EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0661

Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila Tekst značajan za EGP

OJ L 200, 31.7.2009, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 224 - 247

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; stavljeno izvan snage 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/661/oj

13/Sv. 028

HR

Službeni list Europske unije

224


32009R0661


L 200/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.07.2009.


UREDBA (EZ) br. 661/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. srpnja 2009.

o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(Tekst značajan za EGP)

(661/2009/EZ)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

djelujući u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica u kojem se osigurava slobodni protok roba, osoba, usluga i kapitala. U tu svrhu, utvrđen je sveobuhvatni sustav Zajednice za homologaciju tipa vozila, prema Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (3).

(2)

Ova Uredba je posebna uredba o postupku Zajednice za homologaciju tipa vozila kako je utvrđen Direktivom 2007/46/EZ. Stoga bi priloge IV., VI., XI. i XV. te Direktive trebalo odgovarajuće izmijeniti.

(3)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje postupak homologacije u jednom koraku, niti mješovite homologacije, kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2007/46/EZ.

(4)

Tehnički zahtjevi za homologaciju tipa motornih vozila s obzirom na brojne čimbenike vezane uz sigurnost i zaštitu okoliša, usklađeni su na razini Zajednice kako bi se izbjeglo postojanje različitih zahtjeva u pojedinim državama članicama i kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti na cesti i zaštite okoliša u cijeloj Zajednici.

(5)

Stoga ova Uredba također teži poboljšanju konkurentnosti automobilske industrije Zajednice te istodobno omogućava državama članicama provođenje učinkovitog nadzora tržišta s obzirom na sukladnost s detaljnim zahtjevima za homologaciju tipa u smislu ove Uredbe u pogledu stavljanja na tržište predmetnih proizvoda.

(6)

Prikladno je utvrditi zahtjeve za opće sigurnosne zahtjeve za motorna vozila i prikladnost guma s obzirom na okoliš, zbog dostupnosti sustava za praćenje pritiska u gumama namijenjenih istovremenom poboljšanju značajke guma s obzirom na okoliš i sigurnost.

(7)

U skladu sa zahtjevom Europskog parlamenta, na zakonodavstvo Zajednice o motornim vozilima primjenjuje se novi regulatorni pristup. Navedena Uredba trebala bi stoga utvrditi osnovne odredbe o sigurnosti vozila te zvučnih i CO2 emisija koje stvaraju gume, budući da bi tehničke specifikacije trebale biti utvrđene u izvršnim mjerama u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4).

(8)

Ponajprije, Komisiju treba opunomoćiti za utvrđivanje posebnih postupaka, ispitivanja i zahtjeva za homologaciju tipa motornih vozila, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica; za pobliže utvrđivanje značajki koje guma mora imati da bi se definirala kao „guma za posebnu namjenu”, „terenska guma”, „ojačana guma”, „guma za iznimna opterećenja”, „zimska guma”, „rezervna privremena guma tipa T” ili „osovinska guma”; za utvrđivanje posebnih sigurnosnih zahtjeva za vozila koja su namijenjena za prijevoz opasnog tovara u cestovnom prometu ili među državama članicama; za izuzimanje određenih vozila ili klasa vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 od obvezatnog postavljanja naprednih sustava za kočenje u slučaju nužde i/ili sustava za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake; za mijenjanje graničnih vrijednosti za otpor kotrljanja i buku od kotrljanja za gume kao posljedicu promjena u postupcima ispitivanja bez smanjenja razine zaštite okoliša; za uspostavljanje pravila o postupcima za utvrđivanje razine buke koju stvaraju gume;

za sraćenje razdoblja rasprodaje za gume koje nisu sukladne zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i njezinim izvršnim mjerama; te za mijenjanje Priloga IV. tako da uključuje Pravilnike Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE Pravilnici) koji su obvezni prema Odluci Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. s obzirom na pristupanje Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa. (5) Budući da su navedene mjere općenite prirode i konstruirane kako bi se izmijenili manje neophodni dijelovi ove Uredbe, između ostalog njezinom nadopunom u smislu daljnjih manje neophodnih dijelova, one se moraju donijeti u skladu sa zakonodavnim postupkom uz nadzor iz članka 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(9)

Osim već postojećeg zahtjeva Komisije o uspostavi sustava za razvrstavanje javnih cesta, Komisija bi u okviru dvanaest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe trebala predstaviti svoj prijedlog o klasifikaciji cesta u EU s obzirom na proizvodnju buke, s ciljem nadopune postupka bilježenja buke koju proizvode motorna vozila u prometu prema područjima te postavljanja odgovarajućih prioriteta i zahtjeva s obzirom na površinski sloj cesta te utvrđivanje najvećih dozvoljenih razina buke na prometnicama.

(10)

Tehnički napredak u području naprednih sustava za sigurnost vozila nudi nove mogućnosti za smanjivanje nezgoda. Kako bi se smanjio broj nezgoda, neophodno je uvesti neke od odgovarajućih novih tehnologija.

(11)

Obvezna i dosljedna uporaba najnaprednijih tehnologija za proizvodnju gume i guma s niskim otporom kotrljanja neophodna je kako bi se smanjile emisije štetnih stakleničkih plinova u sektoru cestovnog prometa te istodobno promicalo inovacije, zapošljavanje i konkurentnost u okviru automobilske industrije u Zajednici.

(12)

Kako bi se pojednostavnilo zakonodavstvo s obzirom na homologaciju tipa u skladu s preporukama iz konačnog izvješća skupine na visokoj razini CARS 21, primjereno je staviti izvan snage nekoliko direktiva bez smanjenja razine zaštite sudionika u cestovnom prometu. Zahtjevi iz navedenih direktiva trebali bi se prenijeti na ovu Uredbu i prema potrebi bi se trebali zamijeniti upućivanjem na odgovarajuće Pravilnike Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), kako su uključeni u zakonodavstvo Zajednice, u skladu s Odlukom 97/836/EZ. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje postupka homologacije tipa, primjereno je proizvođačima vozila dopustiti ishođenje homologacije tipa za potrebe ove Uredbe, prema potrebi tako da dobiju homologaciju u skladu s odgovarajućim Pravilnicima UNECE-a, kako su navedeni u Prilogu IV. ove Uredbe.

(13)

Odgovarajuće je da vozila budu konstruirana, izrađena i sastavljena tako da se u najvećem mogućem obujmu smanji rizik od ozljede njihovih putnika i drugih sudionika u prometu. U tu svrhu proizvođači moraju osigurati suglasnost vozila s odgovarajućim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i s njezinim izvršnim mjerama. Navedene odredbe trebale bi obuhvaćati strukturnu cjelovitost vozila, no ne i biti ograničene zahtjevima povezanim s njom, sustave za pomoć vozaču kod upravljanja vozilom, sustave za informiranje vozača o vidljivosti, stanju vozila i okoline u kojoj se nalazi, rasvjetni sustav vozila, sustav za zaštitu putnika u vozilu, vanjsku površinu vozila i dodatnu opremu, masu i dimenzije vozila, gume na vozilu i napredne sustave vozila i druge različite dijelove. K tome, neophodna je sukladnost vozila s odgovarajućim odredbama o pojedinim teretnim vozilima i njihovim prikolicama ili prema potrebi posebnim odredbama o autobusima.

(14)

Raspored uvođenja novih specifičnih zahtjeva za homologaciju vozila trebao bi uzeti u obzir tehničku izvedivost navedenih zahtjeva. Općenito, zahtjevi bi se isprva trebali primjenjivati samo na nove vrste vozila. Postojećim vrstama vozila trebalo bi dozvoliti dodatno vremensko razdoblje za ostvarivanje sukladnosti sa zahtjevima. Nadalje, obvezno postavljanje sustava za nadzor pritiska u gumama trebalo bi se prije svega primjenjivati samo na putnička vozila. Obvezna ugradba drugih naprednih sigurnosnih značajki trebala bi se isprva odnositi samo na teška teretna vozila.

(15)

Komisija bi trebala nastaviti s procjenom tehničke izvedivosti, troškova i tržišne zrelosti drugih naprednih sigurnosnih značajki te predstaviti izvješće, prema potrebi uključujući i prijedloge za izmjenu ove Uredbe, do 1. prosinca 2012. i zatim svake tri naredne godine.

(16)

Komisija bi trebala procijeniti izvedivost proširenja obvezne ugradbe sustava za nadzor pritiska u gumama, sustava za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake i naprednog sustava za kočenje u slučaju nužde i na druge kategorije vozila te, prema potrebi, predložiti izmjenu ove Uredbe.

