EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1661

Komission asetus (EY) N:o 1661/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi

EYVL L 197, 29.7.1999, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2006; Kumoaja 32006R1635

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1661/oj

31999R1661

Komission asetus (EY) N:o 1661/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi

Virallinen lehti nro L 197 , 29/07/1999 s. 0017 - 0024


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1661/1999,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999,

yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 686/95(2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

1) Tsernobylin ydinvoimalassa 26. huhtikuuta 1986 sattuneen onnettomuuden cesiumlaskeuma on vaikuttanut lukuisiin kolmansiin maihin; toistuvasti on havaittu tapauksia, joissa radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäismäärät ylittyvät tietyissä kolmansista maista tuoduissa sienilähetyksissä,

2) samantapainen laskeuma on vaikuttanut joidenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden tiettyihin osiin,

3) metsä ja metsäalueet ovat yleensä luonnollinen kasvuympäristö viljelemättömille sienille (liitteessä I luetellut tuotteet), ja tällaisissa ekosysteemeissä cesium tavallisesti säilyy siirtyen maaperästä kasvillisuuteen ja taas takaisin,

4) tämän seurauksena viljelemättömien sienten jatkuva cesium-saaste on edellä mainitun onnettomuuden jälkeen tuskin lainkaan vähentynyt, ja se on saattanut lisääntyä tietyissä lajeissa,

5) komissio suoritti vuonna 1986 arvion cesiumin saastuttamien elintarvikkeiden mahdollisista riskeistä ihmisen terveydelle, ja sitä on sittemmin päivitetty; arvio mahdollisista riskeistä on edelleen luotettava, koska siinä otetaan huomioon kyseisen aineen radioaktiivisuuden puoliintumisaika, ja lisäksi sallittu enimmäismäärä on pääpiirteissään Codex Alimentarius -komission suositteleman määrän mukainen,

6) asetuksen (ETY) N:o 737/90 4 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tarkastettava kolmansista maista peräisin olevat tuotteet,

7) yksityiskohtaiset säännöt asetuksen soveltamiseksi on annettu komission asetuksessa (ETY) N:o 1983/88(3);

8) näitä säännöksiä on ajanmukaistettava ja täydennettävä määräämällä erityisehtoja tiettyjen tuotteiden tuonnille oheisten säännösten mukaisesti,

9) yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa direktiivissä 92/59/ETY(4) säädetään nopean tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta,

10) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella paikan päällä toteutettavat toimenpiteet kuuluvat Euratomin perustamissopimuksen 35 ja 36 artiklan mukaisiin kyseisten valtioiden velvollisuuksiin; edellä tarkoitettujen yhteisön toimenpiteiden ja kansallisten toimenpiteiden ja tarkastusten tulokset vastaavat yhdessä tämän asetuksen mukaisia tuloksia; komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että jäsenvaltiot täyttävät tässä suhteessa tehokkaasti lainmukaiset velvoitteensa,

11) erilaisten maataloustuotteiden näytteenottoon ja tutkimukseen liittyviä säännöksiä on pohdittava, mutta välitön vaatimus on vahvistaa kyseisiä sieniä koskevia säännöksiä,

12) valvonnan tehostamiseksi on näin ollen välttämätöntä määritellä rajattu määrä tullitoimipaikkoja, joiden kautta tiettyjä tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionin alueella,

13) tullitoimipaikkoja ja kolmansia maita koskevia luetteloita voidaan tarkistaa asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon muun muassa sallittujen enimmäismäärien noudattaminen ja muut tiedot, joiden perusteella komissio voi päättää, onko jokin kolmas maa syytä säilyttää liitteessä IV olevassa luettelossa,

14) samasta syystä on myös asianmukaista säätää, että kaikilla tällaisten tuotteiden lähetyksillä on oltava asetuksen (ETY) N:o 737/90 4 artiklassa tarkoitettu vientitodistus,

15) on asianmukaista, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sallitaan periä omaa harkintavaltaansa käyttäen maksuja tuotteen näytteenotosta, analysoinnista ja tuhoamisesta tai sen palauttamisesta, edellyttäen, että tuhoamisessa tai palauttamisessa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta ja edellyttäen, että perityt maksut eivät missään tapauksessa ole aiheutuneita kustannuksia suuremmat,

16) jäljempänä annetut säännökset ovat Euroopan yhteisön kansainvälisten ja erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksessa määrättyjen velvoitteiden mukaiset, ja niissä otetaan huomioon yhteisön oikeus hyväksyä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä sen jäsenvaltioiden alueella valitun terveydensuojelun tason saavuttamiseksi, ja

17) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 737/90 7 artiklassa tarkoitetun tilapäisen komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Niiden jäsenvaltioiden, joissa asetuksen (ETY) N:o 737/90 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, ja viimeistään luovutushetkellä, on tarkastettava näiden tuotteiden saman asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu cesiumpitoisuus sen varmistamiseksi, että kyseisessä asetuksessa säädettyjä sallittuja enimmäistasoja noudatetaan.

