EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0065

Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 302 της 17.11.2009, p. 32–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj

17.11.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 302/32


ΟΔΗΓΊΑ 2009/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2009

για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

(αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς (3). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και την επιτυχία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη. Ωστόσο, παρ’ όλες τις βελτιώσεις που έχουν εισαχθεί από τότε που εκδόθηκε, και ιδίως το 2001, έχει γίνει σταδιακά εμφανής η ανάγκη αλλαγών στο νομικό πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ, ώστε να προσαρμοσθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές του 21ου αιώνα. Με την πράσινη βίβλο της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2005, για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων δρομολογήθηκε δημόσιος διάλογος για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 85/611/ΕΚ προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Αυτή η διαδικασία εντατικών διαβουλεύσεων οδήγησε στο ευρείας αποδοχής συμπέρασμα ότι χρειάζονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στην προαναφερθείσα οδηγία.

(3)

Είναι σκόπιμος ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, προκειμένου να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο η προσέγγιση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών αυτών και να επιτευχθεί στον τομέα αυτό αποτελεσματικότερη και πιο ομοιόμορφη προστασία των μεριδιούχων. Ο συντονισμός αυτός διευκολύνει την άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στην Κοινότητα.

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη τους εν λόγω στόχους, είναι επιθυμητό να προβλεφθούν, όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη, ορισμένοι στοιχειώδεις κοινοί κανόνες σχετικά με την άδεια λειτουργίας τους, τον έλεγχό τους, τη δομή τους, τη δραστηριότητά τους και τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιεύουν.

(5)

Ο συντονισμός των νομοθεσιών των κρατών μελών θα πρέπει να περιορισθεί στους ΟΣΕΚΑ, εκτός των κλειστού τύπου, οι οποίοι προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Κοινότητα. Είναι επιθυμητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ, ως μέρος των επενδυτικών τους στόχων, πέραν των κινητών αξιών, να επενδύουν και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με επαρκή ρευστότητα. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι επιλέξιμα ως επενδυτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία. Η επιλογή των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε συνάρτηση με κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη είναι μια μέθοδος διαχείρισης.

(6)

Οσάκις διάταξη της παρούσας οδηγίας απαιτεί από ΟΣΕΚΑ να αναλάβει δράση, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να εννοείται ότι αναφέρεται σε εταιρεία διαχείρισης, εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειριζόμενο από εταιρεία διαχείρισης και το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να ενεργήσει διότι δεν διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα.

(7)

Τα μερίδια των ΟΣΕΚΑ θεωρούνται χρηματοοικονομικά μέσα για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (4).

(8)

Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται στην εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής της θα πρέπει να εγγυάται την προστασία του επενδυτή και τη φερεγγυότητα των εταιρειών διαχείρισης, ώστε να συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η προσέγγιση που ακολουθείται από την παρούσα οδηγία είναι η εξασφάλιση της ουσιαστικής εναρμόνισης η οποία είναι αναγκαία και επαρκής για την αμοιβαία αναγνώριση της άδειας λειτουργίας και των συστημάτων προληπτικής εποπτείας, επιτρέποντας την έκδοση ενιαίας άδειας με ισχύ σε ολόκληρη την Κοινότητα και την άσκηση της αρχής της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής.

(9)

Προκειμένου η εταιρεία διαχείρισης να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της και, συνεπώς, να εξασφαλίζει τη σταθερότητά της, απαιτούνται ένα αρχικό κεφάλαιο και ένα πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις, ιδίως ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά με τους επιχειρηματικούς κινδύνους στην Κοινότητα και σε άλλα διεθνή πλαίσια, οι απαιτήσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εγγυήσεων, θα πρέπει να επανεξετάζονται.

(10)

Για την προστασία των επενδυτών, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η εσωτερική επίβλεψη κάθε εταιρείας διαχείρισης, ιδίως με την άσκηση της διοίκησης από δύο πρόσωπα και με την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

(11)

Δυνάμει της αρχής της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής, οι εταιρείες διαχείρισης που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν τις εκ της αδείας υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Κοινότητα, με την ίδρυση υποκαταστημάτων ή βάσει του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(12)

Όσον αφορά τη διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων (διαχείριση unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρειών επενδύσεων), η άδεια που χορηγείται σε μια εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής της θα πρέπει να της επιτρέπει να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΧΙ: διάθεση, μέσω υποκαταστήματος, των μεριδίων των εναρμονισμένων unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία στο κράτος μέλος καταγωγής διάθεση των μετοχών των εναρμονισμένων εταιρειών επενδύσεων τις οποίες διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία, με την ίδρυση υποκαταστήματος· διάθεση των μεριδίων των εναρμονισμένων unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών των εναρμονισμένων εταιρειών επενδύσεων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση άλλων εταιρειών επενδύσεων· άσκηση όλων των άλλων λειτουργιών και καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων· διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών επενδύσεων που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους καταγωγής· άσκηση, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκ μέρους εταιρειών διαχείρισης που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος καταγωγής της, των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων. Όταν εταιρεία διαχείρισης διανέμει τα μερίδια των εναρμονισμένων της unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων ή τις μετοχές των εναρμονισμένων της εταιρειών επενδύσεων στα κράτη μέλη υποδοχής, χωρίς να έχει ιδρύσει υποκατάστημα, θα πρέπει να υπόκειται μόνο σε κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή διάθεση.

(13)

Όσον αφορά το πεδίο δραστηριοτήτων των εταιρειών διαχείρισης και για να ληφθεί υπόψη το εθνικό δίκαιο και να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να επιτύχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, είναι επιθυμητό να επιτραπεί στις εταιρείες αυτές να ασκούν επίσης δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων για κάθε πελάτη χωριστά (διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και κάποιες συγκεκριμένες παρεπόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με την κύρια ενασχόλησή τους, χωρίς να θίγεται η σταθερότητα των εταιρειών αυτών. Ωστόσο, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όταν οι εταιρείες διαχείρισης έχουν την άδεια να ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης τόσο συλλογικού όσο και ατομικού χαρτοφυλακίου.

(14)

Η δραστηριότητα διαχείρισης ατομικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων αποτελεί επενδυτική υπηρεσία η οποία καλύπτεται από την οδηγία 2004/39/ΕΚ. Για να εξασφαλισθεί εν προκειμένω ένα ομοιογενές ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι επιθυμητό να υπαχθούν στους όρους που προβλέπονται στην οδηγία αυτή και οι εταιρείες διαχείρισης η άδεια λειτουργίας των οποίων καλύπτει επίσης την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(15)

Το κράτος μέλος καταγωγής θα πρέπει να μπορεί, γενικά, να θέσει αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας, τις υποχρεώσεις εποπτείας και τους κανόνες δημοσίευσης των περιοδικών εκθέσεων και το ενημερωτικό δελτίο.

(16)

Είναι σκόπιμο να θεσπισθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μια εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αναθέσει, κατ’ εξουσιοδότηση, ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε τρίτους, ούτως ώστε να αυξηθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητά της. Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της αρχής της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής, τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την ανάθεση αυτή θα πρέπει να φροντίζουν ώστε η εταιρεία διαχείρισης στην οποία έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να μην αναθέτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, καθιστάμενη πλέον εταιρεία χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα, και έτσι ώστε η ύπαρξη εξουσιοδοτήσεων να μην εμποδίζει την ουσιαστική της εποπτεία. Ωστόσο, το γεγονός ότι η εταιρεία διαχείρισης ανέθεσε ίδιες αρμοδιότητες ουδόλως θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις της, καθώς και του θεματοφύλακα, έναντι των μεριδιούχων και των αρμοδίων αρχών.

(17)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και κατάλληλη εποπτεία μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις δυνατότητες να εναρμονισθούν σε επίπεδο Κοινότητας οι ρυθμίσεις περί εξουσιοδοτήσεων.

