EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1614

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1614/2002, 6. september 2002, millega kohandatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 majanduse ja tehnika arenguga ja muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2700/98, (EÜ) nr 2701/98 ja (EÜ) nr 2702/98

EÜT L 244, 12.9.2002, p. 7–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0250 ja 32009R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1614/oj

32002R1614

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1614/2002, 6. september 2002, millega kohandatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 majanduse ja tehnika arenguga ja muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2700/98, (EÜ) nr 2701/98 ja (EÜ) nr 2702/98

Euroopa Liidu Teataja L 244 , 12/09/2002 Lk 0007 - 0025
CS.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
ET.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
HU.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
LT.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
LV.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
MT.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
PL.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
SK.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635
SL.ES Peatükk 13 Köide 29 Lk 617 - 635


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1614/2002,

6. september 2002,

millega kohandatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 majanduse ja tehnika arenguga ja muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2700/98, (EÜ) nr 2701/98 ja (EÜ) nr 2702/98

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta, [1] muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 410/98, [2] ning eriti selle artikli 12 punkte i, ii, iii, vii ja viii,

ning arvestades järgmist:

(1) On vaja korrapäraselt ajakohastada määruses (EÜ, Euratom) nr 58/97 sätestatud näitajate loendeid ja nõutavaid jaotustasemeid, et rahuldada majanduse arengust tulenevaid muutuvaid vajadusi.

(2) Määruses (EÜ, Euratom) nr 58/97 sisalduvaid sätteid, mis käsitlevad andmete kogumist ja statistilist töötlemist ning tulemuste töötlemist ja edastamist, tuleks kohandada majanduse ja tehnika arenguga.

(3) Mõningate tähtsate näitajate lisamine ja teiste, raskesti kogutavate ja kulukate näitajate väljajätmine peaks parandama valdkondlike statistiliste andmete tasakaalu, eelkõige tootmis- ja teenindussektori vahel.

(4) Pealegi on asjakohane lisada mõned uued määratlused komisjoni 17. detsembri 1998. aasta määrusesse (EÜ) nr 2700/98 struktuurilises ettevõtlusstatistikas kasutatavate näitajate määratluste kohta [3] ja jätta sellest määrusest välja mõned olemasolevad määratlused või neid muuta, et need iseloomustaksid asjakohaseid tegevusalasid paremini.

(5) Struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks koostatavaid andmesarju käsitlevas komisjoni 17. detsembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2701/98 [4] sätestatud tasemete vähendamine andmesarjade jaotuses suurusklasside kaupa peaks vähendama statistikaalast koormust ja parandama esitatava statistika kvaliteeti.

(6) Struktuurilise ettevõtlusstatistika edastamise tehnilist vormingut käsitlevas komisjoni 17. detsembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2702/98 [5] sätestatud tulevasi aastaid käsitlevate andmete tehnilist vormingut tuleks kõnealuse edastamise hõlbustamiseks kohandada.

(7) Määrusi (EÜ) nr 2700/98, (EÜ) nr 2701/98 ja (EÜ) nr 2702/98 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 kohandatakse majanduse ja tehnika arenguga käesoleva määruse I lisa kohaselt.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2700/98 lisa muudetakse käesoleva määruse II lisa kohaselt.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 2701/98 lisa muudetakse käesoleva määruse III lisa kohaselt.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 2702/98 lisa muudetakse käesoleva määruse IV lisa kohaselt.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse võrdlusaastat 2002 käsitlevate andmete suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. september 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pedro Solbes Mira

[1] EÜT L 14, 17.1.1997, lk 1.

[2] EÜT L 52, 21.2.1998, lk 1.

[3] EÜT L 344, 18.12.1998, lk 49.

[4] EÜT L 344, 18.12.1998, lk 81.

[5] EÜT L 344, 18.12.1998, lk 102.

--------------------------------------------------

I LISA

Nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 muudetakse järgmiselt.

1. 1.lisa (iga-aastase struktuurilise statistika ühine moodul) 4. jao punkti 4 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Kood | Nimetus | Märkused |

12 11 0 | Käive | |

12 12 0 | Toodangu väärtus | |

12 15 0 | Lisandväärtus tegurikuludes | |

13 31 0 | Tööjõukulud | |

13 32 0 | Palgad | |

13 33 0 | Sotsiaalkindlustuskulud | |

13 11 0 | Kaupade ja teenuste ostud kokku | |

13 12 0 | Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul | |

15 11 0 | Koguinvesteeringud materiaalsesse varasse | |

16 11 0 | Tööga hõivatud isikute arv | |

16 13 0 | Töötajate arv" | |

2. 2. lisa (tööstuse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

a) 4. jao punktis 3:i)jäetakse välja järgmised näitajad:

"Kood | Nimetus | Märkused |

12 14 0 | Lisandväärtus baashindades (ei ole kohustuslik) | |

16 13 2 | Praktikantide arv | |

12 14 0 | Lisandväärtus baashindades (ei ole kohustuslik) |

16 13 2 | Praktikantide arv" |

ii)nimetatakse ümber järgmine näitaja:

