EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:268:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 268, 18. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 268
46. vuosikerta
18. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (1) 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 24
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (1) 29
Komission asetus (EY) N:o 1832/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 44
Komission asetus (EY) N:o 1833/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1834/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 48
Komission asetus (EY) N:o 1835/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 2003 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 50
Komission asetus (EY) N:o 1836/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 128. erityisessä tarjouskilpailussa 51
Komission asetus (EY) N:o 1837/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 128. erityisessä tarjouskilpailussa 53
Komission asetus (EY) N:o 1838/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 300. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 1839/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 47. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta 56
*Komission asetus (EY) N:o 1840/2003, annettu 16 päivänä lokakuuta 2003, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen lopettamisesta 57
*Komission asetus (EY) N:o 1841/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1227/2000 muuttamisesta 58
*Komission asetus (EY) N:o 1842/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, ostoista, varastoinnista ja myynnistä koostuvien interventioiden rahoituskulujen laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta EMOTR:n tukiosaston tilivuodeksi 2004 60
*Komission asetus (EY) N:o 1843/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2004 61
Komission asetus (EY) N:o 1844/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2003 ja 29 päivän helmikuuta 2004 väliseksi vuosineljännekseksi 63
Komission asetus (EY) N:o 1845/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta riisialalla annetun asetuksen (EY) N:o 1828/2003 oikaisemisesta 65

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/740/EC
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen, Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen 1 päivästä tammikuuta 2003 sovellettavaa ekopistejärjestelmää koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 67
*Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan (PECA) muuttamista koskevan sopimuksen voimaantulosta 68
Komissio
2003/741/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: välitoimet) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2920) 69
2003/742/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2003, päätöksen 98/371/EY muuttamisesta Slovakiasta tulevan tuoreen sianlihan tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3579) (1) 73
2003/743/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3708) 77
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top