EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2076

Komisijas Regula (EK) Nr. 2076/2005 ( 2005. gada 5. decembris ), ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 un Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Nr. 854/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 338, 22.12.2005, p. 83–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 156–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 59 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 59 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Atcelts ar 32009R1162 . Latest consolidated version: 04/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2076/oj

22.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/83


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2076/2005

(2005. gada 5. decembris),

ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 un Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Nr. 854/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (3), un jo īpaši tās 63. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 (4), (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 piemērošana no 2006. gada 1. janvāra būs saistīta ar ievērojamām izmaiņām noteikumos un procedūrās, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Atsevišķu šo pasākumu piemērošana nekavējoties no 2006. gada 1. janvāra dažos gadījumos radītu praktiskas grūtības. Tādēļ būtu jāparedz periods netraucētai pārejai uz pilnu jauno noteikumu un procedūru īstenošanu.

(2)

Ir lietderīgi pārejas periodu noteikt, ņemot vērā jauno ar higiēnu saistīto tiesību aktu pirmo izskatīšanu, kas paredzēta pirmajos četros gados.

(3)

Tādēļ ir jānosaka pārejas periods, kura laikā varētu pakāpeniski īstenot noteiktas šajā regulā paredzētas prasības. Lai pieeja būtu saskaņota, pārejas periodam faktiski vajadzētu ilgt četrus gadus, bet pamatotos gadījumos tas varētu būt arī īsāks. Vajadzētu arī paredzēt iespēju pārskatīt šos noteikumus, ņemot vērā gūto pieredzi.

(4)

Parasts pārejas noteikums būtu turpināt ļaut tirgot izstrādājumus, kas ražoti pirms jauno noteikumu piemērošanas. Šo noteikumu vajadzētu attiecināt uz visu pārejas periodu, ja vien izstrādājuma glabāšanas laiks nav īsāks.

(5)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 darbības jomā nav ietverta mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas to tieši piegādā galapatērētājam, svaigas gaļas veidā. Ar Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīvu 71/118/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū (5), un Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 91/495/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē trušu gaļas, kā arī saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļas ražošanu un laišanu tirgū (6), arī atļāva dalībvalstīm atkāpties no vispārīgām prasībām šāda veida lietošanai, kas nav ierobežota tikai ar svaigu gaļu. Šī iespēja pārejas periodā ir jāsaglabā.

(6)

Kompetentās iestādes būtiski noslogo darbs saistībā ar uzņēmumu atzīšanu, jo īpaši tādu uzņēmumu atzīšanu, kurus nevajadzēja atzīt saskaņā ar iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem, bet kuriem bija ļauts tirgot savus izstrādājumus tikai savas valsts iekšējā tirgū. Tādēļ būtu jāparedz, lai ar pārejas noteikumiem šiem uzņēmumiem tiktu atļauts turpināt izstrādājumu tirdzniecību savu valstu iekšējos tirgos, līdz tie tiks faktiski atzīti.

(7)

Pārejas noteikums, kas attiecas uz iesaiņojuma un iepakojuma materiālu un marķēšanas ierīču lietošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļas 6. punktu, ir jāpārskata, padarot stingrākus iepriekšējos noteikumus par marķēšanas tehnikas lietošanu, vienlaikus ņemot vērā pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku vēlamās pielaides attiecībā uz marķēšanas materiāliem, kas iepirkti pirms jaunāko tiesību aktu īstenošanas. Minētās regulas atbilstošie noteikumi tāpēc būtu jāsvītro, un šīs regulas ietvaros jāparedz jauns noteikums. Pastāvot riskam, ka pārejas noteikums var tikt ļaunprātīgi izmantots, tā periodu vajadzētu ierobežot un nodrošināt pēc iespējas ātrāku vecās jaunajiem noteikumiem neatbilstošās marķēšanas tehnikas aizstāšanu ne vēlāk kā līdz pārejas perioda beigām. Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikums un Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikums būtu atbilstoši grozāms.

