EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0807

Nõukogu määrus (EÜ) nr 807/2003, 14. aprill 2003, konsulteerimiskorra kohaselt (ühehäälselt) vastuvõetud nõukogu õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta otsusega 1999/468/EÜ

OJ L 122, 16.5.2003, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 335 - 361
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 160 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 160 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 5 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/807/oj

32003R0807Euroopa Liidu Teataja L 122 , 16/05/2003 Lk 0036 - 0062


Nõukogu määrus (EÜ) nr 807/2003,

14. aprill 2003,

konsulteerimiskorra kohaselt (ühehäälselt) vastuvõetud nõukogu õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta otsusega 1999/468/EÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 93, 94, 269, 279 ja 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [3]

olles konsulteerinud kontrollikojaga seoses nõukogu 29. mai 1989. aasta määrusega (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta [4]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [5] on asendanud otsuse 87/373/EMÜ. [6]

(2) Vastavalt nõukogu ja komisjoni avaldusele otsuse 1999/468/EÜ kohta [7] tuleks kohandada sätteid, mis käsitlevad otsuses 87/373/EMÜ ettenähtud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ artiklitega 3, 4 ja 5.

(3) Kõnealuses avalduses esitatakse komiteemenetluste kohandamise viisid, kohandamine toimub automaatselt tingimusel, et see ei mõjuta alusdokumendis ettenähtud komitee laadi.

(4) Kohandatavates sätetes määratud tähtajad peavad jääma kehtima. Kui rakendamismeetmete kohandamiseks ei ole tähtaega sätestatud, tuleks selleks määrata kolm kuud.

(5) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud I tüüpi komiteemenetluse kasutamise, tuleb seepärast asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 3 sätestatud nõuandemenetlusele.

(6) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud IIa ja IIb tüüpi komiteemenetluse kasutamise, tuleb asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetlusele.

(7) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud IIIa ja IIIb tüüpi komiteemenetluse kasutamise võimaluse, tuleb asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

(8) Käesoleva määruse eesmärgiks on üksnes komiteemenetluste vastavusse viimine. Nende menetlustega seotud komiteede nimesid on vajaduse korral muudetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõuandemenetlust silmas pidades kohandatakse I lisas loetletud dokumente selle lisa järgi, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 2

Korralduskomitee menetlust silmas pidades kohandatakse II lisas loetletud dokumente selle lisa järgi, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 3

Regulatiivkomitee menetlust silmas pidades kohandatakse III lisas loetletud dokumente selle lisa järgi, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 4

Viiteid I, II ja III lisas käsitletud dokumentide sätetele käsitatakse viidetena nendele nii, nagu need on käesoleva määrusega kohandatud.

Käesolevas määruses esitatud viiteid komiteede endistele nimedele käsitatakse viidetena nende uutele nimedele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 14. aprill 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Giannitsis

[1] EÜT C 75 E, 26.3.2000, lk 448.

[2] 11. märtsi 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 241, 7.10.2002, lk 128.

[4] EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9.

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[6] EÜT L 197, 18.7.1987, lk 33.

[7] EÜT C 203, 17.7.1999, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

NÕUANDEMENETLUS

Loetelu dokumentidest, mis käsitlevad nõuandemenetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt.

1. Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta otsus 87/95/EMÜ standardimise kohta infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas. [1]

Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. a) Oma eesmärkide poole püüdlemisel ja käesoleva otsusega ettenähtud tegevuse korraldamisel abistab komisjoni komitee, mida nimetatakse infotehnoloogia valdkonna standardimisega tegelevate kõrgemate ametnike rühmaks.

Telekommunikatsiooniga seotud küsimuste puhul abistab komisjoni direktiivi 86/361/EMÜ artiklis 5 sätestatud komitee, mida nimetatakse kõrgemate telekommunikatsiooniametnike rühmaks.

b) Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [2] artikleid 3 ja 7."

2. Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta. [3]

Artikli 13 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [4] artikleid 3 ja 7."

Lisatakse järgmine lõige:

"6. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 36, 7.2.1987, lk 31.

[2] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[3] EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1026/1999 (EÜT L 126, 20.5.1999, lk 1).

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

II LISA

KORRALDUSKOMITEE MENETLUS

Loetelu dokumentidest, mis käsitlevad korralduskomitee menetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt.

