EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0194

2012/194/EU: Provedbena odluka Komisije od 11. travnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/961/EZ o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda određenih trećih zemalja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnih papira iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (priopćeno pod brojem dokumenta C (2012) 2256) Tekst značajan za EGP

SL L 103, 13.4.2012, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/194/oj

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

269


32012D0194


L 103/49

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.04.2012.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 11. travnja 2012.

o izmjeni Odluke 2008/961/EZ o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda određenih trećih zemalja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnih papira iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja

(priopćeno pod brojem dokumenta C (2012) 2256)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/194/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (1), a posebno njezin članak 23. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Na temelju članka 23. Direktive 2004/109/EZ izdavatelji iz trećih zemalja mogu biti oslobođeni od zahtjeva za pripremom konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, (MSFI-jem), donesenim u Uniji ako su Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, (GAAP-om), navedene treće zemlje, utvrđeni ekvivalentni zahtjevi. Kako bi se ocijenila ekvivalentnost GAAP-a te treće zemlje i usvojenog MSFI-ja, Uredbom Komisije (EZ) br. 1596/2007 (2) predviđena je definicija ekvivalentnosti i uspostavljen mehanizam za određivanje ekvivalentnosti GAAP-a treće zemlje.

(2)

Važno je ocijeniti napore tih zemalja koje su poduzele mjere približavanja svojih računovodstvenih standarda MSFI-ju ili da usvoje MSFI. Stoga je Uredba (EZ) br. 1569/2007 izmijenjena kako bi se razdoblje privremene ekvivalentnosti produžilo do 31. prosinca 2014.

(3)

Odlukom Komisije 2008/961/EZ (3) predviđeno je da izdavatelji iz trećih zemalja također mogu pripremati svoje konsolidirane financijske izvještaje od 1. siječnja 2009. u skladu s MSFI-jem. U skladu s tom Odlukom izdavateljima iz trećih zemalja dopušteno je da prije financijskih godina koje počinju 1. siječnja 2012. ili kasnije pripremaju svoje godišnje i polugodišnje konsolidirane financijske izvještaje u skladu s GAAP-om Narodne Republike Kine, Kanade, Republike Koreje ili Republike Indije.

(4)

U lipnju 2010. Komisija je zatražila od tadašnjeg Odbora europskih regulatora za vrijednosne papire, (CESR-a), koji je zamijenjen Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, (ESMA-om), Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela, (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (4), tehničku procjenu i najnovije informacije o napretku u približavanju MSFI-ju u Kini, Kanadi, Južnoj Koreji i Indiji. Komisija je u cijelosti uzela u obzir izvještaj koji je dostavio CESR u studenom 2010. i najnovije informacije u vezi s Kinom i Indijom primljene od ESMA-e u svibnju 2011. nakon ispitivanja na terenu koje je provela u siječnju 2011.

(5)

U travnju 2010. Ministarstvo financija Kine izdalo je „Hodogram za nastavak približavanja računovodstvenih standarda za poslovna poduzeća, (ASBE), MSFI-ju” u kojem se ponavlja opredjeljenje Kine za nastavak procesa približavanja MSFI-ju. U listopadu 2010. svi su postojeći standardi i tumačenja Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, (IASB-i), provedeni u ASBE-u. ESMA je izvijestila da je razina približavanja zadovoljavajuća te da usklađivanje za izdavatelje iz Unije koji pripremaju svoje financijske izvještaje u skladu s MSFI-jem nije potrebno. Stoga je primjereno da se od 1. siječnja 2012. kineski ASBE smatra istovjetnim usvojenom MSFI-ju.

(6)

Kanadski odbor za računovodstvene standarde javno se obvezao u siječnju 2006. na donošenje MSFI-ja do 31. siječnja 2011. Odobrio je uvrštavanje MSFI-ja u Priručnik Kanadskog instituta ovlaštenih računovođa kao kanadski GAAP za sva profitna poduzeća s javnom odgovornošću počevši od 2011. Stoga je primjereno da se od 1. siječnja 2012. kanadski GAAP smatra istovjetnim usvojenom MSFI-ju.

(7)

Korejska komisija za financijski nadzor i Korejski računovodstveni institut javno su se obvezali u ožujku 2007. na donošenje MSFI-ja do 31. prosinca 2011. Korejski odbor za računovodstvene standarde usvojio je MFSI kao Korejski MFSI (K-MFSI). Korejski MFSI istovjetni su s MSFI-jem koji je izdao IASB i od 2011. se zahtijevaju za sva trgovačka društva uvrštena na burzu u Južnoj Koreji. Financijske institucije koje nisu uvrštene na burzu i poduzeća u državnom vlasništvu također moraju primjenjivati korejski MSFI. Ostala trgovačka društva koja nisu uvrštena na burzu mogu se za to odlučiti. Stoga je primjereno da se od 1. siječnja 2012. južnokorejski GAAP smatra istovjetnim usvojenom MSFI-ju.

(8)

Indijska vlada i Indijski institut ovlaštenih računovođa javno su se obvezali u srpnju 2007. na donošenje MSFI-ja do 31. prosinca 2011. s ciljem da Indijski GAAP bude potpuno usklađen s MSFI-jem do završetka programa. Nakon ispitivanja na terenu u siječnju 2011. ESMA je uočila kako se čini da Indijski računovodstveni standardi imaju određen broj razlika u odnosu na MSFI. Još uvijek postoje nejasnoće u vezi s rasporedom provedbe izvještajnog sustava usklađenog s MSFI-jem.

(9)

Prikladno je na odgovarajući način produžiti prijelazno razdoblje za najviše tri godine, do 31. prosinca 2014., kako bi se izdavateljima iz trećih zemalja u Uniji omogućilo da pripremaju svoje godišnje i polugodišnje financijske izvještaje u skladu s GAAP-om Indije.

(10)

Budući da je prijelazno razdoblje za koje je Odluka 2008/961/EZ dodijelila ekvivalentnost kineskom, kanadskom, južnokorejskom i indijskom GAAP-u završilo 31. prosinca 2011., ova Odluka se zbog pravne sigurnosti primjenjuje od 1. siječnja 2012.

(11)

Odluku 2008/961/EZ bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s Mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 1. Odluke 2008/961/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Od 1. siječnja 2012., u vezi s godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima i polugodišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, sljedeći standardi smatraju se ekvivalentnima MSFI-ju usvojenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002:

(a)

Općeprihvaćena računovodstvena načela Narodne Republike Kine;

(b)

Općeprihvaćena računovodstvena načela Kanade;

(c)

Općeprihvaćena računovodstvena načela Republike Koreje.”;

2.

dodaje se sljedeći treći stavak:

„Izdavateljima iz trećih zemalja dopušta se priprema godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Republike Indije za financijske godine koje počinju prije 1. siječnja 2015.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2012.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2012.

Za Komisiju

Michel BARNIER

Član Komisije


(1)  SL L 390, 31.11.2004., str. 38.

(2)  SL L 340, 22.12.2007., str. 66.

(3)  SL L 340, 19.12.2008., str. 112.

(4)  SL L 331, 15.12.2010., str. 84.


Top