 benoemd tot premier van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”, en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische “regerings”-activiteiten van de zogenaamde “regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1242.

Vladislav Garievich KUZNETSOV

(Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)

Geboortedatum: 18.3.1969

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Op 8 juni 2022 benoemd tot eerste vicevoorzitter van de regering van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische “regerings”-activiteiten van de regering van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1243.

Nikolay Ivanovich BULAYEV

(Николай Иванович БУЛАЕВ)

Geboortedatum: 1.9.1949

Geboorteplaats: Kazatsj'ja Sloboda, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vicevoorzitter van de Russische centrale kiescommissie. Hij was verantwoordelijk voor het toezicht op de stemprocedures voor de illegale “referenda” over de illegale annexatie van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”, de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk” en de Oekraïense regio's Zaporizja en Cherson door de Russische Federatie in september 2022. Onder zijn leiding werden stembureaus binnen de Russische Federatie geopend om deze stemming te vergemakkelijken.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

6.10.2022

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Geboortedatum: 1980

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sinds 8 juni 2022 zogenaamde “vicevoorzitter van de regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

Door zijn aantreden en in die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, en verleent hij steun en geeft hij uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

6.10.2022

1245.

Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV

(Александр Константинович КОСТОМАРОВ)

Geboortedatum: 13.5.1977

Geboorteplaats: Tsjeljabinsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sinds 8 juni 2022 de zogenaamde “eerste plaatsvervangend hoofd van bestuur van de Volksrepubliek Donetsk”.

Door zijn aantreden en in die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, en verleent hij steun en geeft hij uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

6.10.2022

1246.

Alan Valerievich LUSHNIKOV

(Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)

Geboortedatum: 10.8.1976

Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: JSC Kalashnikov Concern

De grootste aandeelhouder van wapenfabrikant JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern is een Russische ontwikkelaar en producent van militaire uitrusting, waaronder persoonlijke geweren, raketten en voertuigen. Het staat onder rechtstreekse zeggenschap van Rostec. De door JSC Kalashnikov Concern geproduceerde geleide luchtraketten van het type Vikhr-1 en aanvalsgeweren van het type AK-12 zijn door de Russische strijdkrachten gebruikt tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne in 2022.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor, en verleent materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Bovendien is hij geassocieerd met JSC Kalashnikov Concern, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

De Russische defensiebedrijven en de daarmee geassocieerde personen profiteren van de aanhoudende Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. JSC Kalashnikov Concern levert wapens aan de Russische strijdkrachten en profiteert van de groeiende behoefte aan wapens. Alan Lushnikov trekt dus profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

6.10.2022

1247.

Yulia Dmitrievna CHICHERINA

(Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)

Geboortedatum: 7.8.1978

Geboorteplaats: Sverdlovsk, de Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Vooraanstaande Russische zangeres. Zij maakt misbruik van haar aanzien om de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne publiekelijk te ondermijnen of te bedreigen, bijvoorbeeld door Oekraïense staatssymbolen te bespotten en publiekelijk haar steun te betuigen aan de Russische annexatie van Oekraïne in het door Rusland bezette Oekraïense grondgebied.

Zij verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1248.

Dmitry Vitalyevich BULGAKOV

(Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ)

Geboortedatum: 20.10.1954

Geboorteplaats: Verkcneje Goerovo, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viceminister van Defensie van de Russische Federatie tot en met september 2022 en generaal van de Russische Landmacht. In die rol is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen. Voorts heeft hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne openlijk gerechtvaardigd, verdedigd en gesteund.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1249.

Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV

(Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ)

Geboortedatum: 30.7.1963

Geboorteplaats: Noord-Ossetische autonome SSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viceminister van Defensie van de Russische Federatie. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen. In zijn publieke optreden rechtvaardigt hij openlijk de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Door middel van zijn publieke optreden en deelname aan belonings- en medailleceremonies roept hij de Russische bevolking op om de oorlog te steunen. Bovendien blijkt uit zijn acties dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne actief steunt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steunen aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1250.

Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV

(Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ)

Geboortedatum: 31.7.1956

Geboorteplaats: Ordzjonikidze, Noord-Ossetische autonome SSR (nu Vladikavkaz, Republiek Noord-Ossetië–Alanië, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viceminister van Defensie van de Russische Federatie. Hij is de op drie na hoogste in rang van de Russische militaire leiding. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen. Bij zijn diverse publieke optredens, zoals zijn deelname aan een door het ministerie van Defensie van de Russische Federatie georganiseerde “antifascistische” conferentie, heeft hij zijn steun uitgesproken voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Uit zijn acties blijkt dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne actief steunt, rechtvaardigt en verdedigt. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, of verleent hij steun of geeft hij uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1251.

Nikolay Aleksandrovich PANKOV

(Николай Александрович ПАНКОВ)

Geboortedatum: 2.12.1954

Geboorteplaats: Mar'ino, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viceminister van Defensie, generaal van de Russische Landmachtreserve en staatssecretaris van de Russische Federatie. Hij is de op vier na hoogste in rang van de Russische militaire leiding. Gezien zijn belangrijke positie in de Russische militaire leiding is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen. Hij is betrokken geweest bij de inzet van troepen in Oekraïne. Daarnaast heeft hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne openlijk gesteund en gerechtvaardigd tijdens zijn publieke optredens. Hij heeft ook Russische paratroepen beloond voor hun deelname aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Uit die acties blijkt dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne actief steunt en verdedigt.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, en verleent hij steun en geeft hij uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1252.

Yuriy Eduardovich SADOVENKO

(Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)

Geboortedatum: 11.9.1969

Geboorteplaats: Zjitomir, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Viceminister van Defensie van de Russische Federatie, hoofd van het kabinet van de Russische minister van Defensie en kolonel-generaal van de Russische strijdkrachten. Hij is de op zes na hoogste in rang van de Russische militaire leiding. Gezien zijn belangrijke positie in de Russische militaire leiding is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen. Hij is betrokken bij de inzet van troepen richting Oekraïne. Daarnaast heeft hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne openlijk gesteund en gerechtvaardigd tijdens zijn publieke optredens.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1253.

Timur Vadimovich IVANOV

(Тимур Вадимович ИВАНОВ)

Geboortedatum: 15.8.1975

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viceminister van Defensie. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aanschaf van militaire goederen en de bouw van militaire voorzieningen. Hij is de op negen na hoogste in rang van de Russische militaire leiding. Gezien zijn belangrijke positie in de militaire onderneming van de Russische Federatie is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen. Tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft hij verschillende bezoeken gebracht aan de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk” en de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” om de voorzieningen die door de Russische bezettingsmacht worden gebouwd te inspecteren. Daarnaast heeft hij verschillende staatsprijzen uitgereikt aan Russisch militair personeel dat gewond is geraakt tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Uit die acties blijkt dat hij de oorlog tegen Oekraïne actief steunt en verdedigt.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, of verleent steun of geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1254.

Sergey Borisovich RYZHKOV

(Сергей Борисович РЫЖКОВ)

Geboortedatum: 25.10.1968

Geboorteplaats: Voronezj, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor van de Russische strijdkrachten en bevelhebber van het 41e gecombineerde leger. Als zodanig is hij een belangrijke figuur in de Russische slagorde en heeft hij een centrale rol gespeeld bij de invasie en bezetting van Oekraïens grondgebied. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1255.

Aleksandr Viktorovich KOCHKIN

(Александр Викторович КОЧКИН)

Geboortedatum: 10.2.1957

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Uitvoerend directeur van de onderneming Tecmash. Tecmash is een belangrijke ontwerper en producent van de door de Russische strijdkrachten gebruikte raketten en munitie. Haar dochteronderneming, NPO Splav, produceert de meervoudige raketwerpers van het type BM-27 Uragan en BM-30 Smerch die de Russische strijdkrachten hebben gebruikt tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De Russische strijdkrachten gebruikten de meervoudige raketwerpers van het type BM-27 Uragan en BM-30 Smerch bij aanvallen met clustermunitie tegen civiele doelwitten in Oekraïne, die vele slachtoffers hebben gemaakt.

Aleksandr Kochkin is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

6.10.2022

1256.

Vladimir Grigorevich KULISHOV

(Владимир Григoрьевич КУЛИШOВ)

Geboortedatum: 20.7.1957

Geboorteplaats: Oblast Rostov, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Hoofd van de Russische grenswacht en is adjunct-directeur van de federale veiligheidsdienst (FSB) van de Russische Federatie.

