EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0894

2009/894/EB: 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą mediniams baldams (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9522) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 320, 5.12.2009, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 133 - 142

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2016; panaikino 32016D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/894/oj

5.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą mediniams baldams

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9522)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/894/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos Ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 Bendrijos ekologinis ženklas gali būti suteiktas gaminiui, dėl kurio ypatybių labai prisidedama prie pagrindinių aplinkosaugos aspektų gerinimo.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1980/2000 nustatyta, kad konkretūs ekologinio ženklo kriterijai, rengiami remiantis Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdybos parengtais kriterijais, turi būti nustatomi pagal gaminių grupes.

(3)

Ekologiniai kriterijai, taip pat susiję vertinimo ir patikros reikalavimai turėtų galioti ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gaminių grupė „Mediniai baldai“ apima daiktams padėti, drabužiams kabinti arba žmonėms gulėti, sėdėti, dirbti ar valgyti patalpose ar lauke naudojamų buities baldų arba patalpose naudojamų verslo baldų atskirai pastatomus ar įmontuojamus vienetus. Verslo baldai apima biuro ir mokyklos baldus, taip pat restoranų ir viešbučių baldus.

Tenkinamos šios sąlygos:

a)

Gaminys pagamintas iš mažiausiai 90 % (pagal masę) natūraliosios medienos arba iš medžiagų, pagamintų iš medienos. Apskaičiuojant masę, į stiklą, jeigu jis, apgadintas arba sudužęs, gali būti lengvai pakeistas, galima neatsižvelgti, kaip ir į techninę įrangą bei furnitūrą.

b)

Bet kokios atskiros medžiagos, išskyrus natūraliąją medieną ir iš medienos pagamintas medžiagas, masė neviršija 3 % visos gaminio masės. Visa bendra tokių medžiagų masė neviršija 10 % visos gaminio masės.

2 straipsnis

Kad mediniams baldams pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 būtų suteiktas Bendrijos ekologinis ženklas, jie turi priklausyti prie gaminių grupės „Mediniai baldai“, kaip apibrėžta šio sprendimo 1 straipsnyje, ir atitikti priede nustatytus ekologinius kriterijus.

3 straipsnis

Ekologiniai gaminių grupės „Mediniai baldai“ kriterijai, taip pat susiję vertinimo ir patikros reikalavimai galioja ketverius metus nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

4 straipsnis

Administravimo tikslais gaminių grupei „Mediniai baldai“ suteikiamas kodas „36“.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 237, 2000 9 21, p. 1.


PRIEDAS

SISTEMA

Kriterijų tikslai

Šiais kriterijais visų pirma siekiama skatinti mažinti medinių baldų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai per visą jų gyvavimo ciklą.

Konkrečiau skatinama:

naudoti labiau tausojant aplinką pagamintas medžiagas,

mažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą ir išmetamųjų teršalų kiekius,

teikti išbandyto patvarumo gaminį.

Vertinimo ir patikros reikalavimai

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai. Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus, nei nustatyta, kiekvieno kriterijaus bandymo metodus, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga institucija.

Jeigu pareiškėjo prašoma pateikti dokumentus, analizes, bandymo ataskaitas arba kitus duomenis, kurie įrodytų atitiktį kriterijams, turima omenyje, kad juos gali pateikti atitinkamai pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas (-ai), ir (arba) jo (jų) tiekėjas (-ai) ir t. t.

Jeigu įmanoma, atitikties vertinimą turi atlikti tinkamai akredituotos laboratorijos, atitinkančios EN ISO 17025 standarte nustatytus bendruosius reikalavimus.

Tam tikrais atvejais kompetentingos institucijos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas patikras.

Kompetentingoms institucijoms rekomenduojama vertinant paraiškas ir stebint, ar laikomasi kriterijų, atsižvelgti į pripažintų aplinkos apsaugos valdymo sistemų, pvz., AVAS arba ISO 14001, įgyvendinimą ir į Ekologinio gaminio deklaracijas (pastaba: teikti šias deklaracijas ir įgyvendinti šias valdymo sistemas nėra privaloma, bet tai daryti skatinama).