1. Nõukogu 18. detsembri 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 3906/89 teatavatele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele antava majandusabi kohta. [1]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab artiklis 1 osutatud riikide majanduse ümberkorraldamise toetuskomitee. Euroopa Investeerimispanga vaatleja võtab komitee menetlusest osa panka puudutavate küsimuste puhul.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [2] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse kuus nädalat.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

2. Nõukogu 14. detsembri 1998. aasta otsus 1999/21/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu energiasektori meetmete ja nendega seotud meetmete mitmeaastane raamprogramm (1998–2002). [3]

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. a) Komisjoni abistab käesoleva raamprogrammi haldamisel komitee.

b) Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [4] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

c) Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2500/2001 (EÜT L 342, 27.12.2001, lk 1).

[2] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[3] EÜT L 7, 13.1.1999, lk 16.

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

III LISA

REGULATIIVKOMITEE MENETLUS

Loetelu dokumentidest, mis käsitlevad korralduskomitee menetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt.

1. Nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta. [1]

Artikli 27 lõikest 2 jäetakse välja sõnad "lõike 4 punkt a".

Artikkel 29 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 29

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [2] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

2. Nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiiv 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [3]

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Komisjoni abistab komitee, mida nimetatakse tehnika arenguga kohandamise komiteeks."

b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [4] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

c) Lisatakse järgmine lõige:

"6. Komitee võtab vastu oma töökorra."

3. Nõukogu 20. juuli 1970. aasta direktiiv 70/373/EMÜ sööda ametlikuks kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta. [5]

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 3

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [6] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [7] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

4. Nõukogu 15. veebruari 1971. aasta direktiiv 71/118/EMÜ värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta. [8]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [9] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [10] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

5. Nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta. [11]

Artikli 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab artiklis 16 osutatud direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [12] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

6. Nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiiv 72/461/EMÜ ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta. [13]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [14] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [15] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

7. Nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiiv 72/462/EMÜ terviseohutuse ja veterinaarkontrolli probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha või lihatoodete impordil kolmandatest riikidest. [16]

Artiklid 29 ja 30 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 29

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [17] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [18] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 30

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

8. Nõukogu 19. novembri 1973. aasta direktiiv 73/361/EMÜ terastrosside, kettide ja konksude sertifitseerimist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta. [19]

Artikli 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab tõsteseadmete ja -masinate kaubanduse tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [20] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

9. Nõukogu 22. novembri 1973. aasta direktiiv 73/404/EMÜ pesuaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [21]

Artikli 7a lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7b asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7b

1. Komisjoni abistab pesuainete sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [22] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

10. Nõukogu 11. detsembri 1973. aasta direktiiv 73/437/EMÜ teatavaid inimtoiduks ettenähtud suhkruid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [23]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [24] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [25] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

11. Nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiiv 74/150/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [26]

Artikli 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab põllumajandus- ja metsandustraktorite sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [27] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

12. Nõukogu 22. juuli 1974. aasta direktiiv 74/409/EMÜ mett käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [28]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [29] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [30] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

13. Nõukogu 20. mai 1975. aasta direktiiv 75/324/EMÜ aerosoolipihusteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [31]

Artikli 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab aerosoolipihustite direktiivi tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [32] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

14. Nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiiv 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta. [33]

Artiklid 7, 8 ja 8a asendatakse järgmistega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [34] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [35] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

Artikkel 8a

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

15. Nõukogu 8. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/160/EMÜ suplusvee kvaliteedi kohta. [36]

Artikli 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [37] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

16. Nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/116/EMÜ väetisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [38]

Artikli 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab väetiste sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [39] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

17. Nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/117/EMÜ plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [40]

Artikli 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks mõeldud elektriseadmete sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [41] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

18. Nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/118/EMÜ teatavate inimtoiduks ettenähtud osaliselt või täielikult veetustatud piimakonservidega seotud liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta. [42]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [43] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [44] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

19. Nõukogu 20. juuli 1976. aasta direktiiv 76/621/EMÜ, mis käsitleb sellistena inimtarbimiseks mõeldud õlide ja rasvade ning õli- ja rasvalisanditega toiduainete eruukahappesisalduse piirmäära kehtestamist. [45]

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [46] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [47] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

20. Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/767/EMÜ surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühissätete ühtlustamise kohta. [48]