Onder zijn leiding namen de functionarissen van de grenswacht van de FSB van de Russische Federatie deel aan systematische “filtratie”-operaties en gedwongen deportaties van Oekraïners uit de Oekraïense bezette gebieden. Oekraïense burgers werden door Russische grenswachters illegaal onderworpen aan langdurige ondervragingen, doorzoekingen en opsluitingen.

Vladimir Kulishov is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steunen en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

6.10.2022

1257.

Nikolay Viacheslavovich RASTORGUEV

(Николaй Вячеслaвович РАСТОРГYЕВ)

Geboortedatum: 21.2.1957

Geboorteplaats: Lytkarino, oblast Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Russische zanger en lid van de Openbare Raad van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Met zijn muzikale optredens en publieke activiteiten heeft hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne actief gesteund. Hij trad op tijdens de propagandabijeenkomst voor de illegale annexatie van de Krim en de oorlog tegen Oekraïne, die op 18 maart 2022 plaatsvond in het Loezjniki-stadion in Moskou. Bovendien trad hij op voor soldaten die vechten in de oorlog tegen Oekraïne en doneerde hij geld aan de door Rusland bezette Donbas-regio.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent actief steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1258.

Oleg Mikhaylovich GAZMANOV

(Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)

Geboortedatum: 22.7.1951

Geboorteplaats: Goesev, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Russische muzikant. Lid van de Openbare Raad van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie, die in 2006 bij een decreet van de president van de Russische Federatie werd opgericht teneinde, zoals publiekelijk werd verklaard, te zorgen voor civiel toezicht op het ministerie van Defensie en het leger van de Russische Federatie. Hij nam deel aan openbare evenementen van de regeringspartij “Verenigd Rusland”.

Met zijn verklaringen en muzikale optredens steunde hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij rechtvaardigde de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne door onjuiste beweringen te verspreiden over de dreiging van de NAVO tegen Rusland en de onvermijdelijkheid van een grotere oorlog indien Rusland geen actie zou ondernemen.

Hij trad op tijdens de propagandabijeenkomst voor de illegale annexatie van de Krim en de oorlog tegen Oekraïne, die op 18 maart 2022 plaatsvond in het Loezjniki-stadion in Moskou. Hij trad ook op tijdens een concert voor gewonde Russische militairen die in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne hebben gevochten. Hij is een van de Russische artiesten die het beleid van president Putin ten aanzien van Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol in 2014 publiekelijk hebben gesteund.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent actief steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1259.

Dmitry Evgenevich SHUGAEV

(Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)

Geboortedatum: 11.8.1965

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Directeur van de federale dienst voor militair-technische samenwerking van de Russische Federatie (FSVTS). De FSVTS is een federaal uitvoerend orgaan dat toezicht houdt op de militair-technische samenwerking tussen de Russische Federatie en andere landen. In deze functie is Dmitry Shugaev verantwoordelijk voor toezicht op de militair-technische samenwerking en de ontwikkeling van overheidsbeleid op dat gebied, en dus voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1260.

Gennadiy Valeryevich ZHIDKO

(Геннадий Валериевич ЖИДКО)

Geboortedatum: 12.9.1965

Geboorteplaats: Jangiabad, voormalige USSR (nu Oezbekistan)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Belangrijk figuur binnen de strijdkrachten van de Russische Federatie. In juni 2022 kreeg hij het operationeel bevel over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en bevelhebber van de zuidelijke groep strijdkrachten van Rusland. Hij is actief betrokken bij de inzet van troepen in Oekraïne en zag toe op de uitvoering van een bevel om Russische minderjarigen uit te zenden naar het Oekraïense oorlogstoneel. Hij steunt, rechtvaardigt en verdedigt actief de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

6.10.2022

1261.

Aleksander Gelyevich DUGIN

(Александр Гельевич ДУГИН)

Geboortedatum: 7.1.1962

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Russische politiek filosoof, politicoloog, analist en strateeg en sinds lange tijd ideoloog van de theoriën van “Roesski Mir” (Russische wereld) en het Eurazianisme. Hij is lid van de zogeheten “Izborsk-club”, een Russische conservatieve denktank die gespecialiseerd is in het bestuderen van het buitenlands en binnenlands beleid van Rusland.

