EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0073

RICHTLIJN 94/73/EG VAN DE RAAD van 19 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 90/684/EEG betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

OJ L 351, 31.12.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 002 P. 70 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 002 P. 70 - 71

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/73/oj

31994L0073

RICHTLIJN 94/73/EG VAN DE RAAD van 19 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 90/684/EEG betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

Publicatieblad Nr. L 351 van 31/12/1994 blz. 0010 - 0011
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 8 Deel 2 blz. 0070
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 8 Deel 2 blz. 0070


RICHTLIJN 94/73/EG VAN DE RAAD van 19 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 90/684/EEG betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 92, lid 3, onder e), en op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat de geldigheidsduur van Richtlijn 90/684/EEG van de Raad van 21 december 1990 inzake de steunverlening aan de scheepsbouw (3) op 31 december 1994 verstrijkt;

Overwegende dat de doelstellingen van het in genoemde richtlijn vervatte beleid over het algemeen konden worden verwezenlijkt;

Overwegende dat in het kader van de OESO tussen de belangrijkste scheepsbouwlanden in de wereld, met inbegrip van de Gemeenschap overeenstemming is bereikt, over de tekst van een Overeenkomst waarbij normale concurrentieverhoudingen in de scheepsbouw- en scheepsverbouwingsindustrie in acht genomen;

Overwegende dat deze Overeenkomst op 1 januari 1996 van kracht moet worden, nadat ratificatie-, aanvaardings- of goedkeuringsinstrumenten door de partijen bij de Overeenkomst zijn neergelegd;

Overwegende dat partijen bij de overeenkomst zijn overeengekomen om tot de inwerkingtreding van de Overeenkomst het huidige niveau van de steun aan de scheepsbouwindustrie niet te verhogen;

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje in staat moet worden gesteld om steun uit te keren die reeds in 1991 door de Commissie was goedgekeurd (4) waarvoor reeds een uitzondering op de OESO-Overeenkomst is vastgesteld die tot eind 1998 geldt,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 90/684/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 5 bis

In afwijking van artikel 5, lid 1, kan het Koninkrijk Spanje bedrijfssteun toekennen die het vastgestelde steunplafond overschrijdt voor zover het steun betreft die in het verleden reeds was goedgekeurd, in de vorm van verliescompensatie aan de openbare werven om herstructurering ervan te bevorderen, en welke niet is uitgekeerd wegens budgettaire moeilijkheden, tot en met 31 december 1994. Deze nog niet uitgekeerde steun, vermeerderd met intresten wegens de achterstand op het uitbetalingsschema, beloopt op 31 december 1994 een som van maximaal 89 104 miljoen Spaanse peseta, waarvan 64 196 miljoen Spaanse peseta uit niet-bepaalde steun en 24 908 miljoen Spaanse peseta uit moratoire interesten bestaat. Vrijgave van dit totale bedrag van maximaal 89 104 miljoen Spaanse peseta moet afzonderlijk worden aangemeld en van tevoren door de Commissie vóór 31 december 1995 worden goedgekeurd; het moet per 31 december 1998 zijn uitbetaald.";

2. artikel 13 komt te luiden:

"Artikel 13

Deze richtlijn is van toepassing van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1995.".

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen verwezen naar de onderhavige richtlijn, of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op 1 januari 1995.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 19 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

K. KINKEL

(1) Advies uitgebracht op 16 december 1994 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 21 december 1994 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. L 380 van 31. 12. 1990, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/115/EG (PB nr. L 326 van 28. 12. 1993, blz. 62).

(4) PB nr. C 66 van 14. 3. 1991, blz. 10.

Top