(8)

Dažās izstrādājumu kategorijās veselības prasības dzīvnieku izcelsmes pārtikas importam nebūs pilnīgi saskaņotas, un būtu jāvieš skaidrība importa nosacījumos, kas šādiem izstrādājumiem piemērojami pārejas periodā.

(9)

Informācijas sniegšana par pārtikas ķēdēm ir pavisam jauna prasība pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Lai pilnīgi īstenotu prasību par informācijas sniegšana par pārtikas ķēdēm, vajadzētu paredzēt pārejas periodu. Jo īpaši vajadzētu atvieglot netraucētu informācijas plūsmu no zemnieku saimniecības uz kautuvi, īstenojot pārejas noteikumu, kas mīkstinātu prasību sniegt informāciju 24 stundas, pirms dzīvnieki nonāk kautuvē.

(10)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma III sadaļā noteikts, ka valsts pilnvarotam vai apstiprinātam veterinārārstam jāparaksta sertifikāts, kas ir klāt saimniecībā audzētiem savvaļas nagaiņiem, kurus transportē no fermas uz kautuvi. Direktīvā 91/495/EEK paredzēts veterinārā dienesta paraksts. Minētais noteikums pārejas periodā ir jāsaglabā.

(11)

Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma X nodaļas B daļā noteiktais sertifikāts ir izstrādāts sīkāk nekā iepriekš paredzētais sertifikāts. Direktīvas 91/495/EEK III pielikumā iekļautais veterinārā sertifikāta paraugs jāpieņem pārejas periodā.

(12)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļā noteikts, ka maltās gaļas izejvielām jāatbilst konkrētiem kritērijiem, un ir noteiktas etiķetēšanas prasības. Attiecībā uz maltās gaļas sastāva kritērijiem, jo īpaši uz tauku saturu un saistaudiem, jānovērtē gaļas proteīna attiecība. Kamēr nav šā novērtējuma rezultātu, ir lietderīgi saglabāt pašreizējos kritērijus, kas noteikti ar Padomes 1994. gada 14. decembra Direktīvu 94/65/EK ar ko nosaka prasības maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai un laišanai tirgū (7).

(13)

Neskatoties uz Regulas (EK) Nr. 853/2004 3. panta 2. punktā noteikto vispārējo principu, saskaņā ar kuru pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, ja to prasa higiēnas apsvērumi, nedrīkst izmantot citas vielas kā vien dzeramo ūdeni, Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma VII nodaļā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII sadaļas I nodaļas II daļā un III un IV nodaļā ir noteikumi, kas ļauj, apstrādājot zivis, lietot tīru ūdeni, jo īpaši apstrādājot zivis uz kuģa. Tā kā tīra ūdens lietošana nerada risku sabiedrības veselībai, ciktāl tiek nodrošināta atbilstība Regulā (EK) Nr. 852/2004 noteiktajai definīcijai, un lai sauszemē izvietotajiem uzņēmumiem, kur veic zvejniecības produktu apstrādi, ļautu pakāpeniski piemēroties, būtu jāpaplašina attiecīgo Regulas (EK) Nr. 853/2004 noteikumu darbības sfēra, pārejas periodā attiecinot to uz šādiem uzņēmumiem.

(14)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas II nodaļas III daļas 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas ražo piena produktus, jānodrošina govs svaigpiena atbilstība ierobežojošiem kritērijiem pirms tā pārstrādes. Atbilstība šim ierobežojumam ir īpaši svarīga, kad piens ir termiski jāapstrādā un tas nav pārstrādāts iepriekš noteiktā periodā. Pārejas pasākumu ietvaros verifikāciju par atbilstību šim kritērijam tieši pirms pārstrādes vajadzētu pieprasīt tikai šajos apstākļos.

