EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0004

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/4 оd 29. kolovoza 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru

C/2019/6204

SL L 2, 6.1.2020, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/4/oj

6.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/4

оd 29. kolovoza 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste podložne ograničenjima ulova, a u Sredozemnome moru i za vrste koje podliježu minimalnim veličinama kako su definirane u Prilogu IX. Uredbi (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja primjenjuje se na ribolov pridnenih vrsta u Sredozemnome moru najkasnije od 1. siječnja 2017. na vrste koje definiraju ribarstvo i najkasnije od 1. siječnja 2019. na sve ostale vrste.

(3)

Uredbom (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavlja se višegodišnji plan za ribolov određenih pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru. Francuska, Italija i Španjolska dostavile su zajedničku preporuku kojom su zatražile izuzeće de minimis za ulove ostvarene pridnenim povlačnim mrežama (koćama). Međutim, taj se zahtjev odnosi na skupinu od trinaest vrsta ulovljenih zajedno, od kojih je samo jedna obuhvaćena područjem primjene višegodišnjeg plana. Zajedničkom preporukom zatraženo je i izuzeće za usputne ulove pelagijskih vrsta ostvarene pridnenim povlačnim mrežama (koćama). Međutim, taj se zahtjev odnosi na ribolov kojim se iskorištavaju pridneni stokovi koji nisu ograničeni na stokove uključene u višegodišnji plan.

(4)

Dosad nisu doneseni višegodišnji planovi za Jadransko more i jugoistočno Sredozemno more.

(5)

Kako bi se provela obveza iskrcavanja, člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji su dodijeljene ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine, koje se može produljiti za dodatno razdoblje od ukupno tri godine, na temelju zajedničkih preporuka koje izrađuju države članice uz savjetovanje s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(6)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 (4) uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019., nakon triju zajedničkih preporuka koje su Komisiji 2016. dostavile određene države članice koje imaju izravan upravljački interes u Sredozemnome moru (Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta i Slovenija). Te tri zajedničke preporuke odnosile su se redom na zapadno Sredozemno more, Jadransko more i jugoistočno Sredozemno more.

(7)

Delegirana uredba (EU) 2017/86 izmijenjena je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/153 (5) i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/2036 (6) nakon što su relevantne države članice s izravnim upravljačkim interesom dostavile zajedničke preporuke koje se odnose na zapadno Sredozemno more, Jadransko more i jugoistočno Sredozemno more.

(8)

Francuska, Italija i Španjolska Komisiji su u svibnju 2019. dostavile zajedničku preporuku za plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Pescamed.

(9)

Cipar, Grčka, Italija i Malta Komisiji su u svibnju 2019. dostavili zajedničku preporuku za plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u jugoistočnom Sredozemnome moru nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Sudestmed.

(10)

Hrvatska, Italija i Slovenija Komisiji su u svibnju 2019. dostavile zajedničku preporuku za plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u Jadranskome moru nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Adriatica.

(11)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) te je tri zajedničke preporuke ocijenio na svojoj ljetnoj plenarnoj sjednici održanoj 1.–5. srpnja 2019. (7)

(12)

U srpnju 2019. tri skupine država članica na visokoj razini dostavile su ažurirane preporuke koje su bile usklađene sa znanstvenim savjetima.

(13)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja

(14)

U ažuriranoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se da se izuzeće na temelju stope preživljavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, za rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) primjenjuje do 31. prosinca 2021. STECF je smatrao da su određeni dokazi u prilog tom izuzeću dostavljeni 2018. Dodatni podaci dostavljeni 2019. još su više potkrijepili taj zahtjev. Stoga je primjereno produljiti primjenu tog izuzeća do 31. prosinca 2021.

(15)

U trima ažuriranim zajedničkim preporukama predlaže se da se izuzeće na temelju stope preživljavanja za hlapa (Homarus gammarus) i jastoga (Palinuridae) ulovljene mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru primjenjuje do 31. prosinca 2021. STECF je smatrao da je metoda kojom su dobiveni dodatni dokazi pouzdana te da je stopa preživljavanja visoka (64 %). S obzirom na navedeno, primjereno je produljiti primjenu tih izuzeća do 31. prosinca 2021.