(17)

Komisija bi trebala procijeniti izvedivost pooštrenja zahtjeva za prianjanje guma na mokrim površinama te, prema potrebi, predložiti izmjene ove Uredbe, a države članice trebale bi osigurati učinkoviti nadzor tržišta.

(18)

Cjelokupni potencijal povećanja sigurnosti, smanjenja emisija CO2 i buke u prometu može se postići samo usporednom primjenom sheme oznaka s ciljem obavješćivanja potrošača o značajkama određene gume.

(19)

Primjereno je provesti mjere najavljene u Priopćenju Komisije od 7. veljače 2007.„Rezultati pregleda strategije Komisije za smanjivanje emisija CO2 s obzirom na osobna i gospodarska vozila lake kategorije” s ciljem smanjenja emisija CO2 iz guma. Navedeno smanjenje trebalo bi se postići istovremenom primjenom guma s niskim otporom kotrljanja i sustava za nadzor pritiska u gumama. Istodobno je također primjereno utvrditi zahtjeve za smanjenje buke koju proizvode gume i s obzirom na prianjanje guma na mokrim cestovnim površinama uz održanje razina sigurnosti guma. Odgovarajući raspored provedbe trebao bi uzeti u obzir zahtjevnost izazova poštovanja navedenih zahtjeva. Posebno, zbog izazova u zadovoljavanju zahtjeva s obzirom na buku proizvedenu kotrljanjem i uzimajući u obzir vrijeme potrebno da bi industrija zamijenila postojeće linije guma, neophodno je osigurati dulje razdoblje provedbe zahtjeva vezanih uz buku proizvedenu kotrljanjem kako bi se omogućila izrada novih vrsta postojećih guma.

(20)

Neke kategorije guma, uključujući i profesionalne terenske gume koje podliježu ograničenju brzine i gume namijenjene samo za vozila registrirana prije 1990., obično se proizvode u vrlo malim količinama. Stoga je takve kategorije primjereno izuzeti od određenih zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi i njezinih izvršnih mjera ako su takvi zahtjevi nesukladni s uporabom guma ili gdje je dodatno nametnuto opterećenje koje određuju neravnomjerno.

(21)

S obzirom na obnovljene gume, Komisija bi trebala provesti odgovarajuću procjenu ovog sektora, uključujući i svih dionika te procijeniti postoji li potreba za prilagodbu regulatornog režima.

(22)

Odgovarajuće je utvrditi odstupanja s obzirom na neke granične vrijednosti vezane uz otpor pri kotrljanju ili s obzirom na proizvodnju buke za određene posebne kategorije guma, kako bi se u obzir uzelo njihova konstrukcija ili radne značajke. Posebno je odgovarajuće utvrditi takva odstupanja za gume konstruirane tako da bolje prianjaju i imaju poboljšanu zaustavnu izvedbu u iznimnim snježnim uvjetima.

(23)

Gume za posebnu namjenu koriste se za vozila s pristupom gradilištima, područjima gdje se odvija sječa šume i u rudarstvu na mjestima gdje se obavlja iskapanje te su stoga prije svega konstruirane tako da ostvaruju bolje terenske rezultate nego gume namijenjene isključivo cestovnom prometu. Kako bi se ostvarili takvi rezultati, izrađuju se od posebnih materijala za postizanje bolje općenite otpornosti u usporedbi s običnim gumama i s posebnom vrstom profila s dubokim utorima. Budući da zbog navedenih osnovnih rješenja gume za posebnu namjenu proizvode više buke od redovnih guma, potrebno je dozvoliti i više razine buke za takve gume.

(24)

Elektronički sustavi za nadzor stabilnosti, napredni sustavi za kočenje u slučaju nužde i sustavi za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake imaju visoki potencijal s obzirom na značajno smanjenje nezgoda. Stoga bi Komisija trebala utvrditi zahtjeve za takve sustave u skladu s Pravilnicima UNECE-a za one kategorije vozila gdje je njihova uporaba odgovarajuća i ako je dokazano da će poboljšati cjelokupnu sigurnost vozila. Potrebno je osigurati odgovarajuće prijelazno razdoblje do provedbe ovih zahtjeva, kako bi se omogućilo donošenje izvršnih mjera i kako bi se zatim osigurao razvoj i primjena navedenih složenih tehnologija u samim vozilima.

(25)

S učinkom od 2011. za nove homologacije i od 2014. za nova vozila, rokovi za provedbu obveznog postavljanja elektroničkog sustava za nadzor stabilnosti za teška terenska vozila trebali bi pratiti datume utvrđene u ovoj Uredbi.

(26)

Do uvođenja elektroničkih sustava za nadzor stabilnosti, Komisija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere i provoditi informativne kampanje o njihovoj učinkovitosti te promicati njihovu prodaju. K tome, Komisija bi trebala nadzirati kretanje cijena kako bi utvrdila da li se cijene novih vozila neravnomjerno povećavaju kao rezultat njihovog opremanja s ciljem zadovoljavanja novih sigurnosnih standarda.

(27)

Buduće mjere koje se predlažu na temelju ove Uredbe za moguće izvršne postupke i njihovu primjenu trebale bi biti suglasne s načelima koje je utvrdila Komisija u svojem Priopćenju od 7. veljače 2007. pod nazivom „Konkurentni zakonodavni okvir za automobilsku industriju 21. stoljeća”. Također, za potrebe boljeg upravljanja i pojednostavnjenja te kako bi se izbjeglo opetovano ažuriranje postojećih zakonodavstava Zajednice s obzirom na pitanja tehničkih specifikacija, ova bi Uredba trebala sadržavati pozivanja na postojeće međunarodne standarde i propise, bez njihova ponavljanja u zakonodavnom okviru Zajednice.

(28)

Važno je da zamjenski sastavni dijelovi za sustave obuhvaćene ovom Uredbom podliježu jednakim sigurnosnim zahtjevima i postupcima za odobravanje. Stoga je primjereno osigurati odobrenje zamjenskih sastavnih dijelova i odvojenih tehničkih jedinica.

(29)

Države članice trebale bi utvrditi pravila za kazne koje bi se primjenjivale na povrede odredaba ove Uredbe te kako bi se osiguralo njihovo provođenje. Navedene kazne trebale bi biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(30)

Ova se Uredba odnosi na Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (6) i na Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih teretnih vozila (7). Posebno, mjere sadržane u ovoj Uredbi koje se odnose na smanjenje emisija CO2 trebale bi biti što je više moguće vezane uz dodatne mjere za ostvarenje daljnjeg smanjenja CO2 za10 grama s obzirom na konačni emisijski cilj od 130 grama.

(31)

Komisija bi za postizanje cjelovitijeg pristupa trebala pravodobno predložiti daljnje izmjene ove Uredbe ili podnijeti druge odgovarajuće prijedloge, u skladu sa sveobuhvatnom procjenom učinka koja obuhvaća sve dodatne mjere koje za cilj imaju postizanje željenih razina emisija CO2, koja ujedno pokriva i sve druge tehnologije dostupne na tržištu, uključujući i one za održavanje pritiska u gumama, poboljšanje površinskog sloja na cestama i sve druge odgovarajuće nove tehnologije, kao i zahtjeve vezane uz učinkovitost klimatizacijskih sustava s izrazitim utjecajem ili mogućim utjecajem na otpor kotrljanja ili učinkovitost potrošnje goriva i emisije CO2.

(32)

Trebalo bi provesti sveobuhvatan i cjelovit pristup za rješavanje problema buke u prometu. S obzirom na značajnu ulogu koju pritom ima površinski sloj prometnica, standard ISO 10844 trenutačno se preispituje i trebao bi se razmotriti u spomenutom smislu, s ciljem daljnjeg poboljšanja površinskog sloja prometnica. Države članice trebale bi više ulagati u okviru postojećih standarda ISO kako bi popravile površinske slojeve svojih prometnica. Nadalje, potrebno je razviti cjelovitu politiku smanjenja emisija buke koja bi obuhvatila sve prometne sustave, uključujući ne samo cestovni, već i zračni i željeznički promet.

