EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:104E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 104, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 104E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
30 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2004-2005

 

Måndag 19 april 2004

2004/C 104E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Meddelande från talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

De politiska gruppernas sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Valprövning

Sammanträdeskalender 2005

Inkomna dokument

Framställningar

Anslagsöverföringar

Avtalstexter översända av rådet

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Arbetsplan

Avtal mellan EG och USA om behandling och överföring av passageraruppgifter

Att respektera och främja unionens värden (debatt)

Samarbete angående konsumentskydd ***I — Konsumentkrediter ***I — Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter ***I (debatt)

Bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ***I (debatt)

Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning (debatt)

Rättslig ram för ett gemensamt betalningsområde (debatt)

Naturgasförsörjning ***I — Tillträde till gasnäten ***I (debatt)

Krav på ekodesign för energiförbrukande produkter ***I (debatt)

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)

Batterier och ackumulatorer ***I (debatt)

Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv (debatt)

Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

24

BILAGA I

25

 

Tisdag 20 april 2004

2004/C 104E/2

PROTOKOLL

26

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Beslut om brådskande förfarande

Sjösäkerhet (debatt)

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (debatt)

Social lagstiftning på vägtransportområdet ***I (debatt)

Minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet ***II (debatt)

Arbetsplan

Omröstning

Politik för ett utvidgat europeiskt grannskap * (artikel 110a i arbetsordningen) (vote final)

Beskattning av energiprodukter och elektricitet på Cypern * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Vägtullsystem ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Tullkodex för gemenskapen ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

EG-anslutning till Eurocontrol *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Lokal gränstrafik vid tillfälliga yttre landgränser mellan medlemsstater * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Nätverk för myndigheter som hanterar migrationsfrågor * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Platsen för tillhandahållande av tjänster * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiska rymdorganisationen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiska polisakademin * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Nominering av en direktionsledamot i Europeiska Centralbanken * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Följderna av gemenskapens regelverk och samrådsförfarandena (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Lika möjligheter för personer med funktionshinder (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II (omröstning)

Minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet ***II (omröstning)

Luftkvalitet ***I (omröstning)

Samarbete angående konsumentskydd ***I (omröstning)

Konsumentkrediter ***I (omröstning)

Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter ***I (omröstning)

Bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ***I (omröstning)

Naturgasförsörjning ***I (omröstning)

Tillträde till gasnäten ***I (omröstning)

Krav på ekodesign för energiförbrukande produkter ***I (omröstning)

System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I (omröstning)

Batterier och ackumulatorer ***I (omröstning)

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (omröstning)

Social lagstiftning på vägtransportområdet ***I (omröstning)

Europeiska flyktingfonden (2005-2010) * (omröstning)

Förebyggande och återvinning av avfall (omröstning)

Att respektera och främja unionens värden (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Tal av Michel Barnier

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Inkomna dokument

Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen)

Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 (debatt)

Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning (debatt)

Kommissionens årliga strategirapport för 2005 (debatt)

Europaparlamentets budgetberäkning för 2005 (debatt)

Eurostat — Ansvarsfrihet 2002: EU:s allmänna budget, avsnitt III — Ansvarsfrihet 2002: Sjätte, sjunde och åttonde utvecklingsfonden — Ansvarsfrihet 2002: Avsnitt II, IV, V, VI, VII och VIII i den allmänna budgeten — Ansvarsfrihet 2002: avsnitt I — Europaparlamentet — Ansvarsfrihet 2002: de decentraliserade organen — Ansvarsfrihet 2002: EKSG-budgeten (debatt)

Föredragningslistan

Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (meddelande från kommissionen)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Eurostat — Ansvarsfrihet 2002: EU:s allmänna budget, avsnitt III — Ansvarsfrihet 2002: Sjätte, sjunde och åttonde utvecklingsfonden — Ansvarsfrihet 2002: Avsnitt II, IV, V, VI, VII och VIII i den allmänna budgeten — Ansvarsfrihet 2002: avsnitt I — Europaparlamentet — Ansvarsfrihet 2002: de decentraliserade organen — Ansvarsfrihet 2002: EKSG-budgeten (fortsättning på debatten)

