EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi loomatervise määrus

ELi loomatervise määrus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruse eesmärk on loomadele või inimestele edasikanduvate loomataudide ärahoidmine ja tõrje.
 • Loomatervise määrus kuulub 2013. aasta maist pärinevasse Euroopa Komisjoni meetmete paketti, mille eesmärk on tugevdada tervishoiu- ja ohutusnõuete järgimist kogu toidutarneahelas.

PÕHIPUNKTID

See põhjalik määrus toetab Euroopa Liidu (EL) loomakasvatuse ja toiduainete tootmise sektorit ning nendega seotud ELi turgu kestlikkuse, konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive osas. Sellega asendatakse ja laiendatakse olemasolevaid ELi loomatervise eeskirju ning koondatakse enamik neist ühte lihtsamasse õigusakti, keskendudes paremini haigustega võitlemise peamistele prioriteetidele. Nende prioriteetide hulka kuuluvad:

 • selgemad kohustused põllumajandustootjatele (looma-, kala- ja karploomade kasvandused) ja muudele asjaomastele isikutele (nt loomaarstid) seoses varajase avastamisega, et vältida suuri haiguspuhanguid või ennetada haiguste levikut, et piirata nende kahjustusi;
 • lihtsustatud haldus rahvusvahelisel kauplemisel teatavate elusloomade ja loomsete saadustega (nt sperma, munarakkude ja embrüotega);
 • selgem õiguslik alus ja paremad vahendid, mis võimaldavad veterinaarametitel võidelda nakkushaiguste vastu, mis võivad olla laastava mõjuga, eriti seoses nende järelevalve, diagnoosimise ja teavitamisega;
 • suurem paindlikkus eeskirjade kohandamiseks kohalike olude ja esilekerkivate küsimustega, nagu kliima- ja sotsiaalsed muutused;
 • loomade ja inimeste tervisele ning keskkonnale kahjuliku mõju vähendamine.

Selles sätestatakse järgmised nõuded:

 • taudiennetus ja ettevalmistused võimalikeks taudipuhanguteks (nt bioturvalisuse* meetmed), nagu diagnostikavahendite kasutamine, vaktsineerimine ja ravi;
 • loomade ja teatavate loomsete saaduste (nt sperma, munarakud, embrüod) identifitseerimine ja registreerimine ning nende saadetiste sertifitseerimine ja jälgimine;
 • loomade ja loomsete saaduste sissetoomine ELi ja nende ELi piires liikumine;
 • taudide tõrje ja likvideerimine, sealhulgas erakorralised meetmed, nagu loomade liikumispiirangud, hukkamine ja vaktsineerimine.

Eeskirjad hõlmavad loomataude, mis esinevad kõigil peetavatel loomadel (sealhulgas mõningatel juhtudel lemmikloomadel), metsloomadel ja loomsetes saadustes, nii maismaa- kui ka veeloomade puhul. Need ei hõlma otseselt loomade heaolu, kuigi loomade tervise seotust nende heaoluga tunnistatakse ja võetakse arvesse taudi mõju käsitlemisel.

ELi loomatervise määrust täiendatakse järgmiste aspektidega:

 • loomse paljundusmaterjali ettevõtete (loomseid paljundusmaterjale tootvad või töötlevad ettevõtted) heakskiitmine ning jälgitavus- ja loomatervisenõuded teatavate peetavate maismaaloomade loomsete paljundusmaterjalide (sperma, munarakud ja embrüod) ELi piires liikumisele;
 • teatavate taudide ennetamine ja tõrje;
 • loomatervisenõuded maismaaloomade ja haudemunade liikumisele ELis;
 • teatavate taudide seire, likvideerimine ja taudivaba staatus;
 • vesiviljelusettevõtteid ja vedajaid käsitlevad eeskirjad;
 • ELi sissetoomist ning teatavate loomade, paljundusmaterjalide ja loomsete saaduste saadetiste liikumist ja sissetoomisjärgset käitlemist käsitlevad eeskirjad;
 • maismaaloomi pidavaid ettevõtteid ja haudejaamasid käsitlevad eeskirjad ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavus;
 • taudid, mille suhtes rakendatakse ELi seireprogramme, nende geograafiline ulatus ning taudid, mille puhul võib kehtestada taudivabad alad;
 • loomatervisenõuded veeloomade ja veeloomade saaduste liikumisele ELis.

