EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0137

2012/137/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012 , siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 1148) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 64, 3.3.2012, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 227 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/137/oj

3.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012,

siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 1148)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/137/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan, 9 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 90/429/ETY säädetään eläinten terveysvaatimuksista, joita sovelletaan unionin sisäiseen siansukuisten kotieläinten siemennesteen kauppaan ja tuontiin kolmansista maista. Siinä säädetään, että jäsenvaltiot voivat sallia tällaisen siemennesteen tuonnin vain sellaisista kolmansista maista, jotka on mainittu kyseisessä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti laaditussa luettelossa, ja siemennesteen mukana on oltava kyseisessä direktiivissä olevan mallin mukaiselle lomakkeelle laadittu eläinten terveystodistus. Eläinten terveystodistuksessa on todistettava, että siemenneste tulee sellaiselta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, joka tarjoaa kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt takeet.

(2)

Siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista yhteisöön siltä osin kuin on kyse kolmansien maiden ja keinosiemennysasemien luetteloista sekä todistusvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä 2009/893/EY (2) on luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava siemennesteen tuonti. Mainittu luettelo on laadittu kyseisissä kolmansissa maissa vallitsevan eläinten terveydentilanteen perusteella.

(3)

Direktiivissä 90/429/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 176/2012 (3), vahvistetaan tarkistetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset siansukuisten luovuttajaeläinten ja siemennesteen osalta siltä osin kuin kyse luomistaudista ja Aujeszkyn taudista.

(4)

Erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston direktiivillä 2002/60/EY (4) Teschenin tauti (enteroviruksen aiheuttama enkefalomyeliitti) poistettiin yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 92/119/ETY (5) liitteessä I olevasta tautien luettelosta, ja tämän jälkeen eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY muuttamisesta 30 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/650/EY (6) kyseinen tauti poistettiin sellaisten tautien luettelosta, jotka ovat ilmoituspakon alaisia unionissa.

(5)

Lisäksi tietyt siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnissa unioniin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset on tarpeen sovittaa yhteen Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön kanssa erityisesti siltä osin kuin on kyse sian vesikulaaritaudista vapaista maista ja tuberkuloosista ja raivotaudista vapaista keinosiemennysasemista.

(6)

Sen vuoksi päätöksen 2009/893/EY liitteessä II olevassa 1 osassa vahvistettua eläinten terveystodistuksen mallia olisi muutettava direktiiviin 90/429/ETY tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi ja Teschenin tautia (enteroviruksen aiheuttama enkefalomyeliitti), sian vesikulaaritaudista vapaita maita ja tuberkuloosista ja raivotaudista vapaita keinosiemennysasemia koskevien viitteiden poistamiseksi.

(7)

Unioni on tehnyt tiettyjen kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, joihin sisältyy erityisiä vaatimuksia siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin. Jos kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyy erityisiä tuontia koskevia vaatimuksia ja eläinten terveystodistusten malleja, olisi sovellettava kyseisiä vaatimuksia ja malleja tässä päätöksessä esitettyjen vaatimusten ja mallin sijasta.

(8)

Sveitsi on sellainen kolmas maa, jossa eläinten terveystilanne on jäsenvaltioiden tilannetta vastaava. Tämän vuoksi on asianmukaista, että Sveitsistä unioniin tuotavan siansukuisten kotieläinten siemennesteen mukana on eläinten terveystodistus, joka on laadittu direktiivin 90/429/ETY liitteessä D esitetyn tällaisen siemennesteen unionin sisäisessä kaupassa käytettävän mallin mukaisesti, ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan VIII luvun B osan 3 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (7).

(9)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätös 2009/893/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(10)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi olisi siirtymäkaudella sallittava päätöksen 2009/893/EY mukaisesti laadittujen eläinten terveystodistusten käyttö.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti unioniin.

Lisäksi siinä vahvistetaan todistusvaatimukset tuotaessa siemennestettä unioniin.

2 artikla

Siemennesteen tuonti

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava seuraavat edellytykset täyttävän siemennesteen tuonti:

a)

se tulee liitteessä I luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b)

se tulee direktiivin 90/429/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetellulta keinosiemennysasemalta;

c)

sen mukana on eläinten terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevassa 1 osassa esitetyn eläinten terveystodistusmallin mukaisesti ja täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 2 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

d)

se täyttää c alakohdassa tarkoitetussa eläinten terveystodistuksessa asetetut vaatimukset.

2.   Jos unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistetaan erityiset eläinten terveyttä ja todistuksia koskevat vaatimukset, sovelletaan kyseisiä vaatimuksia 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten sijasta.

3 artikla

Siemennesteen kuljetusta unioniin koskevat vaatimukset

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettua siemennestettä ei saa kuljettaa samassa kontissa kuin muita siemennesteen lähetyksiä,

a)

joita ei ole tarkoitettu tuotaviksi unionin alueelle tai

b)

joiden terveydentila on heikompi.

2.   Unioniin tapahtuvan kuljetuksen aikana siemenneste on sijoitettava suljettuihin ja sinetöityihin säiliöihin, eikä sinettiä saa rikkoa kuljetuksen aikana.

4 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2009/893/EY.

5 artikla

Siirtymäsäännös

Jäsenvaltioiden on sallittava 30 päivään marraskuuta 2012 ulottuvan siirtymäkauden aikana sellaisen siemennesteen tuonti kolmansista maista, jonka mukana on päätöksen 2009/893/EY liitteessä II olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2012 annettu eläinten terveystodistus.

6 artikla

Sovellettavuus

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2012.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  EUVL L 320, 5.12.2009, s. 12.

(3)  EUVL L 61, 2.3.2012, s. 1.

(4)  EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27.

(5)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69.

(6)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 42.

(7)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.


LIITE I

Luettelo kolmansista maista ja niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti

ISO-koodi

Kolmannen maan nimi

Huomautukset

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

US

Yhdysvallat

 


(1)  Sveitsistä tapahtuvassa tuonnissa käytettävä todistus esitetään direktiivin 90/429/ETY liitteessä D, ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan VIII luvun B osan 3 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty päätöksellä 2002/309/EY, Euratom.


LIITE II

1   OSA

Siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnissa käytettävä eläinten terveystodistuksen malli

Image

Image

Image

Image

Image

2   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava eläinten terveystodistukset liitteessä II olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määräjäsenvaltio edellyttää lisätodistusvaatimuksia, eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun eläinten terveystodistuksen mallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Eläinten terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määräjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin kohdassa I.28 oleva luettelo) eläinten terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos eläinten terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin eläinten terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Eläinten terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava eläinten terveystodistuksen mallin kohdissa I.2 ja II.a tarkoitettu todistuksen viitenumero.


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


Top