EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autortiesības un blakustiesības digitālajā vienotajā tirgū

Autortiesības un blakustiesības digitālajā vienotajā tirgū

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šai direktīvai ir trīs galvenie mērķi:

 • noteiktus būtiskākos autortiesību izņēmumus pielāgot digitālajai videi un pārrobežu videi;
 • uzlabot licencēšanas praksi un nodrošināt plašāku satura piekļūstamību; un
 • panākt no autortiesību viedokļa labi funkcionējošu tirgu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu groza, bet ar to neaizstāj, 11 direktīvas, kas kopā veido Savienības tiesību aktus. Tās ir šādas:

Autortiesību izņēmumi, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi saturam

Ar šo direktīvu atvieglo ar autortiesībām aizsargāta satura izmantošanu dažādiem nolūkiem, lai galvenokārt iegūtu jaunas zināšanas, ieviešot obligātus izņēmumus attiecībā uz nenosakāmu autortiesību subjektu darbu autortiesībām šādā jomā:

 • tekstizrace un datizrace*;
 • objektu digitāla izmantošana ilustrēšanai mācību procesā; un
 • kultūras mantojuma saglabāšana.

Ar šo direktīvu uzlabo licencēšanas praksi, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi saturam, jo īpaši nodrošinot:

 • jaunu sistēmu, lai kultūras mantojuma iestādēm, piemēram, bibliotēkām, muzejiem un arhīviem, būtu vieglāk digitalizēt un izplatīt, tostarp tiešsaistē un ārpus Savienības, komerciālajā apritē nepieejamus darbus, kas tiek glabāti to kolekcijās;
 • īpašs noteikums par paplašinātu kolektīvo licencēšanu un līdzīgiem mehānismiem;
 • sarunu mehānismu, kas ieinteresētajām pusēm dotu iespēju panākt vienošanos par audiovizuālo darbu pieejamību pieprasījumvideo platformās.

Direktīvā ir arī precizēts, ka ar konkrētiem nosacījumiem ikviens var bez ierobežojumiem izmantot un koplietot vispārpieejamas mākslas darbu kopijas (piemēram, skulptūras attēlu, uz kuru vairs neattiecas autortiesības).

Preses izdevumu aizsardzība izmantošanai tiešsaistē

 • Preses izdevumu izdevējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ir piešķirtas jaunas tiesības attiecībā uz viņu preses publikāciju izmantošanu ciparu formātā, lai gan šīs tiesības attiecas tikai uz tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju izmantotājiem un nevis uz izmantošanu, ko veic individuāli lietotāji privātām un nekomerciālām vajadzībām. Piešķirtās tiesības neattiecas uz hipersaišu ievietošanu un ļoti īsu preses izdevumu fragmentu izmantošanu.
 • Preses izdevumā iekļauto darbu autoriem jāsaņem pienācīga daļa no ieņēmumiem, kas saņemti par viņu darba izmantošanu.

Aizsargāta satura izmantošana tiešsaistes satura kopīgošanas platformās

 • Tiešsaistes satura koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaņem tiesību subjektu atļauja par tāda satura publicēšanu, ko augšupielādējuši to lietotāji, piemēram, izmantojot licences līgumus. Ja licences līgums netiek slēgts, attiecīgās platformas gūst labumu no ierobežotas atbildības mehānisma, tomēr to uzturētājiem ir “jādara viss iespējamais”, lai nodrošinātu, ka neatļauts saturs nav pieejams viņu tīmekļa vietnēs. Tiešsaistes satura koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem ir jādara viss iespējamais, ņemot vērā piemērojamo un nepieciešamo informāciju, ko tiem sniedz tiesību subjekti.
 • Lietotājiem ir atļauts saturu darīt pieejamu tādiem nolūkiem kā citēšana, kritika, apskats, karikatūra, parodija vai stilizācija, kā arī viņi ir tiesīgi izmantot sūdzību un kompensāciju mehānismus, ja rodas strīdi par saturu, kas ir kļūdaini bloķēts vai izņemts no platformām.

Taisnīga atlīdzība autoriem un izpildītājiem

Dalībvalstīm jānodrošina, ka autoriem un izpildītājiem, kas ir licencējuši vai nodevuši savas tiesības uz savu darbu izmantošanu (piemēram, izdevējam vai producentam), ir tiesības saņemt pienācīgu un samērīgu atlīdzību.

Pārredzamība un atsaukšana

Autoriem un izpildītājiem regulāri – vismaz reizi gadā – jāsaņem atjaunināta, atbilstoša un visaptveroša informācija par viņu darbu un izpildījumu izmantošanu. Viņiem ir tiesības saprātīgā termiņā izmantot atsaukšanas tiesības darba vai izpildījuma neizmantošanas gadījumā.

Līgumu grozīšana

Tiek nostiprinātas autoru un izpildītāju tiesības uz pārrunām. Viņiem ir tiesības pieprasīt no puses, ar kuru tiem ir noslēgts līgums par tiesību izmantošanu, atbilstošu un taisnīgu papildu atlīdzību gadījumos, kad sākotnēji panāktā atlīdzība ir nepamatoti zema attiecībā pret visiem turpmākajiem ienākumiem, kas gūti darbu izmantošanas rezultātā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 6. jūnija, un ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2021. gada 7. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Tekstizrace un datizrace: jebkāds automatizēts analītisks vai skaitļošanas paņēmiens, kura nolūks ir digitālā formā analizēt tekstu un datus, lai iegūtu tādu informāciju, kas ietver modeļus, tendences un korelācijas.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/790 (2019. gada 17. aprīlis) par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū, ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK (OV L 130, 17.5.2019., 92.–125. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā. (OV L 167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.)

Direktīvas 2001/29/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2019

Top