EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0364

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/364 (2015. gada 1. jūlijs) par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2015/4394

OJ L 68, 15.3.2016, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/364/oj

15.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/364

(2015. gada 1. jūlijs)

par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2000/147/EK (2) tika pieņemta sistēma, kas klasificē būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašības attiecībā uz to ugunsreakciju. Tā balstījās uz harmonizētu risinājumu šo ekspluatācijas īpašību novērtēšanai un novērtējuma rezultātu klasificēšanai.

(2)

Lēmumā 2000/147/EK paredzētas vairākas ugunsdrošības klases. Turklāt tajā ir iekļautas F, FFL, FL un Fca klases, kas ir definētas kā tādas, kurām “ekspluatācijas īpašības nav noteiktas”.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 2. panta 7. punktu “klase” ir ekspluatācijas īpašību līmeņu amplitūda, kuru ierobežo minimālā un maksimālā vērtība. Klases, kas ir definētas kā tādas, kurām “ekspluatācijas īpašības nav noteiktas”, neatbilst šai definīcijai un tādējādi tās nevar iekļaut ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 noteiktajā klasifikācijas sistēmā.

(4)

Informācijas “ekspluatācijas īpašības nav noteiktas” izmantošana, izstrādājot ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ir noteikta Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. panta 3. punkta f) apakšpunktā.

(5)

Lai ražotājiem ļautu deklarēt ugunsdrošības līmeni, kas ir zemāks par to, kuru ietver E, EFL, EL un Eca klases, attiecīgi ir jāmaina F, FFL, FL un Fca klašu klasificēšanas kritēriji.

(6)

Tādēļ F, FFL, FL un Fca klases, kas noteiktas Lēmumā 2000/147/EK, jāaizstāj ar jaunām klasēm, kas piemērojamas izstrādājumiem, kuru ugunsdrošība neatbilst vismaz E, EFL, EL un Eca klasēm.

(7)

Lēmums 2000/147/EK ir grozīts vairākas reizes, un tajā ir jāveic turpmāki grozījumi. Tādēļ skaidrības un praktiskuma interesēs minētais lēmums jāatceļ un jāaizstāj,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ja būvizstrādājumu paredzētais izmantojums ir tāds, ka izstrādājums var veicināt gan uguns, gan dūmu rašanos un izplatīšanos to izcelšanās telpā vai teritorijā vai ārpus tām, izstrādājuma ugunsdrošību klasificē saskaņā ar pielikumā izklāstīto klasifikācijas sistēmu.

2. pants

Lēmumu 2000/147/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean–Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmums 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju (OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Ugunsdrošības klases

1.1.

Šā pielikuma 1.–4. tabulā piemēro šādus (1) simbolus:

1)   ΔΤ– temperatūras pieaugums;

2)   Δm– masas zudums;

3)   tf – liesmošanas ilgums;

4)   PCS– bruto siltumietilpība;

5)   LFS– liesmas sāniska izplatīšanās;

6)   SMOGRA– dūmu izplatīšanās intensitāte.

1.2.

Šā pielikuma 1., 2. un 3. tabulā piemēro šādus (1) simbolus:

1)   FIGRA– liesmas izplatīšanās intensitāte;

2)   THR– kopējā siltumenerģijas izdalīšanās;

3)   TSP– kopējā dūmu veidošanās;

4)   Fs– liesmas izplatība.

1.3.

Šā pielikuma 4. tabulā piemēro šādus simbolus un testa parametrus:

1)   HRRsm30, kW– siltumenerģijas izdalīšanās intensitāte, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko, izmantojot 30 sekunžu iedarbības vidējo vērtību;

2)   SPRsm60, m2/s– dūmu veidošanās intensitāte, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko, izmantojot 60 sekunžu iedarbības vidējo vērtību;

3)   Peak HRR, kW– HRRsm30 maksimums starp testa sākumu un testa beigām, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots;

4)   Peak SPR, m2/s– SPRsm60 maksimums starp testa sākumu un testa beigām;

5)   THR1200, MJ– kopējā siltumenerģijas izdalīšanās (HRRsm30) no testa sākuma līdz testa beigām, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots;

6)   TSP1200, m2 – kopējā dūmu veidošanās (HRRsm60) no testa sākuma līdz testa beigām;

7)   FIGRA, W/s– liesmas izplatīšanās intensitātes rādītājs kā koeficienta maksimālā vērtība starp HRRsm30, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots un laiks. HRRsm30 robežvērtības = 3 kW un THR = 0,4 MJ;

8)   FS– liesmas izplatība (bojātais garums);

9)   H– liesmas izplatība.

2.

