EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0426

2008/426/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 28.) az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1589. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 159, 18.6.2008, p. 46–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2018; közvetve hatályon kívül helyezte: 32018D0945

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/426/oj

18.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 28.)

az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1589. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/426/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/253/EK bizottsági határozat (2) 2. cikkének megfelelően a szóban forgó határozat mellékletében szereplő esetdefiníciókat a legújabb tudományos ismeretek alapján szükséges mértékben módosítani kell.

(2)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK rendelet (3) 9. cikkével összhangban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a Bizottság felkérésére a tanácsadó fórummal egyetértésben az esetdefiníciókra vonatkozó technikai dokumentumot bocsátott rendelkezésre, segítve a Bizottságot intervenciós stratégiák kifejlesztésében a felügyelet és reagálás terén. A technikai dokumentumot az ECDC honlapján is közzétették. A 2002/253/EK határozat mellékletében szereplő esetdefiníciókat e hozzájárulás alapján aktualizálni kell.

(3)

Az esetdefiníciók célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről szóló, 1999. december 22-i 2000/96/EK bizottsági határozat (4) I. mellékletében szereplő betegségekkel és speciális egészségügyi problémákkal kapcsolatos jelentéstételt elősegítse. A 2002/253/EK határozat azonban nem ír elő jelentéstételi kötelezettséget.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2119/98/EK határozattal létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/253/EK határozat mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 28-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268.,1998.10.3., 1. o. A legutóbb a 2007/875/EK bizottsági határozattal (HL L 344., 2007.12.28., 48. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 44. o.. (A 2003/534/EK határozattal (HL L 184., 2007.7.23., 35. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 28., 2000.2.3., 50. o. A legutóbb a 2007/875/EK határozattal módosított határozat.


MELLÉKLET

AZ ESETEK DEFINÍCIÓJÁHOZ ÉS OSZTÁLYOZÁSÁHOZ ALKALMAZOTT SZAKASZOK MAGYARÁZATA

Klinikai kritériumok

A klinikai kritériumok közé tartoznak a betegség általános és jellemző jelei és tünetei, amelyek egyenként vagy kombinálva alkotják a betegség egyértelmű vagy indikatív klinikai kórképét. A klinikai kritériumok a betegség általános leírását adják, és nem szükségszerűen jelzik a betegség valamennyi olyan jellemzőjét, amely a betegség esetenkénti klinikai diagnózisának felállításához szükséges.

Laboratóriumi kritériumok

A laboratóriumi kritériumokat az eset megerősítéséhez felhasznált laboratóriumi módszerek listája alkotja. Rendszerint a felsorolt vizsgálatok közül egyetlen is elegendő az eset megerősítéséhez. Ha a laboratóriumi megerősítéshez módszerek kombinációja szükséges, ezt külön jelzik. A laboratóriumi vizsgálat céljából gyűjtendő minta típusa kizárólag akkor kerül meghatározásra, ha csak bizonyos mintatípusokat tekintenek jellemzőnek a diagnózis megerősítése céljából. Bizonyos elismert kivételes esetekben szerepelnek a valószínűsíthető esetek laboratóriumi kritériumai is. Ez a lista olyan laboratóriumi módszereket sorol fel, amelyek felhasználhatók az esetdiagnózis alátámasztására, de amelyek nem megerősítő jellegűek.

Epidemiológiai kritériumok és epidemiológiai kapcsolat

Az epidemiológiai kritériumok akkor tekinthetők teljesültnek, ha megállapítható az epidemiológiai kapcsolat.

Az epidemiológiai kapcsolat a lappangási időszak alatt az alábbi hat feltétel legalább egyikeként határozható meg:

Emberről emberre való terjedés: minden olyan személy, aki érintkezett egy laboratóriumilag megerősítetten az adott betegségben szenvedő személlyel oly módon, hogy lehetősége volt arra, hogy megkapja a fertőzést.

Állatról emberre való terjedés: bármely olyan személy, aki olyan állattal érintkezett, amelyben laboratóriumilag kimutatták a fertőzést vagy kolonizációt, oly módon, hogy lehetősége volt arra, hogy megkapja a fertőzést.

Közös forrással való érintkezés: bármely olyan személy, aki ki volt téve a fertőzés ugyanazon közös forrásának vagy hordozójának, mint egy megerősítetten fertőzött személy.

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés: minden olyan személy, aki laboratóriumilag megerősítetten fertőzött élelmiszert vagy fertőzött ivóvizet fogyasztott, vagy olyan személy, aki olyan állatból származó, potenciálisan fertőzött termékeket fogyasztott, amelyben laboratóriumilag kimutatták a fertőzést vagy kolonizációt.

Környezeti expozíció: bármely olyan személy, aki laboratóriumilag megerősítetten fertőzött vízben fürdött vagy érintkezett fertőzött környezeti forrással.

Laboratóriumi expozíció: bármely olyan laboratóriumban dolgozó személy, ahol lehetőség van az expozícióra.

Valamely személy akkor tekinthető megerősített esettel epidemiológiai kapcsolatban állónak, ha a fertőzés láncának legalább egy esetét laboratóriumilag megerősítik. Faeco-orális vagy levegő útján terjedő fertőzés kitörése esetén a fertőzési láncot nem szükséges megállapítani ahhoz, hogy az esetet epidemiológiai kapcsolatban állónak tekintsék.

A fertőzés az alábbi módokon terjedhet:

Levegőben való terjedés, köhögés, köpködés, éneklés vagy beszéd során a fertőzöttből származó folyadékcseppek a nyálkahártyára történő kibocsátásával, illetve akkor, amikor a levegőbe jutó mikrobás folyadékcseppeket egy másik személy belélegzi.

Érintkezés, közvetlen érintkezés (faecal-orális, légzéssel kibocsátott folyadékcseppek, bőr- vagy szexuális érintkezés) a fertőzött személlyel vagy fertőzött állattal (harapás, érintés), vagy közvetett érintkezés fertőzött anyagokkal vagy tárgyakkal (fertőzéshordozó anyagok, fertőzött testnedvek, vér).

Vertikális, anyáról gyermekre, gyakran méhen belül, vagy testnedvek véletlenszerű cseréje által, rendszerint a perinatális időszakban.

Kórokozó-átvivő általi fertőzés, közvetett fertőzés fertőzött szúnyogokon, atkákon, legyeken és más rovarokon keresztül, amelyek csípésükkel adják át a fertőzés az emberi szervezetnek.

Élelmiszer vagy víz, potenciálisan fertőzött élelmiszer vagy ivóvíz fogyasztása.

Esetek osztályozása

Az esetek a következőképpen osztályozhatók: gyanús, valószínűsíthető, megerősített. Az epidemiológiai kapcsolat felmérésének elősegítésére a kiegészítő információk között szerepelnek a betegségek lappangási idejére vonatkozó adatok.

Gyanús eset

Olyan eset, amely jelentési célokra gyanús esetként osztályozható. Rendszerint olyan eset, amelynél az esetdefinícióban ismertetett klinikai kritériumok szerepelnek, de a szóban forgó betegséget nem bizonyították epidemiológiailag vagy laboratóriumilag. A gyanús eset meghatározására nagy szenzitivitás és alacsony specificitás jellemző. Lehetővé teszi a legtöbb eset kimutatását, de e kategóriába belekerül néhány téves (hamis pozitív) diagnózis is.

Valószínűsíthető eset

Olyan eset, amely jelentési célokra valószínűsíthető esetként osztályozható. Rendszerint olyan eset, amelynél jelen vannak az esetdefinícióban ismertetett klinikai kritériumok és az epidemiológiai kapcsolat. A valószínűsíthető eseteknél csak bizonyos betegségekre írnak elő laboratóriumi vizsgálatokat.

