Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0717

2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 171, 29.6.2007, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 004 P. 269 - 277

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012; panaikino 32012R0531

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/717/oj

29.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/32


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 717/2007

2007 m. birželio 27 d.

dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai, pvz., studentai, asmenys, keliaujantys verslo reikalais ir turistai, moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų, vartotojų ir Bendrijos institucijų susirūpinimą. Mažmeninės kainos yra per didelės dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius. Didmeninių kainų sumažinimas dažnai nėra naudingas mažmeniniam vartotojui. Nors kai kurie ryšio operatoriai neseniai nustatė tarifų sistemas, pagal kurias klientams siūlomos palankesnės sąlygos ir mažesnės kainos, vis dar akivaizdu, kad kainų ir sąnaudų santykis nėra toks, koks būtų visapusiškai konkurencingoje rinkoje.

(2)

Siekiant sukurti tikrą „Piliečių Europą“, sukūrus Europos socialinę, švietimo ir kultūros erdvę, grindžiamą asmenų judumu, turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos žmonių ryšiams.

(3)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (3), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (4), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (5), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (6), ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (7) (toliau kartu – „2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistema“) siekia sukurti elektroninių ryšių vidaus rinką Bendrijoje užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą, remiantis didesne konkurencija.

(4)

Šis reglamentas nėra atskira priemonė, o juo Bendrijos tarptinklinio ryšio požiūriu papildomos ir remiamos taisyklės, nustatytos 2002 m. elektroninių ryšių priemonių reguliavimo sistemoje. Ta sistema nesuteikė nacionalinėms reguliavimo institucijoms pakankamai priemonių, kad jos galėtų imtis efektyvių ir ryžtingų veiksmų, susijusių su Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų kainų nustatymu, taigi pasitelkus šią sistemą nepavyksta užtikrinti sklandaus tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo. Šis reglamentas yra tinkama priemonė šiai padėčiai pataisyti.

(5)

2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistema pagrįsta principu, kad ex ante reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi tik tuomet, kai nėra veiksmingos konkurencijos, numatant nacionalinių reguliavimo institucijų periodiškos rinkos analizės ir įpareigojimų persvarstymo procesą, kurio pagrindu nustatomi ex ante įpareigojimus operatoriams, kurie nurodyti kaip turintys didelę įtaką rinkoje. Šį procesą sudaro atitinkamų rinkų apibrėžimas pagal Komisijos rekomendaciją (8) dėl elektroninių ryšių sektoriaus, kuriam taikomas ex ante reguliavimas pagal Direktyvą 2002/21/EB, atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų (toliau – rekomendacija), apibrėžtų rinkų analizė pagal Komisijos rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje vertinimo gaires pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą (9), didelę įtaką rinkoje turinčių operatorių nustatymas ir ex ante įpareigojimų nustatymas tiems operatoriams.

(6)

Rekomendacijoje kaip atitinkama rinka, kuriai taikomas ex ante reguliavimas, nurodoma didmeninė nacionalinė tarptautinio tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus rinka. Tačiau nacionalinių reguliavimo institucijų atliekamas darbas (ir atskirai, ir Europos reguliuotojų grupėje) analizuojant didmenines nacionalines tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkas parodė, kad nacionalinė reguliavimo institucija dar negalėjo veiksmingai spręsti aukšto didmeninių Bendrijos tarptinklinio ryšio kainų lygio problemos, nes sunku nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčias įmones dėl specialių tarptautinio tarptinklinio ryšio ypatybių, įskaitant jo tarpvalstybinį pobūdį.

(7)

Vertinant mažmeninį tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą, nė viena mažmeninė tarptautinio tarptinklinio ryšio rinka rekomendacijoje nėra pripažinta atitinkama rinka, nes, be kitų dalykų, tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos mažmeniniu lygiu neperkamos atskirai, o yra tik viena didesnio mažmeninio paketo, kurį vartotojai įsigyja iš paslaugų savajame tinkle teikėjo, dalis.

(8)

Be to, nacionalinės reguliavimo institucijos, atsakingos už judriojo ryšio vartotojų, kurie paprastai nuolatos gyvena jų teritorijoje, interesų apsaugą ir rėmimą, negali kontroliuoti pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorių, kurie veikia kitose valstybėse narėse ir nuo kurių tie vartotojai priklauso naudodamiesi tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis, veiksmų. Ši kliūtis taip pat galėtų sumažinti valstybių narių priemonių veiksmingumą, kurios pagrįstos joms likusia kompetencija priimti vartotojų apsaugos taisykles.

