EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:104E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 104, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 104E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
30 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2004 — 2005

 

Maandag, 19 april 2004

2004/C 104E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Mededeling van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Samenstelling fracties

Samenstelling commissies en delegaties

Onderzoek geloofsbrieven

Vergaderrooster 2005

Ingekomen stukken

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Regeling van de werkzaamheden

Overeenkomst EG-VS inzake PNR-gegevens

Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (debat)

Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I — Consumentenkrediet *** I — Oneerlijke handelspraktijken *** I (debat)

Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I (debat)

Vennootschapsrecht en corporate governance (debat)

Betalingen binnen de interne markt (debat)

Aardgasvoorziening *** I — Toegang tot gastransmissienetten *** I (debat)

Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I (debat)

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Handel in broeikasgasemissierechten *** I (debat)

Batterijen en accu's *** I (debat)

Milieugericht levenscyclusconcept (debat)

Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels *** II (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

24

BIJLAGE I

25

 

Dinsdag, 20 april 2004

2004/C 104E/2

NOTULEN

26

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring

Veiligheid op zee (debat)

In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I (debat)

Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I (debat)

Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II (debat)

Agenda

Stemmingen

Nabuurschapsbeleid van de EU na de uitbreiding * (artikel 110 bis van het Reglement) (eindstemming)

Belasting op energieproducten en elektriciteit in Cyprus * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Communautair douanewetboek *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Migratiebeheersdiensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Plaats van levering van diensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europees Ruimteagentschap * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visuminformatiesysteem * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europese Politieacademie * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Benoeming van een lid van ECB * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Impact van de communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gelijke kansen voor personen met een handicap (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels *** II (stemming)

Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II (stemming)

Luchtkwaliteit *** I (stemming)

Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I (stemming)

Consumentenkrediet *** I (stemming)

Oneerlijke handelspraktijken *** I (stemming)

Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I (stemming)

Aardgasvoorziening *** I (stemming)

Toegang tot gastransmissienetten *** I (stemming)

Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I (stemming)

Handel in broeikasgasemissierechten *** I (stemming)

Batterijen en accu's *** I (stemming)

In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I (stemming)

Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I (stemming)

Europees Vluchtelingenfonds (2005-2010) * (stemming)

Afvalpreventie en afvalrecycling (stemming)

Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Toespraak van de heer Barnier

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (debat)

Economische en sociale cohesie (Derde verslag) (debat)

Begroting 2005: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (debat)

Raming van het Europees Parlement voor 2005 (debat)

Eurostat — Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) — Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds — Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting — Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) — Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen — Kwijting 2002: EGKS (debat)

Agenda

Verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU (mededeling van de Commissie)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Eurostat — Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) — Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds — Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting — Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) — Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen — Kwijting 2002: EGKS (voortzetting van het debat)

Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens * (debat)

Vrijheid van meningsuiting en informatie (debat)

Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen * (debat)

Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

51

BIJLAGE I

53

BIJLAGE II

81

AANGENOMEN TEKSTEN

127

P5_TA(2004)0278
Nieuw nabuurschapsbeleid van de EU *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie en het nieuwe nabuurschapsbeleid van de EU (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

127

P5_TA(2004)0279
Belasting op energieproducten en elektriciteit in Cyprus *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG waarbij Cyprus voor energieproducten en elektriciteit tijdelijk belastingverlagingen of -vrijstellingen mag toepassen (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

127

P5_TA(2004)0280
Elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

128

P5_TA(2004)0281
Communautair douanewetboek *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

129

P5_TC1-COD(2003)0167
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

129

P5_TA(2004)0282
Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol) (5747/2004 — COM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

137

P5_TA(2004)0283
Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten (COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

137

P5_TA(2004)0284
Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor van verordening van de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen tussen de lidstaten (COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

140

P5_TA(2004)0285
Migratiebeheersdiensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de totstandbrenging van een beveiligd, op internet gebaseerd informatie- en coördinatienetwerk voor de migratiebeheersdiensten van de lidstaten (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