Šā pielikuma 1.–4. tabulā piemēro šādas definīcijas:

1)   Materiāls– viena pamatviela vai vienmērīgi sajauktu vielu maisījums;

2)   viendabīgs izstrādājums– izstrādājums, kas sastāv no viendabīga materiāla un kam viscaur ir vienāds blīvums un sastāvs;

3)   neviendabīgs izstrādājums– izstrādājums, kas neatbilst viendabīgiem izstrādājumiem izvirzītajām prasībām un kas sastāv no vienas vai vairākām būtiskām un/vai nebūtiskām sastāvdaļām;

4)   būtiska sastāvdaļa– materiāls, kas veido būtisku neviendabīga izstrādājuma daļu. Par būtisku sastāvdaļu uzskata slāni, kura masa ir ≥ 1,0 kg/m2 vai biezums ≥ 1,0 mm;

5)   nebūtiska sastāvdaļa– materiāls, kas neveido būtisku neviendabīga izstrādājuma daļu. Par nebūtisku sastāvdaļu uzskata slāni, kura masa ir < 1,0 kg/m2 un biezums < 1,0 mm;

6)   iekšēja nebūtiska sastāvdaļa– nebūtiska sastāvdaļa, kas no abām pusēm pārklāta ar vismaz vienu būtisku sastāvdaļu;

7)   ārēja nebūtiska sastāvdaļa– nebūtiska sastāvdaļa, kas no vienas puses nav pārklāta ar būtisku sastāvdaļu.

Divi vai vairāki nebūtiski blakus esoši slāņi, starp kuriem nav būtisku sastāvdaļu, uzskatāmi par vienu nebūtisku sastāvdaļu un tāpēc tos klasificē saskaņā kritērijiem, kas izvirzīti slānim, kurš ir nebūtiska sastāvdaļa.

1. tabula

Būvizstrādājumu ugunsdrošības klases, izņemot grīdas segumus, līnijveida cauruļu siltumizolācijas izstrādājumus un elektriskos kabeļus

Klase

Testēšanas metode(-es)

Klasificēšanas kritēriji

Papildu klasifikācija

A1

EN ISO 1182 (2)

un

ΔT ≤ 30 °C un

Δm ≤ 50 %, un

tf = 0 (t. i., nedeg ar liesmu)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (2) un

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (3)  (1), un

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (4), un

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (5)

 

A2

EN ISO 1182 (2)

vai

ΔT ≤ 50 °C un

Δm ≤ 50 %, un

tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716

un

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (2) un

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (3), un

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (4), un

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (5)

 

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 120 Ws– 1 un

LFS < parauga mala, un

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Dūmu veidošanās (6) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (7)

B

EN 13823 (SBI)

un

FIGRA ≤ 120 Ws– 1 un

LFS < parauga mala, un

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Dūmu veidošanās (6) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (7)

EN ISO 11925-2 (9)

Eksponētība = 30 s

Fs ≤ 150mm 60 s laikā

C

EN 13823 (SBI)

un

FIGRA ≤ 250 Ws– 1 un

LFS < parauga mala, un

THR600 s ≤ 15 MJ

Dūmu veidošanās (6) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (7)

EN ISO 11925-2 (9)

Eksponētība = 30 s

Fs ≤ 150 mm 60 s laikā

D

EN 13823 (SBI)

un

FIGRA ≤ 750 Ws– 1

Dūmu veidošanās (6) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (7)

EN ISO 11925-2 (9)

Eksponētība = 30 s

Fs ≤ 150 mm 60 s laikā

E

EN ISO 11925-2 (9)

Eksponētība = 15 s

Fs ≤ 150 mm 20 s laikā

Liesmojoši pilieni/daļiņas (8)

F

EN ISO 11925-2 (9)

Eksponētība = 15 s

Fs > 150 mm 20 s laikā

 


2. tabula

Grīdas segumu ugunsdrošības klases

Klase

Testēšanas metode(-es)

Klasificēšanas kritēriji

Papildu klasifikācija

A1FL

EN ISO 1182 (10)

un

ΔT ≤ 30 °C un

Δm ≤ 50 %, un

tf = 0 (t. i., nedeg ar liesmu)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (10) un

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (11), un

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (12) , un

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (13)

A2FL

EN ISO 1182 (10)

vai

ΔT ≤ 50 °C un

Δm ≤ 50 %, un

tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716

un

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (10) un

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (11), un

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (12), un

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (13)

EN ISO 9239-1 (14)

Kritiskā plūsma (15) ≥ 8,0 kWm– 2

Dūmu veidošanās (16)

BFL

EN ISO 9239-1 (14)

un

Kritiskā plūsma (15) ≥ 8,0 kWm– 2

Dūmu veidošanās (16)

EN ISO 11925-2 (17)

Eksponētība = 15 s

Fs ≤ 150 mm 20 s laikā

CFL

EN ISO 9239-1 (14)

un

Kritiskā plūsma (15) ≥ 4,5 kWm– 2

Dūmu veidošanās (16)