Avtal mellan EG och USA om behandling och överföring av passageraruppgifter * (debatt)

Yttrande- och informationsfriheten (debatt)

Stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar då medlemsstaternas yttre gränser passeras * (debatt)

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

51

BILAGA I

53

BILAGA II

81

ANTAGNA TEXTER

127

P5_TA(2004)0278
Politik för ett utvidgat europeiskt grannskap *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att beakta utvidgningen av Europeiska unionen och EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap (KOM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

127

P5_TA(2004)0279
Beskattningen av energiprodukter och elektricitet på Cypern *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller möjligheten för Cypern att tillämpa tillfällig skattebefrielse eller tillfälliga skattenedsättningar för energiprodukter och elektricitet (KOM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

127

P5_TA(2004)0280
Vägtullsystem ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

128

P5_TA(2004)0281
Tullkodex för gemenskapen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (KOM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

129

P5_TC1-COD(2003)0167
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

129

P5_TA(2004)0282
EG:s anslutning till Eurocontrol ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet om Europeiska gemenskapens anslutning till Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) (5747/2004 — KOM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

137

P5_TA(2004)0283
Lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag om förslaget till rådets förordning om inrättande av en ordning för lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser (KOM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

137

P5_TA(2004)0284
Lokal gränstrafik vid tillfälliga yttre landgränser mellan medlemsstater *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till godkännande av rådets förordning om inrättande av en ordning för lokal gränstrafik vid tillfälliga yttre landgränser mellan medlemsstater (KOM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

140

P5_TA(2004)0285
Nätverk för myndigheter som hanterar migrationsfrågor *
Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (KOM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

141

P5_TA(2004)0286
Platsen för tillhandahållande tjänster *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster (KOM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

143

P5_TA(2004)0287
Europeiska rymdorganisationen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen (KOM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

143

P5_TA(2004)0288
Europeiska polisakademin *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Irlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om ändring av beslut 2000/820/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

144

P5_TA(2004)0289
Europeiska polisakademin *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Förenade konungarikets initiativ inför antagandet av rådets beslut om ändring av beslut 2000/820/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

145

P5_TA(2004)0290
Utnämningen av José Manuel González-Páramo till ledamot av Europeiska centralbankens direktion *
Europaparlamentets beslut om rådets förslag till rekommendation beträffande utnämningen av José Manuel González-Páramo till ledamot av Europeiska centralbankens direktion (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

146

P5_TA(2004)0291
Följderna av gemenskapens regelverk och samrådsförfarandena
Europaparlamentets resolution om granskning av gemenskapsbestämmelsernas konsekvenser och samrådsförfarandena (2003/2079(INI))

146

P5_TA(2004)0292
Lika möjligheter för personer med funktionshinder
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om lika möjligheter för personer med funktionshinder — En europeisk handlingsplan (KOM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

148

P5_TA(2004)0293
Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

153

P5_TC2-COD(1998)0360
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

153

BILAGA I
BIDRAGSFÖRSKOTT, SÄRSKILDA BIDRAG VID BARNS FÖDELSE OCH VID ADOPTION (Artikel 1 z)

193

BILAGA II
BESTÄMMELSER I KONVENTIONEN SOM SKALL FORTSÄTTA ATT GÄLLA OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, BEGRÄNSAS TILL DE PERSONER SOM OMFATTAS AV DESSA (Artikel 8.1)

194

BILAGA III
BEGRÄNSNING AV RÄTTEN TILL VÅRDFÖRMÅNER FÖR EN GRÄNSARBETARES FAMILJEMEDLEMMAR (Artikel 18.2)

194

BILAGA IV
YTTERLIGARE RÄTTIGHETER FÖR PENSIONSTAGARE SOM ÅTERVÄNDER TILL DEN BEHÖRIGA MEDLEMSSTATEN (Artikel 27.2)