141

P5_TA(2004)0286
Plaats van levering van diensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de plaats van levering van diensten (COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

143

P5_TA(2004)0287
Europees Ruimteagentschap *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap (COM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

143

P5_TA(2004)0288
Europese Politieacademie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van Ierland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/820/JBZ tot oprichting van een Europese Politieacademie (EPA) (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

144

P5_TA(2004)0289
Europese Politieacademie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2000/820/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)(5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

145

P5_TA(2004)0290
Benoeming van een lid van de ECB *
Besluit van het Europees Parlement over de ontwerpaanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de heer José Manuel González-Páramo tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

146

P5_TA(2004)0291
Impact van de communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures
Resolutie van het Europees Parlement over de toetsing van de impact van de communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures (2003/2079(INI))

146

P5_TA(2004)0292
Gelijke kansen voor personen met een handicap
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's — Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees actieplan (COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

148

P5_TA(2004)0293
Socialezekerheidsstelsels *** II
Wetgevingsresolutie betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

153

P5_TC2-COD(1998)0360
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

153

BIJLAGE I
VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN, BIJZONDERE UITKERINGEN BIJ GEBOORTE OF ADOPTIE (artikel 1, lid 4, onder z)

193

BIJLAGE II
BEPALINGEN VAN BILATERALE VERDRAGEN DIE VAN TOEPASSING BLIJVEN EN DIE, NAARGELANG HET GEVAL, BEPERKT ZIJN TOT DE PERSONEN DIE ONDER DEZE BILATERALE BEPALINGEN VALLEN (artikel 8, lid 1)

194

BIJLAGE III
BEPERKING VAN HET RECHT OP VERSTREKKINGEN VAN GEZINSLEDEN VAN EEN GRENSARBEIDER (artikel 18, lid 2)

194

BIJLAGE IV
MEER RECHTEN VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN DIE NAAR DE BEVOEGDE LIDSTAAT TERUGKEREN (artikel 27, lid 2)

194

BIJLAGE V
MEER RECHTEN VOOR VOORMALIGE GRENSARBEIDERS DIE TERUGKEREN NAAR HET LAND WAAR ZIJ TEVOREN AL DAN NIET IN LOONDIENST GRENSARBEIDER ZIJN GEWEEST (ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN DE LIDSTAAT WAAR ZICH HET BEVOEGDE ORGAAN BEVINDT DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KOSTEN VAN DE AAN DE PENSIOENGERECHTIGDE IN DE LIDSTAAT VAN ZIJN WOONPLAATS VERLEENDE VERSTREKKINGEN, IS VERMELD) (artikel 28, lid 2)

195

BIJLAGE VI
VASTSTELLING VAN A-WETGEVING DIE VAN DE BIJZONDERE COÖRDINATIE ZOU MOETEN PROFITEREN (artikel 44, lid 1)

195

BIJLAGE VII
OVEREENSTEMMING TUSSEN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE LIDSTATEN INZAKE DE VOORWAARDEN OMTRENT DE MATE VAN INVALIDITEIT (Artikel 46, lid 3 van de verordening)

196

BIJLAGE VIII
GEVALLEN WAARIN DE ONAFHANKELIJKE PRESTATIE EVEN HOOG OF HOGER IS DAN DE PRESTATIE PRO RATA (artikel 52, lid 4)

200

BIJLAGE IX
PRESTATIES EN OVEREENKOMSTEN WAARBIJ ARTIKEL 49 KAN WORDEN TOEGEPAST

201

BIJLAGE X
BIJZONDERE, NIET OP PREMIE- OF BIJDRAGEBETALING BERUSTENDE PRESTATIES (Artikel 70, lid 2, onder c)

202

BIJLAGE XI
BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING VAN DE LIDSTATEN (artikelen 51, lid 3; 56, lid 1 en 83)