Artikli 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 20

1. Komisjoni abistab surveanumate sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [49] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

21. Nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiiv 77/96/EMÜ keeritsusside (Trichinella spiralis) kontrolli kohta värske kodusealiha impordil kolmandatest riikidest. [50]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [51] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [52] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

22. Nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiiv 77/99/EMÜ ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta. [53]

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 20

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [54] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [55] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

23. Nõukogu 25. juuli 1977. aasta direktiiv 77/504/EMÜ tõupuhaste aretusveiste kohta. [56]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab otsusega 77/505/EMÜ [57] loodud alaline zootehnikakomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [58] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

24. Nõukogu 12. detsembri 1977. aasta otsus 77/795/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduses mageda pinnavee kvaliteedi alase teabe vahetamise ühtne kord. [59]

Artikli 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab käesoleva otsuse tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [60] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

25. Nõukogu 12. detsembri 1977. aasta direktiiv 78/25/EMÜ ravimites lubatud värvaineid käsitlevate liikmesriikide eeskirjade ühtlustamise kohta. [61]

Artikli 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab ravimites lubatud värvainete sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [62] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

26. Nõukogu 18. juuli 1978. aasta direktiiv kalade elu tagamiseks kaitset ja parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta. [63]

Artikli 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Komisjoni abistab teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [64] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

27. Nõukogu 21. detsembri 1978. aasta direktiiv 79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine. [65]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [66] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [67] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

28. Nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiiv 79/373/EMÜ segasööda turustamise kohta. [68]

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [69] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [70] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

29. Nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta. [71]

Artikli 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [72] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

30. Nõukogu 9. oktoobri 1979. aasta direktiiv 79/869/EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee mõõtmismeetodite ning proovide ja analüüside võtmise sageduse kohta. [73]

Artikli 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [74] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

31. Nõukogu 22. jaanuari 1980. aasta direktiiv 80/215/EMÜ ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta. [75]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [76] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [77] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

32. Nõukogu 22. jaanuari 1980. aasta direktiiv 80/217/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed sigade katku tõrjeks. [78]

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 16

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1780/2002 [79] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. . Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [80] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

33. Nõukogu 15. veebruari 1982. aasta direktiiv 82/130/EMÜ potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [81]

Artikli 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab kaevandamise ja muu mäetööstuse ohutus- ja tervishoiukomisjoni piiratud komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [82] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

34. Nõukogu 3. detsembri 1982. aasta direktiiv 82/883/EMÜ titaandioksiiditööstuse jäätmete mõjutatavate keskkondade seirekorra kohta. [83]

Artikli 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [84] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

35. Nõukogu 21. detsembri 1982. aasta direktiiv 82/894/EMÜ loomahaigustest teatamise kohta ühenduses. [85]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [86] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [87] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

36. Nõukogu 25. juuli 1983. aasta direktiiv 83/417/EMÜ teatavate inimtoiduks ettenähtud piimavalkudega (kaseiini ja kaseinaatidega) seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [88]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [89] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [90] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

37. Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiiv 84/539/EMÜ inim- või veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [91]

Artikli 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab elektromeditsiiniseadmete sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [92] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

38. Nõukogu 18. novembri 1985. aasta direktiiv 85/511/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks. [93]

Artiklid 16 ja 17 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 16

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [94] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [95] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 17

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

39. Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses. [96]

Artikli 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab käesoleva direktiivi teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [97] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

40. Nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiv 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta. [98]

Artiklid 11a, 11b ja 12 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 11a

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [99] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11b

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [100] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

41. Nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiv 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta. [101]

Artiklid 11a, 11b ja 12 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 11a

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [102] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11b

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [103] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

42. Nõukogu 1. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/594/EMÜ majapidamisseadmete poolt tekitatava ja õhu kaudu leviva müra kohta. [104]

Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Artikli 8 lõikes 2 osutatud siseriiklike normide ja tehniliste normide suhtes kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [105] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

43. Nõukogu 19. märtsi 1987. aasta direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta. [106]

Artikli 11 teine lõik tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab käesoleva direktiivi teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [107] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

44. Nõukogu 11. detsembri 1991. aasta otsus 91/666/EMÜ, millega luuakse suu- ja sõrataudi vaktsiinide ühenduse varud. [108]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [109] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [110] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

45. Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta. [111]

Artikkel 24 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 24

1. Komisjoni abistab komitee, mida nimetatakse aktsiisikomiteeks.

2. Artiklite 5, 7, 15b, 18, 19 ja 23 rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu lõikes 3 sätestatud korra kohaselt.