(18)

Η αρχή της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν ή ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, όταν ορισμένα στοιχεία, όπως είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες, δείχνουν σαφώς ότι μια εταιρεία διαχείρισης έχει επιλέξει το νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους με σκοπό την αποφυγή των αυστηρότερων κανόνων άλλου κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου σκοπεύει να ασκήσει ή ασκεί όντως το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μια εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα. Σύμφωνα με την αρχή της εποπτείας από τη χώρα καταγωγής, μόνον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης μπορούν να θεωρούνται αρμόδιες να εποπτεύουν τον τρόπο οργάνωσης της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών και των πόρων για την εκτέλεση των διοικητικών εργασιών οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, η οποία θα πρέπει να υπάγεται στο δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής της.

(19)

Εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ασκείται από εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει να θεσπίζει και να καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διεκπεραίωση των παραπόνων των επενδυτών, παραδείγματος χάριν με κατάλληλες προβλέψεις στις διευθετήσεις διάθεσης ή με την κοινοποίηση μιας διεύθυνσης εντός του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, η οποία δεν θα πρέπει να χρειάζεται να είναι διεύθυνση της ίδιας της εταιρείας διαχείρισης. Η εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει επίσης να καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διάθεση πληροφοριών κατόπιν αιτήματος από το κοινό ή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, παραδείγματος χάριν με τον ορισμό ενός υπεύθυνου, μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας διαχείρισης, ο οποίος να διεκπεραιώνει τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών. Εντούτοις, αυτή η εταιρεία διαχείρισης δεν θα πρέπει να υποχρεούται από το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων.

(20)

Οι αρμόδιες αρχές που εγκρίνουν τον ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή την πράξη σύστασης της επενδυτικής εταιρείας, τον επιλεγέντα θεματοφύλακα και την ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να διαχειριστεί τον ΟΣΕΚΑ. Εάν η εταιρεία διαχείρισης έχει έδρα σε άλλο κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της σχετικά με την κατηγορία ΟΣΕΚΑ που αυτή μπορεί να διαχειρίζεται. Η παροχή άδειας σύστασης ενός ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να προϋποθέτει ούτε επιπλέον κεφάλαια σε επίπεδο εταιρείας διαχείρισης, ούτε μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ούτε ακόμη μεταφορά οποιασδήποτε δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(21)

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι αρμόδιες να εποπτεύουν την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, ο οποίος πρέπει να υπάγεται στο δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής του. Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες απευθείας από την εταιρεία διαχείρισης. Ειδικότερα, το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης μπορεί να ζητεί από τις εταιρείες διαχείρισης να του παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που αφορούν τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ οι οποίες έχουν εγκριθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις λογιστικές καταχωρίσεις των συναλλαγών αυτών και στους λογαριασμούς των κεφαλαίων. Για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παράβασης των κανόνων που είναι υπό τη δική τους ευθύνη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν στη συνεργασία των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και, εάν χρειασθεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν άμεσα μέτρα κατά της εταιρείας διαχείρισης.

(22)

Θα πρέπει να είναι δυνατόν για το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να προβλέπει κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο του μητρώου των κατόχων μεριδίων του ΟΣΕΚΑ. Η οργάνωση της συντήρησης και η θέση του μητρώου αυτού θα πρέπει, ωστόσο, να παραμένουν μέρος των οργανωτικών ρυθμίσεων της εταιρείας διαχείρισης.

(23)

Είναι ανάγκη να παρέχονται στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ όλα τα μέσα για να επανορθώνει οιαδήποτε παραβίαση των κανόνων των ΟΣΕΚΑ. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να θεσπίζουν κυρώσεις όσον αφορά την εταιρεία διαχείρισης. Ως έσχατο μέτρο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης να πάψει να διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚA. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν τις αναγκαίες διατάξεις για την εύτακτη διαχείριση ή λύση του ΟΣΕΚΑ στην περίπτωση αυτή.

(24)

Για να αποτρέπεται η καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και να προάγεται η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, η άδεια σύστασης θα πρέπει να απορρίπτεται οσάκις ο ΟΣΕΚΑ θα εμποδίζεται να διαθέτει τα μερίδιά του στην αγορά του κράτους μέλους καταγωγής του. Αφής στιγμής ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την άδεια σύστασης, θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να επιλέξει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα διατεθούν στην αγορά τα μερίδιά του βάσει της παρούσας οδηγίας.

(25)

Για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά για τους εναρμονισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, απαιτείται αρχικό κεφάλαιο των εταιρειών επενδύσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες επενδύσεων που έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης θα καλύπτονται μέσω ενός πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαχείρισης.

(26)

Οσάκις εφαρμόζονται κανόνες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάθεση δραστηριοτήτων και οσάκις το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επιτρέπει σε εταιρεία διαχείρισης την ανάθεση αυτή, οι εγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς, τηρουμένων των αναλογιών, είτε απευθείας για τις εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, είτε έμμεσα για τις εταιρείες επενδύσεων που έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης.

(27)

Παρ’ όλη την ανάγκη ενοποίησης μεταξύ των ΟΣΕΚΑ, οι συγχωνεύσεις των ΟΣΕΚΑ αντιμετωπίζουν πολλές νομικές και διοικητικές δυσκολίες στην Κοινότητα. Επομένως, για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινοτικές διατάξεις οι οποίες να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των ΟΣΕΚΑ (και των επενδυτικών τμημάτων τους). Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη, ενδεχομένως, επιτρέπουν μόνον αμοιβαία κεφάλαια συμβατικής μορφής, θα πρέπει να επιτρέπονται —και να αναγνωρίζονται από κάθε κράτος μέλος— οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ όλων των ειδών (συμβατικής και εταιρικής μορφής, και unit trusts), χωρίς να απαιτείται από τα κράτη μέλη να εισάγουν νέες νομικές μορφές ΟΣΕΚΑ στο εθνικό τους δίκαιο.

(28)

Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις συνηθέστερες τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Δεν απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να εισάγουν και τις τρεις τεχνικές στο εθνικό τους δίκαιο, όμως κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζει τις μεταφορές στοιχείων ενεργητικού που απορρέουν από αυτές τις τεχνικές συγχώνευσης. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τους ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές σε καθαρά εθνικό επίπεδο, σε καταστάσεις στις οποίες κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ δεν έχει κοινοποιήσει διασυνοριακή διάθεση των μεριδίων του. Αυτές οι συγχωνεύσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου. Οι εθνικοί κανόνες περί απαρτίας δεν θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συγχωνεύσεων, ούτε να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που ισχύουν για συγχωνεύσεις εταιρικών οντοτήτων.