"Kood | Nimetus | Märkused |

18 11 0 | Põhitegevusala käive NACE REV.1 kolmenumbrilisel tasemel | |

18 11 0 | Põhitegevusala käive NACE REV.1 kolmenumbrilisel tasemel" |

b) 4.jao punkti 4 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Kood | Nimetus | Märkused |

15 42 0 | Koguinvesteeringud kontsessioonidesse, patentidesse, litsentsidesse, kaubamärkidesse ja samalaadsetesse õigustesse | |

15 44 1 | Investeeringud hangitud tarkvarasse | |

15 44 2 | Investeeringud üksuse enda toodetud tarkvarasse | Ei ole kohustuslik |

16 13 5 | Kodustöötajate arv | Osad 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 |

20 11 1 | Tahkekütuste ost (väärtus) | Välja arvatud E jagu |

20 11 2 | Naftatoodete ost (väärtus) | Välja arvatud E jagu |

20 11 3 | Maa- ja tehisgaasi ost (väärtus) | Välja arvatud E jagu |

20 11 4 | Taastuvate energiaallikate ost (väärtus) | Välja arvatud E jagu |

20 11 5 | Soojuseost (väärtus) | Välja arvatud E jagu |

20 11 6 | Elektriost (väärtus) | Välja arvatud E jagu |

23 11 0 | Maksed alltöövõtjatele" | |

c) 7. jaos:i)asendatakse punkt 1 järgmisega:

"1. Statistika tulemused, v.a näitajate 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 ja 22 12 0 kohta, jaotatakse NACE REV.1 neljanumbrilise taseme (klassid) järgi.

Näitajad 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 ja 22 12 0 jaotatakse NACE REV.1 kolmenumbrilise taseme (rühmad) järgi.

;"

ii)punkt 3 jäetakse välja.

3. 3.lisa (jae- ja hulgikaubanduse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) 4. jao punkti 3 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Kood | Nimetus | Märkused |

Raamatupidamisandmed

12 11 0 | Käive | |

12 12 0 | Toodangu väärtus | |

12 13 0 | Kogukasum kaupade edasimüügist | |

12 15 0 | Lisandväärtus tegurikuludes | |

12 17 0 | Äritegevuse koguülejääk | |

13 11 0 | Kaupade ja teenuste ostud kokku | |

13 12 0 | Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul | |

13 21 0 | Kaupade ja teenuste varude muutus | |

13 21 1 | Muutmata kujul edasimüügiks ostetud kaupade ja teenuste varude muutus | |

13 31 0 | Tööjõukulud | |

13 32 0 | Palgad | |

13 33 0 | Sotsiaalkindlustuskulud | |

Kapitalikontoga seotud andmed

15 11 0 | Koguinvesteeringud materiaalsesse varasse | |

15 12 0 | Koguinvesteeringud maasse | |

15 13 0 | Koguinvesteeringud olemasolevatesse hoonetesse ja ehitistesse | |

15 14 0 | Koguinvesteeringud uusehitistesse ja ümberehitamisse | |

15 15 0 | Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse | |

15 21 0 | Materiaalsete kapitalikaupade müük | |

15 31 0 | Kapitalirendi abil omandatud materiaalse vara väärtus | |

Andmed tööhõive kohta

16 11 0 | Tööga hõivatud isikute arv | |

16 13 0 | Töötajate arv | |

16 13 1 | Osalise tööajaga töötajate arv | |

Käibe jaotus tegevusalade kaupa

18 10 0 | Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse käive | |

18 15 0 | Teeninduse käive | |

18 16 0 | Kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive" | |

4. 4. lisa (ehituse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

a) 4. jao punktis 3:i)jäetaksevälja järgmine näitaja:

"Kood | Nimetus | Märkused |

12 14 0 | Lisandväärtus baashindades | |

12 14 0 | Lisandväärtus baashindades" |

ii)nimetatakseümber järgmine näitaja:

"Kood | Nimetus | Märkused |

18 11 0 | Põhitegevusala käive NACE REV.1 kolmenumbrilisel tasemel | |

18 11 0 | Põhitegevusala käive NACE REV.1 kolmenumbrilisel tasemel" |

b) 4.jao punkti 4 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Kood | Nimetus | Märkused |

15 42 0 | Koguinvesteeringud kontsessioonidesse, patentidesse, litsentsidesse, kaubamärkidesse ja samalaadsetesse õigustesse | Ei ole kohustuslik |

15 44 1 | Investeeringud hangitud tarkvarasse | |

15 44 2 | Investeeringud üksuse enda toodetud tarkvarasse | Ei ole kohustuslik |

16 13 1 | Osalise tööajaga töötajate arv | |

20 11 1 | Tahkekütuste ost (väärtus) | Ei ole kohustuslik |

20 11 2 | Naftatoodete ost (väärtus) | Ei ole kohustuslik |

20 11 3 | Maa- ja tehisgaasi ost (väärtus) | Ei ole kohustuslik |

20 11 4 | Taastuvate energiaallikate ost (väärtus) | Ei ole kohustuslik |

20 11 5 | Soojuseost (väärtus) | Ei ole kohustuslik |

20 11 6 | Elektriost (väärtus) | Ei ole kohustuslik |

23 11 0 | Maksed alltöövõtjatele | |

23 12 0 | Alltöövõtust saadud tulu" | |

c) 7. jaos:i)asendatakse punkt 1 järgmisega:

"1. Statistika tulemused, v.a näitajate 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 ja 15 44 2 kohta, jaotatakse NACE REV.1 neljanumbrilise taseme (klassid) järgi.