Megerősített eset

Olyan eset, amely jelentési célokra megerősített esetként osztályozható. A megerősített eseteket laboratóriumilag megerősítették, és az esetdefinícióban ismertetett klinikai kritériumoknak megfelelhetnek vagy nem felelhetnek meg. A megerősített eset definíciójára erős specificitás és kisebb szenzitivitás jellemző; ezért a felismert esetek legtöbbje valódi eset, habár néhány esetet nem tudnak kimutatni.

Egyes betegségek klinikai kritériumai nem utalnak arra a tényre, hogy számos akut eset tünetmentes (pl. hepatitis A, B és C, campylobacter, szalmonellózis), habár ezek az esetek közegészségügyi szempontból és nemzeti szinten lényegesek lehetnek.

A megerősített esetek az alábbiakban felsorolt három alkategória egyikébe tartoznak. Ezeket az alkategóriákat az adatok elemzésekor, az esetről való tájékoztatás során összegyűjtött változókat felhasználva hozzák létre.

Laboratóriumilag megerősített eset klinikai kritériumokkal

Az eset megfelel az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumainak és az esetdefinícióban szereplő klinikai kritériumoknak.

Laboratóriumilag megerősített eset ismeretlen klinikai kritériumokkal

Az eset megfelel az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumainak, de nem áll rendelkezésre információ a klinikai kritériumokról (pl. csak laboratóriumi jelentés).

Laboratóriumilag megerősített eset klinikai kritériumok nélkül

Az eset megfelel az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumainak, viszont az esetdefinícióban szereplő klinikai kritériumoknak nem, vagy az eset tünetmentes.

SZERZETT IMMUNHIÁNYOS TÜNETEGYÜTTES (AIDS) ÉS HUMÁN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS- (HIV-) FERTŐZÉS

Klinikai kritériumok (AIDS)

Ide tartozik minden olyan személy, akinél az európai AIDS esetdefiníciójában szereplő klinikai tünetek valamelyike jelentkezik:

Felnőttek és 13 évesnél idősebb serdülőkorúak (1)

13 év alatti gyermekek (2)

Laboratóriumi kritériumok (HIV)

Felnőttek, serdülőkorúak és 18 hónapos vagy annál idősebb gyermekek

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A HIV-antitest kimutatására irányuló szűrővizsgálat vagy kombinált szűrővizsgálat (HIV- antitest és HIV p24 antigén) pozitív eredménye egy specifikusabb antitestvizsgálattal (pl. Western blot) megerősítve.

2 EIA antitest-vizsgálat pozitív eredménye egy további EIA-vizsgálat pozitív eredményével megerősítve

Két külön mintán kapott pozitív eredmény az alábbi három tényező legalább egyike tekintetében:

A HIV-nukleinsav (HIV-RNS vagy HIV-DNS) kimutatása

A HIV kimutatása HIV p24 antigénvizsgálattal, beleértve a neutralizációs vizsgálatot is

a HIV izolálása

18 hónaposnál fiatalabb gyermekek

Két külön mintán (a köldökzsinórvér kivételével) kapott pozitív eredmény az alábbi három tényező legalább egyike tekintetében:

a HIV izolálása

A HIV-nukleinsav (HIV-RNS vagy HIV-DNS) kimutatása

a HIV kimutatása HIV p24 antigénvizsgálattal, az egy hónapos vagy annál idősebb gyermekek esetében beleértve a neutralizációs vizsgálatot is.

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

HIV-fertőzés

Minden olyan személy, akire teljesülnek a HIV-fertőzés laboratóriumi kritériumai

AIDS

Minden olyan személy, akire teljesülnek az AIDS klinikai kritériumai és a HIV-fertőzés laboratóriumi kritériumai

LÉPFENE (ANTHRAX)

(Bacillus anthracis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Bőranthrax

Az alábbi két tünet legalább egyike:

Papuláris vagy vesiculáris seb

Ödémával övezett, bemélyedő pokolvar (eschar)

Bélanthrax

Láz vagy lázas állapot

ÉS az alábbi két tünet legalább egyike:

Heves hasi fájdalom

Hasmenés

Tüdőanthrax

Láz vagy lázas állapot

ÉS az alábbi két tünet legalább egyike:

Akut légzési nehézség

A mediastinum kiszélesedésének radiológiai bizonyítéka

Agyhártya/agyvelőanthrax (meningeális/meningoenkefalitisz-anthrax)

Láz

ÉS az alábbi három tünet legalább egyike:

Görcsroham

Eszméletvesztés

Meningeális tünetek

Anthrax septicaemia (vérmérgezés)

Laboratóriumi kritériumok

A Bacillus anthracis izolálása klinikai mintából.

A Bacillus anthracis nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Klinikai tünetek hiányában az orrból tamponnal vett minta pozitív eredménye nem alkalmas az eset diagnózisának felállítására

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Állatról emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

A/H5 VAGY A/H5N1 TÍPUSÚ MADÁRINFLUENZA EMBERI SZERVEZETBEN

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Láz ÉS akut légzőszervi fertőzés jelei és tünetei

Elhalálozás megmagyarázatlan akut légzőszervi megbetegedés következtében

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Az A/H5N1 influenzavírus izolálása klinikai mintából

Az A/H5 nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Az A/H5 influenzával szembeni specifikus antitest-reakció (négyszeres vagy magasabb emelkedés vagy egyetlen magas titer)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

Emberről emberre terjedő fertőzés a valószínűsíthető vagy megerősített esettel való szoros érintkezés útján (egy méteren belül)

Laboratóriumi expozíció: ahol lehetőség van az A/H5N1 influenzavírussal való érintkezésre

Szoros érintkezés (egy méteren belül) megerősítetten A/H5N1 vírussal fertőzött állattal baromfi vagy vadmadarak kivételével (pl. macska, disznó)

Olyan területen való tartózkodás vagy olyan terület meglátogatása, ahol az A/H5N1 típusú influenza jelenlétét gyanítják vagy megerősítették (3), ÉS az alábbi két feltétel közül legalább egy teljesülése:

Szoros érintkezés (egy méteren belül) az érintett területen beteg vagy elhullott baromfival vagy vadmadarakkal (4)

Az érintett területen található olyan otthonban vagy gazdaságban való tartózkodás, ahonnan beteg vagy elhullott baromfikról tettek jelentést az előző hónapban

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és epidemiológiai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél az A/H5 vagy A/H5N1 influenzavírus vizsgálata pozitív eredményű; a vizsgálatot olyan laboratórium végzi, amely nem az emberi influenzával foglalkozó referencialaboratóriumok közösségi hálózatába tartozó laboratórium

C.   Nemzeti szinten megerősített eset

Minden olyan személy, akinél az A/H5 vagy A/H5N1 influenzavírus vizsgálata pozitív eredményű; a vizsgálatot az emberi influenzával foglalkozó referencialaboratóriumok közösségi hálózatába tartozó nemzeti referencialaboratórium végzi

D.   WHO által megerősített eset

Minden olyan személy, akinek vizsgálati eredményét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a H5-tel foglalkozó együttműködési központja erősíti meg

BOTULIZMUS

(Clostridium botulinum)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Élelmiszer eredetű és seb okozta botulizmus

Az alábbi két tünet legalább egyike:

Bilaterális koponyaideg-zavar (pl. kettős látás, homályos látás, nyelési zavar, bulbáris gyengeség)

Perifériás szimmetrikus paralízis

Gyermekkori botulizmus

Minden olyan gyermek, akinél jelentkezik az alábbi hat tünet legalább egyike.

Székrekedés

Lehangoltság

Szegényes táplálkozás

Szemhéjcsüngés

Nyelési zavar

Általános izomgyengeség

A csecsemőknél (12 hónapnál fiatalabb gyermek) általában előforduló botulizmus-típus megtámadhatja a 12 hónaposnál idősebb gyermekeket és ritkán felnőtteket is megváltozott felépítésű gyomor-bélcsatorna és mikroflóra esetében.