(29)

Προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν να υπόκεινται οι προτεινόμενες εγχώριες ή διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, σε χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές τους. Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, οι αρμόδιες αρχές του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να εγκρίνουν τη συγχώνευση, ούτως ώστε να διασφαλίζουν τη δέουσα προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων που πράγματι αλλάζουν ΟΣΕΚΑ. Εάν στη συγχώνευση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ και οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ χρειάζεται να εγκρίνουν τη συγχώνευση, σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, μεταξύ άλλων με τη δέουσα ανταλλαγή πληροφοριών. Επειδή χρειάζεται επίσης να διασφαλίζονται επαρκώς και τα συμφέροντα των μεριδιούχων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, τούτα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(30)

Οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφώμενου όσο και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ θα πρέπει επίσης να έχουν δικαίωμα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατόν, μετατροπής τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ, ο οποίος έχει παρεμφερή επενδυτική πολιτική και τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας που συνδέεται με αυτήν. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πρόσθετες επιβαρύνσεις, εκτός από την καταβολή των εξόδων που θα παρακρατούν οι αντίστοιχοι ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης σε όλες τις καταστάσεις, όπως ορίζονται στα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια τόσο του απορροφώμενου όσο και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(31)

Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται επιπρόσθετος έλεγχος των συγχωνεύσεων από τρίτους. Οι θεματοφύλακες εκάστου ΟΣΕΚΑ που συμμετέχει στη συγχώνευση θα πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου συγχώνευσης προς τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού του ΟΣΕΚΑ. Είτε ο θεματοφύλακας είτε ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα πρέπει να καταρτίζει έκθεση για λογαριασμό όλων των ΟΣΕΚΑ που συμμετέχουν στη συγχώνευση, επικυρώνοντας τις μεθόδους αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, όπως παρουσιάζονται στο κοινό σχέδιο της συγχώνευσης, καθώς επίσης και την τρέχουσα σχέση ανταλλαγής και, οσάκις ενδείκνυται, το καταβαλλόμενο ποσό ανά μερίδιο. Προκειμένου να περιορίζεται το κόστος που συνεπάγονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, θα πρέπει να είναι δυνατόν να καταρτίζεται μια ενιαία έκθεση για όλους τους συμμετέχοντες ΟΣΕΚΑ, την οποία θα πρέπει να μπορεί να καταρτίζει ο νόμιμος ελεγκτής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ ή/και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Για λόγους προστασίας των επενδυτών, οι μεριδιούχοι θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης αυτής κατόπιν αιτήματός τους.

(32)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνονται δεόντως οι μεριδιούχοι σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, και να προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους. Παρ’ όλον ότι η συγχώνευση αφορά ως επί το πλείστον τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μεριδιούχων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(33)

Οι διατάξεις περί συγχωνεύσεων, που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (5).

(34)

Η ελεύθερη διάθεση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που επιτρέπεται να επενδύσουν μέχρι ποσοστό 100 % των στοιχείων του ενεργητικού τους σε κινητές αξίες που εκδίδονται από έναν μόνο εκδότη (κράτος, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.) δεν θα πρέπει, αμέσως ή εμμέσως, να διαταράσσει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή να περιπλέκει τη χρηματοδότηση κράτους μέλους.

(35)

Ο ορισμός των κινητών αξιών που περιέχεται στην παρούσα οδηγία ισχύει μόνον για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και ουδόλως επηρεάζει τους διάφορους ορισμούς που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία για άλλους σκοπούς, όπως η φορολογία. Συνεπώς, οι μετοχές και οι εξομοιούμενοι με μετοχές τίτλοι που εκδίδονται από οργανισμούς του τύπου «Building Societies» και «Industrial και Provident Societies», η κυριότητα των οποίων μπορεί στην πράξη να μεταβιβάζεται μόνον με την εξαγορά τους από τον εκδότη οργανισμό, δεν καλύπτονται από τον ορισμό αυτό.

(36)

Τα μέσα χρηματαγοράς περιλαμβάνουν τα μεταβιβάσιμα μέσα που κανονικά δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε ρυθμιζόμενες αγορές αλλά διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, π.χ. τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και των ΟΤΑ, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα αξιόγραφα, τα μεσοπρόθεσμα χρεώγραφα και τις τραπεζικές συναλλαγματικές.

(37)

Η έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς σύμφωνα με την παρούσα οδηγία συμπίπτει με την αντίστοιχη έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

(38)

Είναι επιθυμητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν τα στοιχεία ενεργητικού τους σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, που επενδύουν επίσης σε ρευστά χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και οι οποίοι λειτουργούν με βάση την αρχή της διασποράς των κινδύνων. Οι ΟΣΕΚΑ ή οι λοιποί οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων στους οποίους επενδύει ο εκάστοτε ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να υπόκεινται σε ουσιαστική εποπτεία.

(39)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή περισσότερων ευκαιριών σε έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε ΟΣΕΚΑ και σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Είναι, επομένως, βασικό να εξασφαλισθεί ότι αυτή η επενδυτική δραστηριότητα δεν μειώνει την προστασία των επενδυτών. Λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων των ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, είναι ανάγκη να θεσπισθούν ορισμένοι κανόνες για τα ποσοτικά όρια, την κοινολόγηση πληροφοριών και την πρόληψη του φαινομένου αλυσιδωτών επιπτώσεων.

(40)

Για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των αγορών, και λόγω της ολοκλήρωσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, είναι επιθυμητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις. Για να διασφαλισθεί επαρκής ρευστότητα των επενδύσεων σε καταθέσεις, οι καταθέσεις αυτές θα πρέπει να είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση ή να συνοδεύονται από δικαίωμα ανάληψης. Εάν οι καταθέσεις γίνονται σε πιστωτικό ίδρυμα η καταστατική έδρα του οποίου ευρίσκεται σε τρίτη χώρα, το εν λόγω ίδρυμα θα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας ισοδύναμους με αυτούς του κοινοτικού δικαίου.

(41)

Επιπλέον των περιπτώσεων στις οποίες ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά έγγραφά του, θα πρέπει να είναι δυνατό να επιτραπεί σε όλους τους ΟΣΕΚΑ να κατέχουν και δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα, όπως τραπεζικές καταθέσεις όψεως. Η κατοχή δευτερευόντων ρευστών διαθεσίμων μπορεί να δικαιολογείται, παραδείγματος χάριν, στις ακόλουθες περιπτώσεις: κάλυψη τρεχουσών ή έκτακτων πληρωμών· σε περίπτωση πώλησης μεριδίων, κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επανεπένδυση σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή/και σε άλλα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία· κατά το χρονικό διάστημα που είναι απόλυτα αναγκαίο όταν, λόγω δυσμενών συνθηκών της αγοράς, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και σε άλλα χρηματοπιστωτικά στοιχεία αναστέλλονται.

(42)

Για λόγους προληπτικής εποπτείας, είναι ανάγκη να αποφεύγουν οι ΟΣΕΚΑ την υπερβολική συγκέντρωση των επενδύσεών τους σε στοιχεία που τους εκθέτουν σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

(43)

Θα πρέπει να επιτρέπεται ρητώς στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα, στο πλαίσιο της γενικής επενδυτικής τους πολιτικής ή/και για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, προκειμένου να επιτυγχάνουν συγκεκριμένο οικονομικό στόχο ή το προφίλ κινδύνου που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο. Για την προστασία των επενδυτών, είναι ανάγκη να περιορισθεί η μέγιστη δυνητική έκθεση σε κινδύνους από χρηματοπιστωτικά παράγωγα, ούτως ώστε να μην υπερβαίνουν τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Για να διασφαλισθεί η διαρκής επίγνωση των κινδύνων και των υποχρεώσεων από πράξεις σε παράγωγα και για να ελέγχεται η τήρηση των επενδυτικών ορίων, οι εν λόγω κίνδυνοι και υποχρεώσεις θα πρέπει να μετρώνται και να παρακολουθούνται διαρκώς. Τέλος, για την προστασία των επενδυτών μέσω της ενημέρωσής τους, οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να περιγράφουν τις στρατηγικές τους, τις μεθόδους τους και τα επενδυτικά όρια τα οποία τηρούν στις πράξεις τους σε παράγωγα.

(44)

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης απόκλισης συμφερόντων σε προϊόντα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος μεταβιβάζεται μέσω τιτλοποίησης, όπως προβλέπονται σε σχέση με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (6), και την οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (7), χρειάζεται να είναι συνεπή και συνεκτικά σε όλη τη σχετική νομοθεσία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Επιτροπή θα διατυπώσει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για να εξασφαλισθεί η συγκεκριμένη συνέπεια και η συνοχή, αφού εξετάσει δεόντως τις επιπτώσεις των εν λόγω προτάσεων.

(45)

Όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα των αντισυμβαλλομένων και των μέσων, τη ρευστότητα και τη διαρκή αξιολόγηση των θέσεων. Ο σκοπός αυτών των απαιτήσεων είναι να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των επενδυτών, παραπλήσια εκείνης που ισχύει για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές.