KRITERIJAI

Išimtys

Taikomos šios tam tikrų medžiagoms nustatytų kriterijų išimtys:

i)

medžiagoms, kurios nėra natūralioji mediena ir iš medienos pagamintos medžiagos, ir nėra medžiagos, kurioms taikomi kriterijai dėl paviršiaus apdorojimo ir baldų surinkimo ir kurios sudaro mažiau nei 3 % visos ekologiniu ženklu pažymėto gaminio masės, reikalavimas atitikti „reikalavimus, keliamus medienai ir iš medienos pagamintoms medžiagoms“ gali būti netaikomas,

ii)

tvirtinimo priemonėms, pvz., varžtams ir vinims, taip pat slankiosioms durims ir stalčiams skirtiems metalo dirbiniams, netaikomi jokie medžiagoms nustatyti kriterijai.

Vertinimas ir patikra. Pateikiama tinkama informacija apie medžiagas, kurioms netaikomas reikalavimas atitikti tam tikrus kriterijus. Apskaičiuojant medžiagų, kurioms kriterijai gali būti netaikomi, procentinę dalį, įskaitomas ir kompozitinėse medžiagose esančių tokių medžiagų kiekis, neatsižvelgiant į kompozitinėms medžiagoms tenkančią procentinę dalį galutinių ekologiniu ženklu paženklintų baldų sudėtyje. Apskaičiuojant bendrą masę, į tvirtinimo priemonių masę neatsižvelgiama.

1.   Gaminio Aprašymas

Pateikiamas gaminio aprašymas (funkcinis aprašymas, gaminio pavadinimas ar nuorodos kodas; jeigu esama įvairių to paties gaminio rūšių, teikiamas potipių, kuriems taikoma paraiška, aprašymas). Pateikiama informacija apie bendrą gaminio masę, gaminyje panaudotas medžiagas, įskaitant tvirtinimo priemones ir furnitūrą, ir jų atitinkamą masę.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia kompetentingai institucijai gaminio aprašymą, į kurį įtraukta pirmiau nurodyta informacija.

2.   Pavojingos Cheminės Medžiagos

a)

Į medinį gaminį neleidžiama dėti jokių cheminių medžiagų arba preparatų, kuriems paraiškos teikimo metu yra arba gali būti pritaikyta kuri nors iš šių rizikos frazių (ar jų derinių):

R23 (toksiška įkvėpus),

R24 (toksiška susilietus su oda),

R25 (toksiška prarijus),

R26 (labai toksiška įkvėpus),

R27 (labai toksiška susilietus su oda),

R28 (labai toksiška prarijus),

R39 (pavojinga – sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus),

R40 (nepakankamai įrodytas kancerogeninis poveikis),

R42 (gali sukelti alergiją įkvėpus),

R43 (gali sukelti alergiją susilietus su oda),

R45 (gali sukelti vėžį),

R46 (gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus),

R48 (veikdama ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus),

R49 (įkvėpus gali sukelti vėžį),

R50 (labai toksiška vandens organizmams),

R51 (toksiška vandens organizmams),

R52 (kenksminga vandens organizmams),

R53 (gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus),

R60 (kenkia vaisingumui),

R61 (kenkia negimusiam vaikui),

R62 (gali pakenkti vaisingumui),

R63 (gali pakenkti negimusiam vaikui),

R68 (gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus),

kaip nustatyta 1967 m. birželio 27 d. (Pavojingų cheminių medžiagų direktyva) Tarybos direktyvoje 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (1) (Pavojingų cheminių medžiagų direktyva), ir paskesniuose jos pakeitimuose, taip pat atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB (2) (Pavojingų preparatų direktyva).