Dugin heeft de annexatie van de Krim en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ideologisch en theologisch gerechtvaardigd en beschouwt deze als een “bevrijding” van Oekraïne van westerse invloed. Centraal in zijn ideologie staat het idee om een totalitair, door Rusland gedomineerd Euraziatisch rijk te stichten, waar Oekraïne om historische, religieuze en geografische redenen bij hoort. De ideologische veronderstelling van Dugin is dat Oekraïne een kunstmatige staat is die de veiligheid van Rusland en het door hem uitgedachte Euraziatische rijk bedreigt en dat de militaire invasie in Oekraïne derhalve onvermijdelijk was. Hij riep president Vladimir Putin op Oost-Oekraïne militair binnen te vallen.

Dugin heeft het “Russische wereld”-concept gepromoot, een concept dat verbonden is met het expansieve, revanchistische nationalisme van het Putin-tijdperk - de idee dat het historische moederland de bewoners van de Russische wereld bescherming biedt. Hij heeft geholpen het concept “Novorossija” of “Nieuw Rusland” nieuw leven in te blazen, een historische naam die in het tijdperk van het Russische Rijk gebruikt werd voor een administratief gebied dat momenteel deel uitmaakt van Oekraïne.

Dugin riep op tot denazificatie van Oekraïne en noemde de regering ervan fascistisch. Hij heeft de pro-Russische separatistische beweging in Oost-Oekraïne actief gesteund en zijn theoretisch wereldbeeld concreet gedaante gegeven door de “Euraziatische Jeugdunie” op te richten, een organisatie die activiteiten heeft ondernomen ter ondermijning van de Oekraïense soevereiniteit.

Aleksandr Dugin is derhalve verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

1262.

Ella Aleksandrovna PAMFILOVA

(Элла Александровна ПАМФИЛОВА)

Geboortedatum: 12.9.1953

Geboorteplaats: Olmaliq, voormalige USSR (nu Oezbekistan)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Voorzitter van de centrale kiescommissie van de Russische Federatie. De centrale kiescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de illegale referenda: in de bezette gebieden van Oekraïne. In deze hoedanigheid is Ella Aleksandrovna Pamfilova verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022”

Entiteiten

 

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“112.

JSC Goznak

(Russisch: АО “Гознак”)

Adres: 17 Mytnaya Street, Moscow, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: Vennootschap op aandelen

Plaats van registratie: Russische Federatie

Registratienummer: TIN 7813252159

Hoofdvestiging: Moskou, Russische Federatie

Andere geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

Russisch staatsbedrijf op aandelen dat verantwoordelijk is voor de vervaardiging van beveiligingsproducten als bankbiljetten, munten, stempels, identiteitskaarten, beveiligde documenten, officiële ordetekens en medailles. Als zodanig is JSC Goznak verantwoordelijk voor het drukken van alle Russische paspoorten, ook de paspoorten die verspreid worden in de bezette gebieden van Oekraïne, waaronder de Donbas, en voorts voor het drukken van militaire documenten voor de Russische defensiesector. Het uitdelen van paspoorten speelt een belangrijke rol in de Russische poging om Oekraïne te “russificeren” en destabiliseren.

JSC Goznak is derhalve verantwordelijk voor materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022

113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant

(Russisch: ОАО “Завод имени В.А. Дегтярева”)

alias Degtyarev Plant

(Russisch: “Завод имени Дегтярева”)

alias ZiD

(Russisch: “ЗиД”)

Adres: 4 truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Russian Federation (regio Vladimir, Russische Federatie)

Tel.: +8 (49232) 9-12-09

Website: www.zid.ru

Email: zid@zid.ru

Geassocieerde personen: Aleksander Vladimirovich Tmenov

Defensiebedrijf dat wapens levert aan de Russische strijdkrachten. Het produceerde de raketten van het type Igla MANPADS, 9M119M “Refleks” en 9M120 “Ataka” alsmede de 3UBK20-raketwerpers die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gebruikt zijn door de Russische strijdkrachten.

Degtyarev Plant is derhalve verantwoordelijk voor materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

6.10.2022

114.