(46)

Οι πράξεις σε παράγωγα δεν θα πρέπει να μπορούν ποτέ να χρησιμοποιούνται προς καταστρατήγηση των αρχών ή των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, θα πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετοι κανόνες διασποράς κινδύνου, όταν οι αναλήψεις κινδύνων (τα ανοίγματα) αφορούν τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο ή την ίδια ομάδα αντισυμβαλλομένων.

(47)

Ορισμένες τεχνικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές ή/και ομολογίες, βασίζονται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης χρηματιστηριακών δεικτών μετοχών ή/και ομολογιών. Είναι επιθυμητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να αναπαράγουν τη σύνθεση γνωστών και αναγνωρισμένων χρηματιστηριακών δεικτών μετοχών ή/και ομολογιών. Ενδέχεται, επομένως, να είναι αναγκαία η θέσπιση πιο ευέλικτων κανόνων διασποράς κινδύνου για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μετοχές ή/και σε ομολογίες για τον σκοπό αυτό.

(48)

Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους εκτός από τη συλλογική επένδυση των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, σύμφωνα με τους κανόνες της. Στις περιπτώσεις που εξειδικεύονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να είναι δυνατόν ένας ΟΣΕΚΑ να έχει θυγατρικές μόνον εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση, για λογαριασμό του, ορισμένων δραστηριοτήτων που επίσης καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εποπτεία των ΟΣΕΚΑ. Η εγκατάσταση θυγατρικής ενός ΟΣΕΚΑ σε τρίτη χώρα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η γενική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ να ενεργεί μόνον προς το συμφέρον των μεριδιούχων, και ιδίως ο στόχος της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών του, ουδέποτε δικαιολογούν τη λήψη από έναν ΟΣΕΚΑ μέτρων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις αρμόδιες αρχές να ασκήσουν αποτελεσματικά τα εποπτικά καθήκοντά τους.

(49)

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ προέβλεπε, στην αρχική μορφή της, παρέκκλιση από τον περιορισμό του ποσοστού των στοιχείων του ενεργητικού που μπορεί να επενδύσει ένας ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες που εκδίδει ένας και ο αυτός εκδότης, ο οποίος ίσχυε στην περίπτωση ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται ένα κράτος μέλος. Με την παρέκκλιση αυτή, επιτρεπόταν στους ΟΣΕΚΑ να τοποθετούν μέχρι 35 % των στοιχείων του ενεργητικού τους σε ομόλογα του είδους αυτού. Μια παρόμοια αλλά λιγότερο περιοριστική παρέκκλιση δικαιολογείται για τα ομόλογα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία, έστω και χωρίς κρατική εγγύηση, προσφέρουν ιδιαίτερες εγγυήσεις στον επενδυτή, βάσει ειδικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται γι’ αυτά. Συνεπώς, είναι ανάγκη να επεκταθεί η δυνατότητα παρέκκλισης για όλα τα ομόλογα του ιδιωτικού τομέα, να δοθεί δε στα κράτη μέλη η ευχέρεια να καταρτίζουν τα ίδια τον κατάλογο των ομολόγων για τα οποία, ενδεχομένως, προτίθενται να χορηγήσουν παρέκκλιση.

(50)

Πλείονα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διατάξεις που προσφέρουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν αποτελούν αντικείμενο συντονισμού να συγκεντρώνουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους σε ένα λεγόμενο κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ΟΣΕΚΑ να κάνουν χρήση αυτών των δομών, είναι αναγκαίο να εξαιρούνται οι «τροφοδοτικοί ΟΣΕΚΑ», που επιθυμούν να συγκεντρώνουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους σε έναν «κύριο ΟΣΕΚΑ», από την απαγόρευση να επενδύουν περισσότερο από το 10 % των στοιχείων του ενεργητικού τους, ή, ανάλογα με την περίπτωση, 20 %, των στοιχείων του ενεργητικού τους, έναν ενιαίο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων. Η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ επενδύει όλα ή σχεδόν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο οποίος και υπόκειται στους κανόνες διαφοροποίησης που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ.

(51)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλισθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Κοινότητα, θα πρέπει να επιτρέπονται τόσο δομές κύριου-τροφοδοτικού όπου ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, όσο και εφόσον είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη. Για να είναι σε θέση οι επενδυτές να κατανοούν καλύτερα τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, οι δε ρυθμιστικές αρχές να τις εποπτεύουν ευκολότερα, κυρίως σε διασυνοριακό επίπεδο, κανένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε περισσότερους από έναν κύριο ΟΣΕΚΑ. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο κύριος ΟΣΕΚΑ θα πρέπει ο ίδιος να είναι ΟΣΕΚΑ που διαθέτει άδεια λειτουργίας. Για να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, οι διατάξεις περί κοινοποίησης της διασυνοριακής διάθεσης δεν θα πρέπει να ισχύουν εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ δεν αντλεί κεφάλαια από το κοινό σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα του, αλλά απλώς έχει σε αυτό το άλλο κράτος μέλος έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ.

(52)

Για να προστατεύονται οι επενδυτές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Μόνο για την αρχική επένδυση στον κύριο ΟΣΕΚΑ με την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπερβαίνει το όριο που ισχύει για επενδύσεις σε άλλον ΟΣΕΚΑ απαιτείται έγκριση. Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλισθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την έγκριση της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι λεπτομερείς.

(53)

Προκειμένου να μπορεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του, και συγκεκριμένα να είναι σε θέση να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ κάθε αναγκαία πληροφορία ή έγγραφο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να συνάπτουν δεσμευτική και εκτελεστή συμφωνία. Όμως, εάν τόσο ο τροφοδοτικός όσο και ο κύριος ΟΣΕΚΑ τελούν υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης, τότε αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό ώστε η τελευταία να εκδώσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Με τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των θεματοφυλάκων ή, αντιστοίχως, των ελεγκτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ροή πληροφοριών και εγγράφων, που είναι αναγκαία στον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας ή ο ελεγκτής, εκπληρώνοντας αυτές τις απαιτήσεις, δεν παραβιάζει κανέναν κανονισμό κοινοποίησης πληροφοριών ή προστασίας δεδομένων.

(54)

Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, καθώς και όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των δομών κύριου-τροφοδοτικού. Η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη δυνατότητα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ να εξαγοράζει ή να εξοφλεί μερίδια κατόπιν αιτήματος από μεριδιούχους του και να ενεργεί προς το μέγιστο συμφέρον των μεριδιούχων του.

(55)

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, οι μεριδιούχοι θα πρέπει επίσης να προστατεύονται από αδικαιολόγητες επιπρόσθετες δαπάνες με την απαγόρευση να καταλογίζει ο κύριος ΟΣΕΚΑ στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ έξοδα εγγραφής ή εξαγοράς. Οι κύριοι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει, ωστόσο, να μπορούν να καταλογίζουν έξοδα διάθεσης και εξαγοράς σε άλλους επενδυτές του κύριου ΟΣΕΚΑ.

(56)

Οι κανόνες μετατροπής θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε έναν υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ να μετατρέπεται σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να προσφέρουν επαρκή προστασία στους μεριδιούχους. Δεδομένου ότι η μετατροπή αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής, ο ΟΣΕΚΑ που μετατρέπεται θα πρέπει να οφείλει να παρέχει στους μεριδιούχους του επαρκείς πληροφορίες ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν την επένδυσή τους. Οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να παρέχει περισσότερες ή διαφορετικές πληροφορίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία.

(57)

Οσάκις οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με παρατυπία σε αυτόν ή διαπιστώνουν ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μπορούν να αποφασίζουν, αν απαιτείται, τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεριδιούχοι του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά.