203

P5_TA(2004)0294
Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het Trans-Europese wegennet (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

203

P5_TA(2004)0295
Luchtkwaliteit *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

204

P5_TC1-COD(2003)0164
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht

204

BIJLAGE I
STREEFWAARDEN VOOR ARSEEN, CADMIUM, NIKKEL EN BENZO(A)PYREEN

212

BIJLAGE II
VASTSTELLING VAN DE EISEN VOOR DE BEOORDELING VAN CONCENTRATIES VAN ARSEEN, CADMIUM, NIKKEL EN BENZO(A)PYREEN IN DE LUCHT BINNEN EEN ZONE OF AGGLOMERATIE

213

BIJLAGE III
PLAATSING VAN EN MINIMUMAANTAL MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR HET METEN VAN CONCENTRATIES IN DE LUCHT EN DEPOSITIESNELHEDEN

213

BIJLAGE IV
KWALITEITSDOELSTELLINGEN VOOR DE GEGEVENS EN EISEN TEN AANZIEN VAN LUCHTKWALITEITSMODELLEN

215

BIJLAGE V
REFERENTIEMETHODEN VOOR DE BEOORDELING VAN CONCENTRATIES IN DE LUCHT EN DEPOSITIESNELHEDEN

217

P5_TA(2004)0296
Samenwerking inzake consumentbescherming *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („Verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumenten-bescherming”) (COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

218

P5_TC1-COD(2003)0162
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentbescherming”)

218

BIJLAGE I
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3, ONDER a) BEDOELDE RICHTLIJNEN EN VERORDENINGEN

231

P5_TA(2004)0297
Consumentenkrediet *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet (COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

233

P5_TC1-COD(2002)0222
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet

233

BIJLAGE I
DE BASISVERGELIJKING DIE DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DE KREDIETOPNEMINGEN ENERZIJDS EN DE AFLOSSINGEN EN BETALINGEN ANDERZIJDS WEERGEEFT

249

BIJLAGE II
VOORBEELDEN VAN BEREKENINGEN VAN HET JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE

250

P5_TA(2004)0298
Oneerlijke handelspraktijken *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke „business-to-consumer”-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke handelspraktijken) (COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

260

P5_TC1-COD(2003)0134
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke „business-to-consumer”-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)

261

BIJLAGE 1
HANDELSPRAKTIJKEN DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ALS ONEERLIJK WORDEN BESCHOUWD

274

BIJLAGE 2
COMMUNAUTAIRE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE RECLAME EN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

276

P5_TA(2004)0299
Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong (COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

278

P5_TC1-COD(2003)0052
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong

278

BIJLAGEN

302

P5_TA(2004)0300
Aardgasvoorziening *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over wijziging van de rechtsgrondslag en de „algemene oriëntatie” van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

304

P5_TA(2004)0301
Toegang tot gastransmissienetten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten (COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

305

P5_TC1-COD(2003)0302
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten

306

BIJLAGE
RICHTSNOEREN BETREFFENDE DERDENTOEGANGSDIENSTEN

316

P5_TA(2004)0302
Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad (COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

319

P5_TC1-COD(2003)0172
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad

320

BIJLAGE I
METHODES VOOR HET VASTSTELLEN VAN GENERIEKE EISEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP

338

BIJLAGE II
METHODE VOOR HET BEPALEN VAN HET NIVEAU VAN SPECIFIEKE EISEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP

341

BIJLAGE III
CE-MARKERING

343

BIJLAGE IV
INTERNE ONTWERPCONTROLE

343

BIJLAGE V
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

344

BIJLAGE VI
INHOUD VAN DE UITVOERINGSMAATREGELEN

344

BIJLAGE VII
MINIMALE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA VOOR ZELFREGULERINGSINITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE RICHTLIJN

345

P5_TA(2004)0303
Handel in broeikasgasemissierechten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto (COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