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

A C. botulinum izolálása csecsemőkori botulizmus (széklet) vagy seb okozta botulizmus (sérülés) esetében (a C. botulinum izolálása felnőtt székletéből nem releváns az élelmiszer eredetű botulizmis diagnózisához)

A botulinum toxin kimutatása klinikai mintában

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Érintkezés közös forrással (pl. élelmiszer, tű vagy más eszköz megosztása)

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

BRUCELLÓZIS

(Brucella spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

ÉS az alábbi hét tünet közül legalább egy:

Izzadás (heves, kellemetlen szagú, különösen éjszaka jelentkező)

Hidegrázás

Ízületi fájdalom

Gyengeség

Depresszió

Fejfájás

Anorexia

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

A Brucella spp. izolálása klinikai mintából

Brucellózissal szembeni specifikus antitest-reakció (standard agglutinációs teszt, komplementkötési próba, ELISA)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Fertőzött állatból származó termékkel (tej vagy tejtermékek) való érintkezés

Állatról emberre terjedő fertőzés (fertőzött széklet vagy szervek, pl. hüvelyváladék, placenta)

Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

CAMPYLOBACTER FERTŐZÉS

(Campylobacter spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három tünet legalább egyike:

Hasmenés

Hasi fájdalom

Láz

Laboratóriumi kritériumok

A Campylobacter spp. izolálása székletből vagy vérből

Lehetőség szerint el kell végezni a Campylobacter spp. elkülönítését

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Állatról emberre való terjedés

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

CHLAMYDIA FERTŐZÉSEK

(Chlamydia trachomatis)

BELEÉRTVE A LYMPHOGRANULOMA VENEREUM-OT (LGV)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Nem LGV Chlamydia fertőzés

Az alábbi hat tünet legalább egyike:

Húgycsőgyulladás

Mellékhere-gyulladás

Akut petevezeték-gyulladás

Akut méhbelhártya-gyulladás

Méhnyakgyulladás

Végbélgyulladás

Újszülötteknél az alábbi két tünet legalább egyike:

Kötőhártya-gyulladás

Tüdőgyulladás

LGV

Az alábbi öt tünet legalább egyike:

Húgycsőgyulladás

Genitális fekély

Lágyék nyirokcsomóduzzanata

Méhnyakgyulladás

Végbélgyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Nem LGV Chlamydia fertőzés

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A Chlamydia trachomatis izolálása anogenitális területről vagy kötőhártyából vett mintából

A Chlamydia trachomatis kimutatása DFA-vizsgálattal (direkt fluoreszcens antitestvizsgálat) klinikai mintában

A Chlamydia trachomatis nukleinsav kimutatása klinikai mintában

LGV

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

A Chlamydia trachomatis izolálása anogenitális területről vagy kötőhártyából vett mintából

A Chlamydia trachomatis nukleinsav kimutatása klinikai mintában

ÉS

az L1, L2 vagy L3 szerotípus (genotípus) azonosítása

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés vagy vertikális fertőzés)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

KOLERA

(Vibrio cholerae)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Hasmenés

Hányás

Laboratóriumi kritériumok

A Vibrio cholerae izolálása klinikai mintából

ÉS

az O1 vagy O139 antigén kimutatása az izolátumban

ÉS

A cholera-enterotoxin vagy a cholera-enterotoxin gén kimutatása az izolátumban

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Közös forrással való érintkezés

Emberről emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

A CREUTZFELDT-JAKOB BETEGSÉG VARIÁNSA (vCJD)

Előfeltételek

Minden olyan személy, aki legalább hat hónapja progresszív neurophszichiátriai rendellenességben szenved

A rutinvizsgálatok nem utalnak más diagnózisra

Nincs kórtörténeti előzmény hipofízishormonokkal vagy emberi agyvelőszövettel való érintkezésről

Nincs bizonyíték a fertőző szivacsos agyvelőbántalom genetikai formájára

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet közül legalább négy:

Korai pszichiátriai tünetek (5)

Tartós fájdalmas szenzoros tünetek (6)

A végtagok mozgási zavara (ataxia)

Myoclonus, vitustánc (chorea) vagy az izomtónus rendellenessége

Elbutulás (dementia)

Diagnosztikai kritériumok

Az esetmegerősítés diagnosztikai kritériumai:

Neuropatológiai megerősítés: szivacsszerű elváltozás és extenzív prionfehérje-felhalmozódás feltűnő lerakódásokkal a cerebrumban és a cerebellumban

A valószínűsíthető vagy gyanús esetek diagnosztikai kritériumai:

Az EEG a betegség korai stádiumában nem mutatja ki a sporadikus CJD (7) tipikus megjelenését (8)

Az agy MRI vizsgálata a köztiagy/thalamus magjában (pulvinar) mindkét oldalon erős jelet mutat

Pozitív eredményű tonsilla biopszia (9)

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre való fertőzéssel (pl. vérátömlesztés)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

teljesülnek a klinikai kritériumok

ÉS

negatív EEG sporadikus CJD-re (8)

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

teljesülnek a klinikai kritériumok

ÉS

negatív EEG sporadikus CJD-re (8)

ÉS

az agy pozitív eredményű MRI vizsgálata

VAGY

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

pozitív eredményű tonsilla biopszia

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az előfeltételek

ÉS

az esetmegerősítéshez szükséges diagnosztikai kritériumok teljesülnek

CRYPTOSPORIDIOSIS

(Cryptosporidium spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Hasmenés

Hasi fájdalom

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

Cryptosporidium peték kimutatása a székletben

A Cryptosporidium kimutatása a bélnedvben vagy a vékonybélből vett szövettani mintában

Cryptosporidium nukleinsav kimutatása a székletben

Cryptosporidium antigén kimutatása a székletben

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

TOROKGYÍK (DIFTÉRIA)

(Corynebacterium diphtheriae és Corynebacterium ulcerans)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Légzőszervi diftéria:

Lázzal járó felső légúti megbetegedés ÉS az alábbi két tünet legalább egyike:

Álhártyás torokgyulladás (krupp)

VAGY

Álhártyásodás az alábbi három terület legalább egyikén:

Mandula

Garat

Orr

Nazális diftéria:

Egyik vagy mindkét orrlyukból származó orrváladék kezdetben tiszta, majd véres

Bőrdiftéria:

Bőrelváltozások

Diftéria más területeken:

Kötőhártya vagy nyálkahártya elváltozása

Laboratóriumi kritériumok

Toxintermelő C. diphtheriae vagy C. ulcerans izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a légzőszervi diftéria klinikai kritériumai

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a diftéria klinikai kritériumai és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

ECHINOCOCCOSIS

(Echinococcus spp.)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Diagnosztikai kritériumok

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

Az Echinococcus multilocularis vagy granulosusszal összevethető hisztopatológia vagy parazitológia (pl. a protoscolex közvetlen képi megjelenítése cisztafolyadékban)

Echinoccocus granulosus ciszták patognomikus makroszkopikus morfológiájának kimutatása sebészeti mintákban

Képalkotó eljárásokkal (pl. CT, szonográfia, MRI) kimutatott ÉS szerológiai vizsgálattal igazolt tipikus szervi elváltozások

Echinococcus spp.-val szembeni specifikus szérum antitestek nagy szenzitivitású szerológiai vizsgálattal kimutatva, ÉS nagy specificitású szerológiai vizsgálattal megerősítve

Az Echinococcus multilocularis vagy granulosus nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a diganosztikai kritériumok

ESCHERICHIA COLI FERTŐZÉST ELŐIDÉZŐ SHIGA/VERO TOXIN (STEC/VTEC)

Klinikai kritériumok

STEC/VTEC hasmenés

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Hasmenés

hasi fájdalom

HUS (aemolitikus uraemiás szindróma)

Bármely személy, akinél akut veseelégtelenség áll fenn és jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Microangiopathiás haemolitikus anaemia

Thrombocytopenia

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Shigatoxint/verotoxint (STEC/VTEC) termelő E. coli izolálása

Stx1 vagy stx2 gén(ek) nukleinsavának kimutatása

Szabad shigatoxinok kimutatása.