Tulemused näitajate 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 15 44 1 ja 15 44 2 kohta jaotatakse NACE REV.1 kolmenumbrilise taseme (rühmad) järgi.

Tulemused näitajate 22 11 0 ja 22 12 0 kohta jaotatakse NACE REV.1 kahenumbrilise taseme (osad) järgi

;"

ii)punkt 3 jäetakse välja.

--------------------------------------------------

II LISA

Komisjoni määrust (EÜ) nr 2700/98 muudetakse järgmiselt.

1. Lisatakse järgmised määratlused:

"Kood : 20 11 1

Nimetus : Tahkekütuste ost (väärtus)

See muutuja hõlmab ainult selliseid vaatlusperioodil ostetud tahkekütuseid, mis on ostetud tarbimiseks kütusena. Muutuja ei hõlma toormeks või muutmata kujul edasimüügiks ostetud tahkekütuseid.

Tahkekütusteks on koksisüsi, aurusüsi (muu bituminoosne süsi ja antratsiit), subbituminoosne süsi, koksiahju koks, gaasivabrikute koks, pruunsöekoks, tõrv, kivisöebriketid ja muud tahkekütused.

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Üksikute energiatoodete oste äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. Need kuuluvad toormete ja tarbekaupade alla.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa energiatoodete ostust (20 11 0).

Kood : 20 11 2

Nimetus : Naftatoodete ost (väärtus)

See muutuja hõlmab ainult selliseid vaatlusperioodil ostetud naftatooteid, mis on ostetud tarbimiseks kütusena. Muutuja ei hõlma toormeks või muutmata kujul edasimüügiks ostetud naftatooted.

Naftatoodete hulka kuuluvad järgmised tooted:

mootoribensiin (nii pliiga kui ka ilma),

diislikütus,

kerge kütteõli ja muu gaasiõli,

kütteõli (nii suure kui ka väikese väävlisisaldusega),

veeldatud naftagaas,

muud naftatooted nagu lennukibensiin, bensiinipõhine reaktiivkütus, petroolipõhine reaktiivkütus ja muu.

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Üksikute energiatoodete oste äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. Need kuuluvad toormete ja tarbekaupade alla.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa energiatoodete ostust (20 11 0).

Kood : 20 11 3

Nimetus : Maa- ja tehisgaasi ost (väärtus)

See muutuja hõlmab ainult sellist vaatlusperioodil ostetud maa- ja tehisgaasi, mis on ostetud tarbimiseks kütusena. Muutuja ei hõlma toormeks või muutmata kujul edasimüügiks ostetud maa- ja tehisgaasi.

Maagaas on metaanirikas põlev gaas, mis pärineb looduslikest maardlatest. Tehisgaasideks on koksiahjugaas (= koksiahjude kõrvalsaadusena saadud gaas), kõrgahjugaas (= kõrgahjude kõrvalsaadusena saadud gaas), gaasitehase gaas (= koksistamise, krakkimise, reformeerimise, gaasistamise või lihtsalt gaaside ja/või õhu segamisel gaasitehases saadud gaas) ja hapnikkonverteri gaas (= terase tootmisel hapnikkonverteris kõrvalsaadusena saadud gaas).

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Üksikute energiatoodete oste äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. Need kuuluvad toormete ja tarbekaupade alla.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa energiatoodete ostust (20 11 0).

Kood : 20 11 4

Nimetus : Taastuvate energiaallikate ost (väärtus)

See muutuja hõlmab ainult selliseid vaatlusperioodil ostetud taastuvaid energiaallikaid, mis on ostetud tarbimiseks kütusena. Muutuja ei hõlma toormeks või muutmata kujul edasimüügiks ostetud taastuvaid energiaallikaid.

Taastuvateks energiaallikateks on biomass, biomassi jäätmed ja muud taastuvad energiaallikad.

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Üksikute energiatoodete oste äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. Need kuuluvad toormete ja tarbekaupade alla.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa energiatoodete ostust (20 11 0).

Kood : 20 11 5

Nimetus : Soojuseost (väärtus)

Soojust toodetakse küttejaamades, kasutades fossiilkütuseid, biomassi ja jäätmeid, või elektri- ja küttejaamades või maasoojusväljade abil.

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Üksikute energiatoodete oste äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. Need kuuluvad toormete ja tarbekaupade alla.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa energiatoodete ostust (20 11 0).

Kood : 20 11 6

Nimetus : Elektriost (väärtus)

Elekter on sekundaarenergia, mida saadakse fossiilkütustest, tuumkütustest, biomassist, jäätmetest ja muudest taastuvatest energiaallikatest (näiteks vesi, tuul, päike või maasoojus).

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Üksikute energiatoodete oste äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. Need kuuluvad toormete ja tarbekaupade alla.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa energiatoodete ostust (20 11 0)."

