EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0044

Neuvoston direktiivi 90/44/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1990, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

OJ L 27, 31.1.1990, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 10 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 10 - 19
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 224 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 224 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Implisiittinen kumoaja 32009R0767 . Latest consolidated version: 24/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/44/oj

31990L0044

Neuvoston direktiivi 90/44/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1990, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 027 , 31/01/1990 s. 0035 - 0044
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0010
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0010


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä tammikuuta 1990, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta (90/44/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

direktiivissä 79/373/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/235/ETY(5) säädetään rehuseosten pitämisestä kaupan yhteisössä,

yhteisön voimassa olevan lainsäädännön mukaan jäsenvaltiot voivat poiketa erityisesti päällysmerkinnän ja raaka-aineiden osalta yhteisön määräyksistä,

sisämarkkinoiden toteuttamiseksi täydellisesti kaikki rehuseosten vapaata liikkumista tai kilpailua todennäköisesti estävät kansalliset erot jäsenvaltioiden välillä olisi poistettava,

tarkoituksenmukaisin menetelmä päällysmerkintää koskevissa määräyksissä tällä hetkellä olevien erojen poistamiseksi on laatia yhteisön tasolla luettelo tiedoista, jotka kussakin tapauksessa merkinnöistä vastuussa olevan tulee ilmoittaa tai jotka hän voi vapaaehtoisesti ilmoittaa,

päällysmerkinnän osalta direktiivillä 79/373/ETY on tarkoitus varmistaa, että kotieläintuottajille annetaan puolueetonta ja mahdollisimman tarkkaa tietoa rehun koostumuksesta ja käytöstä; on tärkeää huolehtia siitä, että ilmoitusten tarkkuus voidaan virallisesti varmistaa asiaa koskevien tämän direktiivin säännösten mukaisesti kaikissa vaiheissa, jolloin rehuja pidetään kaupan,

rehuissa käytettävien ainesten ilmoittaminen on tietyissä tapauksissa tärkeä tiedon lähde kotieläintuottajille,

tuotantoeläinten rehujen ainesten määrän määrittely aiheuttaa tällä hetkellä tarkastamisen suhteen vaikeuksia, pääasiassa ainesten laadun, seosten monimutkaisuuden tai käytettyjen valmistusmenetelmien vuoksi,

siksi on tässä vaiheessa tarpeen ainakin tuotantoeläinten rehujen osalta, pyrkiä joustavaan rehussa käytettyjen ainesten ilmoittamisen järjestelyyn ilman niiden määrän osoittamista; myös ryhmittelyyn tulee säilyä mahdollisuus niin, että yhteen nimeen voi kuulua useita ainesosia; koska ainesten ryhmittelystä lemmikkieläinten rehuseosten osalta on jo säädetty komission direktiivillä 82/475/ETY(6), samanlaiset säännökset olisi annettava myös muista rehuista,

lemmikkieläinten rehuseosten merkitsemistä varten tarvitaan erityiset säännökset tämänkaltaisten rehujen erityislaadun huomioon ottamiseksi,

rehuseosten valmistajien olisi voitava vapaasti antaa kotieläintuottajalle rehuseoksista myös muita tietoja kuin on säädetty direktiivissä 79/373/ETY; tällaisia lisätietoja koskeva säädös on aiheellista antaa noudattaen tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia, joilla varmistetaan valmistajien välinen rehellinen kilpailu ja taataan kyseisenlaisten tietojen puolueettomuus,

direktiivissä 79/373/ETY sallitaan tällä hetkellä jäsenvaltioille mahdollisuus vaatia, että rehuseokset valmistetaan vain tietyistä aineksista tai että niissä ei saa olla tiettyjä aineksia; kyseisistä rajoituksista johtuvat esteet on tarpeen poistaa hyväksymällä yhteisön tasolla yhteisen luettelon rehuseosten valmistuksessa käytettävistä aineksista ja luettelon aineksista, joiden käyttö tulee kieltää terveydellisistä syistä,

rehuseoksissa käytettävistä aineksista laadittava luettelo ei voi olla tyhjentävä käytettävissä olevien tuotteiden ja sivutuotteiden moninaisuuden, elintarviketekniikan jatkuvan kehittymisen ja valmistajien valinnan vapauden rajoittamattomuuden tarpeellisuuden vuoksi; siksi on riittävää luetella pääasialliset ainekset, joita tavallisesti käytetään rehuseosten valmistukseen,