(58)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των διαφημιστικών ανακοινώσεων και της παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών στους επενδυτές, η οποία προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις.

(59)

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές θα πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές υπό μορφήν ειδικού εγγράφου δωρεάν και εγκαίρως πριν από την εγγραφή στον ΟΣΕΚΑ, ώστε να τους βοηθούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Οι βασικές αυτές πληροφορίες για τους επενδυτές θα πρέπει να περιέχουν μόνον τα βασικά στοιχεία για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Η φύση των πληροφοριών που πρόκειται να περιλαμβάνονται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές θα πρέπει να εναρμονισθεί πλήρως, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των επενδυτών και συγκρισιμότητα. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή. Ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθούν σαφήνεια και απλούστευση της παρουσίασης, τις οποίες χρειάζονται οι ιδιώτες επενδυτές και οι οποίες θα επιτρέπουν χρήσιμες συγκρίσεις των στοιχείων που σχετίζονται με την επενδυτική απόφαση, και κυρίως του κόστους και του προφίλ κινδύνου, είναι ένα ενιαίο έγγραφο, περιορισμένης έκτασης, το οποίο να παρουσιάζει τις πληροφορίες με συγκεκριμένη σειρά.

(60)

Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους μπορούν να διαθέτουν στο κοινό, σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου τους, βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με όλους τους ΟΣΕΚΑ και εγκριθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

(61)

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές θα πρέπει να καταρτίζονται για όλους τους ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες διαχείρισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εταιρείες επενδύσεων θα πρέπει να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στις σχετικές οντότητες, σύμφωνα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο διανομής (άμεσες πωλήσεις ή πωλήσεις μέσω διαμεσολαβητών). Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες.

(62)

Οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει επίσης να είναι ικανοί να διαθέτουν στην αγορά τα μερίδιά τους σε άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση διαδικασίας κοινοποίησης, βασισμένης σε βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Κατόπιν της διαβίβασης πλήρους φακέλου κοινοποίησης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να αντιτάσσεται στην πρόσβαση στην αγορά του ενός ΟΣΕΚΑ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος ή να αμφισβητεί την άδεια που χορηγήθηκε από αυτό το άλλο κράτος μέλος.

(63)

Οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει επίσης να είναι ικανοί να διαθέτουν στην αγορά τα μερίδιά τους, με την επιφύλαξη της εκ μέρους τους λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες για να διενεργούν πληρωμές στους μεριδιούχους, να εξαγοράζουν ή να εξοφλούν μερίδια και να διαθέτουν τις πληροφορίες που οι ΟΣΕΚΑ οφείλουν να παρέχουν.

(64)

Για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ προς τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αφής ο ΟΣΕΚΑ έχει εισέλθει στην αγορά αυτού του κράτους μέλους. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να καλύπτει την καταλληλότητα των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για την εμπορική διάθεση των μεριδίων, και ιδίως την καταλληλότητα των ρυθμίσεων που αφορούν τη διανομή και την υποχρέωση να παρουσιάζονται οι διαφημιστικές ανακοινώσεις κατά σαφή, ακριβή και μη παραπλανητικό τρόπο. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να ελέγχουν τις εμπορικές ανακοινώσεις (στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι πληροφορίες προς επενδυτές, τα φυλλάδια και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις) βάσει του εθνικού δικαίου, πριν ο ΟΣΕΚΑ μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει, υπό την επιφύλαξη ότι ο έλεγχος αυτός δεν επιφέρει διακρίσεις και δεν παρεμποδίζει την είσοδο του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ στην αγορά.

(65)

Για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου, είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί σε έναν ΟΣΕΚΑ, που διαθέτει τα μερίδιά του σε διασυνοριακή βάση, εύκολη πρόσβαση, υπό μορφήν ηλεκτρονικής δημοσίευσης και σε γλώσσα που συνηθίζεται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, με πλήρη ενημέρωση όσον αφορά τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και αφορούν ειδικά τις ρυθμίζεις που έχουν γίνει για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Οι υποχρεώσεις σχετικά με τις δημοσιεύσεις αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο.

(66)

Για να διευκολυνθεί η είσοδος ενός ΟΣΕΚΑ στις αγορές των κρατών μελών, θα πρέπει να απαιτείται από τον ΟΣΕΚΑ να μεταφράζει μόνον τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές θα πρέπει να αναφέρουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμα άλλα υποχρεωτικά ενημερωτικά έγγραφα, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι μεταφράσεις θα πρέπει να γίνονται με ευθύνη του ΟΣΕΚΑ, ο οποίος και θα πρέπει να αποφασίζει αν η μετάφραση πρέπει να γίνει από ορκωτό μεταφραστή.

(67)

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές άλλων κρατών μελών, είναι σημαντικό να ανακοινώνονται τα τέλη κοινοποίησης.

(68)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών τους και των αρμοδίων αρχών των άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω αρχών, στις οποίες μπορεί να προβλέπεται η προαιρετική ανάθεση καθηκόντων.

(69)

Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η σύγκλιση των εξουσιών που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί η ισοδύναμη επιβολή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. Η αποτελεσματικότητα της εποπτείας μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω ελάχιστου κοινού συνόλου εξουσιών, ανάλογων με εκείνες που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές βάσει άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει τα κράτη μέλη να καθορίσουν κανόνες για κυρώσεις, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις, καθώς και διοικητικά μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της επιβολής της εφαρμογής των εν λόγω κυρώσεων.

(70)

Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και οι υποχρεώσεις συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των αρχών αυτών.

(71)

Για τον σκοπό της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να ανατίθενται σαφείς αρμοδιότητες στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, ώστε να μην υπάρχουν κενά και επικαλύψεις, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

(72)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ορθή εκπλήρωση της αποστολής των αρμόδιων αρχών στον τομέα της εποπτείας περιλαμβάνουν την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, που θα πρέπει να ασκείται επί ΟΣΕΚΑ ή επιχείρησης που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, όταν αυτό το είδος εποπτείας προβλέπεται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρχές από τις οποίες ζητείται η άδεια λειτουργίας πρέπει να μπορούν να εξακριβώνουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση του ΟΣΕΚΑ ή μιας επιχείρησης που συμβάλλει στη δραστηριότητά του.

(73)

Η αρχή του ελέγχου τον οποίο ασκεί το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μην χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν ορισμένα στοιχεία, όπως το περιεχόμενο του προγράμματος δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες, δείχνουν σαφώς ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του προτίμησε να υπαχθεί στο νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους για να αποφύγει την υπαγωγή της σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της.

(74)

Ορισμένες πράξεις, όπως οι απάτες ή τα αδικήματα των προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, ακόμη και όταν δεν αφορούν ΟΣΕΚΑ ή επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους, αλλά άλλου είδους επιχειρήσεις, μπορούν να επηρεάζουν τη σταθερότητα, όπου συμπεριλαμβάνεται το αδιάβλητο, του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(75)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των αρχών ή οργανισμών που, ως εκ των καθηκόντων τους, συμβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαβιβαζομένων πληροφοριών, οι αποδέκτες της συγκεκριμένης ανταλλαγής θα πρέπει να παραμένουν εντός αυστηρά περιοριστικών ορίων.

(76)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπονται οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών.

(77)

Οσάκις προβλέπεται ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών, οι αρχές αυτές μπορούν, κατά περίπτωση, να εξαρτούν τη συγκατάθεσή τους από την τήρηση αυστηρών όρων.

(78)

Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ, αφενός, των αρμοδίων αρχών και, αφετέρου, των κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισμών με αποστολή ανάλογη προς τις κεντρικές τράπεζες, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, κατά περίπτωση δε, και άλλων δημοσίων αρχών υπεύθυνων για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών.

