Help Print this page 

Document L:2004:162:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 162, 30 april 2004

Display all documents published in this Official Journal
Text
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 162
47 årgången
30 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag 1
*Rådets förordning (EG) nr 869/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1936/2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk 8
*Rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (1) 18
*Rådets förordning (EG) nr 871/2004 av den 29 april 2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem bland annat i kampen mot terrorism 29
*Rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia 32
*Rådets förordning (EG) nr 873/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (1) 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 875/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1362/2000 i syfte att öppna en kvot med förmånstull för tonfiskfiléer med ursprung i Mexiko 51
*Kommissionens förordning (EG) nr 876/2004 av den 29 april 2004 om ändring av bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller handel med får och getter avsedda att användas som avelsdjur (1) 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 877/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller meddelanden om de priser som noteras för viss färsk frukt och vissa färska grönsaker 54
*Kommissionens förordning (EG) nr 878/2004 av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1774/2002 för vissa animaliska biprodukter som klassificerats som kategori 1- och 2-material och som är avsedda för tekniska ändamål (1) 62
*Kommissionens förordning (EG) nr 879/2004 av den 29 april 2004 om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (Saccharomyces cerevisiae) (1) 65
*Kommissionens förordning (EG) nr 880/2004 av den 29 april 2004 om godkännande utan tidsbegränsning av användningen av betakaroten och kantaxantin som fodertillsatser av typen färgämnen och pigment (1) 68
*Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner (1) 70
*Kommissionens direktiv 2004/77/EG av den 29 april 2004 om ändring av direktiv 94/54/EG beträffande märkningen av vissa livsmedel som innehåller glycyrrhizinsyra och ammoniumsalt av glycyrrhizinsyra (1) 76

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/484/EC
*Rådets beslut av den 22 september 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 78
Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 83
2004/485/EC
*Rådets beslut av den 26 april 2004 om ändring av beslut 2003/231/EG om Europeiska gemenskapens anslutning till ändringsprotokollet till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (Kyotokonventionen) 113
2004/486/EC
*Rådets beslut av den 26 april 2004 om att bevilja Cypern, Malta och Polen vissa tillfälliga undantag från direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 114
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/487/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/487/GUSP av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia 116

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2180/2003 av den 5 december 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättande av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (EUT L 335 av den 22.12.2003) 118
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top