(9)

Todėl valstybės narės patiria spaudimą imtis priemonių tarptautinio tarptinklinio ryšio kainų lygio problemai spręsti, tačiau 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje numatytas nacionalinių reguliavimo institucijų ex ante reguliavimo intervencijos mechanizmas pasirodė nesąs pakankamas, kad tos institucijos galėtų ryžtingai veikti gindamos vartotojų interesus šioje konkrečioje srityje.

(10)

Be to, Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. (10) paragino Komisiją parengti naujas iniciatyvas, kad būtų sumažintos didelės tarpvalstybinio judriojo telefono ryšio srauto kainos, o 2006 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad tikslinga, veiksminga ir integruota informacijos ir ryšių technologijų (IRT) politika tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu yra būtina siekiant įgyvendinti atnaujintos Lisabonos strategijos ekonomikos augimo ir produktyvumo tikslus, ir šiame kontekste pažymėjo, koks svarbus tarptinklinio ryšio kainų mažinimas konkurencingumui.

(11)

Pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, remiantis tuo metu akivaizdžiomis aplinkybėmis, buvo siekiama pašalinti visas valstybių narių prekybos kliūtis, esančias ja derinamoje srityje, inter alia, atsižvelgiant į priemones, kurios daro įtakos tarptinklinio ryšio kainoms. Tačiau tai neturėtų trukdyti suderintų taisyklių pritaikymui prie kitų aplinkybių siekiant rasti veiksmingiausias priemones aukšto lygio vartotojų apsaugai pasiekti ir vidaus rinkos veikimo sąlygoms pagerinti.

(12)

Todėl 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, ypač Pagrindų direktyvą, reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų galima nukrypti nuo kitu atveju taikytinų taisyklių, tai yra, kad siūlomų paslaugų kainos, nesant didelės įtakos rinkoje, turėtų būti nustatomos komerciniu susitarimu, ir taip leisti nustatyti papildomus reguliuojamuosius įpareigojimus, kurie atspindi specialias Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų savybes.

(13)

Mažmeninės ir didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos pasižymi unikaliomis savybėmis, kurios pateisina išskirtines priemones, platesnes nei pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą nustatyti mechanizmai.

(14)

Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių kainų sumažinimas gali nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų, kad taip atsitiktų. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti sklandų Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkos veikimą.

(15)

Šie reguliuojamieji įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams turėtų būtų suteikiamas tinkamas laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų laikytis įpareigojimų, ir jie turėtų būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(16)

Turėtų būti taikomas bendras metodas, siekiant užtikrinti, kad viešojo antžeminio judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas palikdami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir išsaugant paskatas naujovėms bei vartotojų pasirinkimą. Šio bendro metodo reikia atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio operatoriai galėtų veikti objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstoje vienoje nuoseklioje reguliavimo sistemoje.

(17)

Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo metodas, nustatant Bendrijos vidaus tarptinklinio ryšio skambučių ir jų priėmimo kainos lygį, yra didžiausios vidutinės minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu mažmeniniu lygmeniu ir kainų sumažinimas mažmeniniu lygmeniu nustatant Europos tarifą. Vidutinė didmeninė kaina turėtų būti taikoma bet kuriems dviem Bendrijos operatoriams per nurodytą laikotarpį.

(18)

Europos tarifas turėtų būti nustatytas tokiu lygmeniu, kuriuo būtų galima užtikrinti pakankamą maržą ryšio operatoriams ir skatinti konkurencingus tarptinklinio ryšio paslaugų pasiūlymus mažesnėmis kainomis. Operatoriai turėtų aktyviai, nemokamai, aiškiai ir skaidriai siūlyti savo tarptinklinio ryšio klientams Europos tarifą.

(19)

Šis reguliavimo metodas turėtų užtikrinti, kad mažmeninės Bendrijos tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau atspindėtų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau. Todėl didžiausias Europos tarifas, kuris gali būti siūlomas tarptinklinio ryšio vartotojams, turėtų atspindėti pagrįstą maržą atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo didmenines išlaidas, kartu paliekant operatoriams laisvę konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir derinant kainodaros struktūras prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų. Šis reguliavimo metodas neturėtų būti taikomas pridėtinės vertės paslaugoms.