Kitu atveju klasifikuoti galima pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (3). Tokiu atveju į žaliavas negalima dėti jokių cheminių medžiagų ar preparatų, kuriems paraiškos teikimo metu yra arba gali būti pritaikyta kuri nors iš šių pavojingumo frazių (ar jų derinių), kurių kodai: H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

Gaminyje neturi būti halogenintų organinių rišamųjų medžiagų, azidirino ir poliaziridinų, taip pat pigmentų ir priedų, turinčių:

švino, kadmio, chromo (VI), gyvsidabrio ir jų junginių,

arseno, boro ir vario,

organinio alavo.

c)

Gaminyje gali būti naudojami tik chemine reakcija į matricą (medžiagą) absorbuojami ar matricos (medžiagos) paviršių padengiantys antipirenai (reaktyvieji antipirenai). Jeigu naudojamiems antipirenams taikoma kuri nors iš toliau išvardytų rizikos frazių, šių reaktyviųjų antipirenų cheminis pobūdis, juos naudojant, turėtų pasikeisti taip, kad jų nebebūtų įmanoma klasifikuoti nė pagal vieną iš šių rizikos frazių. (Mažiau kaip 0,1 % antipireno ant matricos (medžiagos) gali išlaikyti tokią formą, kokią turėjo prieš panaudojimą.)

R40 (nepakankamai įrodytas kancerogeninis poveikis),

R45 (gali sukelti vėžį),

R46 (gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus),

R49 (įkvėpus gali sukelti vėžį),

R50 (labai toksiška vandens organizmams),

R51 (toksiška vandens organizmams),

R52 (kenksminga vandens organizmams),

R53 (gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus),

R60 (kenkia vaisingumui),

R61 (kenkia negimusiam vaikui),

R62 (gali pakenkti vaisingumui),

R63 (gali pakenkti negimusiam vaikui),

R68 (gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus),

kaip nustatyta Direktyvoje 67/548/EEB ir paskesniuose jos pakeitimuose.

Minėti reikalavimai netaikomi antipirenams, kurie tik fiziškai įmaišomi į matricą (medžiagą) (papildomiems antipirenams).

Kitu atveju klasifikuoti galima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Tokiu atveju į žaliavas negalima dėti jokių cheminių medžiagų arba preparatų, kuriems paraiškos teikimo metu yra arba gali būti pritaikyta kuri nors iš šių pavojingumo frazių (ar jų derinių), kurių kodai: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, taip pat sudedamųjų dalių sąrašą ir susijusius dokumentus, pvz., saugos duomenų lapus.

3.   Medienos ir iš Medienos Pagamintų Medžiagų Reikalavimai

a)   Darnusis miškų valdymas

Gamintojas taiko tvaraus medienos tiekimo politiką ir medienos kilmės atsekimo bei tikrinimo sistemą, kuri leistų atsekti medieną nuo miško iki pirmojo priėmimo punkto.

Visos medienos kilmė patvirtinama dokumentais. Gamintojas turi užtikrinti, kad visa mediena būtų gauta iš teisėtų šaltinių. Mediena neturi būti gauta iš saugomų teritorijų arba iš teritorijų, kuriose vykdomas oficialus priskyrimo saugomoms teritorijoms procesas, senųjų miškų ir didelės išliekamosios vertės miškų, apibrėžtų nacionalinėse suinteresuotųjų šalių grupėse, išskyrus atvejus, kai pirkimas aiškiai atitinka nacionalinių išteklių apsaugos teisės aktų nuostatas.

