EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:268:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 268, 18. oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 268
46. årgang
18. oktober 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1) 1
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF 24
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1) 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2003 af 17. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1834/2003 af 17. oktober 2003 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 1835/2003 af 17. oktober 2003 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i oktober 2003 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 1836/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 128. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 1837/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 128. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1838/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 300. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/2003 af 17. oktober 2003 om den særlige 47. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation 56
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2003 af 16. oktober 2003 om indstilling af fiskeri efter havtaske fra fartøjer, som fører spansk flag 57
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1841/2003 af 17. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1227/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet 58
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1842/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse for regnskabsåret 2004 for EUGFL, Garantisektionen, af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning 60
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1843/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse af de nedskrivningskoefficienter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter for regnskabsåret 2004 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 1844/2003 af 17. oktober 2003 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2003 til den 29. februar 2004 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 1845/2003 af 17. oktober 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1828/2003 om fastsættelse af importtolden for ris 65

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/740/EC
*Rådets afgørelse af 7. oktober 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om den økopointordning, der fra den 1. januar 2003 skal gælde for Kroatiens transittrafik gennem Østrig 67
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om ændring af protokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PECA) 68
Kommissionen
2003/741/EC
*Kommissionens beslutning af 13. august 2003 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 (Sag COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: Foreløbige forholdsregler) (meddelt under nummer K(2003) 2920) 69
2003/742/EC
*Kommissionens beslutning af 13. oktober 2003 om ændring af beslutning 98/371/EF for så vidt angår import af fersk svinekød fra Slovakiet (meddelt under nummer K(2003) 3579) (1) 73
2003/743/EC
*Kommissionens beslutning af 14. oktober 2003 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2004 (meddelt under nummer K(2003) 3708) 77
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top