EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1192

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2016/1192 dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus

OJ L 200, 26.7.2016, p. 137–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1192/oj

26.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/137


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2016/1192

2016 m. liepos 6 d.

dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 256 straipsnio 1 dalį, 257 straipsnio pirmą bei antrą pastraipas ir 281 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Teisingumo Teismo prašymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Komisijos nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/2422 (3), 48 straipsnyje nustatyta, kad Bendrąjį Teismą, kurį 2015 m. gruodžio 25 d. sudaro 40 teisėjų, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. turės sudaryti 47 teisėjai, o nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. – po du teisėjus iš kiekvienos valstybės narės;

(2)

kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) 2015/2422 9 konstatuojamojoje dalyje, 2016 m. rugsėjo 1 d. didinant Bendrojo Teismo teisėjų skaičių septyniais teisėjais Bendrajam Teismui turėtų būti perduota jurisdikcija kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 270 straipsnį. Šis jurisdikcijos perdavimas lemia, kad pagal SESV 256 straipsnio 1 dalį Europos Sąjungos tarnautojų teismas (toliau – Tarnautojų teismas) bus išformuotas;

(3)

atitinkamai pirmosios instancijos jurisdikcija visų institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų bei jų tarnautojų ginčuose, kurių atžvilgiu jurisdikcija suteikiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, turėtų būti perduota Bendrajam Teismui;

(4)

todėl būtina panaikinti Tarybos sprendimą 2004/752/EB, Euratomas (4) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 979/2012 (5), taip pat iš dalies pakeisti Protokolą Nr. 3;

(5)

Bendrasis Teismas turėtų nagrinėti Europos Sąjungos tarnautojų bylas atsižvelgdamas į konkrečius ginčų toje srityje požymius, be kita ko, visais proceso etapais svarstyti taikaus ginčo sprendimo galimybes;

(6)

be to, siekiant užtikrinti veiksmingą teismo proceso eigą jurisdikcijos perdavimo dieną Tarnautojų teismo nebaigtose nagrinėti bylose ir nustatyti taisykles, taikytinas tą dieną nagrinėjamiems arba vėliau pateiktiems apeliaciniams skundams dėl to teismo sprendimų, reikėtų numatyti tinkamas pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su tarnautojų bylų perdavimu Europos Sąjungos Bendrajam Teismui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/752/EB, Euratomas ir Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 979/2012 panaikinami.

2 straipsnis

Protokolas Nr. 3 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„50a straipsnis

1.   Bendrasis Teismas turi jurisdikciją pirmąja instancija nagrinėti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnyje, įskaitant visų institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų bei jų tarnautojų ginčus, kurių atžvilgiu jurisdikcija suteikiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

2.   Visais proceso etapais, taip pat ieškinio pateikimo metu, Bendrasis Teismas gali svarstyti taikaus ginčo sprendimo galimybes ir dėti visas pastangas tokiam sprendimui palengvinti.“;

2)

62c straipsnis pakeičiamas taip:

„62c straipsnis

Nuostatos dėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 257 straipsnį įsteigtų specializuotų teismų jurisdikcijos, sudėties, organizavimo ir procedūros pateikiamos šio Statuto priede.“;

3)

I priedas išbraukiamas.

3 straipsnis

Bylos, kurių Tarnautojų teismas nebaigė nagrinėti 2016 m. rugpjūčio 31 d., perduodamos Bendrajam Teismui. Pagal Procedūros reglamentą Bendrasis Teismas toliau tęsia tų bylų nagrinėjimą nuo tos dienos. Tuo atveju, jei byla Bendrajam Teismui perduodama pasibaigus žodinei proceso daliai, ta proceso dalis pradedama iš naujo.

4 straipsnis

Nepaisant šio reglamento 2 straipsnio 3 punkto, Protokolo Nr. 3 I priedo 9–12 straipsniai toliau taikomi apeliaciniams skundams dėl Tarnautojų teismo sprendimų, kuriuos Bendrasis Teismas yra gavęs 2016 m. rugpjūčio 31 d. arba kurie pateikiami po tos datos. Jeigu Bendrasis Teismas panaikina Tarnautojų teismo sprendimą, tačiau mano, kad dėl proceso stadijos negalima priimti sprendimo, jis perduoda bylą kolegijai, kuri nėra apeliacinį skundą išnagrinėjusi kolegija.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. liepos 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  2016 m. vasario 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (OL L 341, 2015 12 24, p. 14).

(4)  2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimas 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiantis Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, 2004 11 9, p. 7).

(5)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 979/2012 dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjų (OL L 303, 2012 10 31, p. 83).


Top