(79)

Θα πρέπει να εισαχθεί στην παρούσα οδηγία το ίδιο καθεστώς επαγγελματικού απορρήτου για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την εποπτεία των ΟΣΕΚΑ και των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους, αλλά και οι ίδιες δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών με τις προβλεπόμενες για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(80)

Για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των ΟΣΕΚΑ ή επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά του, καθώς και για την προστασία των πελατών των ΟΣΕΚΑ ή επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά του, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο ελεγκτής ενημερώνει ταχέως τις αρμόδιες αρχές όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, λαμβάνει γνώση, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, των γεγονότων τα οποία είναι ικανά να επηρεάσουν σοβαρά τη χρηματοπιστωτική κατάσταση ή τη διοικητική και λογιστική οργάνωση του ΟΣΕΚΑ ή μιας επιχείρησης που συμβάλλει στη δραστηριότητά του.

(81)

Λαμβανομένου υπόψη του στόχου της παρούσας οδηγίας, είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να προβλέπουν ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση, οσάκις τα γεγονότα αυτά διαπιστώνονται από έναν ελεγκτή, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του σε μια επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς με έναν ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στην επιχειρηματική του δραστηριότητά.

(82)

Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους ελεγκτές να ανακοινώνουν, ενδεχομένως, στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με έναν ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, ορισμένα γεγονότα ή αποφάσεις που διαπίστωσαν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους σε μια οντότητα που δεν είναι ούτε ΟΣΕΚΑ ούτε μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητα ενός ΟΣΕΚΑ δεν μεταβάλλει από μόνη της τον χαρακτήρα της αποστολής τους σ’ αυτήν την οντότητα, ούτε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους έναντι της οντότητας αυτής.

(83)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τους εθνικούς κανόνες φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες αυτούς στην επικράτειά τους.

(84)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (8).

(85)

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής. Όσον αφορά τις εταιρείες διαχείρισης η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει μέτρα που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγκρούσεις συμφερόντων και κανόνες δεοντολογίας. Όσον αφορά τους μεριδιούχους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι καταθέτες προκειμένου να πληρούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται εταιρεία διαχείρισης εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και των στοιχείων της συμφωνίας μεταξύ του θεματοφύλακα και της εταιρείας διαχείρισης. Αυτά τα μέτρα εφαρμογής θα πρέπει να διευκολύνουν την ενιαία εφαρμογή των υποχρεώσεων των εταιρειών διαχείρισης και των θεματοφυλάκων, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή του δικαιώματος των εταιρειών διαχείρισης να ασκούν στο έδαφος ολόκληρης της Κοινότητας τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια στο κράτος μέλος καταγωγής τους, μέσω της ίδρυσης υποκαταστημάτων ή δυνάμει της ελευθερίας να παρέχουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

(86)

Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει μέτρα που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου και του τρόπου παροχής πληροφοριών στους μεριδιούχους.

(87)

Όσον αφορά τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει μέτρα που έχουν ως αντικείμενο να καθορίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, των επιχειρηματικών κανόνων τους, το περιεχόμενο των κοινών συμφωνιών μεταξύ αυτών ή μεταξύ των θεματοφυλάκων τους ή των ελεγκτών τους, τον καθορισμό των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων εκπρόθεσμων συναλλαγών, τον αντίκτυπο της συγχώνευσης του κύριου στην άδεια λειτουργίας του τροφοδοτικού, τα είδη των παρατυπιών που προέρχονται από τον κύριο και πρέπει να αναφέρονται στον τροφοδοτικό, το μορφότυπο και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών στους μεριδιούχους, σε περίπτωση μετατροπής ενός ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, τη διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο της μεταβίβασης του ενεργητικού από τον τροφοδοτικό στον κύριο, καθώς και τον ρόλο του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού σε αυτή τη διαδικασία.

(88)

Όσον αφορά τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση πληροφοριών, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει μέτρα που έχουν ως αντικείμενο να καθορίζονται οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο, το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο, η μορφή και η παρουσίαση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, λαμβανομένων υπόψη της διαφορετικής φύσης ή των διαφορετικών συστατικών στοιχείων του σχετικού ΟΣΕΚΑ, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.

(89)

Όσον αφορά την κοινοποίηση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει μέτρα που έχουν ως αντικείμενο να καθορίζεται η έκταση των πληροφοριών σχετικά με τους εφαρμοστέους τοπικούς κανόνες που πρέπει να δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, και οι τεχνικές λεπτομέρειες της πρόσβασης των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής στα αποθηκευμένα και ενημερωμένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(90)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί μεταξύ άλλων να αποσαφηνίζει τους ορισμούς και να ευθυγραμμίζει την ορολογία και την αναδιατύπωση των ορισμών σε συνάρτηση με μεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέματα.

(91)

Δεδομένου ότι τα μέτρα των αιτιολογικών σκέψεων 85 έως 90 είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(92)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, στο μέτρο που συνεπάγονται την υιοθέτηση κανόνων με κοινά χαρακτηριστικά, εφαρμοστέων σε κοινοτικό επίπεδο, και δύνανται, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων των εν λόγω κανόνων, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(93)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προϋπάρχουσας οδηγίας. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται, απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες.

(94)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα III μέρος Β.

(95)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (9), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδίαν χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι εμφανίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΣΕΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

ΤΜΗΜΑ 2

Σχέσεις με τρίτες χώρες

ΤΜΗΜΑ 3

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

ΤΜΗΜΑ 4

Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

ΤΜΗΜΑ 2

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

ΤΜΗΜΑ 3

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεματοφύλακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Αρχή, άδεια και έγκριση

ΤΜΗΜΑ 2

Έλεγχος από τρίτους, ενημέρωση των μεριδιούχων και άλλα δικαιώματα των μεριδιούχων

ΤΜΗΜΑ 3

Δαπάνες και έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ

ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

Πεδίο εφαρμογής και έγκριση

ΤΜΗΜΑ 2

Κοινές διατάξεις για τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ και κύριους ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 3

Θεματοφύλακες και ελεγκτές

ΤΜΗΜΑ 4

Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 5

Μετατροπή υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ και αλλαγή κύριου ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 6

Υποχρεώσεις και αρμόδιες αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

ΤΜΗΜΑ 2

Δημοσίευση άλλων στοιχείων

ΤΜΗΜΑ 3

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIIΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Παρεκκλίσεις

ΤΜΗΜΑ 2

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σχέδια Α και Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

 

Μέρος A

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών της τροποποιήσεων

Μέρος B

Κατάλογος των καταληκτικών ημερομηνιών για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας αντιστοιχίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη υπάγουν στην παρούσα οδηγία τους εγκατεστημένους στο έδαφός τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εφεξής «ΟΣΕΚΑ»).

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, ως ΟΣΕΚΑ νοείται ο οργανισμός:

α)

ο οποίος έχει μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό, και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και

β)

του οποίου τα μερίδια, ύστερα από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους.

Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν τη συγκρότηση των ΟΣΕΚΑ σε διάφορα επενδυτικά τμήματα.

3.   Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν, σύμφωνα με το δίκαιο, να λαμβάνουν συμβατική μορφή (αμοιβαία κεφάλαια διαχειριζόμενα από εταιρεία διαχείρισης) ή trust (unit trust) ή καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων).

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α)

ως «αμοιβαίο κεφάλαιο» νοείται και το «unit trust»·

β)

ως «μερίδιο» του ΟΣΕΚΑ νοείται και η μετοχή του ΟΣΕΚΑ.

4.   Δεν υπάγονται στην παρούσα οδηγία οι εταιρείες επενδύσεων που επενδύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους, μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων, κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία εκτός από κινητές αξίες.

5.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία να μεταβάλλονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη υπαγόμενους στην παρούσα οδηγία.

