EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0307

Komission asetus (EY) N:o 307/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008 , henkilöstön koulutusohjelmia koskevien vähimmäisvaatimusten ja koulutusta koskevien todistusasiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevien edellytysten vahvistamisesta eräisiin moottoriajoneuvoihin asennettujen tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj

3.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 307/2008,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008,

henkilöstön koulutusohjelmia koskevien vähimmäisvaatimusten ja koulutusta koskevien todistusasiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevien edellytysten vahvistamisesta eräisiin moottoriajoneuvoihin asennettujen tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/40/EY (2) säädetään, että moottoriajoneuvoissa on oltava vuodesta 2011 alkaen sellaiset ilmastointijärjestelmät, joiden lämmitysvaikutus on alhainen. Lyhyen aikavälin toimenpiteenä asetuksessa (EY) N:o 842/2006 edellytetään, että on annettava säännöt tällaisista järjestelmistä fluorattuja kasvihuonekaasuja talteenottavan henkilöstön asianomaisesta pätevyydestä.

(2)

Henkilöiden, jotka ovat ilmoittautuneet koulutukseen koulutusta koskevan todistusasiakirjan saamiseksi, olisi voitava rajoitetun ajan toteuttaa koulutuksen kattamia toimia, joihin vaaditaan koulutusta koskevaa todistusasiakirjaa, edellyttäen että toimi suoritetaan sellaisen henkilöstön valvonnassa, jolla on tällainen todistusasiakirja.

(3)

Jotta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla tällä hetkellä toimivan henkilöstön koulutus ja todistusasiakirjojen myöntäminen olisi mahdollista henkilöstön ammatillista toimintaa keskeyttämättä, tarvitaan riittävä siirtymäaika, jonka aikana voimassa olevien pätevyysmenettelyjen mukaisesti koulutettua henkilöstöä tai ammatillista kokemusta omaavaa henkilöstöä voidaan pitää asianmukaisesti pätevöitynä asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti.

(4)

Tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi olisi oltava mahdollista tunnustaa voimassa olevat pätevyysmenettelyt, edellyttäen että vaadittavat taidot ja tiedot sekä asianomainen pätevyysjärjestelmä vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia.

(5)

Virallisesti nimettyjen todistuslaitosten olisi varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, ja vaikutettava siten koulutusta koskevien todistusasiakirjojen vastavuoroiseen tunnustamiseen tehokkaasti ja toimivasti koko yhteisössä.

(6)

Komissiolle olisi ilmoitettava tiedot todistusjärjestelmistä, joissa todistusasiakirjojen myöntäminen edellyttää vastavuoroista tunnustamista, ja tällöin olisi käytettävä muotoa, joka vahvistetaan jäsenvaltioiden koulutus- ja pätevöintiohjelmien ilmoittamismuodon vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla 2 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 308/2008 (3). Voimassa olevien pätevyysjärjestelmien tai ammatillisen kokemuksen tunnustamista koskevat tiedot olisi ilmoitettava komissiolle siirtymäaikana.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (4) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset sellaisen henkilöstön koulutusohjelmille, jotka ottavat talteen tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja direktiivin 2006/40/EY soveltamisalaan kuuluvista moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä, ja mainittujen vaatimusten mukaisesti myönnettyjen koulutusta koskevien todistusasiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevat edellytykset.

2 artikla

Henkilöstön koulutus

1.   Ainoastaan sellaista henkilöstöä, jolla on 3 artiklassa tarkoitettu koulutusta koskeva todistusasiakirja, pidetään asianmukaisesti pätevänä suorittamaan 1 artiklassa tarkoitettua toimea.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta enintään 12 kuukauden ajan henkilöstöön, joka on ilmoittautunut koulutukseen koulutusta koskevan todistusasiakirjan saamiseksi, edellyttäen että toimi suoritetaan sellaisen henkilön valvonnassa, jota pidetään asianmukaisesti pätevänä.

3.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että enintään 4 päivään heinäkuuta 2010 saakka 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin:

a)

henkilöstö, jolla on 1 artiklassa tarkoitettua toimea varten voimassa olevien pätevyysmenettelyjen mukaisesti myönnetty todistusasiakirja, jonka jäsenvaltio on määritellyt sellaiseksi; tai

b)

henkilöstö, jolla on ennen 4 päivää heinäkuuta 2008 hankittua ammatillista kokemusta 1 artiklassa tarkoitetusta toimesta.

Tällaista henkilöstöä on pidettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ajan asianmukaisesti pätevänä suorittamaan 1 artiklassa tarkoitettua toimea.