194

BILAGA V
YTTERLIGARE RÄTTIGHETER FÖR TIDIGARE GRÄNSARBETARE SOM ÅTERVÄNDER TILL DEN MEDLEMSSTAT DÄR DE TIDIGARE ARBETADE SOM ANSTÄLLDA ELLER BEDREV VERKSAMHET SOM EGENFÖRETAGARE (ENDAST TILLÄMPLIGT OM DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN BEHÖRIGA INSTITUTION ÄR BELÄGEN SOM ÄR ANSVARIG FÖR KOSTNADERNA FÖR DE VÅRDFÖRMÅNER SOM PENSIONSTAGAREN HAR RÄTT TILL I SIN BOSÄTTNINGSMEDLEMSSTAT OCKSÅ ÄR UPPTAGEN I FÖRTECKNINGEN) (Artikel 28.2)

195

BILAGA VI
FASTSTÄLLANDE AV TYP A-LAGSTIFTNING SOM BÖR OMFATTAS AV DEN SÄRSKILDA SAMORDNINGEN (Artikel 44.1)

195

BILAGA VII
ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM VILLKOREN FÖR GRADEN AV INVALIDITET (Artikel 46.3 i förordningen)

196

BILAGA VIII
FALL DÅ DEN OBEROENDE FÖRMÅNEN ÄR LIKA MED ELLER ÖVERSTIGER DEN PROPORTIONELLT BERÄKNADE FÖRMÅNEN (Artikel 52.4)

200

BILAGA IX
FÖRMÅNER OCH ÖVERENSKOMMELSER PÅ VILKA ARTIKEL 54 FÅR TILLÄMPAS

201

BILAGA X
SÄRSKILDA ICKE AVGIFTSFINANSIERADE KONTANTA FÖRMÅNER (Artikel 70.2 c)

202

BILAGA XI
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TILLÄMPNINGEN AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING (Artikel 51.3, artikel 56.1 och artikel 83)

203

P5_TA(2004)0294
Minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

203

P5_TA(2004)0295
Luftkvalitet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (KOM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

204

P5_TC1-COD(2003)0164
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften

204

BILAGA I
MÅLVÄRDEN FÖR ARSENIK, KADMIUM, NICKEL OCH BENS(A)PYREN

212

BILAGA II
FASTSTÄLLANDE AV KRAV PÅ UTVÄRDERING AV KONCENTRATIONERNA I LUFTEN AV ARSENIK, KADMIUM, NICKEL OCH BENS(A)PYREN I EN ZON ELLER TÄTBEBYGGELSE

213

BILAGA III
PROVTAGNINGSPUNKTER FÖR MÄTNING AV KONCENTRATIONER I LUFTEN OCH NEDFALL: PLACERING OCH MINSTA ANTAL

213

BILAGA IV
KVALITETSMÅL FÖR UPPGIFTERNA OCH KRAV PÅ LUFTKVALITETSMODELLER

215

BILAGA V
REFERENSMETODER FÖR UTVÄRDERING AV KONCENTRATIONER I LUFTEN OCH NEDFALL

217

P5_TA(2004)0296
Samarbete angående konsumentskydd ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (KOM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

218

P5_TC1-COD(2003)0162
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”)

218

BILAGA I
FÖRTECKNING ÖVER DIREKTIV OCH FÖRORDNINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 3 LED A

231

P5_TA(2004)0297
Konsumentkrediter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter (KOM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

233

P5_TC1-COD(2002)0222
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter

233

BILAGA I
GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS DE UTNYTTJADE KREDITERNAS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH BETALNINGARNAS VÄRDE

249

BILAGA II
EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV DEN EFFEKTIVA RÄNTAN

250

P5_TA(2004)0298
Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG och 98/27/EG (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (KOM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

260

P5_TC1-COD(2003)0134
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av direktiv 84/450/EEG, 97/7/EG och 98/27/EG (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)

261

BILAGA 1
AFFÄRSMETODER SOM UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ÄR OTILLBÖRLIGA

274

BILAGA 2
GEMENSKAPSLAGSTIFTNING MED BESTÄMMELSER FÖR REKLAM OCH MARKNADSKOMMUNIKATION

276

P5_TA(2004)0299
Bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (KOM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

