Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0954

Nõukogu otsus (EL) 2016/954, 9. juuni 2016, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi

OJ L 159, 16.6.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/954/oj

16.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/16


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/954,

9. juuni 2016,

millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 329 lõiget 1,

võttes arvesse taotlusi, mille esitasid Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Saksamaa Liitvabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Itaalia Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Malta, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

EL on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala järkjärguliseks loomiseks tuleb ELil piiriülese toimega tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö raames võtta vajalikke meetmeid.

(2)

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 81 kohaselt hõlmavad need meetmed liikmesriikides kohaldatavate rahvusvahelise eraõiguse normide kokkusobivuse edendamist, sealhulgas perekonnaõigust käsitlevaid piiriülese toimega meetmeid.

(3)

16. märtsil 2011 võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades ning ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades.

(4)

Nõukogu otsustas oma 3. detsembri 2015. aasta koosolekul, et määruste mõistliku aja jooksul vastuvõtmiseks ei ole võimalik EL-ülest kokkulepet saavutada.

(5)

Sellest lähtuvalt esitasid Malta, Horvaatia ja Belgia komisjonile vastavalt 14. detsembri 2015, 15. detsembri 2015 ja 17. detsembri 2015 kirjas ning Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Portugal, Sloveenia ja Rootsi 18. detsembri 2015. aasta kirjas taotluse, milles kinnitasid, et soovivad teha üksteisega tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas abieluvararežiime ja registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades ning palusid komisjonil esitada nõukogule vastavasisuline ettepanek. Tšehhi Vabariik, Madalmaad, Bulgaaria, Austria ja Soome esitasid komisjonile samasuguse taotluse vastavalt 28. jaanuari 2016. aasta, 2. veebruari 2016. aasta, 9. veebruari 2016. aasta, 16. veebruari 2016. aasta ja 26. veebruari 2016. aasta kirjas. 18. märtsil 2016. aastal komisjonile saadetud kirjaga väljendas Küpros oma soovi osaleda tõhustatud koostöö sisse seadmises; Küpros kinnitas nimetatud soovi veel korra nõukogu töö käigus.Tõhustatud koostööd taotlevad kokku 18 liikmesriiki.

(6)

Tõhustatud koostöö peaks looma koostöös osalevates liikmesriikides rahvusvaheliste paaride varaliste suhete valdkonnas selge ja tervikliku õigusliku raamistiku, mis hõlmab nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, tagama kodanikele õiguskindluse, prognoositavuse ja paindlikkuse põhimõttest lähtuvalt sobivad lahendused ning lihtsustama otsuste ja ametlike dokumentide liikumist koostöös osalevate liikmesriikide vahel.

(7)

Kooskõlas liikmesriikide taotlusega seada sisse tõhustatud koostöö teeb komisjon ettepaneku võtta tõhustatud koostöö rakendamiseks vastu kaks õigusakti, millest üks käsitleb abieluvararežiime ja teine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi. Selleks, et hõlmata rahvusvaheliste paaride varaliste suhete valdkonnas tehtavat tõhustatud koostööd tervikuna ja tagada, et kodanikke ei diskrimineerita, tuleks need kaks rakendusakti vastu võtta üheaegselt.

(8)

Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 20 ning ELi toimimise lepingu artiklites 326 ja 329 sätestatud tingimused on täidetud.

(9)

Tõhustatud koostöö asjaomane valdkond, täpsemalt kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkond rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, on ELi toimimise lepingu artikli 81 lõike 2 punktide a ja c ning artikli 81 lõike 3 kohaselt üks aluslepingutega hõlmatud valdkondadest. See valdkond ei kuulu liidu ainupädevusse.

(10)

ELi lepingu artikli 20 lõike 2 „viimase abinõu“ nõue on täidetud sellega, et nõukogu jõudis 3. detsembril 2015 järeldusele, et liit tervikuna ei ole võimeline määruse ettepaneku eesmärke mõistliku aja jooksul saavutama.

(11)

Tõhustatud koostöö eesmärk kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, on arendada kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttest lähtudes õigusalast koostöö piiriülese toimega tsiviilasjades ja tagada liikmesriikides kohaldatavate kollisiooninormide kokkusobivus. Seega edendab see koostöö liidu eesmärke, kaitseb tema huve ja tugevdab tema integratsiooniprotsessi, nagu on nõutud ELi lepingu artikli 20 lõikes 1.

(12)

Tõhustatud koostöö kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, on kooskõlas aluslepingute ja liidu õigusega ning see ei kahjusta siseturgu ega majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. See ei kujuta endast takistavat ega diskrimineerivat tegurit liikmesriikidevahelises kaubanduses ega moonuta nendevahelist konkurentsi.

(13)

Tõhustatud koostöö kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, on kooskõlas liidu õigusega, mis käsitleb õigusalast koostööd tsiviilasjades, kuna tõhustatud koostöö ei mõjuta antud valdkonna õigustikku.

(14)

Tõhustatud koostöö kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, järgib koostöös mitteosalevate riikide pädevust, õigusi ja kohustusi. Tõhustatud koostöös osalevates liikmesriikides kohaldatavad ühised kohtualluvust reguleerivad normid ja kollisiooninormid ei mõjuta mitteosalevate liikmesriikide õigusnorme. Tõhustatud koostöös mitteosalevate liikmesriikide kohtud kohaldavad kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel ning otsuste tunnustamisel ja täitmisel nii abieluvararežiimide kui ka registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgedega seoses jätkuvalt siseriiklikke õigusnorme.

(15)

Käesolevas otsuses järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtteid, eelkõige selle artikleid 9 ja 21.

(16)

Tõhustatud koostöö kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, on ELi toimimise lepingu artikli 328 alusel igal ajal avatud kõikidele liikmesriikidele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse Belgia Kuningriigile, Bulgaaria Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Horvaatia Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Maltale, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Portugali Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Soome Vabariigile ja Rootsi Kuningriigile luba omavahel sisse seada tõhustatud koostöö kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, kohaldades aluslepingute asjakohaseid sätteid.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 9. juuni 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

G. A. VAN DER STEUR


(1)  7. juuni 2016. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


Top