(20)

Šis reguliavimo metodas turėtų būti lengvai įgyvendinamas ir kontroliuojamas siekiant sumažinti ir operatorių, kuriems taikomi jo reikalavimai, ir nacionalinių reguliavimo institucijų, kurioms pavesta prižiūrėti, kaip prižiūrimas ir užtikrinamas jo įgyvendinimas, administracinę naštą. Jis taip pat turi būti skaidrus ir lengvai suprantamas visiems judriojo ryšio vartotojams Bendrijoje. Be to, juo turėtų užtikrintas aiškumas ir nuspėjamumas didmenines ir mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas teikiantiems operatoriams. Todėl didžiausios minutės kainos lygį pinigine išraiška Bendrijos mastu tiek didmeniniu, tiek mažmeniniu lygmenimis reikėtų nurodyti šiame reglamente.

(21)

Taip nustatyta didžiausia vidutine minutės kaina didmeniniu lygmeniu turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis Bendrijos tarptinkliniu ryšiu, ypač į skambučių pradžios ir pabaigos kainas judriojo ryšio tinkluose, įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą ir persiuntimą. Tinkamiausias pagrindas skambučio pradžios ir pabaigos kainai nustatyti yra vidutinė judriojo ryšio operatorių Bendrijoje judriojo ryšio pabaigos kaina, pagrįsta nacionalinių reguliavimo institucijų pateikta ir Komisijos skelbiama informacija. Todėl šiame reglamente pateikta didžiausia vidutinė minutės kaina turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į vidutinę skambučio baigimo kainą, kuri sudaro pagrindą su tuo susijusioms išlaidoms nustatyti. Didžiausia vidutinė minutės kaina didmeniniu lygmeniu turėtų būti kasmet mažinama, siekiant atsižvelgti į nacionalinių reguliavimo institucijų kartais taikomą judriojo ryšio baigimo kainų sumažinimą.

(22)

Mažmeniniu lygiu taikomas Europos tarifas turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos atliekant arba priimant reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus produktus.

(23)

Visi vartotojai turėtų turėti galimybę be papildomų mokesčių ar išankstinių sąlygų pasirinkti paprastą tarptinklinio ryšio tarifą, kuris neviršys nustatytų reguliuojamų kainų. Tinkama didmeninių ir mažmeninių kainų marža turėtų užtikrinti, kad operatoriai padengtų visas specifines tarptinklinio ryšio išlaidas, įskaitant atitinkamą rinkodaros išlaidų ir telefono aparatų subsidijų dalį, mažmeniniu lygmeniu, ir paliktų jiems atitinkamą likutį, kad jie galėtų gauti deramas pajamas. Europos tarifas yra tinkama priemonė siekiant vartotojui suteikti apsaugą, o operatoriui – lankstumą. Atsižvelgiant į didmenines kainas, didžiausi Europos tarifo lygiai turėtų mažėti kasmet.

(24)

Nauji tarptinklinio ryšio vartotojai turėtų būti visapusiškai informuojami apie skirtingus tarptinklinio ryšio Bendrijoje tarifus, įskaitant Europos tarifą atitinkančius tarifus. Esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų būti suteikta galimybė per tam tikrą laiko tarpą pasirinkti naująjį tarifą, atitinkantį Europos tarifą, arba bet kokį kitą tarptinklinio ryšio tarifą. Iš esamų tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie per šį laiko tarpą tarifo nepasirinko, derėtų išskirti vartotojus, kurie prieš įsigaliojant šiam reglamentui jau pasirinko tam tikrą tarptinklinio ryšio tarifą ar paketą, ir vartotojus, kurie konkrečių tarptinklinio ryšio tarifų nepasirinko. Pastariesiems turėtų būti savaime taikomas tarifas, atitinkantis šį reglamentą. Tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie jau naudojasi tam tikrais jų individualius poreikius atitinkančiais tarptinklinio ryšio tarifais ar paketais, kuriuos jie pasirinko remdamiesi savo individualiais poreikiais, turėtų būti ir toliau taikomi anksčiau jų pasirinkti tarifai ar paketai, jei jiems priminus apie dabar jų naudojamų tarifų sąlygas per nurodytą laiko tarpą jie nepraneša apie savo pasirinkimą. Tokie specialūs tarptinklinio ryšio tarifai galėtų apimti, pvz., fiksuoto dydžio tarptinklinio ryšio kainas, neviešuosius tarifus, tarifus su papildomais fiksuoto dydžio tarptinklinio ryšio mokesčiais, tarifus, kurių minutės kaina mažesnė už maksimalų Europos tarifą arba tarifus su skambučio sudarymo mokesčiais.