346

P5_TC1-COD(2003)0173
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto (EP-PE_TC1-COD(2003)0173)

347

P5_TA(2004)0304
Batterijen en accu's *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

354

P5_TC1-COD(2003)0282
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's

355

BIJLAGE I
TOEZICHT OP DE INACHTNEMING VAN DE INZAMELINGSSTREEFCIJFERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13

370

BIJLAGE II
SYMBOOL VOOR HET KENMERKEN VAN BATTERIJEN, ACCU'S EN BATTERIJPAKKEN MET HET OOG OP DE AFZONDERLIJKE INZAMELING ERVAN

370

BIJLAGE III
BATTERIJEN EN ACCU'S IN TOEPASSINGEN DIE ZIJN VRIJGESTELD VAN HET IN ARTIKEL 4, LID 1 BEDOELDE VERBOD

370

BIJLAGE IV
LIJST VAN CATEGORIEËN APPARATEN DIE NIET ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 5 VALLEN

371

P5_TA(2004)0305
In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

371

P5_TC1-COD(2003)0175
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

372

BIJLAGE I

381

BIJLAGE II

382

P5_TA(2004)0306
Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG en de Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer (COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

385

P5_TC1-COD(2003)0255
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG en de Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer

385

BIJLAGE I

394

BIJLAGE II

395

P5_TA(2004)0307
Europees Vluchtelingenfonds (2005-2010) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010 (COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

395

P5_TA(2004)0308
Afvalpreventie en afvalrecycling
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie: „Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling” (COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

401

P5_TA(2004)0309
Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

408

 

Woensdag, 21 april 2004

2004/C 104E/3

NOTULEN

412

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Besluiten inzake bepaalde documenten

Cyprus (verklaringen gevolgd door een debat)

Situatie in het Midden-Oosten (verklaringen gevolgd door een debat)

Transatlantische betrekkingen (verklaringen gevolgd door een debat)

Mededeling van de Voorzitter (beschuldigingen van fraude)

Stemmingen

Vergaderrooster van het EP voor 2005 (stemming)

Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens (verzoek om advies van het Hof van Justitie) (stemming)

Welkomstwoord

Stemmingen (voortzetting)

Vrijheid van meningsuiting en van informatie (besluit over de stemmingsprocedure)

Goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Leven van vissen in zoet water (gecodificeerde versie) *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Motorvoertuigen (verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie gebruikte materialen) *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Goedkeuring van banden (rolgeluid) *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, kastanjepasta * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2002: EGKS (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet *** II (stemming)

Structuur van landbouwbedrijven na de uitbreiding *** I (stemming)

Het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) *** I (stemming)

Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens * (stemming)

Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen * (stemming)

Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving * (stemming)

Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) (stemming)

Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)

Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting (stemming)

Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) (stemming)

Vennootschapsrecht en corporate governance (stemming)

Cyprus (stemming)

Betalingen binnen de interne markt (stemming)

Milieugericht levenscyclusconcept (stemming)

Veiligheid op zee (stemming)

Agenda

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Welkomstwoord

Transatlantische betrekkingen (voortzetting van het debat)

Situatie in Pakistan (debat)

Mensenrechten in de wereld in 2003 (debat)

Democratie, rechtsstaat, rechten van de mens en fundamentele vrijheden *** I (debat)

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** I (debat)

Agenda

Enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) *** I (debat)

Motie van afkeuring (debat)

Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** III — Veiligheid op de communautaire spoorwegen *** III — Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem *** III — Europees Spoorwegbureau *** III (debat)

Midden- en kleinbedrijf *** I (2001-2005) (debat)

Digitale inhoud in Europa *** I (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

437

BIJLAGE I

439

BIJLAGE I

456

AANGENOMEN TEKSTEN

545

P5_TA(2004)0310
Goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) (COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

545

P5_TA(2004)0311
Leven van vissen in zoet water (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen (COM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