(33)

S učinkom od datuma primjene odgovarajućih zahtjeva određenih u ovoj Uredbi na nova vozila, nove sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, sljedeće Direktive treba shodno tome staviti izvan snage:

Direktivu Vijeća 70/221/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na spremnike tekućega goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja za motorna vozila i njihove prikolice (8),

Direktivu Vijeća 70/222/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prostor za ugradbu i pričvršćivanje registarskih pločica za motorna vozila i njihove prikolice (9),

Direktivu Vijeća 70/311/EEZ od 8. lipnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustav za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama (10),

Direktivu Vijeća 70/387/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica (11),

Direktivu Vijeća 70/388/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zvučno upozorne uređaje za motorna vozila (12),

Direktivu Vijeća 71/320/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica o kočnim uređajima određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (13),

Direktivu Vijeća 72/245/EEZ od 20. srpnja 1972. o radijskim smetnjama (elektromagnetskoj kompatibilnosti) vozila (14),

Direktivu Vijeća 74/60/EEZ od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (15),

Direktivu Vijeća 74/61/EEZ od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila (16),

Direktivu Vijeća 74/297/EEZ od 4. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (ponašanje upravljačkog mehanizma u slučaju udara) (17),

Direktivu Vijeća 74/408/EEZ od 22. srpnja 1974. o motornim vozilima u odnosu na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (18),

Direktivu Vijeća 74/483/EEZ od 17. rujna 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila (19),

Direktivu Vijeća 75/443/EEZ od 26. lipnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vožnju unatrag i brzinomjere za motorna vozila (20),

Direktivu Vijeća 76/114/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na propisane pločice i oznake za motorna vozila i njihove prikolice te na njihov položaj i način pričvršćivanja (21),

Direktivu Vijeća 76/115/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila (22),

Direktivu Vijeća 76/756/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i uređaja za svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (23),

Direktivu Vijeća 76/757/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na katadioptere za motorna vozila i njihove prikolice (24),

Direktivu Vijeća 76/758/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na gabaritna svjetla, prednja i stražnja pozicijska svjetla i kočna svjetla za motorna vozila i njihove prikolice (25),

Direktivu Vijeća 76/759/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pokazivače smjera za motorna vozila i njihove prikolice (26),

Direktivu Vijeća 76/760/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla stražnjih registarskih pločica za motorna vozila i njihove prikolice (27),

Direktivu Vijeća 76/761/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na glavna svjetla za motorna vozila koja funkcioniraju kao glavna svjetla za dugi i/ili kratki svjetlosni snop i na izvore svjetlosti (žarulje sa žarnom niti i druge) za uporabu u homologiranim svjetlosnim uređajima motornih vozila i njihovih prikolica (28),

Direktivu Vijeća 76/762/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prednja svjetla za maglu za motorna vozila (29),

Direktivu Vijeća 77/389/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naprave za vuču na motornim vozilima (30),

Direktivu Vijeća 77/538/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice (31),

Direktivu Vijeća 77/539/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice (32),

Direktivu Vijeća 77/540/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na parkirna svjetla za motorna vozila (33),

Direktivu Vijeća 77/541/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika motornih vozila (34),

Direktivu Vijeća 77/649/EEZ od 27. rujna 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vidno polje vozača motornih vozila (35),

Direktivu Vijeća 78/316/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora) (36),

Direktivu Vijeća 78/317/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za odmrzavanje i odmagljivanje ostakljenih površina (37),

Direktivu Vijeća 78/318/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za brisanje i pranje vjetrobranskih stakala motornih vozila (38),

Direktivu Vijeća 78/549/EEZ od 12. lipnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na blatobrane za motorna vozila (39),

Direktivu Vijeća 78/932/EEZ od 16. listopada 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naslone za glavu na sjedilima motornih vozila (40),

Direktivu Vijeća 89/297/EEZ od 13. travnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na bočne štitnike određenih motornih vozila i njihovih prikolica (41),

Direktivu Vijeća 91/226/EEZ od 27. ožujka 1991. o usklađivanju zakonodavstava država članica koje se odnosi na zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (42),

Direktivu Vijeća 92/21/EEZ od 31. ožujka 1992. o masama i dimenzijama motornih vozila kategorije M1  (43),

Direktivu Vijeća 92/22/EEZ od 31. ožujka 1992. o sigurnosnim staklima i materijalima za sigurnosna stakla za motorna vozila i njihove prikolice (44),

Direktivu Vijeća 92/23/EEZ od 31. ožujka 1992. o gumama za motorna vozila i njihove prikolice i o njihovoj ugradbi (45),

Direktivu Vijeća 92/24/EEZ od 31. ožujka 1992. o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila (46),

Direktivu Vijeća 92/114/EEZ od 17. prosinca 1992. o vanjskim izbočinama na zadnjoj pregradi kabine motornih vozila iz kategorije N (47),

Direktivu 94/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o mehaničkim spojnicama za povezivanje motornih i priključnih vozila i njihovu ugradbu na ta vozila (48),

Direktivu 95/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o ponašanju materijala za uporabu u unutarnjoj konstrukciji određenih kategorija motornih vozila s obzirom na gorenje (49),

Direktivu 96/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju bočnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ (50),

Direktivu 96/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju čelnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ (51),

Direktivu 97/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 1997. o masama i dimenzijama određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica i izmjeni Direktive 70/156/EEZ (52),

Direktivu 98/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 1998. o motornim vozilima i njihovim prikolicama namijenjenim za cestovni prijevoz opasnog tereta i izmjeni Direktive 70/156/EEZ o homologaciji tipa motornih vozila i njihovih prikolica (53),

Direktivu 2000/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu motornih vozila od prednjeg podlijetanja i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ (54),

Direktivu 2001/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o sustavima grijanja u motornim vozilima i njihovim prikolicama, o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 78/548/EEZ (55),

Direktivu 2001/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. u odnosu na posebne odredbe za vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz putnika i koja imaju, osim vozačeva, više od osam sjedala te o izmjeni Direktivu 70/156/EEZ i 97/27/EZ (56),

Direktivu 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljenih s tim uređajima, izmjeni Direktive 70/156/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive 71/127/EEZ. (57)

(34)

Budući da cilj ove Uredbe podrazumijeva ostvarenje unutarnjeg tržišta uvođenjem zajedničkih tehničkih sigurnosnih i okolišnih zahtjeva za motorna vozila i gume i budući da ga zbog svoje opsežnosti države članice ne mogu u odgovarajućem opsegu ostvariti samostalno te stoga može biti bolje ostvaren samo na razini Zajednice, ona može donijeti odgovarajuće mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelnom razmjernosti, u skladu s navedenim člankom, ova Uredba ne ide dalje od onog što je nužno za ostvarenje spomenutog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za:

1.

homologaciju tipa motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica;

2.

homologaciju tipa motornih vozila s obzirom na sustave za praćenje pritiska u gumama, s naglaskom na njihovu sigurnost, učinkovitu potrošnju goriva i emisije CO2, kao i pokazatelje za mjenjač brzina i vezanu učinkovitu potrošnju goriva i emisije CO2; i

3.

homologaciju tipa motornih vozila s obzirom na njihovu sigurnost, rezultate otpora kotrljanja i emisije buke kod kotrljanja.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M, N i O i vezane sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, kako su definirani u odjeljku A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, u skladu s člancima od 5. do 12. ove Uredbe.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 3. Direktive 2007/46/EZ.

K tome, primjenjuju se i sljedeće definicije:

1.

„elektronski nadzor stabilnosti” znači nadzorna elektronska funkcija vozila za poboljšanje dinamičke stabilnosti vozila;

2.

„klasa vozila M2 ili M3” znači vozilo klase M2 ili M3 kapaciteta iznad 22 putnika, pokraj vozača, sa stajaćim mjestima za putnike i prostorom za neometano kretanje putnika;

3.

„klasa A M2 ili M3 vozila” znači vozilo klase M2 ili M3, kapaciteta do 22 putnika, pokraj vozača, konstruirano za prijevoz putnika, sa sjedištima i stajaćim mjestima za putnike;

4.

„sustav za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake” znači sustav za upozoravanje vozača kod nenamjernog napuštanja vozila prometne trake kojom se kreće;

5.

„napredni sustav za kočenje u slučaju nužde” znači sustav za automatsko primjećivanje opasnost u vožnji i pokreće sustav kočenja na vozilu kako bi se usporilo njegovo kretanje i izbjegao ili ublažio sudar;

6.

„indeks nosivosti” znači jedan ili dva broja za označivanje nosivosti gume za jednostruko ili dvostruko postavljanje, prema odgovarajućoj kategoriji brzine i kod korištenja u skladu sa zahtjevima proizvođača;

7.

„sustav za nadzor pritiska u gumama” znači ugradbeni sustav za vozilo, za procjenu pritiska u gumama ili praćenje promjene u pritisku u gumama kroz određeno vrijeme i prenošenje odgovarajuće informacije putniku u vožnji;

8.

