EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0934

2008/934/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 2008 betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7637) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 333, 11.12.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 75 - 78

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/934/oj

11.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/11


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2008

betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7637)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/934/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat een lidstaat gedurende een periode van twaalf jaar na de kennisgeving van die richtlijn mag toestaan dat gewasbeschermingsmiddelen die niet in bijlage I bij die richtlijn opgenomen werkzame stoffen bevatten en die twee jaar na de datum van kennisgeving van de richtlijn reeds op de markt zijn, op zijn grondgebied op de markt worden gebracht terwijl deze stoffen in het kader van een werkprogramma geleidelijk worden onderzocht.

(2)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr. 1490/2002 (3) van de Commissie zijn de bepalingen voor de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG vastgesteld en is een lijst opgesteld van werkzame stoffen die moeten worden onderzocht met het oog op hun opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. De in de bijlage bij deze beschikking vermelde stoffen komen in die lijst voor.

(3)

Binnen twee maanden na ontvangst van het ontwerp-evaluatieverslag hebben de betrokken kennisgevers hun steun voor de opneming van die stoffen overeenkomstig artikel 11 sexies van Verordening (EG) nr. 1490/2002 vrijwillig ingetrokken.

(4)

De Commissie heeft de ontwerp-evaluatieverslagen, de aanbevelingen van de als rapporteur optredende lidstaten en de opmerkingen van de andere lidstaten onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de artikelen 11 ter en 11 septies niet van toepassing zijn. Bijgevolg is artikel 11 sexies van toepassing.

(5)

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde stoffen mogen daarom niet worden opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(6)

Aangezien de niet-opneming van deze stoffen niet is gebaseerd op de aanwezigheid van duidelijke aanwijzingen van schadelijke uitwerkingen, als vastgesteld in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1490/2002, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1490/2002 de toelatingen te handhaven tot en met 31 december 2010.

(7)

De looptijd van eventuele door de lidstaten toegestane termijnen voor de verwijdering, de opslag, het op de markt brengen en het gebruik van bestaande voorraden gewasbeschermingsmiddelen die de in de lijst vermelde stoffen bevatten, moet worden beperkt tot twaalf maanden, zodat de bestaande voorraden nog gedurende één extra groeiseizoen mogen worden gebruikt.

(8)

Deze beschikking laat de indiening van een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG en Verordening (EG) nr. 33/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad met betrekking tot een normale en een versnelde procedure voor de beoordeling van werkzame stoffen die deel uitmaakten van het in artikel 8, lid 2, van die richtlijn bedoelde werkprogramma, maar niet in bijlage I ervan zijn opgenomen (4) volgens de versnelde procedure, als bedoeld in de artikelen 13 tot en met 22 van die verordening, onverlet.

(9)

Die procedure stelt de kennisgevers wier stof op grond van hun intrekking niet in de lijst is opgenomen, in staat een nieuwe aanvraag in te dienen, waarbij alleen de aanvullende gegevens worden verstrekt die nodig zijn voor het onderzoek van de specifieke kwesties die hebben geleid tot de vaststelling van de beschikking betreffende de niet-opneming. De kennisgever heeft het ontwerp-evaluatieverslag ontvangen waarin die gegevens worden aangegeven.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde stoffen mogen niet worden opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 2

De lidstaten trekken de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die een of meer van de in de bijlage opgenomen stoffen bevatten uiterlijk op 31 december 2010 in.

Artikel 3

Eventuele extra termijnen die door de lidstaten worden toegestaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 6, van Richtlijn 91/414/EEG, moeten uiterlijk op 31 december 2011 verstrijken.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2)  PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25.

(3)  PB L 224 van 21.8.2002, blz. 23.

(4)  PB L 15 van 18.1.2008, blz. 5.


BIJLAGE

Lijst van werkzame stoffen als bedoeld in artikel 1

Werkzame stof

Ontwerp-evaluatieverslag aan de kennisgever meegedeeld op

Acetochloor

14 december 2005

Acrinathrin

8 oktober 2007

Asulam

28 juli 2006

Bitertanol

23 maart 2006

Bupirimaat

7 augustus 2007

Carbetamide

31 augustus 2006

Carboxin

28 juli 2006

Chloorpikrine

19 april 2006

Clethodim

19 april 2006

Cycloxydim

28 februari 2007

Cyproconazool

15 september 2006

Dazomet

8 oktober 2007

Diclofop-methyl

10 september 2007

Diethofencarb

24 oktober 2007

Dithianon

5 februari 2007

Dodine

29 maart 2007

Ethalfluralin

4 oktober 2007

Etridiazool

7 augustus 2007

Fenazaquin

23 juni 2006

Fenbuconazool

12 mei 2006

Fenbutatinoxide

20 april 2007

Fenoxycarb

4 oktober 2007

Fluazifop-P

10 september 2007

Flufenoxuron

8 november 2007

Fluometuron

31 augustus 2007

Fluquinconazool

22 december 2005

Flurochloridone

27 oktober 2006

Flutriafol

9 november 2006

Guazatine

8 november 2007

Hexythiazox

18 mei 2006

Hymexazol

8 oktober 2007

Isoxaben

9 november 2006

Metaldehyde

1 september 2006

Metosulam

8 oktober 2007

Myclobutanil

29 maart 2006

Oryzalin

4 oktober 2007

Oxyfluorfen

4 oktober 2007

Paclobutrazool

7 december 2006

Pencycuron

1 juni 2006

Prochloraz

18 juni 2007

Propargiet

8 oktober 2007

Pyridaben

7 augustus 2007

Quinmerac

6 juli 2007

Sintofen

8 november 2007

tau-Fluvalinaat

18 juni 2007

Tebufenozide

9 juni 2006

Tefluthrin

4 mei 2007

Terbutylazine

8 oktober 2007

Thiobencarb

21 juli 2006


Top