(25)

Bendrijos tarptinklinio ryšio mažmeninių paslaugų teikėjai turėtų turėti laiko pritaikyti savo kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente nustatytas ribas.

(26)

Atitinkamai Bendrijos didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams turėtų būti suteiktas laikotarpis, per kurį jie galėtų pritaikyti savo kainas prie šiame reglamente nustatytų ribų.

(27)

Kadangi šiame reglamente nustatyta, kad direktyvos, sudarančios 2002 m. elektroninių ryšių priemonių reguliavimo sistemą, nepažeidžia jokių konkrečių priemonių, kurios buvo priimtos siekiant reglamentuoti Bendrijos tarptinklinio ryšio kainas, taikomas judriosios balso telefonijos skambučiams, ir kadangi iš Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų šiame reglamente gali būti reikalaujama pakeisti savo mažmeninius tarptinklinio ryšio tarifus, kad jie atitiktų šio reglamento reikalavimus, šie pakeitimai neturėtų judriojo ryšio vartotojams sudaryti sąlygų pagal nacionalinius įstatymus, kuriais perkeliama 2002 m. elektroninių ryšių priemonių reguliavimo sistema, atšaukti savo sutarčių.

(28)

Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma teikti vartotojams novatoriškus pasiūlymus, kurie yra palankesni nei šiame reglamente nustatytas didžiausias Europos tarifas, o turėtų būti raginama teikti tarptinklinio ryšio vartotojams novatoriškus pasiūlymus mažesnėmis kainomis. Šiame reglamente nėra reikalaujama, kad būtų iš naujo nustatytos tarptinklinio ryšio kainos, jei jos buvo visiškai panaikintos, taip pat jame nėra reikalaujama, kad esamos tarptinklinio ryšio kainos būtų padidintos iki šiame reglamente nustatytų ribų lygmens.

(29)

Paslaugų savajame tinkle teikėjai gali pasiūlyti tinkamai nustatytą, visas paslaugas apimantį mėnesio mokestį, kuriam nebūtų taikomi jokie apribojimai. Šis vienodas mokestis galėtų apimti Bendrijos tarptinklinio ryšio balso ir (arba) duomenų perdavimo (įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugas (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugas (MMS)) paslaugas visoje Bendrijoje.

(30)

Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento nuostatos būtų naudingos visiems judriosios balso telefonijos vartotojams, mažmeninės kainodaros reikalavimai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, ir nepriklausomai nuo to, ar paslaugų savajame tinkle teikėjas turi savo tinklą, ar yra judriojo virtualiojo tinklo operatorius, ar judriosios balso telefonijos paslaugų perpardavinėtojas.

(31)

Jei Bendrijos judriosios telefonijos paslaugų teikėjai nustato, kad jų klientams sąveikos ir visuotinės susijungimo galimybės teikiamai naudai kelia pavojų jų tarptinklinio ryšio susitarimų su kitų valstybių narių judriojo ryšio tinklų operatoriais baigimas arba baigimo grėsmė, arba jei jie negali teikti savo klientams paslaugų kitoje valstybėje narėje, nes nėra sudarytas susitarimas su bent vienu didmeninių tinklo paslaugų teikėju, jei reikia, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pasinaudoti Prieigos direktyvos 5 straipsnyje nustatytais įgaliojimais ir užtikrinti deramą prieigą ir sujungimą, siekiant užtikrinti visuotines susijungimo galimybes ir paslaugų sąveiką, atsižvelgiant į Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje nurodytus tikslus, ypač į tikslą sukurti visapusiškai veikiančią bendrą elektroninių ryšių rinką.

(32)

Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant reguliuojamus skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams lengvai ir nemokamai gauti informaciją apie jiems taikomas tarptinklinio ryšio kainas skambinant ir priimant balso skambučius atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Be to, vartotojams paprašius paslaugų teikėjai turėtų jiems nemokamai teikti papildomą informaciją apie skambinimo ar balso skambučių priėmimo, SMS ir MMS siuntimo ir gavimo bei kitų duomenų perdavimo paslaugų lankomoje valstybėje narėje kainas už minutę ar už duomenų vienetą, įskaitant PVM.