„guma za posebnu namjenu” znači guma namijenjena za istovremenu uporabu u cestovnom i vancestovnom prometu ili za druge posebne namjene;

9.

„terenska guma” znači posebna vrsta gume za zahtjevne terenske uvjete;

10.

„ojačana guma” ili „guma za iznimna opterećenja” znači guma s pneumatskom strukturom tipa C1, kod koje je osnova konstruirana tako da podnosi veća opterećenja od odgovarajuće standardne gume;

11.

„zimska guma” znači guma čiji je profil, sastav ili struktura gazećeg sloja prije svega konstruiran tako da u zimskim i snježnim uvjetima postiže bolje rezultate od običnih guma s obzirom na njenu sposobnost pokretanja ili održavanja kretanja vozila;

12.

„rezervna privremena guma tipa T” znači rezervna guma za privremenu uporabu konstruirana za korištenje pri većem tlaku zraka nego obične ili ojačane gume;

13.

„osovinska guma” znači guma klase C2 ili C3, s oznakom „M + S”, „M.S.” ili „M&S”, namijenjena za postavljanje na pogonske osovine vozila;

14.

„nezaštićeni sudinonici u cestovnom prometu” znači pješaci, biciklisti i motociklisti;

15.

„pokazivač mijenjanja brzina” znači vidljivi pokazivač za ukazivanje na potrebu promjene brzine;

16.

„ručni mjenjač” znači mjenjač kod kojeg je promjena brzine uvijek neposredni rezultat djelovanja vozača, bez obzira na njegovu tehničku izvedbu, što ne obuhvaća sustave kod kojih vozač može isključivo unaprijed odrediti izmjenu brzina ili ograničiti broj brzina dostupnih za vožnju i u slučajevima kada se stvarna promjena brzina izvršava neovisno o odluci vozača i prema određenim tipovima vožnje.

POGLAVLJE II.

OBVEZE PROIZVOĐAČA

Članak 4.

Opće obveze

1.   Proizvođači trebaju moći dokazati da sva nova vozila koja su prodana, registrirana ili stavljena u uporabu u Zajednici imaju homologaciju u skladu s ovom Uredbom i njezinim izvršnim mjerama.

2.   Proizvođači mogu odabrati primjenu iste homologacije za sve sustave i ugradbu svih sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica obuhvaćenih ovom Uredbom ili zasebne homologacije za jedan ili više sustava i jednu ili više zasebnih tehničkih jedinica obuhvaćenih ovom Uredbom. Homologacije u skladu s Pravilnicima UNECE navedenima u Prilogu IV. smatraju se EZ-homologacijama tipa prema ovoj Uredbi i njezinim izvršnim mjerama.

3.   Proizvođači trebaju pokazati da svi novi sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice koji se prodaju ili stavljaju u uporabu u Zajednici imaju homologaciju u skladu s ovom Uredbom i njezinim izvršnim mjerama.

Članak 5.

Opći zahtjevi i ispitivanja

1.   Proizvođači osiguravaju konstrukciju, izradu i sastavljanje vozila na način koji najviše smanjuje rizik od ozljeda putnika u vozilu i drugih sudionika u prometu.

2.   Proizvođači osiguravaju da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s odgovarajućim zahtjevima određenima u ovoj Uredbi i njezinim izvršnim mjerama, uključujući zahtjeve s obzirom na sljedeće:

(a)

postojanost strukture vozila, uključujući i ispitivanja u slučaju sudara;

(b)

sustave za pomoć vozaču u vožnji, uključujući upravljanje, kočenje i sustave za elektronsku stabilnost;

(c)

sustave za osiguranje vidljivosti za vozača i podatke o stanju vozila i njegova okruženja, uključujući sustave za stakla, zrcala i informiranje vozača;

(d)

sustave osvjetljenja za vozilo;

(e)

zaštitu putnika u vozilu, uključujući i unutarnje uređenje vozila, naslone za glavu, sigurnosne pojaseve, sidrišta „ISOfix” ili ugrađene sigurnosne sustave za djecu i vrata na vozilu;

(f)

vanjske dijelove vozila i dodatnu opremu;

(g)

elektromagnetsku kompatibilnost;

(h)

zvučno upozorne uređaje;

(i)

sustave za grijanje;

(j)

uređaje za sprečavanje neovlaštene uporabe vozila;

(k)

sustave za identifikaciju vozila;

(l)

mase i dimenzije;

(m)

sigurnost elektronskih uređaja;

(n)

pokazivače izmjene brzine.

3.   Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. primjenjuju se na vozila i sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene u tu svrhu, kako je navedeno u Prilogu I.

Članak 6.

Posebni zahtjevi za određena vozila kategorije N i O

1.   Osim zahtjeva iz članaka 5., 8., 9., 10. i 12. i njihovih izvršnih mjera, vozila kategorija N i O prema potrebi zadovoljavaju zahtjeve iz stavaka od 2. do 5. ovog članka i njihovih izvršnih mjera.

2.   Vozila kategorija N2 i N3 izrađuju se tako da se u slučaju sudara prednje strane s drugim vozilom, što je više moguće smanji rizik ozljede putnika vozila, uzrokovan podlijetanjem.

3.   Vozila kategorija N2, N3, O3 i O4 izrađuju se tako da se u slučaju sudara s bočne strane s nezaštićenim putnikom u cestovnom prometu, što je više moguće smanji rizik ozljede tog putnika, uzrokovan podlijetanjem.

4.   Vozilo, kabina ili drugi odgovarajući prostor u kojem se nalaze vozač i drugi putnici vozila, mora biti dovoljno osnažen tako da putnicima pruža zaštitu u slučaju sudara, uzimajući u obzir Pravilnik 29. UNECE-a.

5.   Vozila kategorija N2, N3, O3 i O4 izrađuju se tako da prskanje koje može stvoriti to vozilo što je manje moguće utječe na vidljivost vozača u drugim vozilima.

Članak 7.

Posebni zahtjevi za vozila kategorija M2 i M3

1.   Osim zahtjeva iz članaka 5., 8., 9., 10. i 12. i njihovih izvršnih mjera, vozila kategorija M2 i M3 zadovoljavaju zahtjeve iz stavaka od 2. do 5. ovog članka i njihovih izvršnih mjera.

2.   Broj putnika koje vozilo može primiti, uključujući sjedeća i stajaća mjesta i prostor za osobe s invalidskim kolicima, mora odgovarati masi, veličini i rasporedu unutar vozila.

3.   Karoserija vozila mora biti konstruirana tako da omogućava sigurno i stabilno upravljanje vozilom, čak i pod punim opterećenjem. Potrebno je osigurati siguran ulaz i izlaz iz vozila, posebno u slučaju nužde.

4.   Vozila I. klase moraju biti dostupna osobama ograničene mobilnosti, uključujući osobe s invalidskim kolicima.

5.   Materijali za izradu unutarnje površine karoserije autobusa moraju biti čim vatrootporniji tako da putnicima vozila omogućuju sigurno napuštanje vozila u slučaju požara.

Članak 8.

Klasifikacija guma

1.   Gume se klasificiraju kako slijedi:

(a)   gume klase C1– gume konstruirane prije svega za vozila kategorije M1, N1, O1 i O2;

(b)   gume klase C2– gume konstruirane prije svega za vozila kategorije M2, M3, N, O3 i O4, indeksa kapaciteta nosivosti za jednostruko postavljanje ≤ 121 i s oznakom za kategoriju brzine ≥ „N”;

(c)   gume klase C3– gume konstruirane prije svega za vozila kategorije M2, M3, N, O3 i O4 sljedećih indeksa nosivosti:

Određena vrsta gume može potpadati u više klasa, pod uvjetom da zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve za svaku klasu prema kojoj se klasificira.

2.   Primjenjuje se popis indeksa nosivosti i njihovih odgovarajućih masa iz Pravilnika 30 i 54 UNECE-a.

Članak 9.

Posebne odredbe o gumama za vozila, njihovoj ugradbi i sustavima za kontroliranje pritiska u gumama

1.   Sve gume predviđene kao dio opreme vozila, uključujući i prema potrebi rezervne gume, trebaju biti primjerene za uporabu upravo za ona vozila kojima su namijenjene, prije svega s obzirom na njihove dimenzije, brzinu i značajke nosivosti.

