EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:056E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 56, 26. veebruar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2013.056.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 56E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
26. veebruar 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2011–2012 ISTUNGJÄRK
27.–29. september 2011 istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 22 E, 27.1.2012.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 27. september 2011

2013/C 056E/01

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamineEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon Roheline raamat. Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine (2011/2107(INI))

1

2013/C 056E/02

Euroopa koolide süsteemEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon Euroopa koolide süsteemi kohta (2011/2036(INI))

14

2013/C 056E/03

Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine ning ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks saadud õppetunnidEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise ning ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks saadud õppetundide kohta (2010/2305(INI))

22

2013/C 056E/04

Euroopa reageerimine katastroofidele: kodanikukaitse ja humanitaarabi rollEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon kodanikukaitse ja humanitaarabi rolli kohta Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises (2011/2023(INI))

31

2013/C 056E/05

Euroopa turismEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon Euroopa kui maailma soosituima turismisihtkoha ning uue Euroopa turismi tegevuskava kohta (2010/2206(INI))

41

2013/C 056E/06

Euroopa liiklusohutusEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon Euroopa liiklusohutuse kohta aastatel 2011–2020 (2010/2235(INI))

54

2013/C 056E/07

Tammiinfrastruktuurid arengumaadesEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon arengumaade tammiinfrastruktuuride tugevdamise rahastamise kohta (2010/2270(INI))

67

2013/C 056E/08

Arengumaade toetamine toiduga kindlustatuse probleemide lahendamiselEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon ELi poliitilise raamistiku kohta, millega toetatakse arengumaid toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel (2010/2100(INI))

75

2013/C 056E/09

Nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsed avaldusedEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsete avalduste kohta (2011/2090(INI))

86

2013/C 056E/10

Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raamesEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames (2010/2152(INI))

87

2013/C 056E/11

Euroopa–Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomineEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta deklaratsioon Euroopa–Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomise kohta

99

 

Kolmapäev, 28. september 2011

2013/C 056E/12

Seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemine ÜRO inimõiguste nõukogusEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta resolutsioon inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemise kohta ÜROs

100

 

Neljapäev, 29. september 2011

2013/C 056E/13

Olukord PalestiinasEuroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta resolutsioon olukorra kohta Palestiinas

104

2013/C 056E/14

Rio+20 tippkohtumineEuroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta resolutsioon ELi ühise seisukoha väljatöötamise kohta eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20)

106

2013/C 056E/15

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevikEuroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta resolutsioon Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tuleviku kohta

119

2013/C 056E/16

Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamineEuroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta deklaratsioon Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamise kohta

122

2013/C 056E/17

Tsiviilisikutest sõjainvaliididEuroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta deklaratsioon tsiviilisikutest sõjainvaliidide kohta

123


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 27. september 2011

2013/C 056E/18

ELi ja Palestiina vaheline põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandus ***Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete kaubanduse edasist liberaliseerimist ning millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelist kaubandust ja koostööd käsitlevat Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

124

2013/C 056E/19

ELi ja Mehhiko vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping ***Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mehhiko Ühendriikide vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu sõlmimise kohta (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

125

2013/C 056E/20

ELi ja Cabo Verde kalandusalane partnerlusleping ***Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu uue protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))

125

2013/C 056E/21

ELi ja USA tsiviillennundusalast teadus- ja arendustegevust käsitlev koostöömemorandum ***Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 sõlmimise kohta (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE))

126

2013/C 056E/22

Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva määruse kohaldamisala laiendamine ***Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist (17787/2010– C7-0025/2011 – 2010/0206(APP))

127

2013/C 056E/23

Euro sularaha professionaalne piiriülene maanteevedu euroala liikmesriikide vahel ***IEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel (KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

127

P7_TC1-COD(2010)0204
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel

128

2013/C 056E/24

Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***IEuroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

128

P7_TC1-COD(2008)0249
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks

129

LISA

129

 

Kolmapäev, 28. september 2011

2013/C 056E/25

Paranduseelarve projekt nr 4/2011: omavahendid ning rände- ja põgenikevoodEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2011 kohta, III jagu – Komisjon (13990/2011 – C7-0243/2011 – 2011/2128(BUD))

130

2013/C 056E/26

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani)Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani) (COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

131

LISA

133

2013/C 056E/27

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, SaksamaaEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksamaa) (COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

133

LISA

135

2013/C 056E/28

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/026 PT/Rohde/PortugalEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugal) (COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

135

LISA

137

2013/C 056E/29

Kontsessioonide muutmine Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (ELi ja Argentina leping) ***Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/0027(NLE))

137

2013/C 056E/30

Kontsessioonide muutmine Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (ELi ja Austraalia leping) ***Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))

138

2013/C 056E/31

Kontsessioonide muutmine Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (ELi ja Uus-Meremaa leping) ***Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (06536/2011 – C7-0106/2011 – 2011/0029(NLE))

139

2013/C 056E/32

Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine ***IEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

139

P7_TC1-COD(2010)0280
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 28. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta

140

2013/C 056E/33

Eelarvejärelevalve euroalal ***IEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0278
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 28. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal

141

LISA

141

2013/C 056E/34

Euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavad täitemeetmed ***IEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

142

P7_TC1-COD(2010)0279
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 28. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta

142

2013/C 056E/35

Makromajanduse tasakaalunihete ennetamine ja korrigeerimine ***IEuroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

143

P7_TC1-COD(2010)0281
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 28. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta

143

LISA

144

2013/C 056E/36

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamine *Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

144

P7_TC1-CNS(2010)0276
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud 28. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta

145

2013/C 056E/37

Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded *Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

156

LISA

157

 

Neljapäev, 29. september 2011

2013/C 056E/38

Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine ***IEuroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

158

P7_TC1-COD(2011)0147
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta

158


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top