(15)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma X sadaļā ir noteikti īpašie higiēnas noteikumi olām un olu produktiem. Saskaņā ar I nodaļas 2. punktu olas jāglabā un jāpārvadā pastāvīgā temperatūrā, kas ir vislabāk piemērota, lai nodrošinātu to higiēnas īpašību optimālu saglabāšanu. Tā kā pirms 2006. gada 1. janvāra dalībvalstīm bija ļauts piemērot kontrolētas temperatūras normatīvus olu uzglabāšanas vietām un pārvadāšanai no vienas vietas uz otru, būtu jāpaskaidro, ka šos normatīvus var arī turpmāk izmantot kā pārejas pasākumu, ja tas tiek darīts ar kompetentās iestādes atļauju. Tas dos tirgus dalībniekiem laiku pielāgot savu darbību un procedūras jaunajiem temperatūras normatīviem, kuru ievērošanu var prasīt kompetentā iestāde.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma X sadaļas II nodaļas II daļas 1. punktu ieplīsušas olas noteiktos apstākļos var izmantot olu produktu ražošanai. Pārejas noteikumu ietvaros šī iespēja ir jāpaplašina, attiecinot to uz citiem uzņēmumiem, kas ražo šķidrās olas, ja ir atbilstība tiem pašiem noteikumiem.

(17)

Regulā (EK) Nr. 854/2004 ir prasīts, lai kautuvju personāls, ko kompetentā iestāde ir pilnvarojusi veikt veterinārārsta palīgu uzdevumus, tiktu apmācīts tādā pašā veidā un gūtu tādu pašu kvalifikāciju kā pilnvarots veterinārārsta palīgs. Pārejas periodā ir lietderīgi atvēlēt kompetentajai iestādei laiku, lai tā varētu plānot un organizēt kautuves personāla, kas palīdz veikt oficiālo kontroli, papildu apmācību un kvalifikācijas ieguvi, un līdz ar to ierobežot prasību par kautuvju darbinieku apmācības nodrošināšanu to īpašo uzdevumu izpildei, kurus viņiem ir atļauts veikt.

(18)

Regulas (EK) Nr. 882/2004 12. pantā ir noteikts, ka laboratorijām, kur tiek analizēti oficiālās kontroles laikā ņemtie paraugi, ir jābūt akreditētām. Laboratorijām, kam Kopienas iepriekšējās likumdošanas ietvaros netika izvirzīta prasība par akreditāciju, var būt vajadzīgs papildus laiks pilnas akreditācijas iegūšanai, jo akreditācija ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Ir lietderīgi atvēlēt šādām laboratorijām papildu laiku, lai tās spētu veikt vajadzīgos pasākumus akreditācijai.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Pārejas periods

Ar šo regulu tiek noteikts četru gadu ilgs pārejas periods, kas beidzas 2009. gada 31. decembrī (turpmāk “pārejas periods”).

Ar šo regulu noteiktie pārejas noteikumi tiek piemēroti pārejas periodā, ja vien 5. un 8. pantā nav noteikts citādi.

II NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI REGULAS (EK) Nr. 853/2004 ĪSTENOŠANAI

2. pants

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas krājumi

1.   Neskarot attiecīgos Kopienas tiesību aktus, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/13/EK (8), dzīvnieku izcelsmes pārtikas krājumus, kas saražoti pirms 2006. gada 1. janvāra, var laist tirgū, ja uz tiem atbilstoši ir marķējums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/41/EK (9) 2. pantā minētajos tiesību aktos.

2.   Šā panta 1. punktā minētie produkti, kam pārtikas apritē iesaistīts tirgus dalībnieks noteicis glabāšanas laiku, kurš ir garāks par pārejas periodu, var palikt tirgū līdz to glabāšanas laika beigām.

3. pants

Mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta un neskarot tās 1. panta 4. punktu, šajā regulā paredzētos noteikumus nepiemēro attiecībā uz fermā nokautu mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas šādu gaļu piegādā tieši galapatērētājam.

