EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comhar Eorpach i réimse na hóige (2010-18)

Comhar Eorpach i réimse na hóige (2010-18)

 

ACHOIMRE AR:

Rún maidir le córas athnuaite le haghaidh comhoibrithe san Aontas Eorpach i réimse na hóige

CAD IS AIDHM LEIS AN RÚN?

Leagtar amach ann creat athnuaite le haghaidh comhoibriú níos fearr idir tíortha san AE i réimse na hóige don tréimhse 2010-18. Leanann sé an chéad chreat ar glacadh leis in 2002 don tréimhse 2002-2009.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is é is príomhchuspóir leis an gcreat athnuaite seo nó Straitéis an AE i leith na hÓige ná éifeachtúlacht an chomhoibrithe agus na ngníomhaíochtaí atá cheana féin a fheabhsú agus buntáistí breise a chur ar fáil do dhaoine óga san AE.

Tá dhá phríomhchuspóir leis an straitéis seo:

 • chun tuilleadh deiseanna agus na deiseanna céanna a sholáthar do dhaoine óga i gcúrsaí oideachais agus i margadh an tsaothair;
 • chun daoine óga a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí.

Ní mór na cuspóirí seo a chur i bhfeidhm trí idirphlé a chur chun cinn idir an óige agus lucht ceaptha beartas, chun saoránacht ghníomhach a mhéadú, chun imeascadh sóisialta a chothú agus chun cuimsiú na ndaoine óga a áirithiú maidir le forbairt beartas san AE.

Chuige seo, moltar tionscnaimh faoi leith, ina ndírítear ar dhaoine óga agus spreagtar tionscnaimh phríomhshruthaithe in 8 réimse faoi leith:

 • oideachas agus oiliúint;
 • fostaíocht agus fiontraíocht;
 • sláinte agus folláine;
 • rannpháirtíocht daoine óga i bpróiseas daonlathach an AE sa tsochaí agus i gcomhthéacs plé faoi leith struchtúrtha an AE;
 • gníomhaíochtaí deonacha;
 • cuimsiú sóisialta;
 • óige agus an domhan le gníomhaíochtaí dírithe chun cuidiú le daoine óga páirt a bheith acu lasmuigh den AE nó a bheith níos rannpháirtí i réimsí amhail an t-athrú aeráide,comhoibriú idirnáisiúnta agus cearta daonna;
 • cruthaitheacht agus cultúr.

Ról thíortha an AE agus an Choimisiúin Eorpaigh

Iarrtar sa rún ar an gCoimisiún Eorpach agus ar thíortha an AE bearta a ghlacadh a chuireann leis na cuspóirí atá sa Straitéis i leith na hÓige a bhaint amach. Ní mór gníomhaíochtaí i réimsí den chineál sin a chur i bhfeidhm trí mhodh oscailte an chomhordaithe, agus chuige sin bíonn tiomantas polaitiúil ag teastáil ó thíortha AE agus modhanna oibre ar leith.

Is iad seo a leanas príomhionstraimí cur chun feidhme Straitéis an AE i leith na hóige:

 • foghlaim fhrithpháirteach idir tíortha an AE
 • fócas bunaithe ar fhianaise,
 • faireachán agus tuairisciú,
 • idirphlé leis an óige agus
 • slógadh clár an AE, amhail an clár Erasmus+.

I Straitéis an AE i leith na hóige spreagtar iad freisin chun saincheisteanna óige a áireamh i réimsí eile beartais a théann i bhfeidhm ar shaol daoine óga, amhail fostaíocht don aos óg (lena n-áirítearscéim ráthaíochta don aos óg) agus cuimsiú sóisialta (ardán an AE in aghaidh bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta).

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

PRÍOMHCHÁIPÉIS

Rún ón gComhairle an 27 Samhain 2009 ar chreat athnuaite maidir le comhar Eorpach i réimse na hóige (2010-2018) (IO C 311, 19.12.2009, lgh. 1-11).

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rún ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag cruinniú laistigh den Chomhairle, ar Phlean Oibre an Aontais Eorpaigh don Óige le haghaidh 2016-2018 (IO C 417, 15.12.2015, lgh. 1-9)

Rún ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag cruinniú laistigh den Chomhairle, an20 Bealtaine 2014 ar fhorléargas an idirphlé struchtúrtha lena n-áirítear cuimsiú sóisialta daoine óga (IO C 183, 14.6.2014, lgh. 1-4).

Rún ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag cruinniú laistigh den Chomhairle, an20 Bealtaine 2014 ar Phlean Oibre an Aontais Eorpagh don Óige 2014-2015 (IO C 183, 14.6.2014, lgh. 5-11).

Nuashonraithe 23.11.2017

Top