Iki 2011 m. birželio 30 d. į rinką su ekologiniu ženklu pateikiamuose mediniuose gaminiuose bent 50 % visos natūraliosios medienos ir 20 % iš medienos pagamintų medžiagų turi būti gaunama arba iš darniai valdomų miškų, kurie yra sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal miško sertifikavimo sistemas, atitinkančias 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl ES miškininkystės strategijos ir tolesnės jos raidos 15 dalyje nustatytus kriterijus, arba iš perdirbtų medžiagų.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. į rinką su ekologiniu ženklu pateikiamuose mediniuose gaminiuose bent 60 % visos natūraliosios medienos ir 30 % iš medienos pagamintų medžiagų turi būti gaunama arba iš darniai valdomų miškų, kurie yra sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal miško sertifikavimo sistemas, atitinkančias 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl ES miškininkystės strategijos ir tolesnės jos raidos 15 dalyje nustatytus kriterijus, arba iš perdirbtų medžiagų.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. į rinką su ekologiniu ženklu pateikiamuose mediniuose gaminiuose bent 70 % visos natūraliosios medienos ir 40 % iš medienos pagamintų medžiagų turi būti gaunama arba iš darniai valdomų miškų, kurie yra sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal miško sertifikavimo sistemas, atitinkančias 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl ES miškininkystės strategijos ir tolesnės jos raidos 15 dalyje nustatytus kriterijus, arba iš perdirbtų medžiagų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas įrodo, kad visi jo pirmą kartą po kriterijuje nustatytų datų rinkai pateikti mediniai gaminiai su ekologiniu ženklu atitiks atitinkamą sertifikuotos medienos lygį. Jeigu to negalima įrodyti, kompetentinga institucija išduos ekologinio ženklo licenciją tik laikotarpiui, kurio atžvilgiu gali būti įrodyta atitiktis. Pareiškėjas pateikia atitinkamus medienos tiekėjo dokumentus, kuriuose nurodomos gaminant baldus naudotos medienos rūšys, kiekiai ir tiksli kilmė. Pareiškėjas pateikia atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), įrodantį (-čius), kad sertifikavimo sistema teisingai atitinka 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl ES miškininkystės strategijos 15 dalyje nustatytus reikalavimus.

Apibrėžtis. Iš medienos pagamintos medžiagos – tai medžiagos, pagamintos lipalais ir (arba) klijais sujungiant vieną ar daugiau iš šių medžiagų: medienos plaušus ir (arba) juostomis supjaustytus arba sukarpytus medienos lakštus, ir (arba) miškų, plantacijų, pjautinės medienos liekanas, celiuliozės (popieriaus) pramonės liekanas, ir (arba) perdirbtą medieną. Iš medienos pagamintos medžiagos apima: statybinį kartoną, medienos plaušų plokštes, vidutinio tankio medienos plaušų plokštes, medžio drožlių plokštes, orientuotų skiedrų plokštes, klijuotą fanerą ir natūraliosios medienos plokštes. Sąvoka „iš medienos pagamintos medžiagos“ taip pat apima kompozitines medžiagas, pagamintas iš medinių plokščių, padengtų plastiku, laminuotu plastiku, metalais arba kitomis dengiančiosiomis medžiagomis, ir apdailintas (arba pusiau apdailintas) medienos plokštes.

Be šiame skirsnyje nustatytų kriterijų, apdailintos arba pusiau apdailintos iš medienos pagamintos medžiagos bei iš medienos pagamintos medžiagos, padengtos plastiku, laminuotu plastiku, metalais arba kitomis dengiančiosiomis medžiagomis, taip pat turi atitikti paviršiaus apdorojimui nustatytus kriterijus.

b)   Perdirbti medienos plaušai

Vartotojo panaudota mediena, skiedros ar plaušai, naudojami gaminant medienos medžiagas (žaliava), turi atitikti bent jau atitinka Europos plokščių gamintojų federacijos (angl. EPF) Pramonės standarto nuostatas, kaip išdėstyta 2002 m. spalio 24 d. dokumento „EPF perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartas“ 6 dalyje. Orientacinė standartų lentelė taip pat pateikiama 1 priedėlyje.

Vertinimas ir patikra. Pateikiama deklaracija, kad gaminant medienos medžiagas naudota vartotojo panaudota mediena. Be to, pateikiami bandymo rezultatai atitikčiai 1 priedėlyje nustatytoms ribinėms vertėms patikrinti.

c)   Impregnuojamosios cheminės medžiagos ir konservantai

i)

Vidaus baldai neturi būti impregnuojami.

Visi kiti baldai, jeigu naudojamos impregnuojamosios medžiagos ar konservantai, turi atitikti reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų (žr. 2 skirsnį).

ii)

Užbaigus medienos ruošos darbus, natūralioji mediena neturi būti apdorojama jokiomis cheminėmis medžiagomis ar preparatais, kurių sudėtyje yra į kurį nors iš šių sąrašų įtrauktų cheminių medžiagų:

į medžiagų, priskirtų prie 1a klasės (ypač pavojingų), sąrašą, sudarytą pagal PSO rekomenduojamą pesticidų klasifikaciją pagal pavojingumą,

į medžiagų, priskirtų prie 1b klasės (labai pavojingų), sąrašą, sudarytą pagal PSO rekomenduojamą pesticidų klasifikaciją pagal pavojingumą.