4. pants

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas laišana valsts tirgū līdz uzņēmumu atzīšanai

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. panta 1. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kam pirms 2006. gada 1. janvāra bija ļauts laist savas valsts tirgū dzīvnieku izcelsmes pārtiku, var šādus produktus turpināt laist šai tirgū ar valsts marķējumu, ko nevar sajaukt ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā noteikto marķējumu, līdz laikam, kad kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. panta 2. punktu būs atzinusi uzņēmumus, kas apstrādā/ražo šādus produktus.

Dzīvnieku izcelsmes pārtiku ar šādu valsts marķējumu var laist tirgū tikai to ražotājas dalībvalsts teritorijā.

5. pants

Iesaiņojuma, iepakojuma un etiķešu materiāli ar veselības vai identifikācijas marķējuma uzdruku

Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki var līdz 2007. gada 31. decembrim turpināt lietot krājumā esošos iesaiņojuma, iepakojuma un etiķešu materiālus ar veselības vai identifikācijas marķējuma uzdruku, ko tie ir iepirkuši līdz 2006. gada 1. janvārim.

6. pants

Marķēšanas aprīkojums

Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var turpināt lietot savā rīcībā esošās marķēšanas aprīkojumu līdz 2005. gada 31. decembrim, līdz tās tiek aizstātas, vai vēlākais līdz pārejas perioda beigām, ja vien nemainās uzņēmuma atzīšanas numurs.

Ja minētais aprīkojums tiek nomainītas, kompetentā iestāde nodrošina tā izņemšanu no aprites tā, lai to nevarētu turpināt lietot.

7. pants

Veselības nosacījumi importam

1.   Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punktu nepiemēro tādas dzīvnieku izcelsmes pārtikas importam, kam nav noteikti saskaņotie veselības nosacījumi importam, tostarp trešo valstu saraksti un trešo valstu daļu un uzņēmumu saraksti, no kuriem importēt ir atļauts.

Pēc turpmākās Kopienas likumdošanas saskaņošanas par šādu produktu importu, šim importam jāatbilst attiecīgās dalībvalsts importa veselības nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas importē gan augu valsts produktus, gan apstrādātus dzīvnieku valsts produktus, ir atbrīvoti no šai pantā noteiktā pienākuma.

Kad tiek izveidota uz riska izvērtēšanu pamatota pieeja saskaņoto veselības nosacījumu īstenošanai importam un šādu pārtikas produktu pārbaudei, importam attiecīgajos gadījumos ir jāatbilst saskaņotajiem Kopienas noteikumiem, kas ir spēkā līdz 2006. gada 1. janvārim, un citos gadījumos valstu likumiem, kas īstenoti dalībvalstīs pirms šī datuma.

8. pants

Informācija par pārtikas apriti

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļā noteiktajām prasībām, papildus mājputnu sektoram, kur prasības tiek piemērotas nekavējoties, dalībvalstis pakāpeniski īsteno tās citos sektoros, kā rezultātā cūku sektorā prasības par informācijas sniegšanu par pārtikas apriti ir paredzēts īstenot otrā pārejas gada beigās un zirgu un gaļas teļu sektoros – līdz trešā gada beigām.

Dalībvalstis, kas piemēro pārejas noteikumu, ziņo par tā īstenošanu Komisijai katra gada beigās.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļas 2. punktā noteiktās prasības par pārtikas aprites informācijas nodrošināšanu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas vada kautuves, ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš, kompetentā iestāde var atļaut šo informāciju nosūtīt kautuves vadītājiem kopā ar visu sugu dzīvniekiem, uz kuriem tā attiecas, un visos apstākļos, ja tas neapdraud Regulas (EK) Nr. 853/2004 mērķu īstenošanu.

Tomēr ikviena informācija, kuras rezultātā var tikt nopietni traucēts kautuves darbs, ir jādara zināma kautuves vadītājam labu laiku pirms dzīvnieku nogādāšanas kautuvē.