2. Järgmisedmääratlused jäetakse välja:

"Kood | Nimetus |

12 14 0 | Lisandväärtus baashindades |

16 13 2 | Praktikantide arv |

18 13 0 | Ostu- ja edasimüügitehingute käive |

18 14 0 | Vahendustegevuse käive (vahendaja) |

20 21 0—20 31 0 | Energiatoodete ost toodete kaupa |

12 14 0 | Lisandväärtus baashindades |

16 13 2 | Praktikantide arv |

18 13 0 | Ostu- ja edasimüügitehingute käive |

18 14 0 | Vahendustegevuse käive (vahendaja) |

20 21 0—20 31 0 | Energiatoodete ost toodete kaupa" |

3. Järgmist määratlust muudetakse:

"Kood : 18 11 0

Nimetus : Põhitegevusala käive NACE Rev.1 kolmenumbrilisel tasemel

Määratlus

See osa käibest, mis tuleneb üksuse põhitegevusalast. Üksuse põhitegevusala määratakse kindlaks vastavalt eeskirjadele, mis on sätestatud nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks. [1]

Kaasa on arvatud käive, mis tuleneb allhankelepinguga hõlmatud kaupade ja teenuste müügist. Välja on arvatud käive, mis tuleneb muutmata kujul edasimüügiks ostetud kaupade ja teenuste müügist.

Seos äriühingu raamatupidamisaruannetega

Põhitegevusala käivet NACE Rev.1 kolmenumbrilise taseme järgi äriühingu raamatupidamisaruannetes eraldi ei esitata. See moodustab osa netokäibest.

Seos muude muutujatega

Moodustab osa käibest (12 11 0)."

[1] EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1.

--------------------------------------------------

III LISA

Komisjoni määrust (EÜ) nr 2701/98 muudetakse järgmiselt.

1. Tööstust, ehitust, teenindust ja kaubandust käsitlevaid andmesarju muudetakse järgmiselt.

Sarja 1A käsitlev tabe l asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 1 A

Sarja nimetus | Ettevõtlusstatistika aastaandmed |

Esimene vaatlusaasta | 1995 |

Sagedus | Igal aastal |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 C–K jagu, välja arvatud rühmad 65.1 ja 65.2, klass 66.02 ja osa 67 |

Näitajad | 1. lisa 4. jao punktis 3 loetletud näitaja: 11 11 0Ettevõtete arv |

1. lisa 4. jao punktis 4 loetletud näitajad: 12 11 0Käive [1] [3]12 12 0Toodangu väärtus12 15 0Lisandväärtus tegurikuludes13 11 0Kaupade ja teenuste ostud kokku13 12 0Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul [2] [4]13 31 0Tööjõukulud13 32 0Palgad13 33 0Sotsiaalkindlustuskulud15 11 0Koguinvesteeringud materiaalsesse varasse [2] [5]16 11 0Tööga hõivatud isikute arv16 13 0Töötajate arv [2] [6] |

Tegevusalade jaotuse tase | 1. lisa 9. jaos loetletud ümberrühmitatud tegevusalade tase |

2. Sarja 1B käsitlev tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 1B

Sarja nimetus | Ettevõtlusstatistika aastaandmed suurusklasside järgi |

Esimene vaatlusaasta | 1995 |

Sagedus | Igal aastal |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 C–K jagu, välja arvatud rühmad 65.1 ja 65.2, klass 66.02 ja osa 67 |

Näitajad | 1. lisa 4. jao punktis 3 loetletud näitaja:11 11 0Ettevõtete arv |

1. lisa 4. jao punktis 4 loetletud näitajad:12 11 0Käive [7] [8]12 15 0Lisandväärtus tegurikuludes [7] [9]15 11 0Koguinvesteeringud materiaalsesse varasse (ei ole kohustuslik)16 11 0Tööga hõivatud isikute arv [7] [10] |

Tegevusalade jaotuse tase | NACE Rev.1 C–G jagu: kolmenumbriline tase (rühm) H, I ja K jagu: 1. lisa 9. jaos loetletud ümberrühmitatud tegevusalade tase |

Suurusklasside kohase jaotuse tase | C–F jagu: Tööga hõivatud isikute arv: 1—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 +G, H, I ja K jagu: Tööga hõivatud isikute arv: 1, 2—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 +Klassid 66.01 ja 66.03: Ettenähtud kindlustusmaksete kogusumma (miljonites eurodes): < 5, 5—50, 51—250, 251—500, 501—1000, 1000 + |

3. Tööstust käsitlevaid andmesarju muudetakse järgmiselt.

a) Sari 2C "Ettevõtlusstatistika aastaandmed omandivormide kaupa"jäetakse tööstust käsitlevate andmesarjade koondtabelist välja.

b) Sarja 2A käsitlev tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 2A

Sarja nimetus | Ettevõtlusstatistika aastaandmed |

Esimene vaatlusaasta | 1995 |

Sagedus | Igal aastal |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 C–E jagu |

Näitajad | 2. lisa 4. jao punktis 2 loetletud näitajad:11 11 0Ettevõtete arv11 12 0Asutatud ettevõtete arv11 13 0Lõpetatud ettevõtete arv |