2.   Vozila kategorija M1 trebaju biti opremljena preciznim sustavom za kontrolu pritiska u gumama s, prema potrebi, mogućnošću davanja upozorenja vozaču u slučaju pada pritiska u bilo kojoj gumi, s ciljem postizanja što učinkovitije potrošnje goriva i osiguravanja sigurnosti na cestama. Kako bi se navedeno postiglo, potrebno je odrediti odgovarajuća ograničenja s obzirom na tehničke specifikacije, koje nadalje omogućavaju tehnološki neovisan i troškovno učinkovit pristup u razvoju preciznog sustava za kontrolu pritiska u gumama.

3.   Sve gume kategorije C1 trebaju zadovoljavati zahtjeve s obzirom na prianjanje na mokre površine iz dijela A Priloga II.

4.   Sve gume trebaju zadovoljavati zahtjeve s obzirom na otpor kotrljanja iz dijela B Priloga II.

5.   Sve gume trebaju zadovoljavati zahtjeve s obzirom na buku koju stvara kotrljanje iz dijela C Priloga II.

6.   stavci 3., 4. i 5. ne primjenjuju se na:

(a)

gume najmanje dozvoljene brzine manje od 80 km/h;

(b)

gume nominalnog promjera naplatka do 254 mm ili 635 mm ili više;

(c)

rezervne privremene gume tipa T;

(d)

gume konstruirane tako da se mogu postaviti isključivo na vozila registrirana po prvi put prije 1. listopada 1990.;

(e)

gume opremljene dodatnim uređajima za poboljšanje osobina trenja.

7.   Zahtjevi o otporu kotrljanja i buku koju stvara kotrljanje iz dijelova B i C Priloga II. ne primjenjuju se na profesionalne terenske gume.

Članak 10.

Napredni sustavi za vozila

1.   Pridržavajući se izuzetaka u skladu s člankom 14. stavkom 3. točkom (a), vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 trebaju biti opremljena naprednim sustavom za kočenje u slučaju nužde, u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i njezinim izvršnim mjerama.

2.   Pridržavajući se izuzetaka u skladu s člankom 14. stavkom 3. točkom (a), vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 trebaju biti opremljena sustavom za upozorenje kod nenamjernog napuštanja prometne trake, u skladu sa zahtjevima ove Uredben i njezinim izvršnim mjerama.

Članak 11.

Pokazatelji mjenjača brzina

Vozila kategorije M1 nazivne mase do 2 610 kg i vozila s produljenom homologacijom u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 opremljena ručnim mjenjačem trebaju biti opremljena pokazivačima promjene brzina u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i njezinim izvršnim mjerama.

Članak 12.

Sustavi elektronskog nadzora stabilnosti

1.   Vozila kategorija M1 i N1 trebaju biti opremljena elektronskim sustavom za kontrolu stabilnosti u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i njezinim izvršnim mjerama.

2.   Uz izuzetak terenskih vozila, kako su definirana u točkama 4.2. i 4.3. odjeljka A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, sljedeća vozila trebaju biti opremljena elektronskim sustavom za kontrolu stabilnosti u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i njezinim izvršnim mjerama:

(a)

vozila kategorija M2 i M3, osim onih s više od tri osovine, zglobnih gradskih i turističkih autobusa i autobusa klase I ili klase A;

(b)

vozila kategorija N2 i N3, osim onih s više od tri osovine, traktora s poluprikolicama, bruto mase vozila između 3,5 i 7,5 tona i vozilima za posebnu namjenu kako su definirana u točkama 5.7. i 5.8. u odjeljka A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ;

(c)

vozila kategorija O3 i O4 opremljena zračnim ovjesom, osim onih s više od tri osovine, prikolica za prijevoz posebno teškog tereta i prikolica s prostorom za stajaća mjesta za putnike.

POGLAVLJE III.

OBVEZE DRŽAVA ČLANICA

Članak 13.

Homologacija motornih vozila, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica

1.   S učinkom od 1. studenoga 2011., nacionalna nadležna tijela, na temelju razloga vezanih uz sustave za elektronski nadzor stabilnosti vozila, moraju odbiti izdati odobrenje za EZ-homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju s obzirom na nova vozila kategorija M1 i N1, ako ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezine izvršne mjere.

Nakon datuma provedbe utvrđenih u Tablici 1., Prilogu V., nacionalna nadležna tijela, na temelju razloga vezanih uz sustave za elektronski nadzor stabilnosti vozila, moraju odbiti izdati odobrenje za EZ-homologaciju ili nacionalnu homologaciju s obzirom na nova vozila kategorija M2, M3, N2, N3, O3 i O4, ako ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezine izvršne mjere.

2.   S učinkom od 1. studenoga 2012., na temelju razloga vezanih uz područja sigurnosti vozila i guma, obuhvaćenih člancima od 5. do 8., člankom 9. stavkom 2. i člankom 11., nacionalna nadležna tijela moraju odbiti:

(a)

EZ homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju tipa za nove vrste vozila kategorija utvrđenih u tim člancima i njihovim izvršnim mjerama ako ta vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezine izvršne mjere;

(b)

EZ homologaciju tipa sastavnih dijelova i/ili zasebnih tehničkih jedinica za nove vrste sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ako ti sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezine izvršne mjere.

3.   S učinkom od 1. studenoga 2012., nacionalna nadležna tijela, na temelju razloga vezanih uz gume, obuhvaćenih člankom 9. stavcima 1., 3. i 7. i Prilogom II., uz iznimku graničnih vrijednosti za otpor kotrljanja iz Tablice 2. dijela B Priloga II., moraju odbiti izdavanje odobrenja za homologaciju sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na nove vrste guma koje ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera.

Od 1. studenoga 2013., na temelju razloga vezanih uz gume obuhvaćenih člankom 9. stavcima 1., 3. i 7. i Prilogom II., uz iznimku graničnih vrijednosti za otpor kotrljanja iz Tablice 2. dijela B Priloga II., nacionalna nadležna tijela moraju odbiti izdati odobrenje za EZ homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju tipa s obzirom na nove tipove vozila kategorija M, N i O koje ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera.

4.   U skladu s datumima provedbe iz Tablice 2., Priloga V., na temelju razloga vezanih uz elektronske sustave za nadzor stabilnosti, nacionalna nadležna tijela smatraju potvrde o sukladnosti za nova vozila kategorija M2, M3, N2, N3, O3 i O4 nevažećima, u skladu s člankom 26. Direktive 2007/46/EZ i zabranjuju registraciju, prodaju i uporabu takvih vozila ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera.

5.   Od 1. studenoga 2014., na temelju razloga vezanih uz sigurnost vozila i guma obuhvaćenih člancima 5., 6., 7. i 8., člankom 9. stavcima od 1. do 4., člankom 11., člankom 12. stavkom 1. i dijelovima A i B Priloga II, uz iznimku graničnih vrijednosti za otpor kotrljanja za gume tipa C3 i granične vrijednosti za otpor kotrljanja iz Tablice 2. dijela B Priloga II., nacionalna nadležna tijela:

(a)

smatraju potvrde o sukladnosti za nova vozila kategorija iz navedenih članaka nevažećim za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ i zabranjuju registraciju, prodaju i uporabu takvih vozila ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera; i

(b)

zabranjuju prodaju i uporabu novih sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za takva vozila ako takvi sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera.

6.   Od 1. studenoga 2016., na temelju razloga vezanih uz buku koju stvara kotrljanje i u slučaju guma tipa C3, kao i na temelju razloga vezanih uz otpor kotrljanja, uz iznimku graničnih vrijednosti kotrljanja iz Tablice 2. dijela B Priloga II. nacionalna nadležna tijela:

(a)

smatraju potvrde o sukladnosti za nova vozila kategorija M, N i O nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ i zabranjuju registraciju, prodaju i uporabu takvih vozila ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera;

(b)

zabranjuju prodaju i uporabu novih guma za takva vozila ako takve gume ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera.

7.   Od 1. studenoga 2016., na temelju razloga vezanih uz otpor kotrljanja, nacionalna nadležna tijela moraju odbiti izdati odobrenje za EZ homologacije za sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice s obzirom na nove tipove guma koje nisu sukladne graničnim vrijednostima iz Tablice 2. dijela B Priloga II.

8.   Od 1. studenoga 2017., na temelju razloga vezanih uz otpor kotrljanja, nacionalna nadležna tijela moraju odbiti dodjelu EZ homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa s obzirom na nove tipove vozila kategorija M, N i O koja nisu sukladna graničnim vrijednostima za otpor kotrljanja iz Tablice 2. djela B Priloga II.