Be to, mediena turi būti apdorojama pagal Tarybos direktyvos 79/117/EEB (4) ir Tarybos direktyvos 76/769/EEB (5) nuostatas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia deklaraciją, įrodančią atitiktį šiam kriterijui, naudotų cheminių medžiagų sąrašą ir kiekvienos iš jų duomenų lapą.

d)   Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimas medienos medžiagų gamyboje

Be 2 skirsnyje nustatytų reikalavimų dėl pavojingų cheminių medžiagų, visos gaminant medienos medžiagas naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

i)

gryna mediena neturi būti apdorojama cheminėmis medžiagomis ar preparatais, kurių sudėtyje yra į bet kurį iš šių sąrašų įtrauktų cheminių medžiagų:

į medžiagų, priskirtų prie 1a klasės (ypač pavojingų), sąrašą, sudarytą pagal PSO rekomenduojamą pesticidų klasifikaciją pagal pavojingumą,

į medžiagų, priskirtų prie 1b klasės (labai pavojingų), sąrašą, sudarytą pagal PSO rekomenduojamą pesticidų klasifikaciją pagal pavojingumą.

Be to, mediena apdorojama pagal Direktyvos 79/117/EEB ir Direktyvos 76/769/EEB nuostatas.

ii)

Laisvojo formaldehido kiekis gaminant plokštes naudotuose produktuose ar preparatuose neturi viršyti 0,3 % (pagal masę). Laisvojo formaldehido kiekis faneros plokštėms ar laminuotoms medžio plokštėms gaminti skirtoje rišamojoje medžiagoje, lipaluose ir klijuose neturi viršyti 0,5 % (pagal masę).

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitinkamas deklaracijas, patvirtinančias, kad laikomasi pirmiau nurodytų reikalavimų. Pateikiami medienos medžiagų gamyboje naudotų cheminių produktų medžiagų saugos duomenų lapai arba lygiaverčiai dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie pavojaus sveikatai klasifikaciją.

e)   Formaldehido išmetamieji teršalai iš neapdorotų žaliavinės medienos medžiagų

Iš medienos pagamintas medžiagas galima naudoti baldų vienetui gaminti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

i)

medžio drožlių plokštė: formaldehido išmetamieji teršalai iš neapdorotų, t. y. dar neapdirbtų staklėmis ar nepadengtų, medžio drožlių plokščių neviršija 50 % ribinės vertės, pagal kurią jas būtų galima klasifikuoti kaip E1 pagal EN 312 standartą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas pateikia įrodymų, kad iš medienos pagamintos medžiagos atitinka šį reikalavimą pagal Europos standartą EN 312–1.

ii)

Medienos plaušų plokštė: formaldehido kiekis, nustatytas bet kurioje naudojamoje medienos plaušų plokštėje, neturi viršyti 50 % ribinės vertės, pagal kurią plokštę būtų galima klasifikuoti kaip A kokybės klasės plokštę pagal EN 622–1. Tačiau A klasei priskiriamos medienos plaušų plokštės yra piimtinos, jei jų dalis gaminyje nesudaro daugiau kaip 50 % visų jame naudojamos medienos ir iš medienos pagamintų medžiagų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas pateikia įrodymų, kad iš medienos pagamintos medžiagos atitinka šį reikalavimą pagal Europos standartą EN 622–1.

f)   Genetiškai modifikuota mediena

Gaminio sudėtyje neturi būti genetiškai modifikuotos medienos.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodo, kad nenaudota jokia genetiškai modifikuota mediena.

