EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005FO0123

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 3 päivänä toukokuuta 2007.
Jean-Marc Bracke vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Henkilöstö - Kilpailu - Sisäinen kilpailu.
Asia F-123/05.

European Court Reports – Staff Cases 2007 I-A-1-00131; II-A-1-00721

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:76

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

3 päivänä toukokuuta 2007

Asia F-123/05

Jean-Marc Bracke

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Kilpailu – Sisäinen kilpailu – Osallistumisedellytykset – Kilpailuilmoitus – Virkaikää koskeva edellytys – Tilapäinen henkilöstö – Henkilöstösääntöjen 27 artikla – Hyvän hallinnon periaate – Syrjintäkiellon periaate

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Jean-Marc Bracke vaatii 7.9.2005 tehdyn nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoamista, jolla hylätään hänen valituksensa 21.4.2005 tehdystä komission päätöksestä, jolla kieltäydytään ottamasta häntä palvelukseen koeajalla olevaksi virkamieheksi kilpailun COM/PC/04 jälkeen

Ratkaisu:         Kanne hylätään, koska se on perusteeton. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kilpailu – Sisäiset kilpailut – Osallistumisedellytykset

(Henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäinen kohta ja 29 artiklan 1 kohta)

2.      Henkilöstö – Kilpailu – Valintalautakunta – Riippumattomuus – Rajat

1.      Toimielimille kuuluvan, kilpailujen järjestämistä ja erityisesti kilpailuun osallistumista koskevien edellytysten vahvistamista koskevan harkintavallan käytön on sovelluttava yhteen henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisen kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan pakottavien määräysten kanssa. Henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä kohdassa määritetään pakottavasti palvelukseen ottamisen tarkoitus, ja henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan pakottavalla tavalla niiden menettelyjen rajat, joita on noudatettava avoinna olevien virkojen täyttämistä varten. Tätä harkintavaltaa on siten aina käytettävä täytettäviin virkoihin liittyvien vaatimusten ja, yleisemmin, yksikön edun mukaisesti.

Kun nimittävä viranomainen asettaa sisäiseen kilpailuun osallistumisen edellytykseksi virkamiehenä tai muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltamisalaan kuuluvana muuna toimihenkilönä hankitun viiden vuoden virkaiän, johon ei lasketa kuuluvaksi jaksoja, joiden ajan henkilö on työskennellyt toimielimissä tilapäistyöntekijänä, se soveltaa oikein henkilöstösääntöjen 27 ja 29 artiklaa. Kyseisellä osallistumisedellytyksellä varmistetaan nimittäin, että hakijoilla on työkokemusta, mutta myös, että he ovat osoittaneet soveltuvuutensa henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisten sellaisten työsuhteiden yhteydessä, jotka eroavat sovellettavien sääntöjen, arvioinnin ja kurinpitoon liittyvien asioiden osalta niistä säännöistä, joita sovelletaan tilapäistyöntekijöihin. Tällä edellytyksellä ei loukata myöskään yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska, kun otetaan huomioon kyseisen periaatteen tavoite, tilapäistyöntekijöinä työskennelleet henkilöt ja virkamiehinä tai muina toimihenkilöinä työskennelleet henkilöt eivät ole keskenään verrattavissa olevassa asemassa.

(ks. 45, 46, 49–52 ja 56 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑214/99, Carrasco Benítez v. komissio, 21.11.2000 (Kok. H. 2000, s. I‑A‑257 ja II‑1169, 53 ja 57 kohta) ja asia T‑173/05, Heus v. komissio, 13.12.2006 (37, 41, 42 ja 44 kohta, Kok. H., s. I-A-2-329 ja II-A-2-1695).

2.      Nimittävän viranomaisen on omaa toimivaltaansa käyttäessään tehtävä päätöksiä, joissa ei ole lainvastaisuuksia. Nimittävää viranomaista eivät siis voi sitoa sellaiset valintalautakuntien päätökset, joiden lainvastaisuudesta voi olla seurauksena, että sen omat päätökset ovat lainvastaisia. Näin ollen, kun valintalautakunta hyväksyy hakijan virheellisesti kilpailun osallistujaksi ja ottaa hänet tämän jälkeen soveltuvien hakijoiden luetteloon, nimittävän viranomaisen on perustellulla päätöksellä, jonka osalta yhteisöjen tuomioistuimet voivat arvioida, onko se perusteltu, kieltäydyttävä nimittämästä tätä hakijaa.

Nimittävän viranomaisen tulee arvioida valintalautakunnan sellaisen päätöksen lainmukaisuutta, jolla hakija hyväksytään kilpailun osallistujaksi, vasta sitten, kun kysymys tosiasiallisesta palvelukseen ottamisesta tulee esille, eikä silloin, kun valintalautakunta antaa sille tiedoksi soveltuvien hakijoiden luettelon.

(ks. 64 ja 65 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 142/85, Schwiering v. tilintarkastustuomioistuin, 23.10.1986 (Kok. 1986, s. 3177, 19 ja 20 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑329/03, Ricci v. komissio, 16.3.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑69 ja II‑315, 35 kohta) ja asia T‑306/04, Luxem v. komissio, 15.9.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑263 ja II‑1209, 23 ja 24 kohta).

Top