EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0961

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011 , erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 252, 28.9.2011, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; Kumoaja 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/961/oj

28.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 961/2011,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2011,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaisia unionin kiireellisiä toimenpiteitä kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, jos riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa, kuten maidossa ja pinaatissa, ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (2) erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

(3)

Asetusta (EU) N:o 297/2011 on muutettu useaan kertaan tilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi. Muutoksissa on ollut kyse Japanista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden radioaktiivisuuden enimmäistasojen vahvistamisesta, prefektuurien lisäämisestä erityisrajoitusten kohteena olevaan vyöhykkeeseen sen jälkeen, kun saastumisen näissä prefektuureissa havaittiin ylittävän enimmäistasot, sekä prefektuurien poistamisesta rajoitusten kohteena olevalta vyöhykkeeltä, kun laajamittaisessa seurannassa oli saatu näyttö siitä, että radioaktiivinen saastuminen ei ollut vaikuttanut merkittävässä määrin kyseisiin prefektuureihin.

(4)

Japanin viranomaiset ilmoittivat komissiolle heinäkuun 2011 puolenvälin jälkeen, että Japanin eri prefektuureissa kasvatetusta karjasta saadussa naudanlihassa on havaittu suuria cesiumpitoisuuksia. Koska naudanlihan tuonti Japanista Euroopan unioniin on kielletty muistakin ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvistä syistä kuin radioaktiivisuuden takia, kyseisillä havainnoilla ei ole vaikutuksia eurooppalaisiin kuluttajiin. Viime aikoina on lisäksi ilmennyt uusia elintarvikkeita, joiden radioaktiivisuus ylittää enimmäistasot. Nämä havainnot ja se tosiasia, että uusia/muita maatalous- ja puutarhakasveja kasvatetaan ja korjataan saastuneella vyöhykkeellä, osoittavat, että nykyiset toimenpiteet on aiheellista pitää voimassa 30 päivän syyskuuta 2011 jälkeenkin. Näin ollen on aiheellista jatkaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 31 päivään joulukuuta 2011 alun perin kaavaillun 30 päivän syyskuuta 2011 asemesta. Asetuksen täytäntöönpanon kuukausittaisen tarkastelun periaate pidetään voimassa.

(5)

Koska asetusta (EU) N:o 297/2011 on muutettu useita kertoja lyhyessä ajassa, on aiheellista korvata asetus (EU) N:o 297/2011 uudella asetuksella.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 (3) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin lukuun ottamatta tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011, ja tuotteita, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011.

2 artikla

Vakuutus

1.   Kaikkiin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin sovelletaan tässä asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä.

2.   Kun kyse on lähetyksistä, jonka sisältämät 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet eivät kuulu kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (4) soveltamisalaan, ne on tuotava unioniin komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (5) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

3.   Kunkin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksen mukana on seurattava vakuutus, jossa vakuutetaan seuraavaa:

(a)

tuote on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011 tai

(b)

tuote ei ole peräisin eikä lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Naganon, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan ja Shizuokan prefektuurista tai

(c)

tuote on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Naganon, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista mutta ei ole peräisin näistä prefektuureista eikä ole altistunut radioaktiivisuudelle siirron aikana tai

(d)

jos tuote on peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Naganon, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista, radionuklidien jodi-131, cesium-134 ja cesium-137 taso tuotteessa ei ylitä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuja enimmäistasoja.

4.   Edellä oleva 3 kohdan d alakohta koskee myös tuotteita, jotka on pyydystetty tai korjattu kyseisessä kohdassa mainittujen prefektuurien rannikkovesistä, riippumatta siitä, missä kyseiset tuotteet tuodaan maihin.

5.   Kyseisen 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen on oltava laadittu liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti. Sen on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutetun edustajan allekirjoittama. Kun on kyse 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutukseen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiseloste.

3 artikla

Tunnistetiedot

Kukin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa analyysiselosteessa, terveystodistuksessa ja kaikissa lähetyksen mukana seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa.

4 artikla

Ennakkoilmoitus

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus kaikista 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä vähintään kahta työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

5 artikla

Viralliset tarkastukset

1.   Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä

a)

asiakirja- ja tunnistustarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille ja

b)

fyysinen tarkastus mukaan luettuna laboratorioanalyysi jodi-131:n, cesium-134:n ja cesium-137:n varalta vähintään

10 prosentille 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä ja

20 prosentille 2 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä.

2.   Lähetykset on pidettävä virallisessa valvonnassa enintään viiden työpäivän ajan odotettaessa laboratorioanalyysin tuloksia.

3.   Lähetysten luovutus vapaaseen liikkeeseen edellyttää, että rehu- ja elintarvikealan toimija tai tämän edustaja esittää tulliviranomaisille 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen, jonka rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen on vahvistanut ja jossa esitetään näyttö siitä, että 1 kohdassa tarkoitetut viralliset tarkastukset on tehty ja että mahdollisten fyysisten tarkastusten tulokset ovat myönteiset.

6 artikla

Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta virallisesta valvonnasta ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

7 artikla

Vaatimustenvastaiset tuotteet

Sellaisia Japanista peräisin olevia tai sieltä lähetettyjä rehuja ja elintarvikkeita, jotka eivät täytä liitteen II enimmäistasoja koskevia vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset vaatimustenvastaiset rehut ja elintarvikkeet on hävitettävä turvallisesti tai palautettava alkuperämaahan.

8 artikla

Raportit

Jäsenvaltioiden on kuukausittain ilmoitettava komissiolle kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ja Euroopan unionin säteilyhätätilanteita koskevan nopean tietojenvaihdon järjestelmän (ECURIE) kautta.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 297/2011.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2011. Sitä tarkastellaan kuukausittain saastumistilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.

(4)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(5)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.


LIITE I

Image

Image


LIITE II

Enimmäistasot elintarvikkeissa  (1) (Bq/kg)

 

Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet

Maito ja maitotuotteet

Muut elintarvikkeet paitsi nestemäiset

Nestemäiset elintarvikkeet

Strontium-isotooppien (etenkin Sr-90) summa

75

125

750

125

Jodi-isotooppien (etenkin I-131) summa

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Plutoniumin ja transplutoniumin alfa-aktiivisten isotooppien (etenkin Pu-239 ja Am-241) summa

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Kaikkien muiden nuklidien, joiden puoliintumisaika on pitempi kun 10 päivää, summa (etenkin Cs-134 ja Cs-137 paitsi C-14 ja H-3)

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Enimmäistasot rehuissa  (3) (Bq/kg)

 

Rehut

Cs-134:n ja Cs-137:n summa

500 (4)

Jodi-isotooppien (etenkin I-131) summa

2 000 (5)


(1)  Tiivistettyihin tai kuivattuihin tuotteisiin sovellettava taso lasketaan ennastetun kulutusvalmiin tuotteen perusteella.

(2)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien toimenpiteet käynnistävien tasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan tilapäisesti neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

(3)  Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

(4)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien toimenpiteet käynnistävien tasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan tilapäisesti komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 vahvistetut arvot.

(5)  Arvo vahvistetaan väliaikaisesti, ja sitä pidetään samana kuin elintarvikkeille vahvistettua arvoa, kunhan jodin kulkeutumista rehuista elintarvikkeisiin koskevat kulkeutumistekijät saadaan arvioitua.


Top