545

P5_TA(2004)0312
Motorvoertuigen (verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie gebruikte materialen) ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme technische voorschriften betreffende de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (COM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

546

P5_TA(2004)0313
Beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme technische voorschriften betreffende de beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik (COM(2003) 632 — 5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

547

P5_TA(2004)0314
Goedkeuring van banden (rolgeluid) ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme voorschriften voor de goedkeuring van banden wat het rolgeluid betreft (COM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

547

P5_TA(2004)0315
Wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 ten aanzien van de voorwaarden voor wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

548

P5_TA(2004)0316
Uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen voor de toepassing van een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

548

P5_TA(2004)0317
Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1999/784/EG van de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

549

P5_TC1-COD(2003)0293
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1999/784/EG van de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector

550

P5_TA(2004)0318
Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

551

P5_TA(2004)0319
Vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

552

P5_TA(2004)0320
Kwijting 2002: Europees Bureau voor wederopbouw

553

553

554

P5_TA(2004)0321
Kwijting 2002: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

559

559

560

P5_TA(2004)0322
Kwijting 2002: Europees Milieuagentschap

564

564

565

P5_TA(2004)0323
Kwijting 2002: Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling

570

570

571

P5_TA(2004)0324
Kwijting 2002: Vertaalbureau

576

576

576

P5_TA(2004)0325
Kwijting 2002: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

581

581

582

P5_TA(2004)0326
Kwijting 2002: Eurojust

587

587

588

P5_TA(2004)0327
Kwijting 2002: Europese Stichting voor opleiding

592

592

593

P5_TA(2004)0328
Kwijting 2002: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

598

598

599

P5_TA(2004)0329
Kwijting 2002: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

603

603

604

P5_TA(2004)0330
Kwijting 2002: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

609

609

610

P5_TA(2004)0331
Kwijting 2002: EGKS

615

615

615

P5_TA(2004)0332
Trans-Europees vervoersnet *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

619

P5_TA(2004)0333
Structuur van landbouwbedrijven na de uitbreiding *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven na de uitbreiding (COM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

620

P5_TC1-COD(2003)0234
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, naar aanleiding van de uitbreiding, van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven

621

P5_TA(2004)0334
Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) (COM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

622

P5_TC1-COD(2003)0260
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

623

P5_TA(2004)0335
Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en het gemeenschappelijk handboek daartoe worden gewijzigd (COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

628

P5_TA(2004)0336
Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving — (herschikking) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

632

P5_TA(2004)0337
Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie)

638

638

639

640

P5_TA(2004)0338
Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds

677

677

678

680

P5_TA(2004)0339
Kwijting 2002: Afdeling II — Raad

687

687

688

P5_TA(2004)0340
Kwijting 2002: Afdeling IV — Hof van Jusitie

690

690

690

P5_TA(2004)0341
Kwijting 2002: Afdeling V — Rekenkamer

692

692

693

P5_TA(2004)0342
Kwijting 2002: Afdeling VI — Eurpees Economisch en Sociaal Comité

697

697

698

P5_TA(2004)0343
Kwijting 2002: Afdeling VII — Comité van de Regio's

699

699

700

P5_TA(2004)0344
Kwijting 2002: Afdeling VIII — Ombudsman

702

702

702

P5_TA(2004)0345
Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement)

703

703

704

P5_TA(2004)0346
Vennootschapsrecht en corporate governance
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie — Een actieplan (COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

714

P5_TA(2004)0347
Cyprus
Resolutie van het Europees Parlement over Cyprus

720

P5_TA(2004)0348
Betalingen binnen de interne markt
Resolutie van het Europees Parlement over een juridisch kader voor betalingen binnen de interne markt (2003/2101(INI))

722

P5_TA(2004)0349
Milieugericht levenscyclusconcept
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Geïntegreerd productbeleid — Voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

725

P5_TA(2004)0350
Veiligheid op zee
Resolutie van het Europees Parlement over de verbetering van de veiligheid op zee (2003/2235(INI))