Kizárólag a HUS esetében a következő használható fel az STEC/VTEC megerősítésére szolgáló laboratóriumi kritériumként:

E. coli szerocsoportok specifikus antitest-reakciója

Lehetőség szerint el kell végezni az izolálást és a további, szerotípus, fágtípus, eae gének és az stx1/stx2 altípusai szerinti meghatározást

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   STEC-vel összefüggő HUS gyanús esete

Minden olyan személy, akire teljesülnek a HUS klinikai kritériumai

B.   STEC/VTEC valószínűsíthető esete

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, fennáll az epidemiológiai kapcsolat, vagy laboratóriumilag megerősített eset klinikai kritériumok nélkül

C.   STEC/VTEC megerősített esete

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

GIARDIASIS

(Giardia lamblia)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike:

Hasmenés

Hasi fájdalom

Felfúvódás

Felszívódási zavar jelei (pl. zsírszéklet, súlyvesztés)

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Giardia lamblia ciszták vagy trophozoiták kimutatása a székletben, a nyombélnedvben vagy a vékonybélből vett biopszia szövetmintájában.

Giardia lamblia antigén kimutatása a székletben.

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

GONORRHOEA

(Neisseria gonorrhoeae)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi nyolc tünet legalább egyike:

Húgycsőgyulladás

Akut petevezeték-gyulladás

Krónikus nőgyógyászati gyulladások

Méhnyakgyulladás

Mellékhere-gyulladás

Végbélgyulladás

Torokgyulladás

Ízületi gyulladás

VAGY

Minden olyan újszülött, akinek kötőhártya-gyulladása van

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A Neisseria gonorrhoeae baktérium izolálása klinikai mintából

A Neisseria gonorrhoeae nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Neisseria gonorrhoeae kimutatása klinikai mintán végzett nem amplifikációs nukleinsav-vizsgálattal

Sejten belüli gram-negatív diplococcusok mikroszkópos kimutatása férfitől származó, húgycsőből vett mintán

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés vagy vertikális fertőzés)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

INVAZÍV HAEMOPHILUS MENINGITIS BETEGSÉG

(Haemophilus influenzae)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az esetdefiníció laboratóriumi kritériumai

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Haemophilus influenzae izolálása normálisan steril közegből

A Haemophilus influenzae nukleinsav kimutatása normálisan steril közegből

Lehetőség szerint el kell végezni az izolátumok tipizálását

Epidemiológiai kapcsolat

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

HEPATITIS A

(hepatitis A-vírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél enyhe általános tünetek jelentkeznek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás)

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

Láz

Sárgaság

A szérumban magas az aminotranszferáz enzim szintje

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Hepatitis A nukleinsav kimutatása vérsavóban és székletben

Hepatitis A-vírussal szembeni specifikus antitest-reakció

Hepatitis A-vírus antigén kimutatása székletben

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

HEPATITIS B, AKUT

(hepatitis B-vírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az általános tünetek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás)

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

Láz

Sárgaság

Emelkedett szérum aminotranszferáz-szint

Laboratóriumi kritériumok

A Hepatits B-vírus core IgM osztályba tartozó antigénnel szembeni specifikus antitest-reakció

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (pl. szexuális érintkezés, vertikális fertőzés vagy vérátömlesztés)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

HEPATITIS C

(hepatitis C-vírus)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Hepatitis C-vírus nukleinsavának kimutatása a vérsavóban

Egy különböző antitestvizsgálattal megerősített, a hepatitis C-vírussal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

INFLUENZA

(influenzavírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Influenzaszerű megbetegedés (ILI)

A tünetek hirtelen megjelenése

ÉS

Az alábbi négy szisztematikus tünet legalább egyike:

Láz vagy lázas állapot

Rossz közérzet

Fejfájás

Izomfájdalom

ÉS

Az alábbi három légzőszervi tünet legalább egyike:

Köhögés

Torokfájás

Légszomj

Akut légzőszervi fertőzés (ARI)

A tünetek hirtelen megjelenése

ÉS

Az alábbi négy légzőszervi tünet legalább egyike:

Köhögés

Torokfájás

Légszomj

Nátha

ÉS

Orvosi szakvélemény, mely szerint a betegséget fertőzés okozta

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

Az influenzavírus izolálása klinikai mintából

Az influenzavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Az influenzavírus antigén kimutatása DFA-vizsgálattal (direkt fluoreszcens antitestvizsgálat) klinikai mintán

Influenzával szembeni specifikus antitest-reakció

Lehetőség szerint el kell végezni az influenzaizolátumok altipizálását

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok (ILI vagy ARI)

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok (ILI vagy ARI) és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai (ILI vagy ARI) és laboratóriumi kritériumok

LEGIONÁRIUS BETEGSÉG

(Legionella spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél tüdőgyulladás jelentkezik

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három tünet legalább egyike:

A Legionella spp. izolálása légúti váladékból vagy normálisan steril közegből

A Legionella pneumophila antigén kimutatása vizeletben

A Legionella pneumophila 1-es szerocsoporttal szembeni specifikus antitest-reakció

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A Legionella pneumophila antigén kimutatása légzőszervi váladékból vagy tüdőszövetből pl. direkt fluoreszcens antitestvizsgálattal (DFA), monoklonális reagensek használatával

A Legionella spp. nukleinsav kimutatása klinikai mintában

A nem 1-es szerocsoportba tartozó Legionella pneumophilával vagy más Legionella spp.-vel szembeni specifikus antitest-reakció

Az 1-es szerocsoportba tartozó L. pneumophila, más szerocsoportok vagy más Legionella fajok: egyetlen magas titer érték specifikus szérum antitestben

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Környezeti expozíció

Ugyanazon közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok ÉS legalább egy laboratóriumi vizsgálat valószínűsíthető esetre utalva pozitív eredményű VAGY fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai

LEPTOSPIROSIS

(Leptospira interrogans)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünet:

Láz

VAGY

Az alábbi tizenegy tünet legalább egyike:

Hidegrázás

Fejfájás

Izomfájdalom

Kötőhártya-bevérzés

Bőrvérzés és nyálkahártya-vérzés

Kiütések

Sárgaság

Szívizomgyulladás

Agyhártyagyulladás

Veseelégtelenség

Légzőszervi tünetek, pl. vérköpés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A Leptospira interrogans izolálása klinikai mintából

A Leptospira interrogans nukleinsav kimutatása klinikai mintában

A Leptospira interrogans kimutatása klinikai mintában immunfluoreszcens módszerrel

Leptospira interrogans-szal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Állatról emberre való terjedés

Környezeti expozíció

Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

LISTERIOSIS

(Listeria monocytogenes)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három kritérium legalább egyike:

Újszülött listeriózisa a következő formában:

Halvaszületés

VAGY

Az első hónap során az alábbi öt tünet közül legalább egy megléte:

Granulomatosis infantiseptica

Agyhártyagyulladás vagy meningoencephalitis

Vérmérgezés

Nehézlégzés

Elváltozások a bőrön, a nyálkahártyán vagy a kötőhártyán

Terhesség alatti listeriosis az alábbi három tünet legalább egyikének megléte alapján:

Vetélés, halva születés, koraszülés

Láz

Influenzaszerű tünetek

A listeriosis egyéb formái az alábbi négy tünet legalább egyikének megléte alapján:

Láz

Agyhártyagyulladás vagy meningoencephalitis

Vérmérgezés

Lokalizált fertőzések, például ízületi gyulladás, szívbelhártya-gyulladás, tályogok

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Listeria monocytogenes izolálása normálisan steril közegből

Listeria monocytogenes izolálása normálisan nem steril közegből magzatnál, halvaszületett csecsemőnél, újszülöttnnél vagy a szülést követő 24 órán belül az anyánál

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Közös forrással való érintkezés

Emberről emberre való terjedés (vertikális terjedés)

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

További információk

Lappangási időszak: 3-70 nap, rendszerint 21 nap

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

VAGY

Minden olyan anya, akinek magzatánál, halva született csecsemőjénél vagy újszülöttjénél a listeriosis-fertőzést laboratóriumilag megerősítették.