278

P5_TC1-COD(2003)0052
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

278

BILAGOR

302

P5_TA(2004)0300
Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om ändring av den rättsliga grunden och rådets ”allmänna riktlinjer” med hänsyn till utfärdandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att trygga gasförsörjningen (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

304

P5_TA(2004)0301
Tillträde till gasnäten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till gasnäten (KOM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

305

P5_TC1-COD(2003)0302
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om villkor för tillträde till gasnäten

306

BILAGA
RIKTLINJER OM TJÄNSTER FÖR TREDJEPARTSTILLTRÄDE

316

P5_TA(2004)0302
Krav på ekodesign för energiförbrukande produkter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energiförbrukande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG (KOM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

319

P5_TC1-COD(2003)0172
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energiförbrukande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG

320

BILAGA I
METODER FÖR ATT UPPRÄTTA ALLMÄNNA KRAV PÅ EKODESIGN

338

BILAGA II
METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA NIVÅN FÖR SÄRSKILDA KRAV PÅ EKODESIGN

341

BILAGA III
CE-MÄRKNING

343

BILAGA IV
INTERNT DESIGNKONTROLL

343

BILAGA V
INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

344

BILAGA VI
GENOMFÖRANDEÅTGÄRDERNAS INNEHÅLL

344

BILAGA VII
MINIMIKRITERIER FÖR ATT SJÄLVREGLERINGSINITIATIV SKALL FÅ KOMMA I FRÅGA I SAMBAND MED DETTA DIREKTIV

345

P5_TA(2004)0303
System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer (KOM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

346

P5_TC1-COD(2003)0173
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer

347

P5_TA(2004)0304
Batterier och ackumulatorer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (KOM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

354

P5_TC1-COD(2003)0282
Europaparlamentets ståndpuntk fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer

355

BILAGA I
ÖVERVAKNING AV HUR INSAMLINGSMÅLEN UPPNÅS, I ENLIGHET MED ARTIKEL 13

370

BILAGA II
SYMBOL FÖR MÄRKNINGEN AVSEENDE SEPARAT INSAMLING AV BATTERIER, ACKUMULATORER OCH BATTERISATSER

370

BILAGA III
BATTERIER OCH ACKUMULATORER I TILLÄMPNINGAR SOM ÄR UNDANTAGNA FRÅN FÖRBUDET I ARTIKEL 4.1

370

BILAGA IV
FÖRTECKNING ÖVER KATEGORIER AV APPARATER SOM INTE OMFATTAS AV ARTIKEL 5

371

P5_TA(2004)0305
Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (KOM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

371

P5_TC1-COD(2003)0175
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

372

BILAGA I

381

BILAGA II

382

P5_TA(2004)0306
Social lagstiftning på vägtransportområdet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimivillkor för genomförandet av direktiv 2002/15/EG och rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och 3821/85 om social lagstiftning på vägtransportområdet (KOM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

385

P5_TC1-COD(2003)0255
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/ .../EG om minimivillkor för genomförandet av direktiv 2002/15/EG och rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och 3821/85 om social lagstiftning på vägtransportområdet

385

BILAGA I

394

BILAGA II

395

P5_TA(2004)0307
Europeiska flyktingfonden (2005-2010) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010 (KOM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

395

P5_TA(2004)0308
Förebyggande och återvinning av avfall
Europaparlamentets resolution om meddelande från kommissionen: Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall (KOM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

401

P5_TA(2004)0309
Att respektera och främja unionens värden
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen om artikel 7 i Fördraget om Europeiska unionen. Att respektera och främja unionens värden (KOM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

408

 

Onsdag 21 april 2004

2004/C 104E/3

PROTOKOLL

412

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Beslut om vissa dokument

Cypern (uttalanden följda av debatt)

Situationen i Mellanöstern (uttalanden följda av debatt)

Transatlantiska förbindelser (uttalanden följda av debatt)

