EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0726

Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Hrvatskoj odobrava posebna mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

COM/2018/726 final

Bruxelles, 6.11.2018.

COM(2018) 726 final

2018/0375(NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

kojom se Hrvatskoj odobrava posebna mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost


OBRAZLOŽENJE

U skladu s člankom 395. stavkom 1. Direktive 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 1 („Direktiva o PDV-u”) Vijeće, djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, može odobriti bilo kojoj državi članici uvođenje posebnih mjera za odstupanje od odredaba te Direktive kako bi se pojednostavnio postupak naplate PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje ili izbjegavanja poreza.

Dopisom koji je Komisija zaprimila 22. prosinca 2016. Hrvatska je zatražila odstupanje od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive o PDV-u i ograničavanje prava na odbitak PDV-a za kupnju i leasing zrakoplova, plovila i osobnih automobila uključujući kupnju dodatne opreme za takvu robu te usluge koje se u vezi s takvom robom isporučuju. Hrvatska je nakon nekoliko rasprava s Komisijom izmijenila svoj zahtjev te je uputila novi zahtjev koji je Komisija zaprimila 17. rujna 2018. U skladu s člankom 395. stavkom 2. Direktive o PDV-u Komisija je dopisom od 21. rujna 2018. obavijestila druge države članice o zahtjevu Hrvatske. Komisija je dopisom od 24. rujna 2018. obavijestila Hrvatsku da ima sve informacije koje smatra potrebnima za razmatranje zahtjeva.

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Člankom 168. Direktive o PDV-u predviđeno je da porezni obveznik ima pravo na odbitak PDV-a obračunanog pri kupnji izvršenoj u svrhu transakcija koje podliježu porezu. Člankom 26. stavkom 1. točkom (a) te Direktive propisano je da se korištenje robe koja je dio imovine poduzeća u privatne svrhe smatra isporukom usluga uz naknadu ako se PDV za tu robu mogao odbiti. Taj sustav omogućuje povrat prvotno odbijenog PDV-a u pogledu privatne uporabe.

Porezni obveznici u Republici Hrvatskoj trenutačno ne mogu odbiti pretporez na osobne automobile osim ako se osobni automobili upotrebljavaju za obuku vozača, testiranje vozila, usluge popravaka, gospodarsku djelatnost prijevoza putnika i robe, prijevoz umrlih osoba, iznajmljivanje ili se kupuju za preprodaju. Porezni obveznici u Hrvatskoj uporno traže ukidanje tog ograničenja u pogledu prava na odbitak PDV-a na kupnju i leasing osobnih automobila te na s tim povezane troškove. Hrvatska namjerava izmijeniti svoje zakonodavstvo i dopustiti odbitak pretporeza za osobne automobile koji se ne upotrebljavaju isključivo u poslovne svrhe.

Hrvatska istodobno smatra da je teško utvrditi omjer u kojem se automobili upotrebljavaju u osobne, odnosno poslovne svrhe. Stoga Hrvatska smatra da je primjereno primijeniti fiksni postotak za odbitak PDV-a. Prema mišljenju Hrvatske, primjena fiksnog postotka za odbitak PDV-a neće proizvesti dodatno administrativno opterećenje i troškove ni za poduzeća ni za porezna tijela, a odbitak PDV-a postat će moguć. Uvođenjem odbitka PDV-a smanjit će se interes poreznih obveznika da nabavljaju robu i usluge povezane s osobnim automobilima od osoba koje obavljaju neregistriranu djelatnost.

Hrvatska stoga na temelju članka 395. Direktive o PDV-u traži uvođenje mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive o PDV-u kojom se pravo na odbitak PDV-a na osobne automobile ograničuje na određeni postotak.

Hrvatska je provela analizu upotrebe automobila u poslovne svrhe kojom je utvrđeno da bi upotrebu u poslovne svrhe trebalo procijeniti na približno 40–60 %. Stoga Hrvatska smatra da je 50 % prikladan postotak ograničenja.

To ograničenje prava na odbitak trebalo bi se primjenjivati na PDV plaćen na kupnju i leasing osobnih automobila, uključujući kupnju sve robe i svih usluga u vezi s tim. Ograničenje se odnosi na osobne automobile tj. motorna vozila za prijevoz osoba s najviše osam sjedala uz vozačevo sjedalo.

Navedenim postotkom ograničenja nisu obuhvaćeni osobni automobili koji se upotrebljavaju za obuku vozača, testiranje vozila, usluge popravaka, gospodarsku djelatnost prijevoza putnika i robe, prijevoz umrlih osoba, iznajmljivanje ili se kupuju za preprodaju.

Odstupanje bi se trebalo primjenjivati od 1. siječnja 2019. i trebalo bi biti vremenski ograničeno do 31. prosinca 2021. kako bi se moglo ocijeniti odražava li ograničenje na razini od 50 % točno ukupni odnos poslovne i privatne upotrebe. Svaki zahtjev za produljenje trebao bi biti popraćen izvješćem koje uključuje preispitivanje primijenjenog postotka i koje bi zajedno s tim zahtjevom trebalo poslati Komisiji do 31. ožujka 2021.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Slična odstupanja u pogledu prava na odbitak odobrena su drugim državama članicama.