MALÁRIA

(Plasmodium spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz lép fel VAGY kórtörténetében szerepel láz

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Malária paraziták kimutatása vérkenetben fénymikroszkóppal

Plasmodium nukleinsav kimutatása a székletben

Plasmodium antigén kimutatása

Lehetőség szerint el kell végezni a Plasmodium spp. elkülönítését

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

KANYARÓ

(Kanyaróvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

ÉS

Makulopapuláris bőrkiütések

ÉS az alábbi három tünet legalább egyike:

Köhögés

Nátha

Kötőhártya-gyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A kanyaróvírus izolálása klinikai mintából

A kanyaróvírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Kanyaróvírussal szembeni specifikus antitest-reakció, amely a vérsavóban vagy nyálban az akut fertőzést jellemzi

A kanyaróvírus antigén kimutatása DFA-val klinikai mintában, kanyaróspecifikus monoklonális antitesteket felhasználva

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni. Amennyiben az oltás a közelmúltban történt, a vad vírusra vonatkozóan kell vizsgálatot végezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

INVAZÍV MENINGOCOCCUS

(Neisseria meningitidis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet legalább egyike:

Láz

Meningeális tünetek

Bőrvérzéses kiütés

Szeptikus sokk

Szeptikus arthritis

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A Neisseria meningitidis izolálása normálisan steril közegből, beleértve a mikrosérüléseket (purpura) is

A Neisseria meningitidis nukleinsav kimutatása normálisan steril közegből, beleértve a mikrosérüléseket (purpura) is

A Neisseria meningitidis antigén kimutatása gerincvelő-folyadékban

Gram negatív festett diplococcus kimutatása gerincvelő-folyadékban

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

MUMPSZ

(Mumpszvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünet:

Láz

ÉS

Az alábbi három tünet közül legalább kettő:

Fültőmirigy vagy más nyálmirigy hirtelen megjelenő duzzanata

Heregyulladás

Agyhártyagyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A mumpszvírus izolálása klinikai mintából

Mumpszvírus nukleinsav kimutatása

Mumpszvírussal szembeni specifikus antitest-reakció, amely jellemző a vérsavóban vagy nyálban az akut fertőzésre

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan, a közelmúltban be nem oltott személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

A közelmúltban történt oltás esetén: Minden olyan személy, akinél a mumpsz vad vírustörzsét mutatták ki

SZAMÁRKÖHÖGÉS (PERTUSSIS)

(Bordetella pertussis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél már legalább két hete fennáll a köhögés

ÉS

az alábbi három tünet legalább egyike:

Köhögési rohamok

Húzó belégzés (inspirációs stridor)

Köhögést követő hányás

VAGY

Minden olyan személy, akinél az orvos szamárköhögést diagnosztizált

VAGY

Apnoés epizódok csecsemőknél

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A Bordetella pertussis izolálása klinikai mintából

A Bordella pertussis nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Bordetella pertussis-szal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

PESTIS

(Yersinia pestis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Bubópestis:

Láz

ÉS

Fájdalmas nyirokcsomó-gyulladás hirtelen megjelenése

Szeptikus pestis:

Láz

Tüdőpestis:

Láz

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

Köhögés

Mellkasi fájdalom

Vérköpés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A Yersinia pestis izolálása klinikai mintából

A Yersinia pestis nukleinsav kimutatása klinikai mintában (F1 antigén)

Yersinia pestis F1-antigénnel szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Állatról emberre való terjedés

Laboratóriumi expozíció (ahol lehetséges a pestissel történő expozíció)

Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

INVAZÍV PNEUMOCOCCUS BETEGSÉGEK

(Streptococcus pneumoniae)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A Streptococcus pneumoniae izolálása normálisan steril közegből

A Streptococcus pneumoniae nukleinsav kimutatása normálisan steril közegben

A Streptococcus pneumoniae antigénjének kimutatása normálisan steril közegben

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

GYERMEKBÉNULÁS

(Poliovírus)

Klinikai kritériumok

Minden, 15 évnél fiatalabb személy, akinél heveny, petyhüdt bénulás jelentkezik

VAGY

Minden olyan személy, akinél orvosi diagnózis alapján a gyermekbénulás gyanúja merül fel

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Poliovírus izolálása és intratipikus megkülönböztetés – vad poliovírus

Vakcinából származó poliovírus (a vakcinából származó poliovírus esetében legalább 85 %-os egyezés a VP1 szakasz nukleotida-szakaszának vakcinavírusával)

Sabin-féle poliovírus: WHO által engedélyezett, gyermekbénulással foglalkozó laboratórium által végzett intratípusos megkülönböztetés (a vakcinából származó poliovírus esetében 1–15 % különbségű szekvenciakülönbség ugyanazon szerotípus vakcinavírusával összehasonlítva)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Tartózkodás olyan területen, ahol a gyermekbénulás jelen van vagy ahol a poliovírus gyanítottan vagy bizonyítottan jelen van

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

Q-LÁZ

(Coxiella burnetii)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három tünet legalább egyike:

Láz

Tüdőgyulladás

Hepatitis

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Coxiella burnetii izolálása a klinikai mintából

A Coxiella burneti nukleinsav kimutatása klinikai mintában

A Coxiella burnetii-vel szembeni specifikus antitest-reakció (IgG vagy IgM 2. szakasza)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

VESZETTSÉG

(Veszettségvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél akut agyvelőgyulladás (encephalomyelitis) lép fel

ÉS

Az alábbi hét tünet közül legalább kettő:

Állat okozta harapás helyén szenzoros változások

Parézis vagy paralízis

Garatizmok görcsei

Hydrophobia

Delírium

Görcsroham

Szorongás

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A Lyssa-vírus izolálása klinikai mintából

A Lyssa-vírus nukleinsavának kimutatása klinikai mintában (pl. nyál vagy agyszövet)

Vírus antigének kimutatása DFA-val klinikai mintában

Lyssa-vírussal szembeni specifikus antitest-reakció vírusneutralizációs próbával vérsavóban vagy gerincvelői folyadékban

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási vagy immunizációs státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Állatról emberre való terjedés (olyan állat, amelynél a betegség gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll)

Közös forrással való érintkezés (ugyanaz az állat)

Emberről emberre való terjedés (pl. szervátültetés)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

RÓZSAHIMLŐ (RUBEOLA)

(Rubeolavírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akin makulopapuláris bőrkiütések jelennek meg

ÉS

Az alábbi öt tünet legalább egyike:

Tarkótáji nyirokcsomó-duzzanat

Nyakszirt alatti nyirokcsomó-duzzanat

Poszt-auriculáris nyirokcsomó-duzzanat

Ízületi fájdalom

Ízületi gyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A rubeolavírus izolálása klinikai mintából

A rubeolavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában

A rubeolavírussal szembeni specifikus antitest-reakció vérsavóban vagy nyálban

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai

Rubeolavírussal szembeni specifikus antitest-reakció (10)

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok és az alábbi két kritérium legalább egyike:

Epidemiológiai kapcsolat

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai

C.   Megerősített eset

Minden olyan, a közelmúltban be nem oltott személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Ha a személyt a közelmúltban beoltották, olyan személy, akinél kimutatták a rubeola vad vírustörzsét

VELESZÜLETETT RUBEOLA

(a veleszületett rubeola-szindrómával együtt)

Klinikai kritériumok

Veleszületett (kongenitális) rubeolafertőzés

Klinikai kritérium nem határozható meg veleszületett (kongenitális) rubeolafertőzésnél