730

 

Donderdag, 22 april 2004

2004/C 104E/4

NOTULEN

739

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Uitspraak in de rechtszaak tegen Leyla Zana e.a. in Ankara (verklaring gevolgd door een debat)

Grote richtsnoeren van het economisch beleid — Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)

Welkomstwoord

Vervallen van het mandaat van Michel Raymond

Stemmingen

Productie en afzet van honing * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visuminformatiesysteem * (artikel 110 bis van het Reglement) (vote final)

Verdediging van de parlementaire immuniteit van Umberto Bossi (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verdediging van de parlementaire immuniteit van Umberto Bossi (tweede verzoek) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** III (stemming)

Veiligheid op de communautaire spoorwegen *** III (stemming)

Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem *** III (stemming)

Europees Spoorwegbureau *** III (stemming)

Gewijzigde begroting nr. 6/2004 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Democratie, rechtsstaat, rechten van de mens en fundamentele vrijheden *** I (stemming)

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** I (stemming)

Enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) *** I (stemming)

Midden- en kleinbedrijf (2001-2005) *** I (stemming)

Digitale inhoud in Europa *** I (stemming)

Samenwerkingsovereenkomst EG/Pakistan * (stemming)

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (stemming)

Economische en sociale cohesie (Derde verslag) (stemming)

Begroting 2005: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (stemming)

Raming van het Europees Parlement voor 2005 (stemming)

Follow-up van het jaarverslag van de EIB (stemming)

Eurostat (stemming)

Vrijheid van meningsuiting en informatie (stemming)

Situatie in Pakistan (stemming)

Transatlantische betrekkingen (stemming)

Mensenrechten in de wereld in 2003 (stemming)

Resultaten van het proces tegen Leyla Zana en anderen te Ankara (stemming)

Grote richtsnoeren van het economisch beleid (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Vrouwen in Zuidoost-Europa (debat)

Conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa over antipersoneelsmijnen (verklaring gevolgd door een debat)

Cuba (debat)

Productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (debat)

Nigeria (debat)

Stemmingen

Cuba (stemming)

Productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (stemming)

Nigeria (stemming)

Vrouwen in Zuidoost-Europa (stemming)

Herzieningsconferentie van het Verdrag van Ottawa over antipersoneelsmijnen (stemming)

Rectificaties stemgedrag

Samenstelling commissies

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

760

BIJLAGE I

761

BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

786

AANGENOMEN TEKSTEN

941

P5_TA(2004)0351
Productie en afzet van honing *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing (COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

941

P5_TA(2004)0352
Visuminformatiesysteem *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS) (COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

945

P5_TA(2004)0353
Verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteit
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteit (2003/2171(IMM))

945

P5_TA(2004)0354
Verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteit
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteit (2003/2172(IMM))

946

P5_TA(2004)0355
Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

947

P5_TA(2004)0356
Veiligheid op de communautaire spoorwegen *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering („Spoorwegveiligheidsrichtlijn”) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

948

P5_TA(2004)0357
Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

949

P5_TA(2004)0358
Europees Spoorwegbureau *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau („Spoorwegbureauverordening”) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

950

P5_TA(2004)0359
Gewijzigde begroting nr. 6/2004
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

950

BIJLAGE
GEDRAGSCODE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN UITVOEREND AGENTSCHAP

951

P5_TA(2004)0360
Democratie, rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijzing van Verordening (EG) nr. 975/1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

953

P5_TC1-COD(2003)0250
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden

953

P5_TA(2004)0361
„Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 (COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

956

P5_TC1-COD(2003)0274
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019

957

BIJLAGE
VOLGORDE OM „CULTURELE HOOFDSTEDEN VAN EUROPA” TE MOGEN VOORDRAGEN

959

P5_TA(2004)0362
Enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

960

P5_TC1-COD(2003)0307
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass)

960

BIJLAGE I
HET EUROPEES CURRICULUM VITAE (CV)