9.   Od 1. studenoga 2018., nacionalna nadležna tijela:

(a)

na temelju razloga vezanih uz granične vrijednosti za otpor kotrljanja za gume tipa C1 i C2 iz Tablice 2. dijela B Priloga II., smatraju potvrde o sukladnosti za nova vozila kategorija M, N i O nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ i zabranjuju registraciju, prodaju i uporabu takvih vozila ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera;

(b)

zabranjuju provedbu i uporabu novih guma namijenjenih za takva vozila ako takve gume nisu sukladne graničnim vrijednostima za otpor kotrljanja iz Tablice 2. dijela B Priloga II.

10.   Od 1. studenoga 2020., nacionalna nadležna tijela:

(a)

na temelju razloga vezanih uz granične vrijednosti za otpor kotrljanja za gume tipa C3 iz Tablice 3., dijela B, Priloga II., smatraju potvrde o sukladnosti za nova vozila kategorija M, N i O nevažećim za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ, i zabranjuju registraciju, prodaju i uporabu takvih vozila ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera; i

(b)

zabranjuju provedbu i uporabu novih guma namijenjenih za takva vozila ako takve gume nisu sukladne graničnim vrijednostima za otpor kotrljanja iz Tablice 2. dijela B Priloga II.

11.   Gume tipa C1, C2 i C3, proizvedene prije datuma navedenih u stavcima 5., 6., 9. i 10., nesukladne zahtjevima iz Priloga II., mogu se prodavati tijekom razdoblja do 30 mjeseci nakon navedenih datuma.

12.   Od 1. studenoga 2013., na temelju razloga vezanih uz sigurnost vozila obuhvaćenih u članku 10., nacionalna nadležna tijela moraju odbiti davanje EZ-homologacije ili nacionalne homologacije s obzirom na nove tipove vozila M2, M3, N2 i N3 ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera.

13.   Od 1. studenoga 2015., na temelju razloga vezanih uz sigurnost vozila obuhvaćenih u članku 10., nacionalna nadležna tijela smatraju potvrde o sukladnosti za nova vozila kategorija M2, M3, N2 i N3, nevažećima u smislu članka 26. Direktive 2007/46/EZ, i zabranjuju registraciju, prodaju i uporabu takvih vozila ako takva vozila ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe ni njezinih izvršnih mjera;

14.   Nacionalna nadležna tijela dozvoljavaju prodaju i uporabu vozila, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica homologiranih prije datuma navedenih u stavcima 1., 2. i 3. i nastavljaju odobravati produljenja takvih odobrenja za ta vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice prema uvjetima regulatornog okvira prema kojem su izvorno dodijeljena ili izdana, osim ako su zahtjevi koji se primjenjuju na takva vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice prilagođeni ili su ovoj Uredbi i njezinim izvršnim mjerama dodani novi zahtjevi.

Nacionalna nadležna tijela dozvoljavaju prodaju i uporabu te nastavljaju odobravati produljenja takvih EZ homologacija tipa za rezervne dijelove i zasebne tehničke jedinice, uz iznimku rezervnih guma, namijenjenih za vozila homologirana prije datuma navedenih u stavcima 1., 2. i 3., prema uvjetima regulatornog okvira prema kojima su izvorno dodijeljene ili izdane.

15.   Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 14. i ovisno o stupanju na snagu izvršnih mjera navedenih u članku 14., ako proizvođač tako zatraži, na temelju razloga vezanih uz sigurnost vozila i guma iz članaka od 5. do 12., nacionalna nadležna tijela ne smiju:

(a)

odbiti dodijeliti EZ homologaciju tipa ni nacionalnu homologaciju tipa za novi tip vozila, ni dodijeliti EZ homologaciju tipa za sastavne dijelove i/ili zasebne tehničke jedinice za novu vrstu sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ako takvo vozilo, sastavni dijelovi ili zasebna tehnička jedinica ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe i njezinih izvršnih mjera; ni

(b)

zabraniti registraciju, prodaju ni uporabu nove vrste vozila, ni zabraniti prodaju ni uporabu novog sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice ako predmetno vozilo, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe i njezinih izvršnih mjera.

POGLAVLJE IV.

PROVEDBA

Članak 14.

Mjere provedbe

1.   Komisija donosi sljedeće izvršne mjere:

(a)

detaljna pravila o pojedinim postupcima, ispitivanjima i tehničkim zahtjevima za homologaciju motornih vozila, njihovih prikolica i sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na odredbe iz članaka od 5. do 12.;

(b)

detaljna pravila o pojedinim sigurnosnim zahtjevima za vozila, namijenjena za cestovni prijevoz opasnih tvari, unutar ili među državama članicama, uzimajući u obzir Pravilnik 105. UNECE-a;

(c)

pobliže utvrđuje fizičke osobine i zahtjeve, s obzirom na rezultate koje guma mora zadovoljiti da bi se definirala kao „guma za posebnu namjenu”, „terenska guma”, „ojačana guma”, „guma za iznimna opterećenja”, „zimska guma”, „rezervna privremena guma tipa T” ili „osovinska guma”; u skladu s točkama od 8. do 13. drugog stavka članka 3.;

(d)

mjere kojima se mijenjaju granične vrijednosti s obzirom na kotrljanje guma i buku koju stvara kotrljanje iz dijelova B i C Priloga II., u omjeru koji je potreban s obzirom na rezultate promjena u postupcima ispitivanja i bez smanjenja razine zaštite okoliša;

(e)

detaljna pravila o postupcima za utvrđivanje razine buke navedene u točki 1. Dijela C Priloga II.;

(f)

mjere kojima se izmjenjuje Prilog IV. tako da uključuje Pravilnike UNECE-a, obvezne u skladu s člankom 4. stavkom 4. Odluke 97/836/EZ.

2.   Mjere navedene u stavku 1., uz iznimku onih vezanih uz odredbe članka 10., donose se do 31. prosinca 2010.

Mjere u skladu s člankom 10. donose se do 31. prosinca 2011.

3.   Komisija može donijeti sljedeće izvršne mjere:

(a)

mjere koje izuzimaju određena vozila ili klase vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 od obveze postavljanja naprednih sustava za vozila iz članka 10., u slučaju kada se primjena takvih sustava pokaže kao neodgovarajuća za vozilo ili predmetnu klasu vozila, na temelju analize troškova i koristi te uzimajući u obzir sve odgovarajuće sigurnosne zahtjeve;

(b)

do 31. prosinca 2010., mjere za skraćivanje razdoblja utvrđenog u članku 13. stavku 11., koje se mogu razlikovati s obzirom na klasu ili kategoriju predmetnih guma, na temelju analize troškova i koristi.

4.   Mjere navedene u ovome članku, namijenjene izmjenama sporednih dijelova ove Uredbe, između ostalog, njezinim dopunama, donose se u skladu s regulatornim postupkom uz pregled naveden u članku 15. stavku 2.

Članak 15.

Postupak Odbora

1.   Komisiji pomaže Tehnički odbor za motorna vozila (TOMV), utvrđen člankom 40. stavkom 1. Direktive 2007/46/EZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, u skladu s odredbama njezina članka 8.

POGLAVLJE V.

KONAČNE ODREDBE

Članak 16.

Kazne u slučaju povrede odredbi ove Uredbe

1.   Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenljivima u slučajevima nesukladnosti proizvođača s odgovarajućim odredbama ove Uredbe i njezinim izvršnim mjerama i poduzimaju neophodne korake za osiguranje njihove provedbe. Predmetne kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Do 20. veljače 2011. ili, prema potrebi, 18 mjeseci nakon stupanja na snagu pojedine izvršne mjere, države članice o tome čim prije obavješćuju Komisiju, kao i o naknadnim izmjenama koje bi na nju mogle utjecati.

2.   Vrste povrede koje podliježu kaznama uključuju sljedeće:

(a)

davanje lažnih izjava tijekom postupka odobravanja ili stavljanja izvan snage;

(b)

krivotvorenje rezultata ispitivanja tijekom homologacije;

(c)

prikrivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do stavljanja izvan snage ili povlačenja homologacije.

Članak 17.

Izvješćivanje

Do 1. prosinca 2012. i svake tri godine nakon tog datuma, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću uključujući, prema potrebi, i prijedloge za izmjene ove Uredbe ili drugog odgovarajućeg zakonodavstva Zajednice, s obzirom na uključivanje daljnjih sigurnosnih mjera.

Članak 18.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Prilozi IV., VI., XI. i XV. Direktivi 2007/46/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 19.