Veleszületett (kongenitális) rubeola szindróma

Minden egy évnél fiatalabb csecsemő vagy minden halvaszületett csecsemő, akire teljesülnek az alábbiak:

az (A) kategória feltételei közül legalább kettő

VAGY

Egy feltétel az (A) és egy a (B) kategóriában

(A)

Szürkehályog

Kongenitális zöldhályog

Kongenitális szívbetegség

Halláskárosodás

Pigmentretinopátia

(B)

Purpura

Lépmegnagyobbodás

Kisfejűség (mikrokefália)

Fejlődési visszamaradottság

Meningo-encephalitis

A csont radiolucens elváltozása

Sárgaság, amely a születést követő 24 órán belül jelentkezik

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

A rubeolavírus izolálása klinikai mintából

A rubeolavírus nukleinsavának kimutatása

Rubeolavírussal szembeni specifikus antitest-reakció (IgM)

a rubeola IgG antitest perzisztálása 6-12 hónapos kor között (legalább két minta ugyanakkora rubeolára specifikus IgG-koncentrációval)

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Minden olyan újszülött vagy halvaszületett csecsemő, akinek anyjánál laboratóriumilag megerősítve emberről emberre való vertikális fertőzéssel átadott rubeolafertőzést diagnosztizáltak

A veleszületett rubeola osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan halvaszületett vagy újszülött csecsemő, akit nem vizsgáltak VAGY akinél a vizsgálat negatív eredménnyel zárult és az alábbi két feltétel legalább egyike teljesül:

epidemiológiai kapcsolat ÉS a kongenitális rubeolával kapcsolatos klinikai kritériumok közül legalább egy az A kategóriából

a kongenitális rubeola kritériumai teljesülnek

C.   Megerősített eset

Minden olyan halvaszületett csecsemő, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

VAGY

Minden olyan csecsemő, akinél teljesülnek a laboratóriumi kritériumok ÉS teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

epidemiológiai kapcsolat

a kongenitális rubeola klinikai kritériumai közül legalább egy az A kategóriából

Azt az újszülöttet, akinél pozitív laboratóriumi kritériumokat állapítanak meg, de az anya terhesség alatti kórtörténetében nem szerepel rubeola és nem teljesülnek az A kategória klinikai kritériumai, rubeolás megbetegedésként jelentik be.

SALMONELLOSIS

(Salmonella spp. az S. Typhi és S. Paratyphi kivételével)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike.

Hasmenés

Láz

Hasi fájdalom

Hányás

Laboratóriumi kritériumok

A Salmonella (az S. typhi és S. paratyphi kivételével) izolálása székletből vagy vízből

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

SÚLYOS AKUT RESPIRATORIKUS SZINDRÓMA (SARS)

(SARS koronavírus, SARS-CoV)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz lép fel vagy kórtörténetében szerepel láz

ÉS

Az alábbi három tünet legalább egyike:

Köhögés

Légzési nehézség

Légszomj

ÉS

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

Tüdőgyulladás röntgennel kimutatva

Akut légzési nehézség szindróma röntgennel kimutatva

Tüdőgyulladás megállapítása boncolás során

Akut légzési nehézség szindróma megállapítása boncolás során

ÉS

Nincs olyan alternatív diagnózis, amellyel teljes mértékben magyarázható a betegség

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A vírus izolálása sejttenyészetben bármely klinikai mintából és a SARS koronavírus azonosítása pl. RT-PCR módszerrel

SARS koronavírus nukleinsav kimutatása az alábbi háromból legalább egyben:

Legalább két különböző klinikai minta (pl. nazeopharingeális tamponminta és széklet)

Ugyanazon klinikai minta, amelyet legalább két alkalommal gyűjtöttek be a betegség folyamán (pl. egymás utáni nazeopharingeális mintavétel)

Két különböző próba vagy megismételt RT-PCR próba, minden vizsgálat alkalmával az eredeti klinikai mintából származó új RNS-mintát használva

SARS koronavírussal szembeni specifikus antitest-reakció az alábbi két módszer valamelyikével:

ELISA- vagy IFA-módszerrel szerokonverzió akut vagy lábadozó szakasz folyamán a vérsavóban párhuzamosan vizsgálva

Négyszeres vagy magasabb emelkedés az antitest titerben az akut és a lábadozó szakaszban a vérsavóban párhuzamosan vizsgálva

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Egyetlen pozitív eredményű antitestvizsgálat a SARS koronavírus tekintetében

Pozitív PCR-eredmény a SARS koronavírus tekintetében egyetlen klinikai mintán és próbával

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Minden olyan személy, akire teljesül az alábbi három feltétel legalább egyike:

Foglalkozása során fokozottan ki van téve a SARS koronavírussal való fertőzés kockázatának (pl. élő SARS koronavírussal, ahhoz hasonló vírusokkal dolgozó vagy SARS koronavírussal fertőzött klinikai minták tárolásával laboratóriumban dolgozó alkalmazottak; olyan személy, aki érintkezik olyan vadon élő vagy egyéb állatokkal, amelyeket a SARS koronavírus vírushordozójának tekintenek, azok szervezetéből kiválasztott anyagokkal vagy azok székletével stb.)

Szoros kapcsolat (11) egy vagy több olyan személlyel, akinél megerősítették a SARS-vírusfertőzést vagy vizsgálat alatt áll e tekintetben

Olyan területen utazott vagy tartózkodott, ahol SARS-kitörést jelentettek

Két vagy több egészségügyi dolgozó (12) a SARS klinikai tüneteivel ugyanazon egészségügyi egységen belül, ha a betegségek egymást követően 10 napon belül jelentkeznek

Két vagy több személy (egészségügyi dolgozók és/vagy betegek és/vagy látogatók) a SARS klinikai tüneteivel, ha a betegség ugyanazon 10 napos időtartamon belül jelentkezik, és epidemiológiailag kapcsolódik az egészségügyi létesítményhez

A járványkitörések közötti esetek osztályozása

Az esetek osztályozását alkalmazni kell abban az esetben is, ha a betegség nem érintett országban vagy területen jelentkezik.

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, fennáll az epidemiológiai kapcsolat ÉS teljesülnek a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai

C.   Nemzeti szinten megerősített eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot nemzeti referencialaboratóriumban végezték

D.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriumai egyikében végezték

Esetek osztályozása a betegség kitörése során

Olyan országban/területen előforduló kitörés során kell alkalmazni, ahol legalább egy személy esetében laboratóriumilag megerősítették a betegséget a WHO SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriumai egyikében

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat nemzeti szinten megerősített vagy megerősített esettel

C.   Nemzeti szinten megerősített eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot nemzeti referencialaboratóriumban végezték

D.   Megerősített eset

Az alábbi három eset egyike:

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai, és a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet SARS vírust vizsgáló referencialaboratóriuma egyikében végezték

Minden nemzetileg megerősített eset, amely epidemiológiailag kapcsolódik a fertőzési lánchoz, ahol legalább egy esetet függetlenül megerősített a WHO SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriuma

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai, epidemiológiailag kapcsolódva a fertőzési lánchoz, ahol legalább egy esetet függetlenül megerősített a WHO SARS-vírust vizsgáló referencialaboratóriuma

VÉRHAS (SHIGELLOSIS)

(Shigella spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike:

Hasmenés

Láz

Hányás

Hasi fájdalom

Laboratóriumi kritériumok

A Shigella species izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi öt epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Környezeti expozíció

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

HIMLŐ

(Himlővírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Láz

ÉS

Hólyagos vagy gennyes pattanásos kiütések, ugyanazon kifejlődési szakaszban, centrifugális terjedéssel

Atipikus megjelenési formák az alábbi négy tünet legalább egyikének megléte alapján:

Vérző bőrelváltozások

Lapos, bársonyos tapintású bőrelváltozások, amelyekből nem fejlődik ki hólyag

Variola sine eruptione

Enyhébb típus

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi két laboratóriumi vizsgálat legalább egyike:

Himlővírus (variolavírus) izolálása klinikai mintából, majd szekvenciálás (csak kijelölt P4 laboratóriumok)

A variolavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában, majd szekvenciálás

A laboratóriumi eredményeket a vakcinázási státus szerint kell értelmezni

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az orthopox vírusrészecskék azonosítása EM módszerrel

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Laboratóriumi expozíció (ahol lehetséges a variolavírussal történő expozíció)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és az alábbi két feltétel legalább egyike:

Epidemiológiai kapcsolat megerősített emberi megbetegedéssel emberről emberre terjedő fertőzés útján

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumainak teljesülése

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetdefiníció megerősítésének laboratóriumi kritériumai

Járvány kitörése során: minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

SZIFILISZ

(Treponema pallidum)

Klinikai kritériumok

Elsődleges szifilisz

Minden olyan személy, akinél egy vagy több (rendszerint fájdalommentes) fekély jelentkezik a genitális, a gáttájéki vagy a végbélnyílás környéki területeken, a szájon vagy a garat nyálkahártyáján vagy másutt extragenitálisan.