EN ISO 11925-2 (17)

Eksponētība = 15 s

Fs ≤ 150 mm 20 s laikā

DFL

EN ISO 9239-1 (14)

un

Kritiskā plūsma (15) ≥ 3,0 kWm– 2

Dūmu veidošanās (16)

EN ISO 11925-2 (17)

Eksponētība = 15 s

Fs ≤ 150 mm 20 s laikā

EFL

EN ISO 11925-2 (17)

Eksponētība = 15 s

Fs ≤ 150 mm 20 s laikā

 

FFL

EN ISO 11925-2 (17)

Eksponētība = 15 s

Fs > 150 mm 20 s laikā

 


3. tabula

Līnijveida cauruļu izolācijas izstrādājumu ugunsdrošības klases

Klase

Testēšanas metode(s)

Klasificēšanas kritēriji

Papildu klasifikācija

A1L

EN ISO 1182 (18)

un

ΔT ≤ 30 °C un

Δm ≤ 50 % un

tf = 0 (t. i., nedeg ar liesmu)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (18) un

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (19), un

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (20), un

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (21)

A2L

EN ISO 1182 (18)

vai

ΔT ≤ 50 °C un

Δm ≤ 50 % un tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716

un

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (18) un

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (19), un

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (20), un

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (21)

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 270 Ws– 1; un

LFS < parauga mala un

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Dūmu veidošanās (22) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (23)

BL

EN 13823 (SBI)

un

FIGRA ≤ 270 Ws– 1 un

LFS < parauga mala un

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Dūmu veidošanās (22) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (23)

EN ISO 11925-2 (25)

Eksponētība = 30 s

Fs ≤ 150mm 60 s laikā

CL

EN 13823 (SBI)

un

FIGRA ≤ 460 Ws– 1 un

LFS < parauga mala un

THR600 s ≤ 15 MJ

Dūmu veidošanās (22) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (23)

EN ISO 11925-2 (25)

Eksponētība = 30 s

Fs ≤ 150 mm 60 s laikā

DL

EN 13823 (SBI)

un

FIGRA ≤ 2 100 Ws– 1

THR600 s ≤ 100 MJ

Dūmu veidošanās (22) un

liesmojoši pilieni/daļiņas (23)

EN ISO 11925-2 (25)

Eksponētība = 30 s

Fs ≤ 150 mm 60 s laikā

EL

EN ISO 11925-2 (25)

Eksponētība = 15 s

Fs ≤ 150 mm 20 s laikā

Liesmojoši pilieni/daļiņas (24)

FL

EN ISO 11925-2 (25)

Eksponētība = 15 s

Fs > 150 mm 20 s laikā

 


4. tabula

Elektrisko kabeļu ugunsdrošības klases

Klase

Testēšanas metode(s)

Klasificēšanas kritēriji

Papildu klasifikācija

Aca

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)

 

B1ca

EN 50399 (30 kW uguns avots)

un

FS ≤ 1,75 m un

THR1200s ≤ 10 MJ, un

Peak HRR ≤ 20 kW, un

FIGRA ≤ 120 Ws– 1

Dūmu (27)  (30) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (28) un skābums (pH un vadītspēja) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

B2ca

EN 50399 (20,5 kW uguns avots)

un

FS ≤ 1,5 m un

THR1200s ≤ 15 MJ, un

Peak HRR ≤ 30 kW, un

FIGRA ≤ 150 Ws– 1

Dūmu (27)  (31) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (28) un skābums (pH un vadītspēja) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Cca

EN 50399 (20,5 kW uguns avots)

un

FS ≤ 2,0 m un

THR1200s ≤ 30 MJ, un

Peak HRR ≤ 60 kW, un

FIGRA ≤ 300 Ws– 1

Dūmu (27)  (31) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (28) un skābums (pH un vadītspēja) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Dca

EN 50399 (20,5 kW uguns avots)

un

THR1200s ≤ 70 MJ un

Peak HRR ≤ 400 kW, un

FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1

Dūmu (27)  (31) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (28) un skābums (pH un vadītspēja) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

 

Fca

EN 60332-1-2

H > 425 mm

 


(1)  Raksturlielumus definē saistībā ar attiecīgu testēšanas metodi.

(2)  Viendabīgiem izstrādājumiem un neviendabīgu izstrādājumu būtiskām sastāvdaļām.

(3)  Jebkurai neviendabīgu izstrādājumu ārējai nebūtiskai sastāvdaļai.

(1)  

(2a)

Alternatīva – jebkurai ārējai nebūtiskai sastāvdaļai, kam ir PCS ≤ 2,0 MJm– 2, ja izstrādājums atbilst šādiem EN 13823(SBI) kritērijiem: FIGRA ≤ 20 Ws– 1 un LFS < parauga mala un THR600 s ≤ 4,0 MJ un s1 un d0.