Meddelande från ordförandeskapet (anklagelser om fusk)

Omröstning

Sammanträdeskalender 2005 (omröstning)

Avtal mellan EG och USA om behandling och överföring av passageraruppgifter (begäran om yttrande från EG-domstolen) (omröstning)

Välkomsthälsning

Omröstning (fortsättning)

Yttrande- och informationsfriheten (beslut om omröstningsförfarandet)

Godstransporter på väg (kodifierad version) ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kvaliteten på sötvatten ägnat att upprätthålla fiskebestånden (kodifierad version) ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Tekniska föreskrifter rörande brandegenskaper hos interiörmaterial i vissa motorfordonskategorier *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Enhetliga tekniska föreskrifter för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Typgodkännande av däck när det gäller däckbuller *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Återexport och vidaresändning av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Betalning av räntor och royalties mellan närstående bolag i olika medlemsstater * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiska audiovisuella observationsorganet ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2002: de decentraliserade organen (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2002: EKSG-budgeten (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet ***II (omröstning)

Företagsstrukturen i jordbruket till följd av utvidgningen ***I (omröstning)

Det finansiella instrumentet för miljön ***I (omröstning)

Avtal mellan EG och USA om behandling och överföring av passageraruppgifter * (omröstning)

Stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar då medlemsstaternas yttre gränser passeras * (omröstning)

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (omröstning)

Ansvarsfrihet 2002: EU:s allmänna budget, avsnitt III (omröstning)

Ansvarsfrihet 2002: Sjätte, sjunde och åttonde utvecklingsfonden (omröstning)

Ansvarsfrihet 2002: Avsnitt II, IV, V, VI, VII och VIII i den allmänna budgeten (omröstning)

Ansvarsfrihet 2002: avsnitt I — Europaparlamentet (omröstning)

Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning (omröstning)

Cypern (omröstning)

Rättslig ram för ett gemensamt betalningsområde (omröstning)

Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv (omröstning)

Sjösäkerhet (omröstning)

Föredragningslistan

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Välkomsthälsning

Transatlantiska förbindelser (fortsättning på debatten)

Situationen i Pakistan (debatt)

Mänskliga rättigheter i världen 2003 och EU:s politik på området (debatt)

Demokrati, rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land ***I (debatt)

Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I (debatt)

Föredragningslistan

Enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) ***I (debatt)

Förslag till misstroendeförklaring (debatt)

Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III — Säkerhet på gemenskapens järnvägar ***III — Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet ***III — En europeisk järnvägsbyrå ***III (debatt)

Små och medelstora företag (2001-2005) ***I (debatt)

Digitalt innehåll i Europa ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

437

BILAGA I

439

BILAGA I

456

ANTAGNA TEXTER

545

P5_TA(2004)0310
Godstransporter på väg (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg (kodifierad version) (KOM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

545

P5_TA(2004)0311
Kvaliteten på sötvatten ägnat att upprätthålla fiskebestånden (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (kodifierad version) (KOM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

545

P5_TA(2004)0312
Tekniska föreskrifter rörande brandegenskaper hos interiörmaterial i vissa motorfordonskategorier ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt angående utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga tekniska föreskrifter rörande brandegenskaper hos interiörmaterial i vissa motorfordonskategorier (KOM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

546

P5_TA(2004)0313
Enhetliga tekniska föreskrifter för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt angående utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga tekniska föreskrifter för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (KOM(2003) 632 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

547

P5_TA(2004)0314
Typgodkännande av däck när det gäller däckbuller ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt angående utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga föreskrifter för typgodkännande av däck när det gäller däckbuller (KOM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

547

P5_TA(2004)0315
Återexport och vidaresändning av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 när det gäller villkoren för återexport och vidaresändning av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen (KOM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

548

P5_TA(2004)0316
Betalning av räntor och royalties mellan närstående bolag i olika medlemsstater *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/49/EG beträffande möjligheten för vissa medlemsstater att tillämpa övergångsperioder när det gäller tillämpningen av ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (KOM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