Másodlagos szifilisz

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi három tünet legalább egyike:

Szétterjedt makulopapiláris bőrkiütések, gyakran a tenyéren és talpakon is

Generalizált nyirokcsomó-duzzanat

Condyloma lata

Enanthema (kiütés a nyálkahártyán)

Allopetia diffusa

Korai látens szifilisz (kevesebb mint egy év)

Olyan tünetelőzmények, amelyek összevethetők a szifilisz korai szakaszának tüneteivel a megelőző 12 hónap során

Kései látens szifilisz (több mint egy év)

Minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok (specifikus szerológiai vizsgálatok)

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy laboratóriumi vizsgálat legalább egyike:

Treponema pallidum kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálattal

Treponema pallidum kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben DFA-vizsgálattal

Treponema pallidum kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben PCR-vizsgálattal

Treponema pallidum antitestek kimutatása szűrővizsgálatokkal (TPHA, TPPA vagy EIA) ÉS emellett Tp-IgM antitestek kimutatása (IgM-ELISA, IgM immunoblot vagy 19S-IgM-FTA-abs vizsgálattal), melyet második IgM próba erősít meg

Epidemiológiai kritériumok

Elsődleges/másodlagos szifilisz

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés)

Korai látens szifilisz (kevesebb mint egy év)

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre terjedő fertőzéssel (szexuális érintkezés) az előző 12 hónap során

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

SZIFILISZ, VELESZÜLETETT ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI

(Treponema pallidum)

Klinikai kritériumok

Minden olyan kétévesnél fiatalabb kisgyermek, akinél jelentkezik az alábbi tíz tünet legalább egyike:

Hepatospenomegalia

Bőr-nyálkahártya-elváltozások

Condyloma lata

Makacs nátha

Sárgaság

Pseudo-paralysis (periostitis és osteochondritis miatt)

Központi idegrendszer érintettsége

Anaemia

Nephrosisos tünetek

Alultápláltság

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

A Treponema pallidum kimutatása sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálattal a köldökzsinórban, a placentában, orrváladékban vagy bőrelváltozás szöveteiben

A Treponema pallidum kimutatása DFA-TP vizsgálattal a köldökzsinórban, a placentában, orrváladékban vagy bőrelváltozás szöveteiben

Treponema pallidum kimutatása – specifikus IgM (FTA-abs, EIA)

ÉS reaktív nem treponemális vizsgálat (VDRL, RPR) a gyermek vérsavójában

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi három tünet legalább egyike:

Reaktív VDRL-CSF vizsgálati eredmények

Reaktív nem treponemális és treponemális szerológiai vizsgálatok az anya vérsavójában

A csecsemő nem treponeális antitest titerje négyszeres vagy magasabb, mint az anya vérsavójában kimutatott antitest titer

Epidemiológiai kritériumok

Minden olyan kisgyermek, akinél fennáll az epidemiológiai kapcsolat emberről emberre való terjedéssel (vertikális terjedés)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan csecsemő vagy gyermek, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

Epidemiológiai kapcsolat

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumainak teljesülése

C.   Megerősített eset

Minden olyan csecsemő, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

TETANUSZ

(Clostridium tetani)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akire teljesül az alábbi három feltétel közül legalább kettő:

Elsősorban a rágóizmok és nyaki izmok fájdalmas izom-összehúzódása, az arcizmok görcséhez vezetve (amely trismus vagy risus sardonicus néven ismert)

A törzsizmok fájdalmas izom-összehúzódása

Generalizált görcsök, gyakran opisthotonus

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

A Clostridium tetani izolálása fertőzött területről

Tetanusztoxin kimutatása vérsavómintában

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

VELESZÜLETETT TOXOPLAZMÓZIS

(Toxoplasma gondii)

Klinikai kritériumok

Megfigyelési célokra nem relevánsak

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

T. gondii kimutatása testszövetekben vagy testnedvekben

T. gondii nukleinsav kimutatása klinikai mintában

T. gondii-val szembeni specifikus antitest-reakció (IgM, IgG, IgA) újszülöttnél

Állandó IgG T. gondii titer értékek csecsemőknél (12 hónapnál fiatalabb)

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

n.a.

C.   Megerősített eset

Minden olyan csecsemő, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok

TRICHINELLOSIS

(Trichinella spp.)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi hat tünet közül legalább három:

Láz

Izomfájdalom és érzékenység

Hasmenés

Arcödéma

Eosinophilia

Szubkonjunktivális, szubungális és retinális bőrvérzések

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Trichinella lárvák kimutatása izom-biopsziás szövetmintában

Trichinellával szembeni specifikus antitest-reakció (IFA-vizsgálat, ELISA vagy Western blot)

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Fertőzött élelmiszerrel (hússal) való érintkezés

Közös forrással való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

TUBERKULÓZIS (TBC)

(Mycobacterium tuberculosis complex)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet:

Olyan jelek, tünetek vagy radiológiai leletek, amelyek valamely terület aktív tuberkulózisára mutatnak

ÉS

a gyógyító orvos arra vonatkozó döntése, hogy a beteget teljes antituberkulotikus kezelésben részesíti

VAGY

Boncolás során feltárt eset, ahol a patológiai leletek aktív tuberkulózisra mutatnak, amely antituberkulotikus antibiotikus kezelést igényelt volna, ha a beteget halála előtt diagnosztizálták volna

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

A Mycobacterium tuberculosis komplex (kivéve Mycobacterium bovis BCG) izolálása bármilyen klinikai mintából

Mycobacterium tuberculosis komplex nukleinsav kimutatása klinikai mintában ÉS pozitív eredményű mikroszkópos vizsgálat saválló baktériumokra vagy ezzel egyenértékű fluoreszcens bacillusfestés vagy fénymikroszkópos vizsgálat

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

mikroszkópos vizsgálat saválló baktériumokra vagy ezzel egyenértékű fluoreszcens bacillusfestés fénymikroszkópos vizsgálattal

Az M. tuberculosis komplex nukleinsav kimutatása klinikai mintában

A sarjdaganat hisztológiai megjelenése

Epidemiológiai kritériumok

n.a.