2. Tarkastukset on tehtävä ottamalla näytteitä seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaisesti:

a) Jäsenvaltioiden on päätettävä tarkastusten taajuudesta ottaen huomioon erityisesti alkuperämaan saastumisaste, kyseisten tuotteiden ominaisuudet, aiempien tarkastusten tulokset ja 3 artiklassa tarkoitetut vientitodistukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan b alakohdan soveltamista.

b) Jos todetaan, että sallitut enimmäismäärät ylittyvät kolmannesta maasta peräisin olevassa tuotteessa, on tehostettava kaikkien samantyyppisten kyseiseltä kolmannesta maasta peräisin olevien tuotteiden tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 737/90 5 ja 6 artiklassa säädettyjen lisätoimenpiteiden toteuttamista.

3. Tietyt tuotteet on tarkastettava seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) Teuraseläimet on tarkastettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(5) ja komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(6) tullisäännösten ja eläinten terveyttä koskevien vaatimusten soveltamista. Luvan saamiseksi tuotteiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen on esitettävä todistus, jonka antaa tarkastuksista vastaava toimivaltainen viranomainen ja jossa todistetaan, että kyseessä olevalle lihalle on tehty tarkastukset, jotka ovat osoittaneet, etteivät sallitut enimmäistasot ylity.

b) Liitteessä I mainitut ja liitteessä IV mainituista kolmansista maista peräisin olevat tuotteet on tarkastettava kunkin lähetyksen mukana seuraavien asianmukaisesti laadittujen 3 artiklassa tarkoitettujen vientitodistusten perusteella. Kaikista lähetyksistä, joiden määrä ylittää 10 kg tuoretta tuotetta tai vastaavan määrän, on otettava järjestelmällisesti näytteitä ja ne on analysoitava, ja tällöin on otettava asianmukaisesti huomioon vientitodistuksessa mainitut tiedot. Näitä tuotteita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen määrämaassa vain liitteessä III mainituissa tullitoimipaikoissa.

4. Kun todetaan, että tietty tuote ei noudata sallittuja enimmäismääriä, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kyseinen tuontitavara hävitetään tai palautetaan alkuperämaahan. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen viemisestä pois Euroopan yhteisön alueelta on toimitettava kirjallinen todiste sille tulliviranomaiselle, joka kielsi tavaran luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen.

5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta periä omaa harkintavaltaansa käyttäen maahantuojalta maksuja tuotteiden näytteenotosta ja analysoinnista asetuksen (ETY) N:o 737/90 mukaisesti. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat periä kyseiseltä maahantuojalta maksuja, jotka liittyvät sallitut enimmäismäärät ylittävien lähetysten hävittämiseen tai palauttamiseen alkuperämaahan.

2 artikla

1. Kaikkien jäsenvaltioiden on vastaavasti sovellettava direktiivin 92/59/ETY 8 artiklaa ilmoittaakseen komissiolle viipymättä kirjatut tapaukset, joissa ei ole noudatettu asetuksessa (ETY) N:o 737/90 vahvistettuja enimmäismääriä koskevia säännöksiä, ja ilmoitettava alkuperämaa, kuvattava tavara ja ilmoitettava sen saastumisaste, kuljetustapa, viejä sekä kyseisistä tuote eristä tehty päätös.

2. Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle niistä laitoksista, jotka on nimetty tekemään tarkastuksia.

3. Komissio tiedottaa jäsenvaltioille viipymättä kirjatut tapaukset, joissa sallittuja enimmäismääriä ei ole noudatettu, direktiivillä 92/59/ETY käyttöönotetun yhteisön nopean varoitusjärjestelmän kautta.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä IV mainittujen kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten antamissa vientitodistuksissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, noudattavat asetuksen (ETY) N:o 737/90 3 artiklassa säädettyjä sallittuja enimmäismääriä. Vientitodistuksia varten on käytettävä valkoiselle paperille painettua liitteessä II olevan mallin mukaista lomaketta.

2. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille niitä viranomaisia koskevat tiedot, jotka on valtuutettu antamaan vientitodistuksia kyseisissä kolmansissa maissa.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1983/88.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1.

(2) EYVL L 71, 31.3.1995, s. 15.

(3) EYVL L 174, 6.7.1988, s. 32.

(4) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.

(5) EYVL L 302, 13.10.1992, s. 1.

(6) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

LIITE I

LUETTELO TUOTTEISTA, JOIDEN ON OLTAVA 1 ARTIKLAN 3 KOHDAN b ALAKOHDAN SÄÄNNÖSTEN MUKAISIA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>PIC FILE= "L_1999197FI.002102.EPS">

LIITE III

LUETTELO TULLITOIMIPAIKOISTA, JOISSA LIITTEESSÄ I MAINITTUJA TUOTTEITA SAA LUOVUTTAA VAPAASEEN LIIKKEESEEN EUROOPAN YHTEISÖN ALUEELLA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

LUETTELO 3 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA

Albania

Bosnia ja Hertsegovina

Bulgaria

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Jugoslavian liittotasavalta

Kroatia

Latvia

Liechtenstein

Liettua

Makedonia

Moldova

Norja

Puola

Romania

Slovakia

Slovenia

Sveitsi

Tsekki

Turkki

Ukraina

Unkari

Valko-Venäjä

Venäjä

Viro

Top