(4)  Jebkurai neviendabīgu izstrādājumu iekšējai nebūtiskai sastāvdaļai.

(5)  Attiecībā uz izstrādājumu kopumā.

(6)  s1 = SMOGRA ≤ 30 m2 s– 2 un TSP600 s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2 s– 2 un TSP600 s ≤ 200 m2; s3 = nav s1 vai s2.

(7)  d0 = nav liesmojošu pilienu/daļiņu EN 13823 (SBI) 600 s laikā, d1 = nav tādu liesmojošu pilienu/daļiņu, kas EN 13823 (SBI) 600 s laikā ir ilgāk nekā 10 s, d2 = nav d0 vai d1, EN ISO 11925-2 testā papīra aizdegšanos klasificē kā d2.

(8)  Papīrs neaizdegas = nav papildu klasifikācijas, papīrs aizdegas = d2 klasifikācija.

(9)  Liesmai iedarbojoties uz virsmu un – ja saistāma ar izstrādājuma paredzēto izmantojumu – liesmai iedarbojoties uz malu.

(10)  Viendabīgiem izstrādājumiem un neviendabīgu izstrādājumu būtiskām sastāvdaļām.

(11)  Jebkurai neviendabīgu izstrādājumu ārējai nebūtiskai sastāvdaļai.

(12)  Jebkurai neviendabīgu izstrādājumu iekšējai nebūtiskai sastāvdaļai.

(13)  Attiecībā uz izstrādājumu kopumā.

(14)  Testēšanas ilgums = 30 minūtes.

(15)  Kritiskā plūsma ir starojuma plūsmas lielums, pie kura liesma izdziest, vai starojuma plūsma pēc 30 minūšu ilgas testēšanas atkarībā no tā, kurš no minētajiem lielumiem ir mazāks (t. i., plūsma, kādā notiek liesmas izplatīšanās).

(16)  s1 = dūmi ≤ 750 %.min, s2 = nav s1

(17)  Liesmai iedarbojoties uz virsmu un – ja saistāma ar izstrādājuma paredzēto izmantojumu – liesmai iedarbojoties uz malu.

(18)  Viendabīgiem izstrādājumiem un neviendabīgu izstrādājumu būtiskām sastāvdaļām.

(19)  Jebkurai neviendabīgu izstrādājumu ārējai nebūtiskai sastāvdaļai.

(20)  Jebkurai neviendabīgu izstrādājumu iekšējai nebūtiskai sastāvdaļai.

(21)  Attiecībā uz izstrādājumu kopumā.

(22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2 s– 2 un TSP600 s ≤ 250 m2, s2 = SMOGRA ≤ 580 m2 s– 2 un TSP600 s ≤ 1 600 m2, s3 = nav s1 vai s2.

(23)  d0 = EN 13823 (SBI) testā nerada liesmojošas pilītes/daļiņas 600 s laikā, d1 = EN 13823 (SBI) testā 600 s laikā nerada liesmojošas pilītes/daļiņas, kas veidojas uz ilgāk nekā 10 s, d2 = nav d0 vai d1, EN ISO 11925-2 testā papīra aizdegšanos klasificē kā d2.

(24)  Papīrs neaizdegas = nav papildu klasifikācijas, papīrs aizdegas = d2 klasifikācija.

(25)  Liesmai iedarbojoties uz virsmu un – ja saistāma ar izstrādājuma paredzēto izmantojumu – liesmai iedarbojoties uz malu.

(26)  Attiecībā uz izstrādājumu kopumā, izņemot metāla materiālus, un izstrādājuma jebkuru ārējo sastāvdaļu (t. i., apvalku).

(27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 un Peak SPR ≤ 0,25 m2/s

s1a = s1 un caurlaidība saskaņā ar EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b = s1 un caurlaidība saskaņā ar EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 un Peak SPR ≤ 1,5 m2/s

s3 = nav s1 vai s2

(28)  d0 = nav liesmojošu pilienu/daļiņu 1 200 sekunžu laikā, d1 = nav liesmojošu pilienu/daļiņu, kas 1 200 sekunžu laikā ir ilgāk nekā 10 sekundes, d2 = nav d0 vai d1.

(29)  EN 60754-2: a1 = vadītspēja < 2,5 μS/mm un pH > 4,3, a2 = vadītspēja < 10 μS/mm un pH > 4,3, a3 = nav a1 vai a2.

(30)  B1ca kabeļiem norādītā dūmošanas klase jānosaka ar EN 50399 testu (30 kW uguns avots).

(31)  B2ca, Cca, Dca kabeļiem norādītā dūmošanas klase jānosaka ar EN 50399 testu (20,5 kW uguns avots).


Top