4.   Paviršiaus Apdorojimo Būdų Kriterijai

Paviršiaus apdorojimas – tai atskirų baldų dalių (sudedamųjų dalių) arba viso baldų vieneto paviršiaus apdorojimo procesas.

a)   Paviršiaus apdorojimas naudojant plastiką ir metalus

Leistinas naudoti plastikų ir metalų kiekis – ne daugiau kaip 2 % visos baldų vieneto masės. Jie turi atitikti 2 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus atitikčiai šiems kriterijams įrodyti.

b)   Kiti nei naudojant plastiką ir metalus paviršiaus apdorojimo būdai

Šis kriterijus susijęs su baldų ir medienos medžiagų dengimu.

i)   Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai (įskaitant LOJ kiekį)

Visos naudotos medžiagos, cheminės medžiagos ir preparatai turi atitikti 2 skirsnyje nustatytus reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją taip pat sudedamųjų dalių sąrašą ir susijusius dokumentus, pvz., medžiagų duomenų ir saugos duomenų lapus.

Be to, cheminės medžiagos, kurias cheminių medžiagų gamintojas (tiekėjas) pagal Bendrijos klasifikavimo sistemą (Direktyvos 67/548/EEB 28-as pakeitimas) klasifikuoja kaip kenksmingas aplinkai, turi atitikti vieną iš šių ribinių verčių:

į paviršiaus apdorojimo chemines medžiagas ir preparatus neturi būti įmaišyta jokių cheminių medžiagų, kurios pagal Direktyvą 1999/45/EB klasifikuotos kaip kenksmingos aplinkai. Vis dėlto gaminiuose gali būti iki 5 % lakiųjų organinių junginių (LOJ), kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 1999/13/EB (6) (LOJ – tai bet kuris organinis junginys, kurio garų slėgis esant 293,15 K temperatūrai yra 0,01 kPa ar didesnis arba kuris pasižymi atitinkamu lakumu esant konkrečioms naudojimo sąlygoms). Jeigu produktą reikia skiesti, kiekiai praskiestame produkte neturi viršyti pirmiau minėtų ribinių verčių,

aplinkai kenksmingų medžiagų, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/45/EB, sunaudotas kiekis (šlapiuose dažuose arba lake) neturi neviršyti 14 g/m2 paviršiaus ploto, o sunaudotas LOJ kiekis (šlapiuose dažuose arba lake) neturi viršyti 35 g/m2.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją taip pat dokumentus tai deklaracijai paremti, įskaitant:

išsamų gaminyje esančių sudedamųjų cheminių medžiagų sąrašą, kuriame nurodo jų kiekius ir CAS numerius,

visų gaminyje esančių cheminių medžiagų bandymo metodus ir bandymų rezultatus pagal Direktyvą 67/548/EEB,

deklaraciją, kurioje teigiama, kad nurodytos visos sudedamosios cheminės medžiagos,

dengiamųjų sluoksnių skaičių ir kiekį, sunaudotą vienam dengiamajam sluoksniui vienam paviršiaus kvadratiniam metrui.

Naudojimo metodas

Paviršiaus apdorojimo produkto sunaudojimui ir sunaudotam kiekiui apskaičiuoti naudojami šie standartiniai veiksmingumo laipsniai: purškimo įtaisas be recirkuliacijos – 50 %, purškimo įtaisas su recirkuliacija – 70 %, elektrostatinis purškimas – 65 %, purškimas panaudojant besisukančią taurę (diskinis purškimas) – 80 %, dengimas voleliu – 95 %, ištisinis dengimas – 95 %, vakuuminis dengimas – 95 %, panardinimas – 95 %, skalavimas – 95 %.

c)   Formaldehidas

Formaldehido išmetamieji teršalai iš formaldehidą išlaisvinančių paviršiaus apdorojimo cheminių medžiagų ir preparatų nesiekia 0,05 ppm.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas pateikia deklaraciją, kad pirmiau nurodytas reikalavimas tenkinamas, taip pat informaciją apie paviršiaus apdorojimo medžiagos formulę (pvz., medžiagos saugos duomenų lapus).

d)   Plastifikatoriai

Jeigu gamybos procese taikoma kokia nors plastifikuojanti cheminė medžiaga, ftalatai turi atitikti 2 skirsnyje pavojingoms cheminėms medžiagoms nustatytus reikalavimus.

