EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 344, 2008. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 344

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1299/2008 (2008. gada 9. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas dažiem zvejas produktiem 2009. zvejas gadam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1300/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru izveido daudzgadu plānu siļķu krājumam uz rietumiem no Skotijas un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2008 (2008. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

*

Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 1302/2008 (2008. gada 17. decembris) par izslēgšanas gadījumu centrālo datubāzi

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1303/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 983/2008, ar ko pieņem plānu par resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2009. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem trūcīgāko personu pabalstam Kopienā

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1304/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK paredzētā izvešanas aizlieguma (1)

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1305/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko apstiprina maznozīmīgas izmaiņas tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Maroilles jeb Marolles (ACVN))

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1306/2008 (2008. gada 17. decembris), ar ko 2009. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1307/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu salīdzināmās cenas 2009. zvejas gadam

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1308/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu konkrētiem zvejas produktiem 2009. zvejas gadā

41

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1309/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko 2009. zvejas gadam nosaka Kopienas atpirkšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

42

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1310/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko nosaka standartvērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejas produktiem, kuri izņemti no tirgus 2009. zvejas gadā

52

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1311/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko 2009. zvejas gadam nosaka pārejošo uzkrājumu atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu atsevišķiem zvejas produktiem

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1312/2008 (2008. gada 19. decembris), ar ko nosaka konversijas likmes, apstrādes izmaksas un blakusproduktu vērtību dažādām rīsu apstrādes stadijām (Kodificēta versija)

56

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1313/2008 (2008. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 501/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

61

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1314/2008 (2008. gada 19. decembris), ar kuru 102. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

64

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1315/2008 (2008. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembris pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

66

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1316/2008 (2008. gada 19. decembris) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

68

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1317/2008 (2008. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

70

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1318/2008 (2008. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007 un piešķirta Amerikas Savienotajām Valstīm

72

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1319/2008 (2008. gada 19. decembris) par Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

73

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1320/2008 (2008. gada 19. decembris) par Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

75

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1321/2008 (2008. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

76

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/125/EK (2008. gada 19. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai kā aktīvās vielas iekļautu alumīnija fosfīdu, kalcija fosfīdu, magnija fosfīdu, cimoksanilu, dodemorfu, 2,5-dihlorbenzoskābes metilesteri, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu un triadimenolu (1)

78

 

*

Komisijas Direktīva 2008/127/EK (2008. gada 18. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu vairākas darbīgās vielas (1)

89

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/965/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 5. decembris) par Kopienas finansiālo atbalstu dažām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7667)

112

 

 

2008/966/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējo sarakstu stepju bioģeogrāfiskajam reģionam (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8066)

117

 

 

2008/967/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. decembris) par oglekļa monoksīda neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8077)  (1)

121

 

 

2008/968/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū Mortierella alpina eļļu ar augstu arahidonskābes saturu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8080)

123

 

 

2008/969/EK, Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 16. decembris) par agrās brīdināšanas sistēmu Komisijas kredītrīkotāju un izpildaģentūru vajadzībām

125

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2008/970/KĀDP

 

*

Politikas un drošības Komitejas Lēmums (EUPOL COPPS/1/2008) (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Savienības policijas misijas palestīniešu teritorijās vadītāja iecelšanu

139

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top