6.   Με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου για την κίνηση των κεφαλαίων, καθώς και των άρθρων 91, 92 και του άρθρου 108 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υπάγει τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, ούτε τα μερίδια που εκδίδουν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί, σε άλλου είδους διάταξη στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, όταν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί διαθέτουν τα μερίδιά τους στην αγορά στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

7.   Με την επιφύλαξη του παρόντος κεφαλαίου, ένα κράτος μέλος μπορεί να υπάγει τους εγκατεστημένους στο έδαφός τους ΟΣΕΚΑ σε διατάξεις αυστηρότερες από εκείνες της παρούσας οδηγίας και σε πρόσθετες διατάξεις, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές είναι γενικής ισχύος και δεν συγκρούονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«θεματοφύλακας»: κάθε οργανισμός στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 32 και υπόκειται στις λοιπές διατάξεις που ορίζονται στο κεφάλαιο IV και στο κεφάλαιο V τμήμα 3·

β)

«εταιρεία διαχείρισης»: κάθε εταιρεία της οποίας οι συνήθεις δραστηριότητες συνίστανται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και εταιρειών επενδύσεων (συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ)·

γ)

«κράτος μέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης»: το κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα·

δ)

«κράτος μέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης»: το κράτος μέλος, πλην του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες·

ε)

«κράτος μέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ»: το κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5·

στ)

«κράτος μέλος υποδοχής ενός ΟΣΕΚΑ»: το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων·

ζ)

«υποκατάστημα»: έδρα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης·

η)

«αρμόδιες αρχές»: οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε κράτος μέλος βάσει του άρθρου 97·

θ)

«στενοί δεσμοί»: η κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μέσω:

i)

«συμμετοχής», δηλαδή της κατοχής, άμεσα ή μέσω ελέγχου, του 20 % ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης· ή

ii)

δεσμού «ελέγχου», δηλαδή της σχέσης που υπάρχει μεταξύ μιας «μητρικής επιχείρησης» και μιας «θυγατρικής», όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (10), καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ή μιας σχέσης της ιδίας φύσεως, μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης·

ι)

«ειδική συμμετοχή»: άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μια εταιρεία διαχείρισης η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης στην οποία υπάρχει η συμμετοχή·

ια)

«αρχικό κεφάλαιο»: τα κεφάλαια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·

ιβ)

«ίδια κεφάλαια»: τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται στον τίτλο V κεφάλαιο 2 τμήμα 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·

ιγ)

«σταθερό μέσο»: κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

ιδ)

«κινητές αξίες»:

i)

οι μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές εταιρειών (εφεξής «μετοχές»)·

ii)

οι ομολογίες και τα υπόλοιπα είδη χρεωγράφων (εφεξής «ομολογίες»)·

iii)

κάθε άλλος διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει δικαίωμα απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή·

ιε)

«μέσα χρηματαγοράς»: τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή·

ιστ)

«συγχωνεύσεις»:

i)

μία πράξη, με την οποία ένας ή περισσότερο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματά τους (οι «απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ») λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών ΟΣΕΚΑ»), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους, μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το 10 % της καθαρής αξίας του ενεργητικού αυτών των μεριδίων·

ii)

μία πράξη με την οποία δύο ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματά τους (οι «απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ») λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε έναν ΟΣΕΚΑ που δημιουργούν ή σε επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών ΟΣΕΚΑ»), με αντάλλαγμα την έκδοση, και για τους μεριδιούχους τους, μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το 10 % της καθαρής αξίας του ενεργητικού αυτών των μεριδίων·

iii)

μία πράξη, με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματά τους (οι «απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ»), που εξακολουθούν να υπάρχουν έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, μεταφέρουν το καθαρό ενεργητικό τους σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, σε ΟΣΕΚΑ που συγκροτούν ή σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών ΟΣΕΚΑ»)·

ιζ)

«διασυνοριακή συγχώνευση»:

i)

μια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη· ή

ii)

μια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος σε νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος·

ιη)

«εγχώρια συγχώνευση»: η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, όπου τουλάχιστον έναν από τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 93.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), οι συνήθεις δραστηριότητες μιας εταιρείας διαχείρισης περιλαμβάνουν τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ζ), όλες οι έδρες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος μέλος από μια εταιρεία διαχείρισης με κεντρικά γραφεία σε άλλο κράτος μέλος λογίζονται ως ένα και το αυτό υποκατάστημα.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο θ) σημείο ii), ισχύουν τα εξής:

α)

κάθε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων·

β)

θεωρείται επίσης ότι δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, φυσικών ή νομικών, μια κατάσταση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά συνδέονται μόνιμα με το αυτό πρόσωπο μέσω δεσμού ελέγχου.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο θ), λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (11).

6.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ιβ), τα άρθρα 13 έως 16 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

7.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ιδ), όσον αφορά τις κινητές αξίες, εξαιρούνται οι τεχνικές και τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 51.

Άρθρο 3

Δεν θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στην παρούσα οδηγία:

α)

οι εταιρείες συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου·

β)

οι εταιρείες συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Κοινότητα ή σε τμήμα της·

γ)

οι εταιρείες συλλογικών επενδύσεων τα μερίδια των οποίων, βάσει του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας επενδύσεων, μπορούν να πωλούνται μόνο στο κοινό τρίτων χωρών·

δ)

οι κατηγορίες των εταιρειών συλλογικών επενδύσεων που καθορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι εν λόγω εταιρείες συλλογικών επενδύσεων, για τις οποίες, λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής τους πολιτικής, οι κανόνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο VII και στο άρθρο 83 δεν είναι οι κατάλληλοι.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 5

1.   Ένας ΟΣΕΚΑ δεν ασκεί τις δραστηριότητές του, αν δεν έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Αυτή η άδεια λειτουργίας ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

2.   Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει άδεια λειτουργίας μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του εγκρίνουν, αφενός, την αίτηση της εταιρείας διαχείρισης για τη διαχείριση του αμοιβαίου αυτού κεφαλαίου και, αφετέρου, τον κανονισμό του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα. Μια εταιρεία επενδύσεων λαμβάνει άδεια λειτουργίας μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εγκρίνουν, αφενός, τα καταστατικά έγγραφά της και, αφετέρου, την εκλογή του θεματοφύλακα και, όπου απαιτείται, την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας διαχείρισης για τη διαχείριση της εταιρείας επενδύσεων.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ αποφασίζουν την έγκριση της αίτησης της εταιρείας διαχείρισης να διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ βάσει του άρθρου 20. Το να έχει τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ κάποια εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή το να ασκεί ή να έχει μεταβιβάσει η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης οποιαδήποτε δραστηριότητα στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια.

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν:

α)

κρίνουν ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου V· ή,

β)

η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος καταγωγής της.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 2, η εταιρεία διαχείρισης ή, όπου απαιτείται, η εταιρεία επενδύσεων, ενημερώνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου των εγγράφων κατά πόσον η επιλογή εγκρίθηκε ή όχι.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τα ονόματα των διευθυνόντων του θεματοφύλακα και παντός διαδόχου αυτών.

Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο ή τα καταστατικά του έγγραφα, εκπροσωπούν τον θεματοφύλακα, ή τα οποία πράγματι αποφασίζουν την πολιτική του θεματοφύλακα.

5.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε έναν ΟΣΕΚΑ ο οποίος κωλύεται νομικώς (παραδείγματος χάριν, βάσει του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών του εγγράφων) να διαθέτει τα μερίδιά του στο κράτος μέλος καταγωγής του.

6.   Κάθε αντικατάσταση της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας επενδύσεων, υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση εξ αποστάσεως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία ενός ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον σε μια γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, με τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και να είναι ενημερωμένες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

Άρθρο 6

1.   Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης. Η άδεια που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε μια εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

2.   Καμία εταιρεία διαχείρισης δεν αναλαμβάνει δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας, πλην της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και για τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, αλλά δεν δύναται βάσει της παρούσας οδηγίας να διαθέτει τα μερίδιά τους σε άλλα κράτη μέλη.