Be to, neleidžiama, kad gaminyje būtų di-n-oktilftalato (DNOP), diizononilftalato (DINP) ar diizodecilftalato (DIDP).

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją.

e)   Biocidai

Leidžiama naudoti tik biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų, įtrauktų į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (7) IA priedą ir leistinų naudoti balduose.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad šio kriterijaus reikalavimai atitinkami, ir kartu – naudotų biocidinių produktų sąrašą.

5.   Baldų Surinkimo Kriterijai

Šis kriterijus susijęs su sudedamųjų dalių klijavimu, kuris yra baldų surinkimo dalis, t. y. su lipalais.

a)   Pavojingos cheminės medžiagos prieduose ir rišamojoje medžiagoje

Šios medžiagos turi atitikti 2 skirsnyje nustatytus reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitinkamas deklaracijas, kuriomis patvirtinama, kad laikomasi pirmiau nustatytų reikalavimų. Pateikiamas kiekvieno surenkant baldus naudoto cheminio produkto saugos duomenų lapas arba lygiaverčiai dokumentai, kuriuose nurodyta informacija apie pavojaus sveikatai klasifikaciją. Taip pat pateikiamos bandymo ataskaitos arba tiekėjo deklaracija apie laisvojo formaldehido kiekį.

b)   LOJ

LOJ kiekis surenkant baldus naudojamuose lipaluose neturi viršyti 5 % (pagal masę). (LOJ – tai bet kuris organinis junginys, kurio garų slėgis esant 293,15 K temperatūrai yra 0,01 kPa ar didesnis arba kuris pasižymi atitinkamu lakumu esant konkrečioms naudojimo sąlygoms.)

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodo visus surenkant baldus naudotus lipalus, taip pat patvirtina atitiktį šiam kriterijui.

6.   Galutinio Gaminio Kriterijai

a)   Patvarumas ir sauga

Gaminys atitinka patvarumo, atsparumo, saugos ir stabilumo reikalavimus, nustatytus gaminio naudojimo EN standartuose. Jeigu EN standarto nėra, taikomi ISO standartuose nustatyti reikalavimai. Jeigu nėra nei EN, nei ISO standarto, nepriklausoma bandymo įstaiga atlieka gaminio patvarumo, atsparumo, saugos ir stabilumo vertinimą, remdamasi jo konstrukcija ir medžiagų pasirinkimu.

Vartotojo vadove bus pateiktas normų ir standartų, kurie turi būti taikomi patvarumui įvertinti, sąrašas.

Atsižvelgiant į patvarumo kriterijaus svarbą ir siekiant gerinti gaminio patvarumo vertinimą, Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba (ESEŽV) imsis iniciatyvos skatinti patvirtinti EN patvarumo standartus, kurie, kitą kartą peržiūrint šiuos kriterijus, jau bus parengti.

Vertinimas ir patikra. Gamintojas pateikia deklaraciją, prie kurios pridedami dokumentai apie akredituotos įstaigos atliktų bandymų metodus ir bandymų rezultatus.

b)   Priežiūra

Prižiūrėti gaminius turi būti įmanoma nenaudojant organinių tirpiklių.

Gamintojas užtikrina galimybę per visą faktinį gaminių pramoninės gamybos laikotarpį ir penkerius metus nuo atitinkamo asortimento gamybos nutraukimo dienos įsigyti prašomą atsarginę dalį (originalius funkcinius vienetus arba lygiavertes funkcijas atliekančius vienetus).

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas pateikia deklaraciją, prie kurios pridedami dokumentai, įrodantys atitiktį šiam kriterijui.

c)   Grąžinimas perdirbti ir atliekos

Gaminys turi būti lengvai perdirbamas. Vartotojui pateikiamas išsamus geriausių gaminio šalinimo būdų, kurie išvardijami pagal jų poveikį aplinkai, aprašymas (pakartotinis naudojimas, grąžinamasis perdirbimas, grąžinimas pareiškėjui jo iniciatyva, energijos gamyba). Reikės aiškiai nustatyti atsargumo priemones, kurių turi būti imtasi poveikiui aplinkai apriboti kiekvienu iš tų atvejų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas pateikia informacijos, kuri bus pateikta, pavyzdį ir rekomendacijų pagrindimą.