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [112] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

4. Lisaks lõikes 2 nimetatud meetmetele vaatab komitee eesistuja omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel läbi ühenduse aktsiisisätete kohaldamisega seotud küsimusi.

5. Komitee võtab vastu oma töökorra."

46. Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 443/92 Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaadele finants- ja tehnilise abi andmise ja nende maadega tehtava majanduskoostöö kohta. [113]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Finants- ja tehnilist abi ning majanduskoostööd haldab komisjon.

2. Komisjoni abistab komitee.

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [114] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

4. Komisjon saadab liikmesriikidele korrapäraselt ning vähemalt kord aastas kogu tema käsutuses oleva teabe teadaolevate sektorite, projektide ja meetmete kohta, mida võiks käesoleva määruse kohaselt toetada.

5. Lisaks kooskõlastatakse nimetatud komitees teabevahetuse kaudu ühenduse koostöökavasid ja liikmesriikide kahepoolseid kavasid.

6. Komitee võtab vastu oma töökorra."

47. Nõukogu 22. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2309/93, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet. [115]

Artiklid 72 ja 73 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 72

1. Komisjoni abistab:

- inimtervishoius kasutatavate ravimitega seotud küsimustes inimtervishoius kasutatavate ravimite alaline komitee ning

- veterinaarravimitega seotud küsimustes veterinaarravimite alaline komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [116] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komiteed võtavad vastu oma töökorra.

Artikkel 73

1. Komisjoni abistab:

- inimtervishoius kasutatavate ravimitega seotud küsimustes inimtervishoius kasutatavate ravimite alaline komitee ning

- veterinaarravimitega seotud küsimustes veterinaarravimite alaline komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

48. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta. [117]

Artikkel 141 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 141

Komitee loomine ja rakendusmääruste vastuvõtmise kord

1. Komisjoni abistab komitee, mida nimetatakse siseturu ühtlustamisameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) lõivude, rakenduseeskirjade ja apellatsioonikoja töökorra komiteeks.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [118] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

49. Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta. [119]

Artikkel 115 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 115

Menetlus

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [120] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

50. Nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest. []

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Artikli 7 punktide b ja c kohaldamisel abistab komisjoni komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks nädalat.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

51. Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abi ning haldusasutuste ja komisjoni vahelise koostöö kohta tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks. []

Artikli 43 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

"1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

Lisatakse järgmine lõige:

"7. Komitee võtab vastu oma töökorra."

52. Nõukogu 30. märtsi 1998. aasta otsus 98/253/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse mitmeaastane programm teabeühiskonna loomise ergutamiseks Euroopas ("Infoühiskond"). []

Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

"5. Komitee võtab vastu oma töökorra."

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

53. Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta määrus (EÜ) nr 976/1999, millega nähakse ette nõuded selliste ühenduse meetmete (välja arvatud arengukoostöömeetmete) rakendamise kohta, mille eesmärk on aidata ühenduse koostööpoliitika raames kaasa üldisele eesmärgile arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriiki ning austada inimõigusi ja põhivabadusi kolmandates riikides. []

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 975/1999 artikli 13 kohaselt loodud inimõiguste ja demokraatia komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/59/EÜ (EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1).

[2] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[3] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/116/EÜ (EÜT L 18, 21.1.2001, lk 1).

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[5] EÜT L 170, 3.8.1970, lk 2. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[6] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1

[7] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[8] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31).

[9] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[10] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[11] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[12] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[13] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 24. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[14] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[15] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[16] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1452/2001 (EÜT L 198, 21.7.2001, lk 11).

[17] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[18] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[19] EÜT L 335, 5.12.1973, lk 51. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 91/368/EMÜ (EÜT L 198, 22.7.1991, lk 16).

[20] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[21] EÜT L 347, 17.12.1973, lk 51. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 86/94/EMÜ (EÜT L 80, 25.3.1986, lk 51).