(16)

U ažuriranoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća de minimis, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 5. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013, na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), i to 2020. i 2021. do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); 2020. i 2021. do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim dubokomorske kozice, ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); te 2020. i 2021. do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana i dubokomorske kozice, ostvarenih plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). STECF je smatrao da postoje dokazi o povećanim troškovima koji proizlaze iz dodatnog rukovanja i vremena potrebnog za razvrstavanje ulova na plovilu. STECF je nadalje primio na znanje dokaze o troškovima rukovanja neželjenim ulovima na obali, koje se na Sredozemlju teško izvodi jer se flote sastoje uglavnom od malih plovila koja svoja ulove iskrcavaju u brojim lukama smještenima duž čitave obale. STECF je zaključio da dokazi upućuju na to da bi zbog malih količina i vrlo velikog broja iskrcajnih mjesta, čak i u slučaju kad bi se iskrcani neželjeni ulov mogao prodati, troškovi preuzimanja ulova bili nerazmjerni.

(17)

U ažuriranoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), i to 2020. i 2021. do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); 2020. i 2021. do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim dubokomorske kozice, ali uključujući lista, ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); te 2020. i 2021. do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana i dubokomorske kozice, ali uključujući lista, ostvarenih plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). STECF je smatrao da postoje dokazi o povećanim troškovima koji proizlaze iz dodatnog rukovanja i vremena potrebnog za razvrstavanje ulova na plovilu. STECF je nadalje primio na znanje dokaze o troškovima rukovanja neželjenim ulovima na obali, koje se na Sredozemlju teško izvodi jer se flote sastoje uglavnom od malih plovila koja svoja ulove iskrcavaju u brojim lukama smještenima duž čitave obale. STECF je zaključio da dokazi upućuju na to da bi zbog malih količina i vrlo velikog broja iskrcajnih mjesta, čak i u slučaju kad bi se iskrcani neželjeni ulov mogao prodati, troškovi preuzimanja ulova bili nerazmjerni.

(18)

U ažuriranoj zajedničkoj preporuci za jugoistočno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), i to 2020. i 2021. do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); 2020. i 2021. do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te 2020. i 2021. do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana ali uključujući oslića, ostvarenih plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). STECF je smatrao da postoje dokazi o povećanim troškovima koji proizlaze iz dodatnog rukovanja i vremena potrebnog za razvrstavanje ulova na plovilu. STECF je nadalje primio na znanje dokaze o troškovima rukovanja neželjenim ulovima na obali, koje se na Sredozemlju teško izvodi jer se flote sastoje uglavnom od malih plovila koja svoja ulove iskrcavaju u brojim lukama smještenima duž čitave obale. STECF je zaključio da dokazi upućuju na to da bi zbog malih količina i vrlo velikog broja iskrcajnih mjesta, čak i u slučaju kad bi se iskrcani neželjeni ulov mogao prodati, troškovi preuzimanja ulova bili nerazmjerni.

(19)

STECF je primijetio i da je izuzećima navedenima u uvodnim izjavama 16., 17. i 18. obuhvaćena opsežna skupina vrsta, široka raspona stopa odbacivanja, ali je smatrao da je takav širok obuhvat valjan pristup s obzirom na složenost predmetnih vrsta ribolova. Naposljetku, STECF je smatrao da bi pojedinačna izuzeća de minimis koja se odnose na samo jednu vrstu dovela do brojnih zasebnih izuzeća koja bi bilo teško nadzirati. Predložena izuzeća primjenjuju na skupine vrsta koje obuhvaćaju preostale vrste koje podliježu minimalnim veličinama kako su definirane u Prilogu IX. Uredbi (EU) 2019/1241 i koje u ovoj fazi ne podliježu ograničenjima ulova; stoga se ne primjenjuje članak 15. stavci 8. i 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, te se vrste love istodobno, u znatno različitim količinama, zbog čega je teško primijeniti pristup temeljen na zasebnim stokovima. Nadalje, te se vrste love malim ribarskim plovilima i iskrcavaju na mnogo različitih točaka iskrcaja uzduž obale.