MKB “Fakel” named after P.D. Grushin

(Russisch: МКБ “Факел” имени академика П. Д. Грушина)

Adres: Khimki, Akademika Grushina 33, 141401 Moscow region, Russian Federation (regio Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +8 (495) 572-01-33

Website: https://www.mkbfakel.ru

E-mail: info@npofakel.ru

Geassocieerde entiteiten: JSC Concern VKO “Almaz-Antey”

Russisch defensiebedrijf dat de raketsystemen S-300, S-400 en TOR heeft ontworpen die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gebruikt zijn door de Russische strijdkrachten.

MKB Fakel is derhalve verantwoordelijk voor materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

6.10.2022

115.

JSC Irkut Corporation

(Russisch: Корпорация “ИРКУТ”)

Adres: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +7 (495) 777-21-01

Website: www.irkut.com

E-mail: office@irkut.com

Geassocieerde personen: Alexander Veprev, vice-algemeen Directeur van SJC “Irkut” Corporation, en Yuri Slyusar, bestuursvoorzitter van PJSC “UAC”

Russische vliegtuigfabrikant die gevechtsvliegtuigen levert aan de Russische strijdkrachten.

Het bedrijf produceerde de superwendbare gevechtsvliegtuigen van het type Su-30SM die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn ingezet door de Russische strijdkrachten.

Irkut Corp is derhalve verantwoordelijk voor materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

6.10.2022

116.

MMZ Avangard

(Russisch:АО “ММЗ “АВАНГАРД””)

Adres: Klary Tsetkin street 33, 125130, Moscow, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +7 (495) 639-99-90

Website: https://mmzavangard.ru/

E-mail: avangardmos@mmza.ru

Geassocieerde entiteiten: JSC Concern VKO “Almaz-Antey”

Russisch defensiebedrijf dat wapens levert aan de Russische strijdkrachten.

Het heeft raketten geproduceerd voor de raketsystemen van het type S-300 en S-400 die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gebruikt zijn door de Russische strijdkrachten.

MMZ Avangard is derhalve verantwoordelijk voor materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

6.10.2022

117.

JSC A.N. Ganichev Scientific and Production Association “SPLAV”

(Russisch: АО “Научно-производственное объединение “СПЛАВ” имени А. Н. Ганичева”)

alias JSC NPO “Splav” (Russisch: АО НПО “Сплав”)

Adres: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Tula, 300004 Russian Federation (Toela, Russische Federatie)

Tel.: +7 (4872) 46-44-09

Website: www.splav.org, www.splavtula.ru, сплав.рф

E-mail: mail@splavtula.ru

Geassocieerde personen: Aleksander Vladimirovich Smirnov

Sergey Yurevich Alekseev

Boris Andreevich Belobragin

Sergey Anatolevich Guliy

Vladimir Nikolaevich Kondaurov

Denis Nikolaevich Kochetkov

Maksim Grigorevich Rapota

Oleg Veniaminovich Stolyarov

Viktor Ivanovich Tregubov

Olga Olegovna Yakunina

Geassocieerde entiteiten: JSC Research and Industrial Concern “Machine Engineering Technologies” - JSC RIC TECMASH

Russisch defensiebedrijf dat wapens levert aan de Russische strijdkrachten.

Het heeft de meervoudige raketwerpers van het type BM-27 Uragan en BM-30 Smerch geproduceerd die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gebruikt zijn door de Russische strijdkrachten. De Russische strijdkrachten gebruikten de meervoudige raketwerpers van het type BM-27 Uragan en BM-30 Smerch bij aanvallen met clustermunitie tegen civiele doelwitten in Oekraïne, die vele slachtoffers hebben gemaakt.

NPO Splav is derhalve verantwoordelijk voor materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

6.10.2022

118.

Centrale kiescommissie

Addres: 109012, Bol'shoy Cherkassky Pereulok, Building 9, Moscow, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: staatsorgaan van de Russische Federatie

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Datum of registratie: 12.6.2002 bij federale wet nr. 67-FZ

Andere geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

De centrale kiescommissie van de Russische Federatie is een Russisch staatsorgaan dat verantwoordelijk is voor de organisatie van verkiezingen en referenda voor de Russische Federatie. In die hoedanigheid is de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor de illegale referenda in de bezette gebieden van Oekraïne en derhalve verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

6.10.2022”


Top