ELi loomatervise määrust täiendavad või rakendavad määrused:

 • delegeeritud määrus (EL) 2018/1629 loomataudide loetelu kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2018/1882 loetletud loomataudide kategooriate kohta (muudeti viimati rakendusmäärusega (EL) 2022/925);
 • delegeeritud määrus (EL) 2019/2035 maismaaloomade pidamise ettevõtete ja haudejaamade ning jälgitavuse kohta (viimati muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2021/2168);
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/686 teatavate peetavate maismaaloomade paljundusmaterjali ELis liikumise kohta (viimati muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2021/880);
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/687 teatavate taudide ennetamise ja tõrje kohta (viimati muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2021/1140);
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/688 maismaaloomade ja haudemunade ELis liikumise loomatervisenõuete kohta (viimati muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2021/1706);
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/689 teatavate esilekerkivate taudide seire ja likvideerimisprogrammide kohta (viimati muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2021/881);
 • rakendusmäärus (EL) 2020/690 loetellu kantud taudide kohta, mille suhtes kohaldatakse ELi seireprogramme;
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/691 vesiviljelusettevõtteid käsitlevate eeskirjade kohta;
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/692 teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste ELi sissetoomise, ning liikumise ja käitlemise eeskirjade kohta (viimati muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2022/54);
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/990 veeloomade ja loomsete saaduste ELis liikumisega seotud loomatervisenõuete ja sertifikaate käsitlevate nõuete kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2020/999 veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste paljundusmaterjali ettevõtete heakskiitmise ning nende paljundusmaterjali jälgitavuse kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2020/2002 loetellu kantud taudidest teavitamise kohta;
 • delegeeritud määrus (EL) 2020/2154 maismaaloomadelt saadud loomsete saaduste ELis liikumist käsitlevate loomatervise-, sertifitseerimis- ja teavitamisnõuete kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2020/2235 loomatervise sertifikaatide kohta teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste ELi toomiseks ja ELis liikumiseks (viimati muudetud rakendusmäärusega (EL) 2022/1219);
 • rakendusmäärus (EL) 2020/2236 loomatervise sertifikaatide näidiste kohta, mida kasutatakse veeloomade ELi toomiseks ja ELis liikumiseks (viimati muudetud rakendusmäärusega (EL) 2021/1471);
 • rakendusmäärus (EL) 2021/403 loomatervise sertifikaatide näidiste kohta, mida kasutatakse maismaaloomade ELi toomiseks ja ELis liikumiseks (viimati muudetud rakendusmäärusega (EL) 2022/497);
 • rakendusmäärus (EL) 2021/404 selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu kohta, millest on lubatud ELi tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi (viimati muudetud rakendusmäärusega (EL) 2022/704);
 • rakendusmäärus (EL) 2021/520 teatavate peetavate maismaaloomade jälgitavuse kohta (viimati muudetud rakendusmäärusega (EL) 2021/1064);
 • rakendusmäärus (EL) 2021/963 hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise kohta ning millega kehtestatakse nende loomade identifitseerimisdokumentide näidised;
 • rakendusmäärus (EL) 2021/2037 vesiviljelusettevõtete registreerimise ja ettevõtjate arvestuse pidamise kohustustest tehtavate erandite kohta;
 • delegeeritud määrus (EL) 2022/139 liidu antigeeni-, vaktsiini- ja diagnostikareagentide pankade varude haldamise, säilitamise ja asendamise ning nende pankade toimimiseks vajalike bioturvalisuse, bioohutuse ja bio-ohjamise nõuete kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2022/140 ELi antigeeni-, vaktsiini- ja diagnostikareagentide pankade kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2022/1345 maismaaloomi pidavate ettevõtete ning loomse paljundusmaterjali kogumise, tootmise, töötlemise või säilitamise ettevõtete registreerimise ja heakskiitmise kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. aprillist 2021. See sisaldab siiski mõningaid üleminekumeetmeid ja sätteid, millega tunnistatakse kehtetuks vanemad õigusaktid, ning mida kohaldatakse alates 21. aprillist 2016.

TAUST

Lisateave

PÕHIMÕISTED

Bioturvalisus. Juhtimismenetlused, meetmed või rajatised, mis on ette nähtud loomataudide ohu vähendamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Määruse (EL) 2016/429 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 10.08.2022

Top