(20)

U trima ažuriranim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća de minimis na inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), 2020. i 2021. do 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da postoje dokazi o povećanim troškovima koji proizlaze iz dodatnog rukovanja i vremena potrebnog za razvrstavanje ulova na plovilu. STECF je primio na znanje i dokaze o troškovima rukovanja neželjenim ulovima na obali, koje se na Sredozemlju teško izvodi. STECF je zaključio da dokazi upućuju na to da bi zbog malih količina i vrlo velikog broja iskrcajnih mjesta, čak i u slučaju kad bi se iskrcani neželjeni ulov mogao prodati, troškovi preuzimanja ulova bili nerazmjerni.

(21)

S obzirom na navedeno, primjereno je primjenjivati izuzeća de minimis navedena u uvodnim izjavama 16., 17., 18. i 20. do 31. prosinca 2021. u skladu s postotcima predloženima u zajedničkim preporukama te razinama koje ne premašuju razine dopuštene člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(22)

Naposljetku, u ažuriranoj zajedničkoj preporuci za jugoistočno Sredozemno more predlaže se proširenje geografskog područja primjene plana za odbačeni ulov na geografska potpodručja 14., 21., 24., 26. i 27. STECF je uputio na taj prijedlog, ali nije dao nikakve dodatne primjedbe. Proširenjem područja primjene tako da obuhvaća čitav jugoistočni sredozemni bazen povećat će se usklađenost i omogućiti bolja provedba obveze iskrcavanja. Stoga se čini da je takvo proširenje geografskog područja primjene prikladno.

(23)

Države članice ponovno su potvrdile svoju predanost povećanju selektivnosti ribolovnih alata u skladu s rezultatima postojećih istraživačkih programa kako bi se smanjili i ograničili neželjeni ulovi, a posebno ulovi ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

(24)

Nadalje, države članice obvezuju se da će utvrditi dodatna rastilišta kako bi se smanjila smrtnost nedoraslih jedinki.

(25)

U skladu sa zajedničkom preporukom za zapadno Sredozemno more dotične države članice potiču upotrebu povlačnih mreža sa sakom ili produžetkom tipa T90 veličine oka mrežnog tega od 50 mm i nastavak probnih zabrana ribolova u stvarnom vremenu.

(26)

Mjere predložene u ažuriranim zajedničkim preporukama u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga se mogu uključiti u plan za odbačeni ulov uspostavljen Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86.

(27)

Izuzeća de minimis za male pelagijske vrste u ciljanom ribolovu tih vrsta navode se u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/161 (8). Suprotno tomu, izuzeća de minimis za usputni ulov malih pelagijskih vrsta u ribolovu pridnenih vrsta trebala bi se uvrstiti u Delegiranu uredbu (EU) 2017/86.

(28)

Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/86 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(29)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na planiranje sezone ribolova plovila Unije i na povezane gospodarske aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2020.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2017/86 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

jugoistočno Sredozemno more znači geografska potpodručja 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. GFCM-a”.

2.

U članku 3. stavku 1. točke od (g) do i. zamjenjuju se sljedećim:

„(g)

rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) u zapadnom Sredozemnome moru;

(h)

hlapa (Homarus gammarus) ulovljenog mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru;

(i)

jastoga (Palinuridae) ulovljenog mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru.”

3.

U članku 4. stavku 1. točki (a) podtočke od iii. do vi. zamjenjuju se sljedećim:

„iii.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

iv.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

vi.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).”

4.

U članku 4. stavku 1. točki (b) podtočke od v. do viii. zamjenjuju se sljedećim:

„v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

vi.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

vii.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

viii.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).”

5.

U članku 4. stavku 1. točki (c) podtočke od iv. do vii. zamjenjuju se sljedećim:

„iv.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

vi.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), oslića (Merluccius merluccius) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

vii.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. kolovoza 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019., str. 105.).

(3)  Uredba (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru i izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014, SL L 172, 26.6.2019., str. 1.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 od 20. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru, SL L 14, 18.1.2017., str. 4.

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/153 оd 23. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 29, 1.2.2018., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2036 оd 18. listopada 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 327, 21.12.2018., str. 27.).

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/161 оd 23. listopada 2017. o utvrđivanju izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 30, 2.2.2018., str. 1.)


Top