9. pants

Saimniecībā audzētu savvaļas nagaiņu gaļa

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma III sadaļas 3. punkta j) apakšpunktā noteiktajām prasībām, 16. pantā minēto sertifikātu, ar ko apliecina pirmskaušanas apskates labvēlīgu rezultātu, izdod un paraksta veterinārais dienests.

10. pants

Maltas gaļas sastāva kritēriji un etiķetēšanas prasības

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas II nodaļas 1. punktā noteiktajām prasībām, pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam jāpārbauda izejvielas, ko saņem uzņēmums, lai attiecībā uz galaproduktu nodrošinātu atbilstību produkta nosaukumam turpmāk iekļautajā tabulā.

Tabula: Sastāva kritēriji, ko pārbauda, pamatojoties uz dienas vidējo rādītāju

 

Tauku saturs

Saistaudi: gaļas proteīna attiecība

liesa maltā gaļa

≤ 7 %

≤ 12

malta liellopa gaļa

≤ 20 %

≤ 15

maltā gaļa ar cūkgaļu

≤ 30 %

≤ 18

malta citu sugu dzīvnieku gaļa

≤ 25 %

≤ 15

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas IV nodaļā noteiktajām prasībām, uz etiķetējuma jābūt arī šādiem vārdiem:

“tauku procentuālais saturs mazāks par …”,

“saistaudi: gaļas proteīna attiecība mazāka par …”.

3.   Dalībvalstis var atļaut laist savā tirgū malto gaļu, kas neatbilst šiem kritērijiem, ar valsts marķējumu, ko nevar sajaukt ar marķējumu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā.

11. pants

Tīra ūdens izmantošana

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 3. panta 2. punkta un minētās regulas III pielikuma VIII sadaļas III nodaļas A apakšnodaļas 1. punkta, ledu, ko izmanto zvejniecības produktu atvēsināšanai, var ražot uzņēmumos uz sauszemes no tīra ūdens.

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 3. panta 2. punkta un minētās regulas III pielikuma VIII sadaļas III nodaļas A apakšnodaļas 2. un 3. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki uzņēmumos, tostarp uz kuģiem, kas apstrādā zvejniecības produktus, var izmantot tīru ūdeni.

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 3. panta 2. punkta un minētās regulas III pielikuma VIII sadaļas IV nodaļas 1. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki var izmantot tīru ūdeni atdzesēšanai uzņēmumos uz sauszemes pēc vēžveidīgo un gliemeņu termiskās apstrādes.

12. pants

Svaigpiens un piena produkti

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas II nodaļas III apakšnodaļas 1. punkta a) apakšpunkta prasībām, prasību par maksimālo dzīvotspējīgo mikroorganismu skaita noteikšanu attiecina uz svaigu govs pienu tikai tad, ja šāds piens ir apstrādājams termiski un nav šādā veidā apstrādāts periodā, kas noteikts HACCP procedūrās, kuras izmanto pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki.

13. pants

Olas un olu produkti

1.   Dalībvalstis, kas līdz 2006. gada 1. janvārim piemēro attiecīgās valsts temperatūras prasības attiecībā uz olu glabāšanas vietām un transporta līdzekļiem, ar kuriem olas tiek pārvadātas starp šīm glabāšanas vietām, var šīs prasības piemērot arī turpmāk.

1.   Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki var izmantot ieplīsušas olas šķidro olu ražošanai šim nolūkam atzītos uzņēmumos, ja ražošanas uzņēmums vai iesaiņošanas centrs tās piegādā tieši un ja tās tiek sasistas iespējami ātri.

III NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI REGULAS (EK) Nr. 854/2004 ĪSTENOŠANAI

14. pants

Tāda kautuvju personāla apmācība, kas palīdz veikt oficiālo kontroli

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 854/2004 5. panta 6. punkta a) apakšpunkta i) daļas un no minētās regulas I pielikuma III sadaļas III nodaļas A punkta a) apakšpunkta, kautuves personālu, kuru kompetentā iestāde ir pilnvarojusi veikt veterinārārsta palīgu īpašos uzdevumus, apmāca tādā pašā veidā kā veterinārārstu palīgus tikai attiecībā uz īpašajiem pienākumiem, kuru pildīšanai ir dots pilnvarojums, un netiek izvirzīta prasība, lai tie kārtotu tādu eksāmenu kā veterinārārstu palīgi.

Kompetentā iestāde, pirms tā pilnvaro kautuvju personālu pārņemt veterinārārstu palīgu pienākumus, nodrošina, lai apmācība būtu apmierinoša.

Tā pārliecinās, ka papildu apmācība un organizatoriskie pasākumi, kas vajadzīgi, lai kautuvju personāls varētu nokārtot veterinārārstu palīgu kvalifikācijas eksāmenu, tiktu nodrošināti pēc iespējas ātrāk un visvēlākais – pārejas perioda beigās.

15. pants

To uzņēmumu sertifikācija, kuri izmanto personālu, kas palīdz veikt oficiālo kontroli kautuvēs

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma III sadaļas III nodaļas A punkta a) apakšpunkta otrās daļas, uzņēmumus, kas vēlas izmantot paši savu personālu, kas palīdz veikt oficiālo kontroli, pārejas perioda laikā atbrīvo no prasības par starptautiski atzītu sertifikāciju, ja uzņēmums uzskatāmi parāda, ka ir uzsācis un strādā pie sertifikācijas saskaņā ar tādiem starptautiskajiem standartiem kā attiecīgie EN ISO standarti par kvalitātes vadību vai pārtikas nekaitīgumu.

16. pants

Sertifikāta paraugs saimniecībā audzētu savvaļas nagaiņu gaļai

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma IV sadaļas VII nodaļas A apakšnodaļas 4. punkta, sertifikāta paraugu, kas iekļauts Direktīvas 91/495/EEK III pielikumā var izmantot saimniecībā audzētiem savvaļas nagaiņiem, kurus transportē no fermas uz kautuvi.

17. pants

Veselības nosacījumi importam

Regulas (EK) Nr. 854/2004 III nodaļu nepiemēro tādas dzīvnieku izcelsmes pārtikas importam, kam nav noteikti saskaņotie veselības nosacījumi importam, tostarp trešo valstu saraksti un trešo valstu daļu un uzņēmumu saraksti, no kuriem importēt ir atļauts. Pēc turpmākās Kopienas likumdošanas par šādu produktu importu saskaņošanas, šim importam jāatbilst attiecīgās dalībvalsts importa veselības nosacījumiem.

IV NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI REGULAS (EK) Nr. 882/2004 ĪSTENOŠANAI

18. pants

Laboratoriju akreditācija

a)

uzskatāmi parāda, ka tā ir uzsākusi un strādā pie vajadzīgās akreditācijas procedūras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004;

b)

nodrošina kompetentajai iestādei pietiekošas garantijas par oficiālajai kontrolei veikto analīžu kvalitātes kontroles shēmām līdz 2006. gada 1. janvārim.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Pārskatīšana

Ar šo regulu paredzētos pārejas noteikumus, tostarp to nosacījumus, var pārskatīt jebkurā laikā, ņemot vērā šo noteikumu īstenošanā gūto pieredzi un Regulas (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004.

20. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 853/2004

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļas B daļas 6. punkta trešo apakšpunktu svītro.

21. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 854/2004

Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma III nodaļas I sadaļas 6. punkta otro teikumu svītro.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.; Labots ar OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.; Labots ar OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.

(3)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.; Labots ar OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.; Labots ar OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.

(5)  OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp.

(6)  OV L 268, 24.9.1991., 41. lpp.

(7)  OV L 368, 31.12.1994., 10. lpp.

(8)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(9)  OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.; Labots ar OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.


Top