Stavljanje izvan snage

1.   Direktive 70/221/EEZ, 70/222/EEZ, 70/311/EEZ, 70/387/EEZ, 70/388/EEZ, 71/320/EEZ, 72/245/EEZ, 74/60/EEZ, 74/61/EEZ, 74/297/EEZ, 74/408/EEZ, 74/483/EEZ, 75/443/EEZ, 76/114/EEZ, 76/115/EEZ, 76/756/EEZ, 76/757/EEZ, 76/758/EEZ, 76/759/EEZ, 76/760/EEZ, 76/761/EEZ, 76/762/EEZ, 77/389/EEZ, 77/538/EEZ, 77/539/EEZ, 77/540/EEZ, 77/541/EEZ, 77/649/EEZ, 78/316/EEZ, 78/317/EEZ, 78/318/EEZ, 78/549/EEZ, 78/932/EEZ, 89/297/EEZ, 91/226/EEZ, 92/21/EEZ, 92/22/EEZ, 92/24/EEZ, 92/114/EEZ, 94/20/EZ, 95/28/EZ, 96/27/EZ, 96/79/EZ, 97/27/EZ, 98/91/EZ, 2000/40/EZ, 2001/56/EZ, 2001/85/EZ, 2003/97/EZ stavljaju se izvan snage od 1. studenoga 2014.

2.   Direktiva 92/23/EEZ stavlja se izvan snage od 1. studenoga 2017.

3.   Pozivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se pozivanjima na ovu Uredbu.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2011.

Članak 13. stavak 15., članak 14. i točke 1.(a) alineja iii., 1.(b) alineja iii. i iv., 2.(c), 3.(a) alineja iii., 3.(b) alineja iii., 3.(c) alineja iii., 3.(d) alineja iii., 3.(e) alineja iii. i 3.(f) alineja ii. Priloga III. primjenjuju se od 20. kolovoza 2009.

Točke 1.(a) alineja i., 1.(b) alineja i., 2.(a), 3.(a) alineja i., 3.(b) alineja i., 3.(c) alineja i., 3.(d) alineja i., 3.(e) alineja i. i 3.(f) alineja i. Priloga III. primjenjuju se od 1. studenoga 2014.

Točke 1.(a) alineja ii., 1.(b) alineja ii., 2.(b), 3.(a) alineja ii., 3.(b) alineja ii., 3.(c) alineja ii., 3.(d) alineja ii., 3.(e) alineja ii. i točka 4. Priloga III. primjenjuju se od 1. studenoga 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2009.

Za Europski Parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

E. ERLANDSSON


(1)  Mišljenje od 14. siječnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. ožujka 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 22. lipnja 2009.

(3)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(5)  SL L 346, 17.12.1997., str. 78.

(6)  SL L 171, 29.6.2007., str. 1.

(7)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(8)  SL L 76, 6.4.1970., str. 23.

(9)  SL L 76, 6.4.1970., str. 25.

(10)  SL L 133, 18.6.1970., str. 10.

(11)  SL L 176, 10.8.1970., str. 5.

(12)  SL L 176, 10.8.1970., str. 12.

(13)  SL L 202, 6.9.1971., str. 37.

(14)  SL L 152, 6.7.1972., str. 15.

(15)  SL L 38, 11.2.1974., str. 2.

(16)  SL L 38, 11.2.1974., str. 22.

(17)  SL L 165, 20.6.1974., str. 16.

(18)  SL L 221, 12.8.1974., str. 1.

(19)  SL L 266, 2.10.1974., str. 4.

(20)  SL L 196, 26.7.1975., str. 1.

(21)  SL L 24, 30.1.1976., str. 1.

(22)  SL L 24, 30.1.1976., str. 6.

(23)  SL L 262, 27.9.1976., str. 1.

(24)  SL L 262, 27.9.1976., str. 32.

(25)  SL L 262, 27.9.1976., str. 54.

(26)  SL L 262, 27.9.1976., str. 71.

(27)  SL L 262, 27.9.1976., str. 85.

(28)  SL L 262, 27.9.1976., str. 96.

(29)  SL L 262, 27.9.1976., str. 122.

(30)  SL L 145, 13.6.1977., str. 41.

(31)  SL L 220, 29.8.1977., str. 60.

(32)  SL L 220, 29.8.1977., str. 72.

(33)  SL L 220, 29.8.1977., str. 83.

(34)  SL L 220, 29.8.1977., str. 95.

(35)  SL L 267, 19.10.1977., str. 1.

(36)  SL L 81, 28.3.1978., str. 3.

(37)  SL L 81, 28.3.1978., str. 27.

(38)  SL L 81, 28.3.1978., str. 49.

(39)  SL L 168, 26.6.1978., str. 45.

(40)  SL L 325, 20.11.1978., str. 1.

(41)  SL L 124, 5.5.1989., str. 1.

(42)  SL L 103, 23.4.1991., str. 5.

(43)  SL L 129, 14.5.1992., str. 1.

(44)  SL L 129, 14.5.1992., str. 11.

(45)  SL L 129, 14.5.1992., str. 95.

(46)  SL L 129, 14.5.1992., str. 154.

(47)  SL L 409, 31.12.1992., str. 17.

(48)  SL L 195, 29.7.1994., str. 1.

(49)  SL L 281, 23.11.1995., str. 1.

(50)  SL L 169, 8.7.1996., str. 1.

(51)  SL L 18, 21.1.1997., str. 7.

(52)  SL L 233, 25.8.1997., str. 1.

(53)  SL L 11, 16.1.1999., str. 25.

(54)  SL L 203, 10.8.2000., str. 9.

(55)  SL L 292, 9.11.2001., str. 21.

(56)  SL L 42, 13.2.2002., str. 1.

(57)  SL L 25, 29.1.2004., str. 1.


PRILOG I.

Područje primjene zahtjeva iz članka 5. stavaka 1. i 2.

Predmet

Primjena

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Spremnici goriva/zaštita od podlijetanja odostraga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stražnja registarska pločica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uređaj za upravljanje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brave i šarke vrata

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Zvučno upozorni uređaji i signali

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Uređaji za neizravno gledanje

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Kočenje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Radiofrekvencijska smetnja (elektromagnetska kompatibilnost)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unutarnja opremljenost

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Čvrstoća sjedala

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vanjske izbočine

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzinomjer

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Registarske pločice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sidrišta sigurnosnih pojasa

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Katadiopteri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, bočna svjetla za označivanje i svjetla za vožnju po danu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pokazivači smjera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svjetlo stražnje registarske ploče

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Prednja svjetla za maglu

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vučne kuke

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Stražnja svjetla za maglu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svjetla za vožnju unatrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parkirna svjetla

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sigurnosni pojasi i sustavi za držanje

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Prednja vidljivost

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznake upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Odmrzavanje/odmagljivanje

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Uređaji za brisanje i pranje

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Sustavi grijanja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zaštita kotača

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasloni za glavu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bočna zaštita

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Zaštita od prskanja ispod kotača

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Sigurnosna stakla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gume

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uređaji za ograničenje brzine

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Mase i dimenzije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vanjske izbočine na kabini

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Vučne spojnice

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Zapaljivost

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobusi

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Prednji zaštitni sustav

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bočni zaštitni sustav

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Zaštita od prednjeg podlijetanja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Vozila ove kategorije moraju biti opremljena odgovarajućim uređajima za odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobrana.

(2)  Vozila ove kategorije moraju biti opremljena odgovarajućim uređajima za pranje i brisanje vjetrobrana.

(3)  Samo ako je vozilo opremljeno spojnicama.

(4)  Samo do 2,5 tona tehnički dozvoljene maksimalne mase opterećenja.

(5)  Primjenjuje se samo na vozila kada se „nazivna točka sjedenja” (točka „R”) najnižeg sjedala ne nalazi više od 700 mm iznad razine zemlje. Točka „R” definirana je Pravilnikom 95. UNECE-a.

(6)  Samo kada proizvođač traži homologaciju vozila namijenjenog za prijevoz opasnog tereta.


PRILOG II.

Zahtjevi za gume s obzirom na prianjanje na mokre površine, otpor kod kotrljanja i buku koju stvara kotrljanje

DIO A —   ZAHTJEVI ZA PRIANJANJE NA MOKRE POVRŠINE

Gume klase C1 moraju biti sukladne sljedećim zahtjevima:

Kategorija uporabe

Indeks prianjanja na mokru površinu (G)

zimska guma s oznakom brzine („Q” ili nižom, osim „H”) koja ukazuje na najveću dopuštenu brzinu do 160 km/h

≥ 0,9

zimska guma s oznakom brzine („R” ili višom, uključujući i „H”) koja ukazuje na najveću dopuštenu brzinu veću od 160 km/h

≥ 1,0

redovna (cestovna) guma

≥ 1,1

DIO B —   ZAHTJEVI ZA OTPOR KOD KOTRLJANJA

Najveće dozvoljene vrijednosti s obzirom na koeficijent otpora kod kotrljanja, za svaku vrstu gume, mjeren u skladu sa standardom ISO 28580, ne smije prijeći sljedeće vrijednosti:

Tablica 1.