(33)

Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad, sudarant abonentines sutartis ir kiekvieną kartą, kai keičiamos tarptinklinio ryšio kainos, paslaugų teikėjai teiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, visų pirma apie Europos tarifą ir nustatyto dydžio mokestį už visas paslaugas, jei juos siūlytų. Paslaugų savajame tinkle teikėjai turėtų tinkamomis priemonėmis (pvz., sąskaitomis, internetu, reklaminiais pranešimais per televiziją arba tiesioginiu paštu) teikti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas. Paslaugų savajame tinkle teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie galimybę pasinaudoti reguliuojamais tarifais, ir turėtų išsiųsti šiems vartotojams aiškų ir nešališką pranešimą, kuriame aprašytų su Europos tarifu susijusias sąlygas ir teisę jį pasirinkti bei jo atsisakyti.

(34)

Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus įpareigojimams pagal šį reglamentą prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, jei reikia įskaitant specialias išlaidas, susijusias su skambinimu ir skambučių priėmimu naudojantis tarptinkliniu ryšiu atokiausiuose Bendrijos regionuose, ir reikalingumą užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje, taip pat užtikrinti, kad srauto nukreipimo technologijos nebūtų naudojamos siekiant apriboti pasirinkimą ir pakenkti vartotojams. Jos turėtų užtikrinti, kad suinteresuotoms šalims būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą, ir kas šeši mėnesiai skelbti tokios priežiūros rezultatus. Pateikiama informacija turėtų būti suskirstyta pagal įmones, vartotojus, pasirašiusius apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojus, pasirašiusius išankstinio apmokėjimo sutartis.

(35)

Tos pačios šalies tarptinklinio ryšio atokiausiuose Bendrijos regionuose, kuriuose mobiliosios telefonijos licencijos skiriasi nuo išduodamų likusioje valstybės teritorijoje, kaina galėtų sumažėti tiek pat, kiek ir Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje. Dėl šio reglamento įgyvendinimo vartotojams, kurie naudojasi tos pačios šalies tarptinklinio ryšio paslaugomis, neturėtų būti taikomos nepalankesnės kainos, palyginti su klientais, kurie naudojasi Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugomis. Šiuo tikslu nacionalinės institucijos gali imtis papildomų Bendrijos teisę atitinkančių priemonių.

(36)

Atsižvelgiant į tai, kad, be balso telefonijos, vis labiau įsitvirtina naujos mobiliojo duomenų perdavimo paslaugos, šis reglamentas taip pat turėtų sudaryti sąlygas stebėti tų paslaugų rinkos pokyčius. Taigi Komisija taip pat turėtų stebėti tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS rinką.

(37)

Valstybės narės turėtų numatyti sankcijų sistemą, kuri būtų taikoma pažeidus šį reglamentą.

(38)

Kadangi valstybės narės negali saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti šio Reglamento tikslų – būtent įsteigti bendrą metodą, užtikrinant, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai, keliaudami Bendrijoje, nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas, skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, – ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti priemones. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis reglamentas apima tik tas priemones, kurios yra būtinos tiems tikslams pasiekti.

(39)

Šis bendras metodas turėtų būti nustatomas ribotam laikotarpiui. Atsižvelgiant į persvarstymą, kurį turi atlikti Komisija, šis reglamentas gali būti išplėstas ar iš dalies pakeistas. Komisija turėtų įvertinti šio reglamento veiksmingumą ir jo indėlį įgyvendinant vidaus rinkos reguliavimo sistemą bei užtikrinant sklandžią vidaus rinkos veiklą, taip pat įvertinti šio reglamento poveikį mažesniems Bendrijos mobiliosios telefonijos paslaugų teikėjams ir jų padėčiai Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, skirtas užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, tokiu būdu padedant užtikrinti sklandžią vidaus rinkos veiklą ir tuo pat metu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą, išsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją bei ir toliau skatinant naujoves ir vartotojų pasirinkimą. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjai nustato mažmeniniu lygiu.

2.   Šiame reglamente taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos apie kainas teikimą Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų naudotojams.

3.   Šis reglamentas sudaro specialią priemonę, kaip apibrėžta Pagrindų direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje.