548

P5_TA(2004)0317
Europeiska audiovisuella observationsorganet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 1999/784/EG om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (KOM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

549

P5_TC1-COD(2003)0293
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av rådets beslut 1999/784/EG om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet

550

P5_TA(2004)0318
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (KOM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

551

P5_TA(2004)0319
Sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/113/EG om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (KOM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

552

P5_TA(2004)0320
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska byrån för återuppbyggnad

553

553

554

P5_TA(2004)0321
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska arbetsmiljöbyrån

559

559

560

P5_TA(2004)0322
Ansvarsfrihet: Europeiska miljöbyrån

564

564

565

P5_TA(2004)0323
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska läkemedelsmyndigheten

570

570

571

P5_TA(2004)0324
Ansvarsfrihet 2002: Översättningscentrum

576

576

576

P5_TA(2004)0325
Ansvarsfrihet 2002: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

581

581

582

P5_TA(2004)0326
Ansvarsfrihet 2002: Eurojust

587

587

588

P5_TA(2004)0327
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

592

592

593

P5_TA(2004)0328
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

598

598

599

P5_TA(2004)0329
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

603

603

604

P5_TA(2004)0330
Ansvarsfrihet 2002: Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

609

609

610

P5_TA(2004)0331
Ansvarsfrihet 2002: EKSG-budgeten

615

615

615

P5_TA(2004)0332
Utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

619

P5_TA(2004)0333
Företagsstrukturen i jordbruket till följd av utvidgningen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket till följd av utvidgningen (KOM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

620

P5_TC1-COD(2003)0234
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket till följd av utvidgningen

621

P5_TA(2004)0334
Det finansiella instrumentet för miljön ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1655/2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life) (KOM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

622

P5_TC1-COD(2003)0260
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om ändring av förordning (EG) nr 1655/2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life)

623

P5_TA(2004)0335
Stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar då medlemsstaternas yttre gränser passeras *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag till rådets förordning om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken (KOM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

628

P5_TA(2004)0336
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning) (KOM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

632

P5_TA(2004)0337
Ansvarsfrihet 2002: EU:s allmänna budget, avsnitt III

638

638

639

640

P5_TA(2004)0338
Ansvarsfrihet 2002: Sjätte, sjunde och åttonde utvecklingsfonden för budgetåret 2002

677

677

678

680

P5_TA(2004)0339
Ansvarsfrihet 2002: Rådet

687

687

688

P5_TA(2004)0340
Ansvarsfrihet 2002: Domstolen

690

690

690

P5_TA(2004)0341
Ansvarsfrihet 2002: Revisionsrätten

692

692

693

P5_TA(2004)0342
Ansvarsfrihet 2002: Ekonomiska och sociala kommittén

697

697

698

P5_TA(2004)0343
Ansvarsfrihet 2002: Regionkommittén

699

699

700

P5_TA(2004)0344
Ansvarsfrihet 2002: Ombudsmannen

702

702

702

P5_TA(2004)0345
Ansvarsfrihet 2002: avsnitt I — Europaparlamentet

703

703

704

P5_TA(2004)0346
Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen — Handlingsplan (KOM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

714

P5_TA(2004)0347
Cypern
Europaparlamentets resolution om Cypern

720

P5_TA(2004)0348
Rättslig ram för ett gemensamt betalningsområde
Europaparlamentets resolution om en rättslig ram för ett gemensamt betalningsområde (2003/2101(INI))

722

P5_TA(2004)0349
Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet — Integrerad produktpolitik — Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv (KOM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

725

P5_TA(2004)0350
Sjösäkerhet
Europaparlamentets resolution om ökad sjösäkerhet (2003/2235(INI))

730

 

Torsdag 22 april 2004

2004/C 104E/4

PROTOKOLL

739

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Rättegången mot Leyla Zana m.fl. i Ankara (uttalande följt av debatt)

Allmänna riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik — Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (debatt)