Člankom 176. Direktive o PDV-u propisuje se da Vijeće odlučuje za koje se troškove ne daje pravo na odbitak PDV-a. Do te je odluke državama članicama dopušteno zadržati izuzeća koja su bila na snazi 1. siječnja 1979. Stoga postoji određen broj odredaba „u mirovanju” kojima se ograničuje pravo na odbitak u vezi s osobnim automobilima.

Ne dovodeći u pitanje prethodne inicijative za uspostavu pravila o tome koje kategorije troškova mogu podlijegati ograničenju prava na odbitak 2 , to je odstupanje primjereno primjenjivati do usklađenja tih pravila na razini EU-a.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Članak 395. Direktive o PDV-u.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

S obzirom na odredbu Direktive o PDV-u na kojoj se prijedlog temelji, ne primjenjuje se načelo supsidijarnosti.

Proporcionalnost

Odluka se odnosi na odobrenje dano državi članici na njezin vlastiti zahtjev i ne predstavlja nikakvu obvezu.

S obzirom na ograničeno područje primjene odstupanja, posebna mjera proporcionalna je cilju koji se želi postići, a to je pojednostavniti naplatu poreza i spriječiti određene oblike utaje ili izbjegavanja poreza. Konkretno, porezni obveznici moći će odbiti 50 % PDV-a na osobne automobile koje upotrebljavaju u privatne i poslovne svrhe, a da pritom neće morati voditi posebnu evidenciju. Porezna tijela imala bi pojednostavnjeni postupak naplate PDV-a.

Odabir instrumenta

Predloženi instrument: Provedbena odluka Vijeća.

Na temelju članka 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ odstupanje od zajedničkih pravila o PDV-u moguće je samo uz odobrenje Vijeća, koje djeluje jednoglasno na prijedlog Komisije. Provedbena odluka Vijeća najprikladniji je instrument jer može biti upućena pojedinoj državi članici.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Savjetovanja s dionicima

Ovaj prijedlog temelji se na zahtjevu koji je podnijela Hrvatska i odnosi se samo na tu državu članicu.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Nije bilo potrebno obratiti se vanjskim stručnjacima.

Procjena učinka

Prijedlogom se odgovara na zahtjev Hrvatske koja želi izmijeniti svoje zakonodavstvo i omogućiti odbitak PDV-a za poslovnu uporabu osobnih automobila. S obzirom na to da je teško utvrditi omjer u kojem se automobili upotrebljavaju u osobne, odnosno poslovne svrhe, Hrvatska je zatražila primjenu fiksnog postotka od 50 %. Posebna mjera namijenjena je pojednostavnjenju postupka naplate poreza i suzbijanju utaje PDV-a te stoga ima moguć pozitivan učinak i na poduzeća i na javnu upravu.

Hrvatska će omogućiti odbitak PDV-a koji do sada nije bio moguć. Stoga će mjera utjecati na hrvatski državni proračun. Prihodi od PDV-a smanjit će se za otprilike 400 milijuna godišnje na temelju podataka iz 2015., tj. 0,9 % ukupnog prihoda od PDV-a 3 .

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog neće imati negativan učinak na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a.

5.OSTALI DIJELOVI

Prijedlog sadrži klauzulu o vremenskom ograničenju valjanosti; utvrđen je automatski rok do 31. prosinca 2021.

Odluči li Hrvatska zatražiti još jedno produljenje mjere odstupanja nakon 2021., Komisiji bi najkasnije do 31. ožujka 2021. zajedno sa zahtjevom za produljenje trebala dostaviti novo izvješće koje uključuje preispitivanje primijenjenog postotka ograničenja.

2018/0375 (NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

kojom se Hrvatskoj odobrava posebna mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 4 , a posebno njezin članak 395. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Člankom 168. Direktive 2006/112/EZ utvrđuje se pravo poreznog obveznika da odbije porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunan za isporuku robe ili usluga koje je taj porezni obveznik primio u svrhu svojih oporezovanih transakcija. Članak 26. stavak 1. točka (a) te direktive sadržava zahtjev za obračun PDV-a kada se poslovna imovina upotrebljava za privatne svrhe poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika ili, općenitije, za svrhe koje nisu poslovnog karaktera.

(2)Dopisom koji je Komisija zaprimila 22. prosinca 2016. Hrvatska je zatražila odobrenje za odstupanje od odredbi Direktive 2006/112/EZ kojima se utvrđuje pravo na odbitak pretporeza za kupnju i leasing zrakoplova, plovila i osobnih automobila uključujući kupnju dodatne opreme za takvu robu te usluge koje se u vezi s takvom robom isporučuju. Hrvatska je nakon nekoliko rasprava s Komisijom uputila izmijenjeni zahtjev ograničen na osobne automobile koji je Komisija zaprimila 17. rujna 2018.