2. lisa 4. jao punktis 3 loetletud näitajad:12 11 0Käive12 12 0Toodangu väärtus12 13 0Kogukasum kaupade edasimüügist12 15 0Lisandväärtus tegurikuludes12 17 0Äritegevuse koguülejääk13 11 0Kaupade ja teenuste ostud kokku13 12 0Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul13 13 1Maksed tellitud tööjõu eest13 21 3Üksuse valmistoodete varude ja pooleliolevate tööde muutus13 32 0Palgad13 33 0Sotsiaalkindlustuskulud13 41 1Varade pikaajalise rentimise ja kasutusrendi maksed15 12 0Koguinvesteeringud maasse15 13 0Koguinvesteeringud olemasolevatesse hoonetesse ja ehitistesse15 14 0Koguinvesteeringud uusehitistesse ja ümberehitamisse15 15 0Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse15 21 0Materiaalsete kapitalikaupade müük15 31 0Kapitalirendi abil omandatud materiaalse vara väärtus16 11 0Tööga hõivatud isikute arv16 13 0Töötajate arv16 13 1Osalise tööajaga töötajate arv16 14 0Töötajate arv täistööajale taandatuna |

16 15 0Töötajate töötundide arv18 11 0Põhitegevusala käive NACE Rev.1 kolmenumbrilisel tasemel18 12 0Tööstuse käive18 16 0Kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive18 15 0Teeninduse käive20 11 0Energiatoodete ost22 11 0Kogukulutused ettevõttesisesele uurimisele ja arendusele22 12 0Uurimis- ja arendustöötajate koguarv |

Tegevusalade jaotuse tase | NACE Rev.1 kolmenumbriline tase (rühmad) näitajate 18 11 0, 22 11 0 ja 22 12 0 puhul NACE Rev.1 neljanumbriline tase (klassid) kõikide muude näitajate puhul" |

c) Sarja 2B käsitleva tabeli seitsmes rida asendatakse järgmise reaga:

"Suurusklasside kohase jaotuse tase | Tööga hõivatud isikute arv: 1—49, 50—249, 250 +" |

d) Sarja 2C käsitlev tabel jäetakse välja

e) Sarja 2D käsitleva tabeli seitsmes rida asendatakse järgmise reaga:

"Suurusklasside kohase jaotuse tase | Tööga hõivatud isikute arv: 1—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 +" |

f) Sarja 2K käsitleva tabeli seitsmes rida asendatakse järgmise reaga:

"Suurusklasside kohase jaotuse tase | Tööga hõivatud isikute arv: 1—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 +" |

g) Sarja 2L käsitlev tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 2L

Sarja nimetus | Mitmeaastane ettevõtlusstatistika — energiatoodete ost |

Esimene vaatlusaasta | 1997 |

Sagedus | Iga kahe aasta järel |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 C–D jagu |

Näitajad | 2. lisa 4. jao punktis 4 loetletud näitajad:20 11 1Tahkekütuste ost (väärtus)20 11 2Naftatoodete ost (väärtus)20 11 3Maa- ja tehisgaasi ost (väärtus)20 11 4Taastuvate energiaallikate ost (väärtus)20 11 5Soojuseost (väärtus)20 11 6Elektriost (väärtus) |

Tegevusalade jaotuse tase | NACE Rev.1 kolmenumbriline tase (rühmad)" |

4. Jae- ja hulgikaubandust käsitlevaid andmesarju muudetakse järgmiselt.

a) Sarja 3B käsitlev tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 3B

Sarja nimetus | Ettevõtlusstatistika aastaandmed |

Esimene vaatlusaasta | 1995 |

Sagedus | Igal aastal |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 G jagu |

Näitajad | 11 11 0Ettevõtete arv |

12 11 0Käive12 12 0Toodangu väärtus12 13 0Kogukasum kaupade edasimüügist12 15 0Lisandväärtus tegurikuludes12 17 0Äritegevuse koguülejääk13 11 0Kaupade ja teenuste ostud kokku13 12 0Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul13 21 0Kaupade ja teenuste varude muutus13 21 1Muutmata kujul edasimüügiks ostetud kaupade ja teenuste varude muutus13 31 0Tööjõukulud13 32 0Palgad13 33 0Sotsiaalkindlustuskulud |

15 11 0Koguinvesteeringud materiaalsesse varasse15 12 0Koguinvesteeringud maasse15 13 0Koguinvesteeringud olemasolevatesse hoonetesse ja ehitistesse15 14 0Koguinvesteeringud uusehitistesse ja ümberehitamisse15 15 0Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse15 21 0Materiaalsete kapitalikaupade müük15 31 0Kapitalirendi abil omandatud materiaalse vara väärtus |

16 11 0Tööga hõivatud isikute arv16 13 0Töötajate arv16 13 1Osalise tööajaga töötajate arv |

18 10 0Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse käive18 15 0Teeninduse käive18 16 0Kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive |

Tegevusalade jaotuse tase | NACE Rev.1 neljanumbriline tase (klassid)" |

b) Sarja 3C käsitleva tabeli seitsmes rida asendatakse järgmise reaga:

"Suurusklasside kohase jaotuse tase | Tööga hõivatud isikute arv: 1, 2—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 + Aastakäive miljonites eurodes: 0—1, 1—2, 2—5, 5—10, 10—20, 20—50, 50—200, 200 ja enam" |

5. Ehitust käsitlevaid andmesarju muudetakse järgmiselt.

a) Sari 4C "Ettevõtlusstatistika aastaandmed omandivormide kaupa" jäetakse ehitust käsitlevate andmesarjade koondtabelist välja.

b) Sarja 4A käsitlev tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 4A

Sarja nimetus | Ettevõtlusstatistika aastaandmed |

Esimene vaatlusaasta | 1995 |

Sagedus | Igal aastal |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 F jagu |

Näitajad | 4. lisa 4. jao punktis 2 loetletud näitajad:11 11 0Ettevõtete arv11 12 0Asutatud ettevõtete arv11 13 0Lõpetatud ettevõtete arv |

4. lisa 4. jao punktis 3 loetletud näitajad:12 11 0Käive12 12 0Toodangu väärtus12 13 0Kogukasum kaupade edasimüügist (ei ole kohustuslik rühmade 451 ja 452 puhul)12 15 0Lisandväärtus tegurikuludes12 17 0Äritegevuse koguülejääk13 11 0Kaupade ja teenuste ostud kokku13 12 0Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul (ei ole kohustuslik rühmade 451 ja 452 puhul)13 13 1Maksed tellitud tööjõu eest13 21 3Üksuse valmistoodete varude ja pooleliolevate tööde muutus13 32 0Palgad13 33 0Sotsiaalkindlustuskulud13 41 1Varade pikaajalise rentimise ja kasutusrendi maksed15 12 0Koguinvesteeringud maasse15 13 0Koguinvesteeringud olemasolevatesse hoonetesse ja ehitistesse15 14 0Koguinvesteeringud uusehitistesse ja ümberehitamisse15 15 0Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse15 21 0Materiaalsete kapitalikaupade müük15 31 0Kapitalirendi abil omandatud materiaalse vara väärtus16 11 0Tööga hõivatud isikute arv16 13 0Töötajate arv16 14 0Töötajate arv täistööajale taandatuna16 15 0Töötajate töötundide arv18 11 0Põhitegevusala käive NACE Rev.1 kolmenumbrilisel tasemel18 12 1Tööstuse käive, välja arvatud ehitus18 12 2Ehitustegevuse käive18 16 0Kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive18 15 0Teeninduse käive18 31 0Ehituse käive (ainult rühmad 451 ja 452)18 32 0Tsiviilehituse käive (ainult rühmad 451 ja 452)20 11 0Energiatoodete ost22 11 0Kogukulutused ettevõttesisesele uurimisele ja arendusele22 12 0Uurimis- ja arendustöötajate koguarv |

Tegevusalade jaotuse tase | NACE Rev.1 kahenumbriline tase (osad) näitajate 22 11 0 ja 22 12 0 puhul NACE Rev.1 kolmenumbriline tase (rühmad) näitaja 18 11 0 puhul NACE Rev.1 neljanumbriline tase (klassid) kõikide muude näitajate puhul" |

c) Sarja 4C käsitlev tabel jäetakse välja.

d) Sarja 4D käsitleva tabeli seitsmes rida asendatakse järgmise reaga:

"Suurusklasside kohase jaotuse tase | Tööga hõivatud isikute arv: 1—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 +" |

e) Sarja 4H käsitleva tabeli viiendast reast jäetakse välja järgmine näitaja:

"Näitajad | 16 13 2 Praktikantide arv" |

f) Sarja 4K käsitleva tabeli seitsmes rida asendatakse järgmise reaga:

"Suurusklasside kohase jaotuse tase | Tööga hõivatud isikute arv: 1—9, 10—19, 20—49, 50—249, 250 +" |

g) Sarja 4L käsitlev tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Sari 4L

Sarja nimetus | Mitmeaastane ettevõtlusstatistika — energiatoodete ost |

Esimene vaatlusaasta | 1997 |

Sagedus | Iga kahe aasta järel |

Hõlmatud tegevusalad | NACE Rev.1 F jagu |

Näitajad | 4. lisa 4. jao punktis 4 loetletud näitajad:20 11 1Tahkekütuste ost (väärtus) (ei ole kohustuslik)20 11 2Naftatoodete ost (väärtus) (ei ole kohustuslik)20 11 3Maa- ja tehisgaasi ost (väärtus) (ei ole kohustuslik)20 11 4Taastuvate energiaallikate ost (väärtus) (ei ole kohustuslik)20 11 5Soojuseost (väärtus) (ei ole kohustuslik)20 11 6Elektriost (väärtus) (ei ole kohustuslik) |

Tegevusalade jaotuse tase | NACE Rev.1 kolmenumbriline tase (rühmad)" |

[1] "Klasside 66.01 ja 66.03 puhul ettenähtud kindlustusmaksete kogusumma.

[2] "Klasside 66.01 ja 66.03 puhul ei esitata."

[3]

[4]

[5]

[6]

[7] "Klasside 66.01 ja 66.03 puhul ei esitata."