tässä luettelossa olisi täsmennettävä yleiset nimet, joita käytetään eri ainesten nimeämisessä ja kuvaukset, joita niiden on vastattava, jotta se voisi sisältyä tällaiseen nimeen,

eri aineksille annettava kuvaus saattaa osoittautua sellaisenaan riittämättömäksi erottamaan toisistaan hyvin samankaltaisia tuotteita, jotka kuitenkin toisinaan laadultaan eroavat toisistaan; tällaisten erityistapausten varalta olisi säädettävä lisämahdollisuudesta vähimmäisvaatimusten asettamiseen ravintoainekoostumukselle,

rehuseosten valmistuksessa käytettävien ainesten luettelo ei ole tyhjentävä; jäsenvaltioilla on siten valta sallia, että rehuseokset, joita pidetään kaupan yhteisön alueella, sisältävät muita kuin edellä mainittuun luetteloon kuuluvia aineksia edellyttäen, että nämä tuotteet ovat virheettömiä, aitoja ja laadultaan kauppakelpoisia ja että ne on erityisesti nimetty siten, ettei niitä voida sekoittaa aineksiin, jotka pääsevät yhteisön tasolla käytetyn nimen yhteyteen.

luettelon laatiminen aineksista, joita tavallisesti käytetään ja pidetään kaupan rehuseosten valmistusta varten ja luettelon laatiminen aineksista, joiden käyttäminen on kiellettävä tulevaisuudessa, ovat tieteellisiä toimenpiteitä; tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi olisi noudatettava menettelyä, jolla otetaan käyttöön jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö pysyvässä rehukomiteassa, ja

sen varmistamiseksi, että rehuseoksia koskevia vaatimuksia noudatetaan, jäsenvaltioiden on säädettävä aiheellisista tarkastuksista näytteitä ottamalla ajaksi, jolloin rehuseoksia pidetään kaupan ja myös rehujen valmistuksen ajaksi; jälkimmäinen tarkastusmenetelmä voi käsittää erityisesti valmistajan kirjanpidon,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 79/373/ETY seuraavasti:

1 Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan seuraava alakohta:

"g) jäsenvaltioiden tiettyjen valmiiksi pakattujen tuotteiden painoa tai tilavuutta koskevan lainsäädännön lähentämistä."

2 Lisätään 2 artiklaan seuraava kohta:

"1) rehuseoksen säilyvyydellä: päivämäärää, johon saakka rehu sopivissa varastointiolosuhteissa säilyttää erityiset ominaisuutensa."

3 Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

1 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että rehuseoksia ei saa pitää kaupan, ellei jäljempänä lueteltuja tietoja esitetä selvästi näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla, tarkoitukseen varatussa paikassa pakkauksessa, säiliössä tai siihen kiinnitettävässä etiketissä, ja ellei niistä ilmene tiedoista vastuussa oleva valmistaja, pakkaaja, maahantuoja, vähittäis- tai tukkumyyjä, jolla on toimipaikka yhteisössä:

a) tarpeen mukaan ilmaus "täysrehu", "täydennysrehu", "kivennäisrehu", "melassirehu", "juottorehu", "maidon korviketiiviste";

b) eläinlaji tai -ryhmä, jolle rehuseos on tarkoitettu;

c) rehun oikeaa käyttämistä varten ohjeet, joista ilmenee myös rehun käyttötarkoitus;

d) kaikkien rehuseosten osalta, lukuun ottamatta muille lemmikkieläimille kuin koirille ja kissoille tarkoitettuja rehuseoksia: 5 c artiklan mukaisesti ilmoitettavat ainekset;

e) tarvittaessa liitteessä olevassa A osassa edellytetyissä tapauksissa ravintoainepitoisuuksien selvitykset;

f) tarvittavat liitteessä olevan B osan 1, 2 ja 3 sarakkeiden mukaiset tiedot;

g) tämän kohdan mukaisista tiedoista vastuussa olevan henkilön nimi tai toiminimi ja osoite tai kotipaikka;

h) nettomäärä painoyksikköinä kiinteiden tuotteiden osalta ja nestemäisten tuotteiden osalta paino- tai tilavuusyksikköinä;

i) vähimmäissäilyvyys 5 d artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuna;

j) eränumero, jos valmistuspäivämäärää ei ole ilmoitettu.