Välkomsthälsning

Upphörande av Michel Raymonds mandat

Omröstning

Biodling * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) * (artikel 110a i arbetsordningen) (slutomröstning)

Privilegier och immunitet för Umberto Bossi, före detta ledamot av Europaparlamentet (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Privilegier och immunitet för Umberto Bossi, före detta ledamot av Europaparlamentet (andra anmodandet) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III (omröstning)

Säkerhet på gemenskapens järnvägar ***III (omröstning)

Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet ***III (omröstning)

En europeisk järnvägsbyrå ***III (omröstning)

Ändringsbudget nr 6/2004 (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Demokrati, rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land ***I (omröstning)

Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I (omröstning)

Enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)***I (omröstning)

Små och medelstora företag (2001-2005) ***I (omröstning)

Digitalt innehåll i Europa ***I (omröstning)

Samarbetsavtal mellan EG och Pakistan * (omröstning)

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 (omröstning)

Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning (omröstning)

Kommissionens årliga strategirapport för 2005 (omröstning)

Europaparlamentets budgetberäkning för 2005 (omröstning)

Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2002 (omröstning)

Eurostat (omröstning)

Yttrande- och informationsfriheten (omröstning)

Situationen i Pakistan (omröstning)

Transatlantiska förbindelser (omröstning)

Mänskliga rättigheter i världen 2003 och EU:s politik på området (omröstning)

Rättegången mot Leyla Zana m.fl. i Ankara (omröstning)

Allmänna riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Kvinnor i sydöstra Europa (debatt)

Konferens för översyn av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (truppminor) (uttalande följt av debatt)

Kuba (debatt)

Tillverkning av sportartiklar för de olympiska spelen (debatt)

Nigeria (debatt)

Omröstning

Kuba (omröstning)

Tillverkning av sportartiklar för de olympiska spelen (omröstning)

Nigeria (omröstning)

Kvinnor i sydöstra Europa (omröstning)

Konferens om översyn av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (truppminor) (omröstning)

Rättelser till avgivna röster

Utskottens sammansättning

Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

760

BILAGA 1

761

BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

786

ANTAGNA TEXTER

941

P5_TA(2004)0351
Biodling *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om insatser på biodlingsområdet (KOM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

941

P5_TA(2004)0352
Inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag till rådets beslut om inrättandet av Informationssystemet för viseringar (VIS) (KOM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

945

P5_TA(2004)0353
Privilegier och immunitet för Umberto Bossi
Europaparlamentets beslut om begäran från Umberto Bossi om fastställelse av hans privilegier och immunitet (2003/2171(IMM))

945

P5_TA(2004)0354
Privilegier och immunitet för Umberto Bossi (andra anmodandet)
Europaparlamentets beslut om begäran från Umberto Bossi om fastställelse av hans immunitet och privilegier (2003/2172(IMM))

946

P5_TA(2004)0355
Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

947

P5_TA(2004)0356
Säkerhet på gemenskapens järnvägar ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

948

P5_TA(2004)0357
Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

949

P5_TA(2004)0358
Europeisk järnvägsbyrå ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en europeisk järnvägsbyrå (Byråförordningen) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

950

P5_TA(2004)0359
Ändringsbudget nr 6/2004
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

950

BILAGA
UPPFÖRANDEKOD FÖR INRÄTTANDET AV ETT GENOMFÖRANDEORGAN

951

P5_TA(2004)0360
Demokrati, rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 975/1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (KOM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

953

P5_TC1-COD(2003)0250
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 975/1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

953

P5_TA(2004)0361
Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019 (KOM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

956

P5_TC1-COD(2003)0274
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019

957

BILAGA
TURORDNING FÖR ATT LÄGGA FRAM FÖRSLAG TILL VÄRDSTÄDER FÖR ”EUROPEISK KULTURHUVUDSTAD”

959

P5_TA(2004)0362
Enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) (KOM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

960

P5_TC1-COD(2003)0307
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)