966

BIJLAGE II
DE MOBILIPASS

969

BIJLAGE III
HET DIPLOMASUPPLEMENT

971

BIJLAGE IV
HET EUROPEES TAALPORTFOLIO

973

BIJLAGE V
HET CERTIFICAATSUPPLEMENT

975

BIJLAGE VI
INFORMATIESYSTEMEN

976

BIJLAGE VII
FINANCIËLE BIJLAGE

976

P5_TA(2004)0363
Midden- en kleinbedrijf (2001-2005) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

977

P5_TC1-COD(2003)0292
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005)

977

P5_TA(2004)0364
Digitale inhoud in Europa *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

981

P5_TC1-COD(2004)0025
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa

981

BIJLAGE I
ACTIES

985

BIJLAGE II
INSTRUMENTEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN HET PROGRAMMA

987

BIJLAGE III
INDICATIEVE VERDELING VAN DE UITGAVEN

988

P5_TA(2004)0365
Samenwerkingsovereenkomst EG/Islamitische Republiek Pakistan *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan (8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

988

P5_TA(2004)0366
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

989

P5_TA(2004)0367
Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

991

P5_TA(2004)0368
Economische en sociale cohesie (Derde verslag)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

1000

P5_TA(2004)0369
Begroting 2005: Jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie
Resolutie van het Europees Parlement over de begroting 2005: Jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (2004/2001(BUD))

1009

P5_TA(2004)0370
Raming van het Europees Parlement voor 2005
Resolutie van het Europees Parlement over de raming van de inkomsten en de uitgaven van het Parlement voor het begrotingsjaar 2005 (2004/2007(BUD))

1014

P5_TA(2004)0371
Follow-up van het jaarverslag van de EIB
Resolutie van het Europees Parlement over het activiteitenverslag over 2002 van de Europese Investeringsbank (2004/2012(INI))

1019

P5_TA(2004)0372
Eurostat
Resolutie van het Europees Parlement over Eurostat

1021

P5_TA(2004)0373
Vrijheid van meningsuiting en informatie
Resolutie van het Europees Parlement over de risico's van schending in de EU en met name in Italië van de vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 11, lid 2 van het Handvest van de grondrechten) (2003/2237(INI))

1026

P5_TA(2004)0374
Pakistan
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie met betrekking tot de rechten van de mens en democratie in de Islamitische Republiek Pakistan

1040

P5_TA(2004)0375
Transatlantische betrekkingen
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van transatlantische betrekkingen in het perspectief van de op 25/26 juni 2004 in Dublin te houden top van de EU en de VS

1043

P5_TA(2004)0376
Mensenrechten in de wereld in 2003
Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten in de wereld in 2003 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2003/2005(INI))

1048

P5_TA(2004)0377
Uitspraak in de rechtszaak tegen Leyla Zana e.a. in Ankara
Resolutie van het Europees Parlement over de uitspraak in de rechtszaak tegen Leyla Zana e.a. in Ankara

1060

P5_TA(2004)0378
Globale richtsnoeren voor het economisch beleid
Resolutie van het Europees Parlement over de aanbeveling van de Commissie inzake de actualisering 2004 van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (voor de periode 2003-2005) (COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

1061

P5_TA(2004)0379
Cuba
Resolutie van het Europees Parlement over Cuba

1066

P5_TA(2004)0380
Productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen
Resolutie van het Europees Parlement over de eerbiediging van de fundamentele arbeidsrechten bij de productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen

1067

P5_TA(2004)0381
Nigeria
Resolutie van het Europees Parlement over Nigeria

1069

P5_TA(2004)0382
Vrouwen in Zuidoost-Europa
Resolutie van het Europees Parlement over vrouwen in Zuidoost-Europa (2003/2128(INI))

1070

P5_TA(2004)0383
Conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnen
Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereidingen van de Europese Unie van de Conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnen

1075


NL

 

Top