EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:162:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 162, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 162
47e jaargang
30 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 868/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende bescherming tegen aan communautaire luchtvaartmaatschappijen schade toebrengende subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap 1
*Verordening (EG) nr. 869/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1936/2001 tot vaststelling van controlemaatregelen voor de visserij op bepaalde bestanden van over grote afstanden trekkende vissoorten 8
*Verordening (EG) nr. 870/2004 van de Raad van 24 april 2004 tot vaststelling van een communautair programma inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1467/94 (1) 18
*Verordening (EG) nr. 871/2004 van de Raad van 29 april 2004 betreffende de invoering van enkele nieuwe functies in het Schengeninformatiesysteem, inclusief bij de bestrijding van terrorisme 29
*Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad van 29 april 2004 inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia 32
*Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht 38
*Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (1) 40
*Verordening (EG) nr. 875/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1362/2000 van de Raad wat betreft het openen van preferentiële tariefcontingenten voor tonijnzijden uit Mexico 51
*Verordening (EG) nr. 876/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handel in fokschapen en -geiten (1) 52
*Verordening (EG) nr. 877/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 met betrekking tot de mededeling van de marktnoteringen voor bepaalde producten van de sector verse groenten en fruit 54
*Verordening (EG) nr. 878/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor bepaalde dierlijke bijproducten die als categorie 1- of categorie 2-materiaal zijn ingedeeld en voor technische toepassingen bestemd zijn (1) 62
*Verordening (EG) nr. 879/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot verlening van een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding (Saccharomyces cerevisiae) (1) 65
*Verordening (EG) nr. 880/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor het gebruik van bèta-caroteen en canthaxanthine als toevoegingsmiddelen in de diervoeding van de groep "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" (1) 68
*Richtlijn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft (1) 70
*Richtlijn 2004/77/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 94/54/EG wat betreft de etikettering van bepaalde levensmiddelen die glycyrrizinezuur en het ammoniumzout daarvan bevatten (1) 76

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/484/EC
*Besluit van de Raad van 22 september 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 78
Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 83
2004/485/EC
*Besluit van de Raad van 26 april 2004 tot wijziging van Besluit 2003/231/EG betreffende toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Overeenkomst van Kyoto) 113
2004/486/EC
*Beschikking van de Raad van 26 april 2004 betreffende bepaalde tijdelijke afwijkingen van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor Cyprus, Malta en Polen 114
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/487/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB van 29 april 2004 betreffende verdere beperkende maatregelen tegen Liberia 116

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2180/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwnomenclatuur voor de uitvoerrestituties (PB L 335 van 22.12.2003) 118
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top