[8]

[9]

[10]

--------------------------------------------------

IV LISA

Komisjoni määrust (EÜ) nr 2702/98 muudetakse järgmiselt.

1. Tabelist 3.1 "Sarjade liigid" jäetakse välja järgmised sarjad:

"Sarja liik | Kood |

Ettevõtlusstatistika aastaandmed omandivormide kaupa (tööstus) | 2C |

Ettevõtlusstatistika aastaandmed omandivormide kaupa (ehitus) | 4C |

Ettevõtlusstatistika aastaandmed omandivormide kaupa (tööstus) | 2C |

Ettevõtlusstatistika aastaandmed omandivormide kaupa (ehitus) | 4C" |

2. Tabelisse 3.3 "Suurusklassid" lisatakse järgmine suurusklass:

"Tööhõive suurusklass | Kood |

2—9 | 54 |

2—9 | 54" |

3. Punkti 3.5 "Omandivorm või FATSi tunnus" tabel asendatakse järgmise tabeliga:

"Omandivorm (või FATSi tunnus) | Kood |

FATSi tunnus: tegelikult tulusaavalt omanikult pärinevad andmed asjaomases riigis asuva välisriigi äriühingu filiaali kaubandusstatistika puhul | 30 |

FATSi tunnus: otseselt omanikult pärinevad andmed asjaomases riigis asuva välisriigi äriühingu filiaali kaubandusstatistika puhul | 40 |

FATSi tunnus: tegelikult tulusaavalt omanikult pärinevad andmed asjaomase riigi äriühingu välisriigis asuva filiaali kaubandusstatistika puhul | 50 |

FATSi tunnus: otseselt omanikult pärinevad andmed asjaomase riigi äriühingu välisriigis asuva filiaali kaubandusstatistika puhul | 60" |

4. Punktis 3.7 "Muutujad" olev tabel asendatakse järgmiselt:

"3.7. Muutujad

Muutuja nimetus | Kood |

Ettevõtete arv | 11110 |

Asutatud ettevõtete arv | 11120 |

Lõpetatud ettevõtete arv | 11130 |

Kohalike üksuste arv | 11210 |

Tegevusalaüksuste arv | 11310 |

Käive | 12110 |

Toodangu väärtus | 12120 |

Kogukasum kaupade edasimüügist | 12130 |

Lisandväärtus turuhindades | 12141 |

Lisandväärtus tegurikuludes | 12150 |

Tavaliste tegevusalade tulud | 12160 |

Äritegevuse koguülejääk | 12170 |

Finantstegevuse ülejääk | 12180 |

Kogu majandustegevuse ülejääk | 12190 |

Aasta kasum või kahjum | 12200 |

Kaupade ja teenuste ostud kokku | 13110 |

Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul | 13120 |

Muud kaupade ja teenuste ostud | 13130 |

Maksed tellitud tööjõu eest | 13131 |

Kaupade ja teenuste varude muutus | 13210 |

Muutmata kujul edasimüügiks ostetud kaupade ja teenuste varude muutus | 13211 |

Toormete ja tarbekaupade varude muutus | 13212 |

Üksuse valmistoodete varude ja pooleliolevate tööde muutus | 13213 |

Tööjõukulud | 13310 |

Palgad | 13320 |

Sotsiaalkindlustuskulud | 13330 |

Hoonete ja seadmetega seotud tegevuskulud | 13410 |

Varade pikaajalise rentimise ja kasutusrendi maksed | 13411 |

Müügikulud | 13420 |

Muud tegevuskulud | 13430 |

Kaupade ja teenuste ühendusesiseste tarnete käive | 14110 |

Kaupade ja teenuste ühendusevälise ekspordi käive | 14120 |

Välismaise müügi käive | 14130 |

Kodumaise müügi käive | 14140 |

Kaupade ja teenuste ühendusesisene soetamine | 14210 |

Kaupade ja teenuste import ühendusse | 14220 |

Välismaiste kaupade ja teenuste ost | 14230 |

Kodumaiste kaupade ja teenuste ost | 14240 |

Koguinvesteeringud materiaalsesse varasse | 15110 |

Koguinvesteeringud maasse | 15120 |

Koguinvesteeringud hoonetesse, ehitistesse, uusehitistesse ja ümberehitamisse | 15119 |

Koguinvesteeringud olemasolevatesse hoonetesse ja ehitistesse | 15130 |

Koguinvesteeringud uusehitistesse ja ümberehitamisse | 15140 |

Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse | 15150 |

Materiaalsete kapitalikaupade müük | 15210 |

Netoinvesteeringud materiaalsesse varasse | 15250 |

Kapitalirendi abil omandatud materiaalse vara väärtus | 15310 |

Immateriaalse põhivara omandamine | 15410 |

Koguinvesteeringud kontsessioonidesse, patentidesse, litsentsidesse, kaubamärkidesse ja samalaadsetesse õigustesse | 15420 |

