EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0063

Komission direktiivi 96/63/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 76/432/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 253, 5.10.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 245 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 245 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 66 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/63/oj

31996L0063

Komission direktiivi 96/63/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 76/432/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 253 , 05/10/1996 s. 0013 - 0014


KOMISSION DIREKTIIVI 96/63/EY,

annettu 30 päivänä syyskuuta 1996,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 76/432/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja eritysesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksynnästä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/297/ETY (2), ja erityisesti sen 12 ja 13 artiklan,

sekä katsoo, että

jarrutustestiä voidaan parantaa korvaamalla keskimääräinen hidastuvuus kaavalla, jolla määritellään jarrutusmatka nopeuden funktiona; tämän muutoksen jälkeen tehdään muita muutoksia, joilla pyritään parantamaan traktoreiden ja niiden käytössä tarvittavien osien turvallisuutta, ja

tämän direktiivin säännökset ovat direktiivillä 74/150/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivin 76/432/ETY (3) liitteet I ja II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1997 jäsenvaltiot eivät saa:

- evätä traktorityypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaista asiakirjaa tai kansallista tyyppihyväksyntää tai

- kieltää traktoreiden rekisteröintä, myyntiä tai käyttöönottoa

jarrulaitteisiin liittyvistä syistä, jos traktorit ovat direktiivin 76/432/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset.

2. Alkaen 1 päivästä maaliskuuta 1998 jäsenvaltiot:

- eivät saa enää myöntää EY-tyyppihyväksyntää tai direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaista asiakirjaa, ja

- saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän

traktorityypin osalta sen jarrulaitteisiin liittyvistä syistä, jos direktiivin 76/432/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään lokakuuta 1997 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viitaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

(2) EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 52

(3) EYVL N:o L 122, 8.5.1976, s. 1

LIITE

Muutetaan direktiiviä 76/432/ETY seuraavasti:

1. Lisätään seuraava virke liitteen I 4.2.6. kohdan ensimmäisen alakohdan loppuun:

"Kun jarrut vaikuttavat tavallisesti useampaan kuin yhteen akseliin, yksi akseli voidaan kytkeä irti, jos se kytkeytyy automaattisesti takaisin käyttöjarrua käytettäessä tai kytkinlaitteen pettäessä."

2. Muutetaan liite II seuraavasti:

Muutetaan 1.1.1. kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

- "Käyttöjarrulaitteelle vahvistettu teho perustuu 2.1.1.1 kohdassa vahvistetun kaavan mukaisesti laskettuun jarrutusmatkaan."

- Poistetaan 1.2.2.2 kohta.

- Muutetaan 2.1.1.1 kohta seuraavasti:

"2.1.1.1. tyyppi O -testille vahvistetuissa olosuhteissa saavuttaa jarrutusmatka, joka lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Smax ≤0,15 V + >NUM>V² >DEN>116

jossa V on suurin rakenteellinen nopeus (km/h)

ja

Smax on suurin pysähtymismatka metreinä."

Top