Klasa gume

Maksimalna vrijednost (kg/t)

1. stupnja

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


Tablica 2.

Klasa gume

Maksimalna vrijednost (kg/t)

2. stupnja

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

Za zimske gume, ograničenja iz tablice 1. i tablice 2. povećavaju se za 1 kg po toni.

DIO C —   ZAHTJEVI ZA BUKU KOJU STVARA KOTRLJANJE

1.   Razina buke utvrđena u skladu s postupkom navedenim u izvršnim mjerama ove Uredbe ne smije prelaziti ograničenja iz točke 1.1. ni 1.2. Tablice iz točaka 1.1. i 1.2. predstavljaju izmjerene vrijednosti prilagođene s obzirom na temperaturu, osim u slučaju guma klase C3, dozvoljeno odstupanje s obzirom na mjerne instrumente i sadrže vrijednosti zaokružene na najnižu cijelu vrijednost.

1.1.   Gume klase C1, s obzirom na nominalnu širinu ispitanog dijela gume:

Klasa gume

Nominalna širina dijela gume (mm)

Granične vrijednosti dB(A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Za zimske gume, gume veće nosivosti ili ojačane gume ili bilo koju kombinaciju navedenih klasifikacija, navedena se ograničenja povećavaju za 1 dB(A).

1.2.   Gume klase C2 i C3, s obzirom na kategoriju uporabe za raspon guma:

Klasa gume

Kategorija uporabe

Granične vrijednosti dB(A)

C2

Redovne gume

72

Osovinske gume

73

C3

Redovne gume

73

Osovinske gume

75

Za gume za posebnu namjenu gornja ograničenja povećavaju se za 2dB(A). Dodatnih 2dB(A) dozvoljava se za zimske gume kategorije C2 za osovinske gume. S obzirom na sve druge kategorije C2 i C3 guma, dozvoljava se dodatnih 1dB(A) za zimske gume.


PRILOG III.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Dio I. Priloga IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke od 3. do 10., od 12. do 38., od 42. do 45. i od 47. do 57.;

ii.

briše se točka 46;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

Točka

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

Broj Službenog lista

Primjena

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

SL L 200, 31.7.2009., str. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

(b)

Dodatak se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke iz tablice od 3. do 10., od 12. do 37., 44., 45. i od 50. do 54.;

ii.

briše se točka 46. iz tablice;

iii.

tablici se dodaje sljedeći redak:

 

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

Broj Službenog lista

M1

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

SL L 200, 31.7.2009., str. 1.

D/P”

iv.

u „Pojašnjenju” se dodaje sljedeći tekst:

„D/P: Ova je Uredba djelomično primjenljiva. Točan opseg primjene utvrđuje se u izvršnim mjerama ove Uredbe.”

2.

U Dodatku Prilogu VI. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

brišu se točke od 3. do 10., od 12. do 38., od 42. do 45. i od 47. do 57.;

(b)

briše se točka 46.;

(c)

dodaje se sljedeći redak:

 

Područje

Pozivanje na regulatorni akt (1)

Kako je izmijenjena

Primjenjuje se na verzije

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009”

 

 

3.

Prilog XI. zamjenjuje se sljedećim:

(a)

u Dodatku 1. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke od 3. do 10., od 12. do 38., 44., 45. i od 47. do 54.;

ii.

briše se točka 46.;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

Točka

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

D/P

D/P

D/P

D/P”

(b)

u Dodatku 2. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke od 3.do 10., od 12. do 38., od 42. do 45. i od 47. do 57.;

ii.

briše se točka 46.;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

Točka

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P”

(c)

u Dodatku 3. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke od 3. do 10., od 12. do 37., 44., 45. i od 50. do 54.;

ii.

briše se točka 46.;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

Točka

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

M1

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

D/P”

(d)

u Dodatku 4. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke od 3. do 10., od 13. do 36., od 42. do 45. i od 47. do 57.;

ii.

briše se točka 46.;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

Točka

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P

D/P”

(e)

u Dodatku 5. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

brišu se točke od 3. do 10., od 12. do 36., od 42. do 45. i od 47. do 57.;

ii.

briše se točka 46.;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

Točka

Područje

Pozivanje na regulatorni akt

Pokretna dizalica kategorije N3

„63

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

D/P”

(f)

„tumačenje oznaka” zamjenjuje se sljedećim:

i.

brišu se točke C, U, W5 i W6;

ii.

dodaje se sljedeći tekst:

„D/P: Ova je Uredba djelomično primjenljiva. Točan opseg primjene utvrđuje se u izvršnim mjerama ove Uredbe.”

4.

U tablici u Prilogu XV., briše se točka 46.


PRILOG IV.

Popis Pravilnika UNECE-a koji se obvezno primjenjuju


PRILOG V.

Datumi provedbe zahtjeva za elektronske sustave za kontrolu stabilnosti vozila kategorije M2, M3, N2, N3, O3 i O4

Tablica 1.   Datumi provedbe za nove tipove vozila

Kategorija vozila

Datum primjene

M2

11. srpnja 2013.

M3 (Klasa III.)

1. studenoga 2011.

M3 < 16 tona (pneumatski prijenos)

1. studenoga 2011.

M3 (Klasa II. i B) (hidraulički prijenos)

11. srpnja 2013.

M3 (Klasa III.) (hidraulički prijenos)

11. srpnja 2013.

M3 (Klasa III.) (pneumatski prijenos signala i hidraulički prijenos snage)

11. srpnja 2014.

M3 (Klasa II.) (pneumatski prijenos signala i hidraulički prijenos snage)

11. srpnja 2014.

M 3 (drugo, osim navedenog)

1. studenoga 2011.

N2 (hidraulički prijenos)

11. srpnja 2013.

N2 (pneumatski prijenos signala i hidraulički prijenos snage)

11. srpnja 2014.

N2 (drugo, osim navedenog)

11. srpnja 2012.

N3 (dvoosovinski tegljač za poluprikolice)

1. studenoga 2011.

N3 (dvoosovinski tegljač za poluprikolice s pneumatskim prijenosom signala (ABS))

1. studenoga 2011.

N3 (tri osovine s elektronskim prijenosom signala (ABS))

1. studenoga 2011.

N3 (dvije i tri osovine s pneumatskim prijenosom signala (ABS))

11. srpnja 2012.

N3 (drugo, osim navedenog)

1. studenoga 2011.

O3 (kombinirano opterećenje osovina između 3,5 i 7,5 tona)

11. srpnja 2012.

O3 (drugo, osim navedenog)

1. studenoga 2011.

O4

1. studenoga 2011.


Tablica 2.   Datumi provedbe za nova tipove vozila

Kategorija vozila

Datum primjene

M2

11. srpnja 2015.

M3 (Klasa III.)

1. studenoga 2014.

M3 < 16 tona (pneumatski prijenos)

1. studenoga 2014.

M3 (Klasa II. i B) (hidraulički prijenos)

11. srpnja 2015.

M3 (Klasa III.) (hidraulički prijenos)

11. srpnja 2015.

M3 (Klasa III.) (pneumatski prijenos signala i hidraulički prijenos snage)

11. srpnja 2016.

M3 (Klasa II.) (pneumatski prijenos signala i hidraulički prijenos snage)

11. srpnja 2016.

M 3 (drugo, osim navedenog)

1. studenoga 2014.

N2 (hidraulički prijenos)

11. srpnja 2015.

N2 (pneumatski prijenos signala i hidraulički prijenos snage)

11. srpnja 2016.

N2 (drugo, osim navedenog)

11. srpnja 2014.

N3 (dvoosovinski tegljač za poluprikolice)

1. studenoga 2014.

N3 (dvoosovinski tegljač za poluprikolice s pneumatskim prijenosom signala (ABS))

1. studenoga 2014.

N3 (tri osovine s elektronskim prijenosom signala (ABS))

1. studenoga 2014.

N3 (dvije i tri osovine s pneumatskim prijenosom signala (ABS))

1. studenoga 2014.

N3 (drugo, osim navedenog)

1. studenoga 2014.

O3 (kombinirano opterećenje osovina između 3,5 i 7,5 tona)

1. studenoga 2014.

O3 (drugo, osim navedenog)

1. studenoga 2014.

O4

1. studenoga 2014.


Top