(3)Komisija je dopisom od 21. rujna 2018. ostale države članice obavijestila o zahtjevu Hrvatske. Komisija je dopisom od 24. rujna 2018. obavijestila Hrvatsku da ima sve informacije koje smatra potrebnima za razmatranje zahtjeva.

(4)Porezni obveznici u Hrvatskoj ne mogu ostvariti odbitak PDV-a na osobne automobile koji se djelomično upotrebljavaju u poslovne svrhe. Hrvatska namjerava izmijeniti svoje zakonodavstvo i dopustiti odbitak pretporeza za osobne automobile.

(5)Hrvatska tvrdi da je često teško točno utvrditi omjer u kojem se osobni automobil upotrebljava u privatne, odnosno poslovne svrhe, a čak i kada je to moguće, postupak je kompliciran. Stoga Hrvatska smatra da je primjereno primijeniti fiksni postotak za odbitak PDV-a. Na temelju procjena Hrvatska smatra da je prikladno ograničenje od 50 %.

(6)Prema mišljenju Hrvatske, primjena fiksnog postotka za odbitak PDV-a neće proizvesti dodatno administrativno opterećenje i troškove ni za poduzeća ni za porezna tijela, a odbitak PDV-a postat će moguć. Uvođenjem odbitka PDV-a smanjit će se interes poreznih obveznika da nabavljaju robu i usluge povezane s osobnim automobilima od osoba koje obavljaju neregistriranu djelatnost.

(7)Hrvatska je stoga na temelju članka 395. Direktive o PDV-u zatražila uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ kojom se pravo na odbitak PDV-a na osobne automobile ograničuje na određeni postotak.

(8)To ograničenje prava na odbitak trebalo bi se primjenjivati na PDV plaćen na kupnju i leasing osobnih automobila, uključujući kupnju sve robe i svih usluga u vezi s tim. Ograničenje se odnosi na osobne automobile tj. motorna vozila za prijevoz osoba s najviše osam sjedala uz vozačevo sjedalo.

(9)Posebna mjera namijenjena je pojednostavnjenju postupka naplate poreza i suzbijanju utaje PDV-a te omogućivanju odbitka PDV-a na osobne automobile koji se djelomično upotrebljavaju u poslovne svrhe. S obzirom na mogući pozitivan učinak na poduzeća i javnu upravu primjereno je odobriti posebnu mjeru.

(10)Posebna mjera trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019. i trebala bi biti vremenski ograničena do 31. prosinca 2021. kako bi se moglo ocijeniti odražava li ograničenje na razini od 50 % točno ukupni odnos poslovne i privatne upotrebe.

(11)Ako Hrvatska bude smatrala da je potrebno produljenje odobrenja nakon 2021., trebala bi do 31. ožujka 2021. Komisiji dostaviti zahtjev za produljenje zajedno s izvješćem koje uključuje preispitivanje primijenjenog postotka ograničenja.

(12)Posebna mjera imat će zanemariv učinak na sveukupni prikupljeni prihod od poreza u fazi konačne potrošnje i neće imati negativan učinak na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 168. Direktive 2006/112/EZ Hrvatskoj se odobrava da na razinu od 50 % ograniči prava na odbitak poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na troškove povezane s osobnim automobilima koji se ne upotrebljavaju isključivo u poslovne svrhe.

Članak 2.

Odstupajući od članka 26. stavka 1. točke (a) Direktive 2006/112/EZ Hrvatska isporukom usluga uz naknadu ne smatra upotrebu u privatne svrhe osobnog automobila koji je dio imovine poduzeća poreznog obveznika i podliježe ograničenju odobrenom u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Članak 3.

Troškovi iz članka 1. odnose se na kupnju i leasing osobnih automobila, uključujući kupnju sve robe i svih usluga u vezi s tim.

Članak 4.

Odluka se primjenjuje samo na osobne automobile tj. motorna vozila za prijevoz osoba s najviše osam sjedala uz vozačevo sjedalo.

Članak 5.

Članci 1. i 2. ne primjenjuju se na:

(a) vozila koja se upotrebljavaju za obuku vozača, testiranje vozila, usluge popravaka, gospodarsku djelatnost prijevoza putnika i robe, prijevoz umrlih osoba, iznajmljivanje;

(b) vozila kupljena za preprodaju.

Članak 6.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.

Zahtjev za produljenje odobrenja predviđenog u ovoj Odluci podnosi se Komisiji do 31. ožujka 2021. zajedno s izvješćem koje uključuje preispitivanje postotka navedenog u članku 1.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 347, 11.12.2006., str. 1.
(2)    COM(2004) 728 final – Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 77/388/EEZ u cilju pojednostavnjenja obveza za porez na dodanu vrijednost (SL C 24, 29.1.2005., str. 10.), povučen 21. svibnja 2014. (SL C 153, 21. 5. 2014., str. 3.)
(3)    Studija i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a: završno izvješće za 2018. Tablica 3.11., str. 32.
(4)    SL L 347, 11.12.2006., str. 1.
Top