3 artikla

Koulutusta koskevien todistusasiakirjojen myöntäminen henkilöstölle

1.   Kansallisessa laissa tai asetuksessa on säädettävä todistuslaitoksesta tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun tähän tehtävään oikeutetun laitoksen on nimettävä se.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun todistuslaitoksen on myönnettävä koulutusta koskeva todistusasiakirja henkilöstölle, joka on suorittanut liitteessä säädetyt vähimmäistaidot ja -tiedot kattavan koulutuksen.

3.   Koulutusta koskevassa todistusasiakirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

todistuslaitoksen nimi, todistusasiakirjan haltijan täydellinen nimi ja rekisteröintinumero;

b)

toimi, jota koulutusta koskevan todistusasiakirjan haltija saa suorittaa;

c)

myöntämispäivä ja myöntäjän allekirjoitus.

4.   Jos nykyinen koulutus kattaa liitteessä säädetyt vähimmäistaidot ja -tiedot, mutta myönnetyssä todistusasiakirjassa ei ole tämän artiklan 3 kohdassa mainittavia tietoja, 1 kohdassa tarkoitettu todistuslaitos voi myöntää tällaisen pätevyyden omaavalle henkilölle koulutusta koskevan todistusasiakirjan ilman, että hänen täytyy suorittaa koulutus uudelleen.

4 artikla

Ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 4 päivänä heinäkuuta 2008 aikeestaan soveltaa 2 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohtaa määrittelemällä voimassa olevat pätevyysjärjestelmät tai ammatillista kokemusta koskevat edellytykset, joiden perusteella henkilöstöä pidetään asianmukaisesti pätevänä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2009 3 artiklan 1 kohdan mukaisten henkilöstön todistuslaitosten nimet ja yhteystiedot sekä 3 artiklan 2 kohdan ja liitteen vaatimukset täyttävän henkilöstön koulutusta koskevien todistusasiakirjojen nimet asetuksessa (EY) N:o 308/2008 säädettyä muotoa käyttäen.

3.   Jäsenvaltioiden on täydennettävä 2 kohdan nojalla toimitettua ilmoitusta asiaa koskevilla uusilla tiedoilla ja toimitettava se komissiolle viipymättä.

5 artikla

Vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset

1.   Jäsenvaltioiden on tunnustettava vastavuoroisesti muissa jäsenvaltioissa 3 artiklan mukaisesti myönnetyt koulutusta koskevat todistusasiakirjat.

2.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää muussa jäsenvaltiossa myönnettyjen koulutusta koskevien todistusasiakirjojen haltijoilta, että todistusasiakirja on käännettävä muulle yhteisön viralliselle kielelle.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu. 28

(4)  EUVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/540/EY (EUVL L 198, 31.7.2007, s. 35).


LIITE

Koulutusohjelmien kattamia taitoja ja tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu koulutus kattaa seuraavat:

a)

teoreettinen moduuli, jonka kohdalle on taulukon sarakkeeseen ”Moduulityyppi” merkitty ”T”;

b)

käytännön moduuli, jossa hakijan on suoritettava asianomaisia tarvikkeita, välineitä ja laitteita käyttäen tehtäviä, joiden kohdalle on taulukon sarakkeeseen ”Moduulityyppi” merkitty ”P”.


Vähimmäistiedot ja -taidot

Moduulityyppi

1.   

Moottoriajoneuvoihin asennettujen fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien toiminta, jäähdytysaineena käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen ympäristövaikutus ja asiaa koskevat ympäristösäännökset

1.1

Perustiedot moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien toiminnasta

T

1.2

Perustiedot moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä jäähdytysaineena käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä ja ominaisuuksista, näiden kaasujen päästöjen ympäristövaikutukset (niiden GWP-arvo ilmastonmuutokseen nähden)

T

1.3

Perustiedot asetuksen (EY) N:o 842/2006 ja direktiivin 2006/40/EY asianomaisista säännöksistä

T

2.   

Fluorattujen kasvihuonekaasujen ympäristöystävällinen talteenotto

2.1

Fluorattujen kasvihuonekaasujen yleisten talteenottomenettelyjen tuntemus

T

2.2

Kylmäainesylinterin käsittely

P

2.3

Talteenottotarvikkeiden yhdistäminen moottoriajoneuvoihin asennettujen fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien syöttöaukkoihin ja irrottaminen niistä

P

2.4

Talteenottolaitteiston toiminta

P


Top