[22] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[23] EÜT L 356, 27.12.1973, lk 71. Direktiiv on alates 12. juulist 2003 tunnistatud kehtetuks direktiiviga 2001/111/EÜ (EÜT L 10, 12.1.2002, lk 53).

[24] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[25] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[26] EÜT L 84, 28.3.1974, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/3/EÜ (EÜT L 28, 30.1.2001, lk 1).

[27] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23

[28] EÜT L 221, 12.8.1974, lk 10. Direktiiv on alates 1. juulist 2003 tunnistatud kehtetuks direktiiviga 2001/110/EÜ (EÜT L 10, 12.1.2002, lk 47).

[29] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[30] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[31] EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40.

[32] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[33] EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1).

[34] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[35] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[36] EÜT L 31, 5.2.1976, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[37] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[38] EÜT L 24, 30.1.1976, lk 21. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 98/97/EÜ (EÜT L 18, 23.1.1999, lk 60).

[39] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[40] EÜT L 24, 30.1.1976, lk 45. Direktiiv on alates 1. juulist 2003 tunnistatud kehtetuks direktiiviga 94/9/EÜ (EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1).

[41] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[42] EÜT L 24, 30.1.1976, lk 49. Direktiiv on alates 1. juulist 2003 tunnistatud kehtetuks direktiiviga 2001/114/EÜ (EÜT L 15, 17.1.2002, lk 1).

[43] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[44] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[45] EÜT L 202, 28.7.1976, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[46] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[47] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[48] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 153. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[49] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[50] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 67. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/59/EÜ (EÜT L 315, 8.12.1994, lk 18).

[51] EÜT L 206, 12.8.1977, lk 11.

[52] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[53] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/76/EÜ (EÜT L 10, 16.1.1998, lk 25).

[54] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[55] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[56] EÜT L 206, 12.8.1977, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/28/EÜ (EÜT L 178, 12.7.1994, lk 66).

[57] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[58] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[59] EÜT L 334, 24.12.1977, lk 29. Otsus on alates 23. oktoobrist 2007 kehtetuks tunnistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

[60] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[61] EÜT L 11, 14.1.1978, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud 1985. aasta ühinemisaktiga.

[62] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[63] EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1. Direktiiv on alates 23. oktoobrist 2007 kehtetuks tunnistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

[64] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[65] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[66] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[67] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[68] EÜT L 86, 6.4.1979, lk 30. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/2/EÜ (EÜT L 63, 6.3.2002, lk 23).

[69] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[70] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[71] EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 97/49/EÜ (EÜT L 223, 13.8.1997, lk 9).

[72] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[73] EÜT L 271, 29.10.1979, lk 44. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[74] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[75] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 4. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[76] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[77] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[78] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/106/EÜ (EÜT L 39, 9.2.2002, lk 71).

[79] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[80] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[81] EÜT L 59, 2.3.1982, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/65/EÜ (EÜT L 257, 19.9.1998, lk 29).

[82] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[83] EÜT L 378, 31.12.1982, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[84] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[85] EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/788/EÜ (EÜT L 274, 11.10.2002, lk 33).

[86] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[87] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[88] EÜT L 237, 26.8.1983, lk 25. Direktiivi on muudetud 1985. aasta ühinemisaktiga.

[89] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[90] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[91] EÜT L 300, 19.11.1984, lk 179. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/42/EMÜ (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).

[92] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[93] EÜT L 315, 26.11.1985, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[94] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[95] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[96] EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[97] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[98] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1).

[99] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[100] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[101] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1).

[102] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[103] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[104] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[105] EÜT L 344, 6.12.1986, lk 24.

[106] EÜT L 85, 28.3.1987, lk 40. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[107] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[108] EÜT L 368, 31.12.1991, lk 21. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2001/181/EÜ (EÜT L 66, 8.3.2001, lk 39).

[109] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[110] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[111] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/47/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 73).

[112] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[113] EÜT L 52, 27.2.1992, lk 1.

[114] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[115] EÜT L 214, 24.8.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 649/98 (EÜT L 88, 24.3.1998, lk 7).

[116] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[117] EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 3288/94 (EÜT L 349, 31.12.1994, lk 83).

[118] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[119] EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95 (EÜT L 258, 28.10.1995, lk 3).

[120] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 309, 29.11.1996, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 107, 7.4.1998, lk 10.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 120, 8.5.1999, lk 8.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

Top