2 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että laskettaessa rehuseokset liikkeelle säiliöautossa tai samankaltaisessa ajoneuvossa tai 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tavaran mukana on oltava asiakirja, josta ilmenee tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Käyttäjälle toimitettavien vähäisten rehumäärien ollessa kyseessä, tiedot voidaan saattaa ostajan tietoon sopivaksi katsottavalla tiedotteella kaupantekohetkellä.

3 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 1 kohdassa lueteltujen tietojen kanssa ainoastaan seuraavia lisätietoja saa olla 1 kohdassa tarkoitetussa paikassa:

a) merkinnöissä olevista tiedoista vastuussa olevan henkilön tunnistusmerkki tai tavaramerkki;

b) valmistajan nimi tai toiminimi ja osoite tai kotipaikka, jos tämä ei ole vastuussa etikettitiedoista;

c) tarvittaessa eränumero;

d) tuotanto- tai valmistusmaa;

e) tuotteen hinta;

f) tavaramerkki tai kauppanimi;

g) muille lemmikkieläimille kuin kissoille ja koirille tarkoitettujen rehuseosten osalta: 5 c artiklan mukaisesti ilmoitettavat ainekset;

h) tarvittaessa 14 artiklan a kohdan säännöksiin liittyvät tiedot;

i) ilmoitus tavaran fyysisestä olomuodosta tai sen läpikäymästä erityisestä prosessista;

j) tarvittaessa liitteessä olevassa A osassa määrätyissä tapauksissa selvitykset ravintoainepitoisuuksista;

k) liitteessä olevan B osan 1, 2 ja 4 sarakkeessa määrätyt selvitykset;

l) 5 d artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettava valmistuspäivä;

4 Jäsenvaltiot voivat sellaisten rehujen osalta, jotka on valmistettu ja joita pidetään kaupan niiden alueella:

a) sallia 1 kohdan b-f ja h alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitettavaksi ainoastaan tavaran mukana olevassa asiakirjassa;

b) vaatia valmistajan tunnistamiseksi virallisen koodinumeron, jos viimeksi mainittu ei ole vastuussa merkinnöissä olevista tiedoista.

5 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että:

a) jos rehuseoksessa on enintään kolme ainesta, 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos ainekset ilmenevät selvästi rehun kuvauksesta;

b) kokojyväviljaseosten osalta 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei vaadita; ne saa kuitenkin ilmoittaa;

c) nimitykset "täysrehu" tai "täydennysrehu" voidaan muille lemmikkieläimille kuin koirille tai kissoille tarkoitettujen rehuseosten osalta korvata sanalla "rehuseos". Tällöin tässä artiklassa vaadittavat tai sallittavat selvitykset ovat samat kuin täysrehujen osalta säädetyt;

d) vähimmäissäilyvyys, nettomäärä ja eränumero voidaan merkitä 1 kohdassa tarkoitetun tiedoille varatun paikan ulkopuolelle; tällöin asiaa koskevien mainintojen yhteydessä on oltava ilmoitus siitä, missä tiedot ovat näkyvillä.

6 Lemmikkieläinten rehuseosten osalta nimitykset:

a) englanninkielellä "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" ja "complete feedingstuff" voidaan korvata vastaavasti nimityksillä "compound pet food", "complementary pet food" ja "complete pet food";

b) espanjankielellä "pienso" voidaan korvata kuvauksella "alimento";

c) hollanninkielellä "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" ja "volledig diervoeder" voidaan korvata vastaavasti kuvauksilla "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" ja "volledig samengesteld voeder.""

4 Poistetaan 5 a ja 5 b artikla.

5 Lisätään seuraavat artiklat:

"5 c artikla

1 Jos ainekset vaaditaan ilmoitettavaksi, kaikki ainekset on mainittava.

2 Ainesten luetteloinnissa on noudatettava seuraavia sääntöjä:

a) muille kuin lemmikkieläimille tarkoitettujen rehuseosten osalta: ainesten luettelu painon mukaan suurimmasta pienimpään;

b) lemmikkieläimille tarkoitettujen rehuseosten osalta: ainesten luetteleminen joko määrät ilmoittaen tai nimeämällä ne painon mukaan suurimmasta pienimpään.

3 Ainekset on ilmaistava käyttäen niiden erityisnimiä; kuitenkin useita aineksia käsittävät ryhmät on muodostettava 10 artiklan a kohdan mukaisesti; tällöin aineksen erityisen nimen sijasta voidaan käyttää sen ryhmän nimeä, johon ainesosa kuuluu.