4.   Šiame reglamente nustatytos kainų ribos pateikiamos eurais. Jei kainos, kurias reglamentuoja 3 ir 4 straipsniai, išreiškiamos kitomis valiutomis, pradinės ribos tomis valiutomis pagal tuos straipsnius nustatomos taikant 2007 m. birželio 30 d. galiojančius orientacinius valiutų keitimo kursus, kuriuos Europos centrinis bankas skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Vėlesnio tų ribų sumažinimo, numatyto 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, atveju, sumažinti dydžiai nustatomi taikant orientacinius valiutų keitimo kursus, paskelbus prieš vieną mėnesį nuo patikslintų dydžių taikymo dienos.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente taikomos Prieigos direktyvos 2 straipsnyje, Pagrindų direktyvos 2002/19/EB 2 straipsnyje ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 2002/22/EB 2 straipsnyje nustatytos apibrėžtys.

2.   Be 1 dalyje nurodytų apibrėžčių, naudojamos tokios apibrėžtys:

a)

„Europos tarifas“ – bet koks 4 straipsnyje numatytos didžiausios kainos neviršijantis tarifas, kurį paslaugų savajame tinkle teikėjas gali taikyti už reguliuojamų tarptinklinio ryšio skambučių paslaugų teikimą, laikydamasis to straipsnio;

b)

„paslaugų savajame tinkle teikėjas“ – įmonė, teikianti tarptinklinio ryšio vartotojui antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas per savo nuosavą tinklą arba kaip virtualusis mobiliojo tinklo operatorius ar perpardavinėtojas;

c)

„savasis tinklas“ – valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio telefono tinklas, kuriuo paslaugų savajame tinkle teikėjas naudojasi teikdamas antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

d)

„Bendrijos tarptinklinis ryšys“ – tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinti arba priimti skambučius Bendrijoje, esant kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

e)

„reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas judriosios balso telefonijos skambutis, inicijuojamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje arba tarptinklinio ryšio vartotojo priimamas skambutis, inicijuojamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje ir užbaigiamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle;

f)

„tarptinklinio ryšio vartotojas“ – antžeminių viešųjų judriojo ryšio telefonijos paslaugų teikėjo, per antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiančio paslaugas Bendrijoje, klientas, kurio sutartis ar susitarimas su savo paslaugų savajame tinkle teikėju leidžia naudotis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinant arba priimant skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

g)

„pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio telefono tinklas, per kurį tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius pagal susitarimus su savojo tinklo operatoriumi.

3 straipsnis

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

1.   Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, įskaitant inter alia inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo kainas, neviršija 0,30 EUR už minutę.

2.   Ši vidutinė didmeninė kaina taikoma bet kokiam dviejų operatorių deriniui ir apskaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiui arba trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki tol, kol nustos galioti šis reglamentas. Ši didžiausia vidutinė didmeninė kaina sumažėja iki 0,28 EUR ir 0,26 EUR atitinkamai iki 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir 2009 m. rugpjūčio 30 d.

3.   1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant atitinkamo operatoriaus per atitinkamą laikotarpį gautas visas didmenines tarptinklinio ryšio pajamas iš didmeninio tarptinklinio ryšio minučių, susijusių su to operatoriaus parduotomis didmeninėmis skambučių Bendrijoje naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugomis, sumos. Lankomos šalies tinklo operatoriui yra leidžiama atskirti piko ir ne piko valandų kainas.

4 straipsnis

Mažmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

1.   Paslaugų savajame tinkle teikėjai sudaro galimybę visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams pasinaudoti 2 dalyje numatytu Europos tarifu ir jį aktyviai, aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos tarifas nesiejamas su jokiais abonentiniais arba kitokiais fiksuotais ar pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.

Pateikdami šį pasiūlymą paslaugų savame tinkle teikėjai primena visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie iki 2007 m. birželio 30 d. pasirinko tam tikrą tarptinklinio ryšio tarifą ar paketą, apie tam tarifui ar paketui taikomas sąlygas.

2.   Mažmeninė Europos tarifo kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, gali būti įvairi kiekvieno skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu atveju, tačiau neviršija 0,49 EUR už minutę skambinant ir 0,24 EUR už minutę priimant skambučius. Skambinimo kainos riba sumažėja iki 0,46 EUR ir 0,43 EUR, o priimamų skambučių kainos riba – iki 0,22 EUR ir 0,19 EUR atitinkamai nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir nuo 2009 m. rugpjūčio 30 d.