Turunduskulutused | 15430 |

Koguinvesteeringud tarkvarasse | 15440 |

Investeeringud hangitud tarkvarasse | 15441 |

Investeeringud üksuse enda toodetud tarkvarasse | 15442 |

Aktsiate ja osaluste ost | 15610 |

Aktsiate ja osade müük | 15620 |

Aktsiate ja osade ostude netosumma | 15650 |

Tööga hõivatud isikute arv | 16110 |

Palgata töötajate arv | 16120 |

Töötajate arv | 16130 |

Osalise tööajaga töötajate arv | 16131 |

Kodustöötajate arv | 16135 |

Töötajate arv täistööajale taandatuna | 16140 |

Töötajate töötundide arv | 16150 |

Nende ettevõtete arv, kellel on teiste ettevõtetega ühise tegutsemise või koostööleping | 17110 |

Teave ettevõtete kaubavahetuse vormi kohta | 17310 |

Jaemüügikaupluste arv | 17320 |

Jaemüügikaupluste müügipinna suurusjärk | 17330 |

Müügipind | 17331 |

Paiksete müügikioskite ja/või -lettide arv | 17340 |

Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse käive | 18100 |

Põhitegevusala käive NACE Rev.1 kolmenumbrilisel tasemel | 18110 |

Tööstuse käive | 18120 |

— Tööstuse käive, välja arvatud ehitus | 18121 |

— Ehituse käive | 18122 |

Teeninduse käive | 18150 |

Kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive | 18160 |

Käibe jaotus toodete kaupa (vastavalt CPA G jaole) | 18210 |

— Ehituse käive | 18310 |

— Tsiviilehituse käive | 18320 |

Energiatoodete ost (väärtus) | 20110 |

Tahkekütuste ost (väärtus) | 20111 |

Naftatoodete ost (väärtus) | 20112 |

Maa- ja tehisgaasi ost (väärtus) | 20113 |

Taastuvate energiaallikate ost (väärtus) | 20114 |

Soojuseost (väärtus) | 20115 |

Elektriost (väärtus) | 20116 |

Investeeringud reostustõrjeseadmetesse ja -rajatistesse ning saastevastastesse eritarvikutesse (peamiselt torusuudmeseadmed) | 21110 |

Investeeringud puhtama tehnoloogiaga seotud seadmetesse ja rajatistesse (integreeritud tehnoloogia) | 21120 |

Jooksvad kulutused keskkonnakaitsele kokku | 21140 |

Kogukulutused ettevõttesisesele uurimisele ja arendusele | 22110 |

Uurimis- ja arendustöötajate koguarv | 22120 |

Maksed alltöövõtjatele | 23110 |

Tulu alltöövõtust | 23120 |

Käibe see osa protsentides, mis tuleneb müügist jaemüüjatest edasimüüjatele | 25111 |

Käibe see osa protsentides, mis tuleneb müügist professionaalsetele kasutajatele (hulgimüüjad ja muud) | 25112 |

Käibe see osa protsentides, mis tuleneb müügist lõpptarbijatele (jaemüük) | 25113 |

Hulgimüüjatelt ja kokkuostjatelt tehtud ostude osa protsentides | 25211 |

Tootjatelt tehtud ostude osa protsentides | 25212 |

Kogulisandväärtus ühe tööga hõivatud isiku kohta (tööviljakus) | 91110 |

Kogulisandväärtus ühiku tööjõukulude kohta (palgapõhine tööviljakus) | 91120 |

Kogulisandväärtus töötaja kohta | 91130 |

Kogulisandväärtus töötaja kohta täistööajale taandatuna | 91140 |

Kogulisandväärtus töötajate ühe töötunni kohta | 91150 |

Tööjõukulud töötaja kohta (ühiku tööjõukulud) | 91210 |

Tööjõukulud töötaja kohta täistööajale taandatuna | 91220 |

Tööjõukulud töötajate ühe töötunni kohta | 91230 |

Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksude protsentuaalne osatähtsus palkades | 91310 |

Äritegevuse koguülejääk/käive (äritegevuse koguülejäägi osatähtsus) | 92110 |

Välismaise müügi käibe osatähtsus käibes | 93110 |

Kodumaise müügi käibe osatähtsus käibes | 93120 |

Välismaiste ostude osatähtsus ostude kogusummas | 93210 |

Kodumaiste ostude osatähtsus ostude kogusummas | 93220 |

Põhitegevusala osatähtsus käibes (spetsialiseerumise aste) | 94110 |

Lisandväärtuse osatähtsus kogutoodangus | 94210 |

Lisandväärtuse osatähtsus tööstuses kokku | 94220 |

Tööhõive osatähtsus kogutoodangus | 94310 |

Tööhõive osatähtsus kogu tööstuses | 94320 |

Valmistoodete varude ja pooleliolevate tööde ning toodangu väärtuse suhe | 94410 |

Uurimis- ja arenduskulude osatähtsus lisandväärtuses | 95110 |

Uurimis- ja arendustöötajate osatähtsus tööga hõivatud isikute arvus | 95120 |

Keskkonnakaitseinvesteeringute osatähtsus koguinvesteeringutes materiaalsesse varasse | 95210 |

Keskkonnakaitsekulude osatähtsus kaupade ja teenuste ostude kogusummas ja tööjõukuludes | 95220" |

--------------------------------------------------

Top