Käyttämällä toista kyseisistä kahdesta selvitysmuodosta suljetaan pois toisen käyttäminen, paitsi jos jokin käytetyistä aineksista ei kuulu mihinkään määriteltyyn ryhmään. Siinä tapauksessa omalla erityisellä nimellään merkitty ainesosa on mainittava tärkeysjärjestyksessä painon mukaan, joka liittyy ryhmiin.

4 Jos 10 artiklan a kohdan mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, jäsenvaltiot voivat pitää päättämänsä ainesryhmät ja sallia aineksen nimen sijasta käytettävän ryhmien nimeä.

5 Lemmikkieläinten rehuseosten etiketissä voidaan myös erityisesti korostaa rehun laadun kannalta olennaisen yhden tai useamman aineksen esiintymistä tai alhaista pitoisuutta. Tällöin ainesosan/ainesten vähimmäis- tai enimmäispitoisuus painoprosentteina sekoitettujen ainesten kokonaismäärästä, on osoitettava selvästi ilmoituksen yhteydessä korostaen erityisesti ainesosaa taikka ainesluettelossa tai mainitsemalla ainekset ja kyseiset painoprosentit vastaavan ainesluettelon yhteydessä.

5 d artikla

1 Vähimmäissäilyvyys on ilmoitettava seuraavilla merkinnöillä:

- mikrobiologisesti helposti pilaantuvien rehujen osalta: "käytettävä ennen..." jonka jälkeen merkitään päiväys (päivä, kuukausi ja vuosi);

- muiden rehujen osalta: "parhainta ennen...", jonka jälkeen merkitään päiväys (kuukausi ja vuosi);

Jos muissa rehuseoksia koskevissa yhteisön säädöksissä edellytetään vähimmäissäilyvyyden ilmoittamista, vain aikaisin päiväys on ilmoitettava.

2 Valmistuspäivä on merkittävä seuraavasti:

"valmistettu..... (päivää, kuukautta, vuotta) ennen ilmoitetun vähimmäissäilyvyyden päättymispäivää."

Jos 5 artiklan 5 kohdan d alakohtaa sovelletaan, on edellä mainitun merkinnän jälkeen oltava ilmoitus siitä, mihin säilyvyys on merkitty.

5 e artikla

Rehuseoksen merkinnöissä olevista tiedoista vastuussa oleva voi antaa tässä direktiivissä vaadittavien tietojen lisäksi myös muita tietoja,

kuitenkin siten, että:

- tietoihin ei saa merkitä muiden kuin 5 artiklassa säädetyssä selvityksessä olevien ravintoaineiden esiintymistä tai pitoisuutta,

- tiedot eivät saa johtaa harhaan käyttäjää, etenkään ilmoittamalla, että rehulla on vaikutuksia ja ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai ilmoittamalla, että sillä on erikoisominaisuuksia, vaikka tosiasiassa kaikilla samankaltaisilla rehuilla on nämä ominaisuudet,

- tiedoissa ei saa ilmoittaa, että rehu ehkäisee, hoitaa tai parantaa jonkin taudin,

- tietojen on perustuttava puolueettomiin tai mitattaviin seikkoihin, jotka voidaan näyttää toteen,

- tietojen on oltava selvästi erillään kaikista 5 artiklassa mainituista tiedoista."

6 Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä olevan A osan yleisiä säännöksiä sovelletaan rehuseosten pitämiseen kaupan."

7 Poistetaan 7 ja 8 artikla.

8 Korvataan 10 artikla seuraavilla artikloilla:

"10 artikla

Noudattaen 13 artiklassa säädettyä menettelyä ja tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen huomioon ottaen:

a) viimeistään 22 päivänä tammikuuta 1991 on muodostettava useita aineksia käsittävät ryhmät;

b) muille eläimille kuin lemmikkieläimille tarkoitettujen rehuseosten valmistukseen tavallisesti käytettävistä ja kaupan pidettävistä aineksista on laadittava luettelo, jolla ei kuitenkaan suljeta pois muita aineksia; luettelossa on oltava jokaiselle tuotteelle nimi ja kuvaus; lisäksi voidaan tietyissä tapauksissa määrätä ravintoainekoostumuksen vähimmäispitoisuudet, jos tällaiset toimenpiteet katsotaan tarpeelliseksi ainesten tunnistamisen helpottamiseksi;

c) on laadittava luettelo aineksista, joiden käyttö rehuseoksissa on kielletty kansanterveydellisistä tai eläinten terveyttä koskevista syistä;

d) voidaan määritellä rehuseosten energia-arvon laskentamenetelmät;

e) on tehtävä liitteeseen sekä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin luetteloihin muutokset.