3.   Visiems tarptinklinio vartotojams pasiūlomas 2 dalyje aprašytas tarifas.

Visiems esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams suteikiama galimybė iki 2007 m. liepos 30 d. sąmoningai pasirinkti Europos tarifą ar bet kokį kitą tarptinklinio ryšio tarifą, ir per dviejų mėnesių laikotarpį leidžiama apie savo pasirinkimą pranešti paslaugų savajame tinkle teikėjams. Prašomas tarifas aktyvuojamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai paslaugų savajame tinkle teikėjas gauna vartotojo prašymą.

Tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie per minėtąjį dviejų mėnesių laikotarpį nepasirinko tarifo, automatiškai taikomas 2 dalyje aprašytas Europos tarifas.

Tačiau tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie iki 2007 m. birželio 30 d. jau sąmoningai pasirinko tam tikrą tarifą ar paketą, skirtingą nuo tarptinklinio ryšio tarifo, kuris jiems būtų suteiktas nesant minėtojo pasirinkimo, ir kurie nepraneša apie pasirinkimą pagal šią dalį, ir toliau taikomas jų anksčiau pasirinktas tarifas ar paketas.

4.   Pasibaigus 3 dalyje aprašytam procesui, kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas gali bet kada paprašyti pasirinkti Europos tarifą arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimas ar atsisakymas turi būti įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną, kai gaunamas prašymas. Paslaugų savajame tinkle teikėjai gali uždelsti tokį pasirinkimą arba atsisakymą nustatytam trumpiausiam ankstesnio tarptinklinio ryšio tarifo galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ne ilgiau nei tris mėnesius.

5 straipsnis

3 ir 6 straipsnių taikymas

1.   3 straipsnis taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 30 d.

2.   6 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos nuo 2007 m. rugsėjo 30 d.

6 straipsnis

Mažmeninių kainų skaidrumas

1.   Kad vartotojas būtų įspėtas apie tai, jog bus taikomi tarptinkliniai mokesčiai skambinant ar priimant skambučius, kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia vartotojams, kai šie atvyksta į valstybės narės (kitos nei savojo tinklo) teritoriją, pagrindinę asmeninę kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas paslaugų savajame tinkle teikėjui praneša, kad to nepageidauja.

Ši pagrindinė asmeninė kainodaros informacija apima didžiausius mokesčius, kuriuos gali mokėti vartotojas pagal savo tarifų sistemą už skambučius lankomojoje šalyje, skambučius iš lankomosios šalies į vartotojo savojo tinklo valstybę narę bei už priimamus skambučius. Tai taip pat apima ir nemokamą telefono numerį, kuriuo galima gauti išsamesnę 2 dalyje nurodytą informaciją.

Vartotojas, kuris buvo įspėjęs, kad jis nepageidauja gauti šios informacijos, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai iš paslaugų savajame tinkle teikėjo pareikalauti vėl teikti šią paslaugą.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai šią pagrindinę asmeninę kainodaros informaciją automatiškai nemokamu balso skambučiu teikia akliesiems ir silpnaregiams vartotojams, jei šie to pageidauja.

2.   Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, vartotojai turi teisę SMS arba judriojo ryšio balso skambučiu prašyti ir nemokamai gauti išsamesnę asmeninę kainodaros informaciją apie balso skambučiams, SMS, MMS ir kitoms duomenų perdavimo paslaugoms taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius. Tokie prašymai pateikiami nemokamu paslaugų savajame tinkle teikėjo šiam tikslui skirtu telefono numeriu.

3.   Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia visiems naudotojams visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas, ypač apie Europos tarifus, sudarant abonentinę sutartį. Jie savo tarptinklinio ryšio vartotojams taip pat nedelsdami pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei kiekvieną kartą jiems praneša apie kainų pasikeitimus.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie galimybę pasinaudoti Europos tarifais. Jie visų pirma visiems tarptinklinio ryšio vartotojams iki 2007 m. liepos 30 d. aiškiai ir objektyviai praneša apie su Europos tarifu susijusias sąlygas. Visiems kitą tarifą pasirinkusiems vartotojams jie atitinkamais laiko tarpais siunčia priminimą apie Europos tarifą.