d)   Informacija vartotojui

Kartu su ekologiniu ženklu pažymėtu gaminiu pateikiama tokia informacija:

informacija apie tinkamumą paskirčiai, atsižvelgiant į tai, kur baldas bus naudojamas – namie ar pagal sutartį (lengvas ar sunkus gaminys, skirtas naudoti viduje ar lauke);

informacija apie valymą ir priežiūrą,

nurodymai, kaip gamintojas arba mažmenininkas, vartotojo paprašytas, pakeičia sudužusį arba sugadintą stiklą (jeigu yra),

nurodymas, kad dėl geriausio senų baldų ir medžiagų šalinimo būdo reikėtų kreiptis į vietos valdžios institucijas,

surinkimo instrukcija,

kai tinka, ergonominiu požiūriu geriausias naudojimas,

natūraliosios medienos rūšių pavadinimai,

informacija apie apdorojimo būdus ar konservantus, kurie taikyti naudoti lauke skirtiems gaminiams (cheminius, biologinius ar fizinius),

rekomendacija vartotojui naudoti ES ekologiniu ženklu pažymėtus produktus tolesnei baldų apsaugai.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia kartu su ekologiniu ženklu pažymėtu gaminiu teikiamos informacijos pavyzdį.

e)   Galutinio gaminio pakuotė

Pakuotė turi atitikti šiuos reikalavimus:

i)

būti pagaminta iš vienos iš šių medžiagų:

lengvai perdirbamos medžiagos,

medžiagų, gautų iš atsinaujinančiųjų išteklių,

pakartotinai naudoti skirtų medžiagų, pvz., tekstilinių dangų.

ii)

Visos medžiagos turi būti ranka lengvai atskiriamos į grąžinamajam perdirbimui skirtas vienos medžiagos (pvz., kartono, popieriaus, plastiko, tekstilės) dalis.

Vertinimas ir patikra. Įteikiant paraišką pateikiamas gaminio pakuotės aprašymas, taip pat atitinkama atitikties šiems kriterijams deklaracija.

f)   Informacija, pateikiama ant pakuotės

Ant pakuotės pateikiamas toks tekstas:

„Daugiau informacijos, kodėl šiam gaminiui suteiktas Gėlės ženklas, rasite apsilankę interneto svetainėje http://www.ecolabel.eu“

Ant pakuotės ir vartotojo vadove taip pat patiekiamas toks (arba lygiavertis) tekstas:

„Daugiau informacijos galima rasti Europos ekologinio ženklo interneto svetainėje. Papildomos informacijos galima gauti: pareiškėjo vartotojų skyriaus pavadinimas (adresas).“

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia gaminio pakuotės ir vartotojo vadovo, taip pat kartu su gaminiu teikiamos informacijos pavyzdį ir atitikties kiekvienai šio kriterijaus daliai deklaraciją.

g)   Informacija, pateikiama ekologiniame ženkle

Ekologinio ženklo 2 skiltyje pateikiamas toks tekstas:

mediena iš gerai valdomų miškų,

ribotas pavojingų cheminių medžiagų kiekis,

išbandytas gaminio patvarumas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia gaminio pakuotės, kurioje nurodytas ženklas, pavyzdį, taip pat ir atitikties šiam kriterijui deklaraciją.


(1)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(2)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(3)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(4)  OL L 33, 1979 2 8, p. 36.

(5)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(6)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1.

(7)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

Priedėlis

Medienos medžiagoms gaminti naudojamuose perdirbtuose medienos plaušuose leistinų elementų ir medžiagų ribinės vertės

Elementai ir junginiai

Ribinės vertės

(mg/kg perdirbtos medienos medžiagos)

Arsenas

25

Kadmis

50

Chromas

25

Varis

40

Švinas

90

Gyvsidabris

25

Fluoras

100

Chloras

1 000

Pentachlorfenolis (PCP)

5

Deguto alyva (benzo(a)pirenas)

0,5


Top