10 a artikla

1 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 10 artiklan b kohdassa tarkoitetussa yhteisön luettelossa tarkoitetut ainekset voidaan ilmoittaa vain siinä mainituilla nimillään, ja edellyttäen, että ne vastaavat kuvauksia ja täyttävät muutoinkin kaikki siihen sisältyvät ravintoainekoostumusta koskevat vähimmäisvaatimukset.

2 Jäsenvaltioiden on myös sallittava muiden kuin 10 artiklan b kohdan mukaisten ainesten pitäminen kaupan edellyttäen, että ne ovat virheettömiä, aitoja ja laadultaan kauppakelpoisia ja että niistä käytetään nimeä, joka ei voi johtaa harhaan ostajaa, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan c alakohdan soveltamista."

9 Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Laskettaessa tavara liikkeelle jäsenvaltioiden välillä, päällyksessä, säiliössä tai siihen kiinnitetyssä merkinnöissä olevat tiedot on oltava ainakin yhdellä määrämaan kansallisista tai virallisista kielistä."

10 Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin säännösten noudattamista valvotaan valmistuksen aikana tai pidettäessä tavaraa kaupan ainakin tarkastuksin näytteitä ottaen."

11 Korvataan liite tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 22 päivänä tammikuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. O'KENNEDY

(1) EYVL N:o C 178, 7.7.1988, s. 4 ja

EYVL N:o C 100, 21.4.1989, s. 10

(2) EYVL N:o C 12, 16.1.1989, s. 382

(3) EYVL N:o C 23, 20.1.1989, s. 10

(4) EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30

(5) EYVL N:o L 102, 14.4.1987, s. 54

(6) EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 27

LIITE

"LIITE

A OSA

Yleiset määräykset

1 Osoitetut tai selvitettävät pitoisuudet koskevat pitoisuuksia rehuseosten luonnonpainosta, jollei toisin ilmoiteta.

2 Rehun kosteuspitoisuus on ilmoitettava, jos se on:

- yli 7 % maidon korvikerehuissa ja muissa rehuseoksissa, joissa maitoperäisten tuotteiden pitoisuus on yli 40 %,

- yli 5 % niiden kivennäisrehujen osalta, jotka eivät sisällä orgaanisia aineita,

- yli 10 % niiden kivennäisrehujen osalta, jotka sisältävät orgaanisia aineita,

- yli 14 % muiden rehuseosten osalta.

Siinäkin tapauksessa, että rehuseosten kosteus ei ylitä edellä olevissa kohdissa ilmoitettuja rajoja, pitoisuus voidaan ilmoittaa.

3 Suolahappoon liukenemattoman tuhkan pitoisuus saa olla enintään 3,3 % kuiva-aineesta niissä rehuseoksissa, jotka sisältävät pääasiassa riisiperäisiä sivutuotteita ja enintään 2,2 % kuiva-aineesta muiden rehuseosten osalta.

Edellä mainittu 2,2 %:n pitoisuus voidaan kuitenkin ylittää:

- hyväksyttyjä kivennäisperäisiä sidonta aineita sisältävien rehuseosten osalta;

- kivennäisrehuseosten osalta;

- niiden rehuseosten osalta, jotka sisältävät yli 50 % sokerijuurikasleikettä tai massaa;

- kalanviljelyyn tarkoitettujen rehuseosten osalta, joiden kalajauhopitoisuus on yli 15 %,

edellyttäen, että pitoisuus on ilmoitettu prosentteina rehun luonnonpainosta.

Siinäkin tapauksessa, että rehuseosten suolahappoon liukenemattoman tuhkan pitoisuus ei ylitä edellä olevissa kohdissa ilmoitettuja rajoja, pitoisuus voidaan ilmoittaa.

4 Enintään 70 kg painaville vasikoille tarkoitettujen maidon korvikerehujen rautapitoisuuden on oltava vähintään 30 milligrammaa kilossa täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

5 Jos 12 artiklassa tarkoitetussa virallisessa tarkastuksessa havaitaan, että muiden kuin lemmikkieläinten rehuseosten koostumus poikkeaa ilmoitetusta koostumuksesta, sallitaan seuraavat enimmäispoikkeamat, jollei 3 artiklasta muuta johdu:

5.1 Jos määritetty pitoisuus on alhaisempi kuin ilmoitettu pitoisuus:

5.1.1 Raakavalkuaisen osalta:

- 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 % mutta vähintään 10 %,

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %.