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a valószínűsíthető eset klinikai és laboratóriumi kritériumai

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés klinikai és laboratóriumi kritériumai

TULARÉMIA

(Francisella tularensis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Ulceroglandular tularaemia

Bőrön jelentkező fekély

ÉS

Helyi nyirokcsomó-duzzanat

Glandular tularaemia

Megnagyobbodott és fájdalmas nyirokcsomók látható fekély nélkül

Oculoglandular tularaemia

Kötőhártya-gyulladás

ÉS

Helyi nyirokcsomó-duzzanat

Oropharyngeal tularaemia

Tarkótáji nyirokcsomó-duzzanat

ÉS

az alábbi három tünet legalább egyike:

Szájgyulladás (stomatitis)

Torokgyulladás

Tonsillitis (mandulagyulladás)

Intestinal tularaemia

Az alábbi három tünet legalább egyike:

Hasi fájdalom

Hányás

Hasmenés

Pneumonic tularaemia

Tüdőgyulladás

Typhoidal tularaemia

Az alábbi két tünet legalább egyike:

Láz, korai lokalizálást lehetővé tevő jelek és tünetek nélkül

Vérmérgezés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

Francisella tularensis elkülönítése a klinikai mintából

A Francisella tularensis nukleinsav kimutatása klinikai mintában

Francisella tularensis-szal szembeni specifikus antitest-reakció

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

TÍFUSZ/PARATÍFUSZ

(Salmonella Typhi/Paratyphi)

Klinikai kritériumok

Bármely személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Folyamatos láz

Az alábbi négy tünet közül legalább kettő:

Fejfájás

Relatív bradycardia

Száraz köhögés

Hasmenés, székrekedés, rossz közérzet vagy hasi fájdalom

A paratífuszos láz tünetei megegyeznek a tífuszos láz tüneteivel, lefolyásuk azonban rendszerint enyhébb.

Laboratóriumi kritériumok

A Salmonella Typhi vagy Paratyphi izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Közös forrással való érintkezés

Emberről emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

VÍRUSOS EREDETŰ VÉRZÉSES LÁZAS MEGBETEGEDÉS

Klinikai kritériumok

Bármely személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

Láz

Vérzéses tünetek különféle formái, amelyek több szerv elégtelenségéhez vezetnek

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

A specifikus vírus izolálása klinikai mintából

A specifikus vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában és genotipizálás

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Utazás az elmúlt 21 nap folyamán olyan területre, ahol vírusos eredetű vérzéses lázas megbetegedés fordult vagy fordulhatott elő

az elmúlt 21 nap során expozíció vírusos eredetű vérzéses lázas megbetegedésben szenvedő megerősített esetnek, ahol a betegség az elmúlt 6 hónap folyamán kezdődött

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

NYUGAT-NÍLUSI LÁZ

(Nyugat-nílusi lázvírusfertőzés)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

VAGY

Az alábbi két tünet legalább egyike:

Agyvelőgyulladás

Agyhártyagyulladás

Laboratóriumi kritériumok

Az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

a nyugat-nílusi lázvírus izolálása vérből vagy gerincvelői folyadékból

nyugat-nílusi lázvírus nukleinsav (RNS vagy DNS) kimutatása vérből vagy gerincvelői folyadékból

a nyugat-nílusi lázvírussal szembeni specifikus antitest-reakció (IgM) gerincvelői folyadékban

nyugat-nílusi lázvírus IgM magas titere ÉS a nyugat-nílusi lázvírus IgG kimutatása ÉS megerősítés semlegesítéssel

A valószínűsíthető eset laboratóriumi vizsgálata

Nyugat-nílusi lázvírussal szembeni specifikus antitest-reakció vérsavóban

A laboratóriumi eredményeket a flavivírus vakcinázási státusa szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Állatról emberre való terjedés (olyan területen való tartózkodás, látogatás vagy szúnyogcsípéseknek való érintkezés, ahol a nyugat-nílusi lázvírus járványszerűen jelen van lovakban vagy madarakban)

Emberről emberre való terjedés (vertikális terjedés, vérátömlesztés, transzplantáció)

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek ÉS teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

epidemiológiai kapcsolat

a valószínűsíthető eset laboratóriumi vizsgálata

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek az esetmegerősítés laboratóriumi kritériumai

SÁRGALÁZ

(Sárgalázvírus)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél láz jelentkezik

ÉS

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

Sárgaság

Generalizált vérzés

Laboratóriumi kritériumok

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

A sárgalázvírus izolálása klinikai mintából

A sárgalázvírus nukleinsavának kimutatása

Sárgaláz vírusa antigénjének kimutatása

Sárgalázzal szembeni specifikus antitest-reakció

A máj post mortem kórszövettanán tipikus elváltozások kimutatása

A laboratóriumi eredményeket a flavivírus vakcinázási státusa szerint kell értelmezni

Epidemiológiai kritériumok

Utazás az elmúlt 1 hét folyamán olyan területre, ahol sárgaláz fordult vagy fordulhatott elő

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok

Ha a személyt a közelmúltban beoltották, olyan személy, akinél kimutatták a sárgaláz vad vírustörzsét

YERSINIOSIS

(Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis)

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet legalább egyike:

Láz

Hasmenés

Hányás

Hasi fájdalom (pseudo-appendicitis)

Görcsös székelési inger

Laboratóriumi kritériumok

A humán patogén Yersinia enterocolitica vagy Yersinia pseudotuberculosis izolálása klinikai mintából

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

Emberről emberre való terjedés

Közös forrással való érintkezés

Állatról emberre való terjedés

Fertőzött élelmiszerrel való érintkezés

Esetek osztályozása

A.   Gyanús eset

n.a.

B.   Valószínűsíthető eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat

C.   Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok


(1)  Az AIDS Járványtanát Monitorizáló Európai Központ, az európai AIDS-felügyelet esetmeghatározásának 1993-as átdolgozása. AIDS-felügyelet Európában, negyedéves jelentés, 1993 (AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report) 37. szám: 23-28.

(2)  Az AIDS Járványtanát Monitorizáló Európai Központ, az európai AIDS-felügyelet esetmeghatározása gyermekeknél – 1995-ös felülvizsgálat. HIV/AIDS felügyelet Európában, negyedéves jelentés, 1995. (HIV/AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report 1995); 48. szám: 46-53.

(3)  Lásd az Állatjárványügyi Világszervezetet és az Európai Bizottság (SANCO) állatbetegségek bejelentő rendszerét, amely a következő internetcímen érhető el: http://www.oie.int/eng/en_index.htm és http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#).

(4)  Nem ideértendők azok a látszólag egészséges madarak, amelyeket például vadászat céljából ejtettek el.

(5)  Depresszió, szorongás, apátia, visszahúzódás, téveszmék.

(6)  Ebbe beletartozik a valódi fájdalom és/vagy érzészavar.

(7)  A Creutzfeldt-Jakob betegség sporadikus változatának tipikus megjelenése az EEG-n generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet. Ezek a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók.

(8)  A Creutzfeldt-Jakob betegség sporadikus változatának tipikus megjelenése az EEG-n generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet. Ezek a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók.

(9)  A tonsilla biopszia nem javasolt rutineljárásként vagy olyan esetekben, amikor az EEG a sporadikus Creutzfeldt-Jakob betegségre tipikus jelet mutat, ugyanakkor hasznos lehet olyan gyanús esetekben, amikor a klinikai jellemzők a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsára mutatnak, és az MRI nem mutat magas pulvináris jelet.

(10)  Ha terhesség során rubeola gyanúja áll fenn, szükséges az IgM-re pozitív eredményt adó rubeola- vizsgálatot végezni (pl. rubeola-specifikus IgG-aviditás vizsgálata, amely alacsony aviditást mutat). Bizonyos esetekben, mint például megerősített rubeolajárvány esetében a rubeolavírus IgM-kimutatása bizonyító erejűnek tekinthető akkor is, ahol nem áll fenn terhesség.

(11)  Szoros kapcsolat olyan személynél áll fenn, aki SARS-beteget ápolt, egy háztartásban lakott vele, vagy közvetlen kapcsolatba került légzőszervi váladékokkal, testnedvekkel és/vagy a beteg szervezete által kiválasztott anyagokkal (pl. széklet).

(12)  Ebben az összefüggésben az egészségügyi dolgozó minden kórházi dolgozót jelenti. Az egészségügyi egység, amelyben a betegség előfordul, a helyi helyzet függvényében határozható meg. Az egység nagysága (kis méret esetén) teljes egészségügyi létesítménytől nagy kiemelt kórházak egyetlen osztályáig vagy kórterméig terjedhet.


Top