960

BILAGA I
EUROPEISKA MERITFöRTECKNINGEN

966

BILAGA II
MOBILIPASS

969

BILAGA III
TILLÄGGET TILL EXAMENSBEVIS

971

BILAGA IV
EUROPEISKA SPRÅKPORTFÖLJEN

973

BILAGA V
TILLÄGGET TILL UTBILDNINGSBEVIS

975

BILAGA VI
INFORMATIONSSYSTEM

976

BILAGA VII
BILAGA OM FINANSIELLA FRÅGOR

976

P5_TA(2004)0363
Små och medelstora företag (2001-2005) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2000/819/EG om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001-2005) (KOM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

977

P5_TC1-COD(2003)0292
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av rådets beslut 2000/819/EG om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001-2005)

977

P5_TA(2004)0364
Digitalt innehåll i Europa ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (KOM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

981

P5_TC1-COD(2004)0025
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart

981

BILAGA I
ÅTGÄRDER

985

BILAGA II
GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET

987

BILAGA III
PRELIMINÄR FÖRDELNING AV UTGIFTERNA

988

P5_TA(2004)0365
Samarbetsavtal mellan EG och Pakistan *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling (8108/1999 — KOM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

988

P5_TA(2004)0366
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

989

P5_TA(2004)0367
Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet — Bygga en gemensam framtid: Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 (KOM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

991

P5_TA(2004)0368
Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om den tredje lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen (KOM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

1000

P5_TA(2004)0369
Kommissionens årliga strategirapport för 2005
Europaparlamentets resolution om budgeten för 2005: Kommissionens årliga politiska strategi (2004/2001(BUD))

1009

P5_TA(2004)0370
Europaparlamentets budgetberäkning för 2005
Europaparlamentets resolution om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2005 (2004/2007(BUD))

1014

P5_TA(2004)0371
Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2002
Europaparlamentets resolution om Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2002 (2004/2012(INI))

1019

P5_TA(2004)0372
Eurostat
Europaparlamentets resolution om Eurostat

1021

P5_TA(2004)0373
Yttrande- och informationsfriheten
Europaparlamentets resolution om risken för kränkning av yttrande- och informationsfriheterna (artikel 11.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna) i EU och särskilt i Italien (2003/2237(INI))

1026

P5_TA(2004)0374
Pakistan
Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter och demokrati i Islamiska republiken Pakistan

1040

P5_TA(2004)0375
Transatlantiska relationer
Europaparlamentets resolution om läget beträffande det transatlantiska partnerskapet inför toppmötet mellan EU och Förenta staterna i Dublin den 25-26 juni 2004

1043

P5_TA(2004)0376
Mänskliga rättigheter i världen 2003 och EU:s politik på området
Europaparlamentets resolution om de mänskliga rättigheterna i världen 2003 och Europeiska unionens politik på området (2003/2005(INI))

1048

P5_TA(2004)0377
Resultatet av rättegången mot Leyla Zana med flera i Ankara
Europaparlamentets resolution om resultatet av rättegången mot Leyla Zana med flera i Ankara

1060

P5_TA(2004)0378
Allmänna riktlinjer för medlemsstaterna ekonomiska politik
Europaparlamentets resolution om kommissionens rekommendation om 2004 års uppdatering av de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik (för perioden 2003-2005) (KOM(2004) 238 - C5-0183/2004 - 2004/2020(INI))

1061

P5_TA(2004)0379
Kuba
Europaparlamentets resolution om Kuba

1066

P5_TA(2004)0380
Tillverkning av sportartiklar för de olympiska spelen
Europaparlamentets resolution om respekt för centrala arbetsnormer i produktionen av sportartiklar för de olympiska spelen

1067

P5_TA(2004)0381
Nigeria
Europaparlamentets resolution om Nigeria

1069

P5_TA(2004)0382
Kvinnor i sydöstra Europa
Europaparlamentets resolution om kvinnor i sydöstra Europa (2003/2128(INI))

1070

P5_TA(2004)0383
Konferens om översyn av Ottawakonventionen om förbud mot truppminor
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens förberedelser inför konferensen för översyn av Ottawakonventionen om förbud mot truppminor

1075


SV

 

Top