5.1.2 Kokonaissokerin osalta:

- 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 % mutta vähintään 10 %,

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %.

5.1.3 Tärkkelyksen osalta sekä kokonaissokerin ja tärkkelyksen yhteismäärästä:

- 2,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 25 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 25 % mutta vähintään 10 %,

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %.

5.1.4 Raakarasvojen osalta:

- 1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 15 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 15 % mutta vähintään 8 %,

- 0,8 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 8 %.

5.1.5 Natriumin, kaliumin ja magnesiumin osalta:

- 1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 15 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus alle 15 %, mutta vähintään 7,5 %,

- 0,75 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 7,5 %, mutta vähintään 5 %,

- 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %, mutta vähintään 0,7 %,

- 0,1 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 0,7 %.

5.1.6 Kokonaisfosforin ja - kalsiumin osalta:

- 1,2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 16 %,

- 7,5 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 16 % mutta vähintään 12 %,

- 0,9 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 12 % mutta vähintään 6 %,

- 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 6 % mutta vähintään 1 %,

- 0,15 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 1 %.

5.1.7 Metioniinin, lysiinin ja treoniinin osalta:

- 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta.

5.1.8 Kystiinin ja tryptofaanin osalta:

- 20 % ilmoitetusta pitoisuudesta.

5.2 Jos määritetty pitoisuus on korkeampi kuin ilmoitettu:

5.2.1 Kosteuden osalta:

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 % mutta vähintään 5 %,

- 0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %.

5.2.2 Tuhkan osalta:

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus alle 10 % mutta vähintään 5 %,

- 0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %.

5.2.3 Raakakuidun osalta:

- 1,8 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 12 %,

- 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 12 % mutta vähintään 6 %,

- 0,9 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 6 %.

5.2.4 Suolahappoon liukenemattoman tuhkan osalta:

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus alle 10 % mutta vähintään 4 %,

- 0,4 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 4 %.

5.3 Jos havaittu poikkeama on vastakkaiseen suuntaan kuin 5.1 ja 5.2 kohdassa on tarkoitettu:

5.3.1 - raakavalkuaisen, raakarasvojen, kokonaissokerin sekä tärkkelyksen osalta sallittu enimmäispoikkeama on kaksi kertaa kyseisille ravintoaineille 5.1 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama,

- kokonaisfosforin, kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, natriumin, tuhkan ja raakakuidun osalta sallittu enimmäispoikkeama on kolme kertaa kyseisille ravintoaineille 5.1 ja 5.2 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama.

6 Jos 12 artiklassa tarkoitetussa virallisessa tarkastuksessa havaitaan, että lemmikkieläinten rehuseosten koostumus poikkeaa ilmoitetusta koostumuksesta, sallitaan seuraavat enimmäispoikkeamat, jollei 3 artiklasta muuta johdu;

6.1 Jos määritetty pitoisuus on alhaisempi kuin ilmoitettu pitoisuus:

6.1.1 Raakavalkuaisen osalta:

- 3,2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

- 16 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 % mutta vähintään 12,5 %,

- 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 12,5 %.

6.1.2 Raakarasvojen osalta:

- 2,5 yksikköä ilmoitetusta pitoisuudesta.

6.2 Jos määritetty pitoisuus on korkeampi kuin ilmoitettu:

6.2.1 Kosteuden osalta:

- 3 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 40 %,

- 7,5 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 40 % mutta vähintään 20 %,

- 1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 %.

6.2.2 Tuhkan osalta:

- 1,5 yksikköä ilmoitetusta pitoisuudesta.

6.2.3 Raakakuidun osalta:

- 1 yksikkö ilmoitetusta pitoisuudesta.

6.3 Jos havaittu poikkeama on vastakkaiseen suuntaan kuin 6.1 ja 6.2 kohdassa on vastaavasti tarkoitettu:

6.3.1 Raakavalkuaisen osalta:

- sallittu enimmäispoikkeama on kaksi kertaa kyseiselle ravintoaineelle 6.1.1 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama.

6.3.2 Raakarasvojen osalta:

- sallittu enimmäispoikkeama on sama kuin on kyseiselle aineelle 6.1.2 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama.

6.3.3 Tuhkan ja raakakuidun osalta:

- sallittu enimmäispoikkeama on kolme kertaa kyseisille aineille 6.2.2 ja 6.2.3 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama.

B OSA

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top