7 straipsnis

Priežiūra ir vykdymo užtikrinimas

1.   Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

2.   Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento, ypač 3 ir 4 straipsnių, taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.

3.   Nacionalinės reguliavimo institucijos, besirengdamos 11 straipsnyje numatytai peržiūrai, stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, taip pat ir Bendrijos atokiausiuose regionuose, nurodytuose Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje. Nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat seka tarptinklinio ryšio padėtį atsitiktinai įsijungiant ryšiui pasienio regionuose kaimyninėse valstybėse narėse ir stebi, ar srauto nukreipimo technologijos nėra naudojamos vartotojų nenaudai. Jos kas šešis mėnesius praneša Komisijai šios stebėsenos rezultatus, įskaitant atskirą informaciją, teikiamą įmonėms, vartotojams, pasirašiusiems apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojams, pasirašiusiems išankstinio apmokėjimo sutartis.

4.   Nacionalinės reguliavimo institucijos turi įgaliojimus nurodyti įmonėms, kurioms taikomi įpareigojimai pagal šį reglamentą, pateikti visą su šio reglamento įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją. Tos įmonės paprašius pateikia tokią informaciją nedelsdamos ir tokiais terminais bei taip išsamiai, kaip nurodo nacionalinė reguliavimo institucija.

5.   Nacionalinės reguliavimo institucijos gali įsikišti savo iniciatyva, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi. Visų pirma jos prireikus naudojasi Prieigos direktyvos 5 straipsnyje nustatytomis galiomis, siekdamos užtikrinti tinkamą prieigą ir sujungimą, kad garantuotų ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų ir tarptinklinio ryšio paslaugų sąveiką.

6.   Kai nacionalinė reguliavimo institucija nustato, kad buvo pažeisti šiame reglamente nustatyti įpareigojimai, ji turi įgaliojimus reikalauti nedelsiant nutraukti tokį pažeidimą.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Iškilus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas valstybėje narėje teikiančių įmonių ginčui dėl šiame reglamente numatytų pareigų, taikomos Pagrindų direktyvos 20 ir 21 straipsniuose nustatytos ginčų sprendimo procedūros.

2.   Iškilus neišspręstiems ginčams dėl į šį reglamentą įtrauktų klausimų su vartotojais ar galutiniais vartotojais, valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos Universaliųjų paslaugų direktyvos 34 straipsnyje nustatytos neteisminio ginčų sprendimo procedūros.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 2008 m. kovo 30 d., ir nedelsiant jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

10 straipsnis

Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) pakeitimas

Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 1 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Šia direktyva ir specialiosiomis direktyvomis nepažeidžiama jokia speciali priemonė, priimta reguliuojant tarptautinį tarptinklinį ryšį per viešuosius judriojo ryšio telefono tinklus Bendrijoje.“

11 straipsnis

Peržiūros tvarka

1.   Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 30 d. Komisija ypač įvertina, ar buvo pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai. Šioje ataskaitoje Komisija persvarsto tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius ir prireikus pateikia rekomendacijas dėl būtinybės reguliuoti šias paslaugas. Šiuo tikslu Komisija gali panaudoti pagal 7 straipsnio 3 dalį pateiktą informaciją.

2.   Šioje ataskaitoje Komisija įvertina, ar rinkos pokyčių požiūriu ir atsižvelgiant į konkurenciją ir vartotojų apsaugą reikia pratęsti ar pataisyti 13 straipsnyje numatytą šio reglamento galiojimo laiką atsižvelgiant į judriojo ryšio balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų pokyčius nacionaliniu lygmeniu bei į šio reglamento padarinius mažų, nepriklausomų ar naujų operatorių konkurencinei padėčiai. Komisija, nustačiusi, kad yra tokia būtinybė, pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai.

12 straipsnis

Pranešimo reikalavimai

Valstybės narės iki 2007 m. rugpjūčio 30 d. praneša Komisijai nacionalines reguliavimo institucijas, atsakingas už šiame reglamente nustatytų užduočių atlikimą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis nustoja galioti 2010 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. MERKEL


(1)  OL C 324, 2006 12 30, p. 42.

(2)  2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7.

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(6)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(7)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/24/EB (OL L 105, 2006 4 13, p. 54).

(8)  OL L 114, 2003 5 8, p. 45.

(9)  OL C 165, 2002 7 11, p. 6.

(10)  OL C 285 E, 2006 11 22, p. 143.


Top