Η δραστηριότητα της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παράρτημα II.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε εταιρείες διαχείρισης την παροχή, επιπλέον της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, των ακόλουθων υπηρεσιών:

α)

διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές, επιλεκτικά και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα μέσα που απαριθμούνται στο παράρτημα I τμήμα Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· και

β)

παρεπόμενες υπηρεσίες:

i)

παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·

ii)

φύλαξη και διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Οι εταιρείες διαχείρισης δεν λαμβάνουν άδεια, βάσει της παρούσας οδηγίας, για την παροχή μόνον των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ούτε για την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών, χωρίς να έχουν λάβει άδεια για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

4.   Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα άρθρα 12, 13 και 19 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ εφαρμόζονται στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου από εταιρείες διαχείρισης.

Άρθρο 7

1.   Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων γενικής εφαρμογής που καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας σε μια εταιρεία διαχείρισης μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 125 000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των εξής:

i)

όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της εταιρείας διαχείρισης υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ, η εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. Το πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχεί στο 0,02 % του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της εταιρείας υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ. Ωστόσο, το απαιτούμενο σύνολο του αρχικού κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ·

ii)

για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται χαρτοφυλάκια της εταιρείας διαχείρισης:

τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης,

εταιρείες επενδύσεων των οποίων εταιρεία διαχείρισης είναι η ορισθείσα εταιρεία διαχείρισης,

άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης·

iii)

ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων αυτών, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαχείρισης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα από το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ·

β)

τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες μιας εταιρείας διαχείρισης παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας επίσης και σε σχέση με το είδος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης· για τον σκοπό αυτό, τα ονόματα αυτών, καθώς και κάθε διαδόχου τους, πρέπει να κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές· οι εργασίες της εταιρείας διαχείρισης διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις·

γ)

η αίτηση αδείας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται τουλάχιστον η οργανωτική δομή της εταιρείας διαχείρισης· και

δ)

τα κεντρικά γραφεία και η καταστατική έδρα βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης να μην παρέχουν μέχρι και το 50 % του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i), εφόσον αυτές διαθέτουν εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση· το πιστωτικό ίδρυμα ή η ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να εδρεύουν σε κράτος μέλος, ή και σε τρίτη χώρα, εφόσον υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής θεωρίας που θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ως ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας του κοινοτικού δικαίου.

2.   Όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον οι στενοί αυτοί δεσμοί δεν εμποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας.

Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις μιας τρίτης χώρας, που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσμούς, ή οι δυσκολίες εφαρμογής τους εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης την παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

3.   Ο αιτών ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας. Η άρνηση αδείας αιτιολογείται δεόντως.

4.   Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της.

5.   Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε μία εταιρεία διαχείρισης η οποία εμπίπτει στην παρούσα οδηγία μόνον εφόσον η εταιρεία αυτή:

α)

δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δώδεκα μηνών, παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος έχει προβλέψει ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας λήγει·

β)

έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

γ)

δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια·

δ)

δεν πληροί πλέον την οδηγία 2006/49/ΕΚ, εάν η άδεια καλύπτει επίσης την επιλεκτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της προκείμενης οδηγίας·

ε)

έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας· ή

στ)

εμπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης της αδείας που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 8

1.   Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν την άδεια λειτουργίας που επιτρέπει την ανάληψη της δραστηριότητας εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης εάν δεν τους έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων ή εταίρων, άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή και το ύψος της συμμετοχής αυτής.

Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν, ενόψει της ανάγκης χρηστής και συνετής διοίκησης μιας εταιρείας διαχείρισης, κρίνουν ανεπαρκή την καταλληλότητα των μετόχων ή εταίρων του πρώτου εδαφίου.

2.   Στην περίπτωση υποκαταστημάτων εταιρειών διαχείρισης τα οποία έχουν την καταστατική έδρα τους εκτός της Κοινότητας και τα οποία αναλαμβάνουν ή ασκούν ήδη δραστηριότητες, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν διατάξεις που οδηγούν σε καθεστώς ευνοϊκότερο από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης με καταστατική έδρα σε κράτη μέλη.

3.   Ζητείται προηγουμένως η γνώμη των αρμοδίων αρχών του άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε εταιρεία διαχείρισης η οποία:

α)

είτε είναι θυγατρική άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·

β)

είτε είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή

γ)

είτε είναι εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν και μια άλλη εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ 2

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Άρθρο 9

1.   Οι σχέσεις με τρίτες χώρες ρυθμίζονται σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι «επιχείρηση/επιχείρηση επενδύσεων», που στο άρθρο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, έχουν την έννοια «εταιρεία διαχείρισης» και «εταιρείες διαχείρισης», αντιστοίχως, και ο όρος «παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ νοείται ως «παροχή υπηρεσιών».

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των μεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

ΤΜΗΜΑ 3

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

Άρθρο 10

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης στις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να πληρούν πάντοτε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2.

Τα ίδια κεφάλαια μιας διαχειριστικής εταιρείας δεν δύνανται να είναι μικρότερα από το επίπεδο που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α). Εάν, παρά ταύτα, είναι μικρότερα, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να τάσσουν περιορισμένη προθεσμία σε αυτές τις εταιρείες για να βελτιώσουν την κατάστασή τους ή να παύσουν τις δραστηριότητές τους.

2.   Η προληπτική εποπτεία εταιρείας διαχείρισης ασκείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της, ανεξάρτητα από το αν η εταιρεία διαχείρισης ιδρύει ή όχι υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των διατάξεων εκείνων της παρούσας οδηγίας που αναθέτουν αρμοδιότητα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

Άρθρο 11

1.   Οι ειδικές συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με εκείνους που καθορίζονται στα άρθρα 10, 10α και 10β της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι «επιχείρηση επενδύσεων» και «επιχειρήσεις επενδύσεων», στο άρθρο 10 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, έχουν την έννοια αντίστοιχα «εταιρεία διαχείρισης» και «εταιρείες διαχείρισης».

Άρθρο 12

1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους οι εγκεκριμένες σε αυτό το κράτος μέλος εταιρείες διαχείρισης πρέπει πάντοτε να τηρούν όσον αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, απαιτούν από κάθε τέτοια εταιρεία:

α)

να διαθέτει ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο ΟΣΕΚΑ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις·

β)

να διαθέτει δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των πελατών από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ και μεταξύ δύο ΟΣΕΚΑ.

2.   Κάθε εταιρεία διαχείρισης, η άδεια λειτουργίας της οποίας καλύπτει και την επιλεκτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α):

α)

απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούμενη γενική έγκριση από τον πελάτη·

β)

υπόκειται, όσον αφορά τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 3 υπηρεσίες, στις διατάξεις της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (12).

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η Ιουλίου 2010, εκτελεστικά μέτρα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες, τις ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς επίσης τις δομές και οργανωτικές ρυθμίσεις ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

1.   Όταν το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να αναθέτουν σε τρίτους, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τη διεξαγωγή για λογαριασμό τους μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητές τους, πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης δεόντως οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διαβιβάζουν αμέσως τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ·

β)

η εντολή δεν πρέπει να εμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί της εταιρείας διαχείρισης, και ιδίως δεν εμποδίζει την ανάληψη δράσης από την εταιρεία διαχείρισης, ούτε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ κατά τον πλέον επωφελή για τους επενδυτές τρόπο·

γ)

όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων, πρέπει να δίδεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία· η εντολή πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κριτήρια κατανομής των επενδύσεων τα οποία θεσπίζουν περιοδικώς οι εταιρείες διαχείρισης·

δ)

όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και ανατίθεται σε επιχείρηση τρίτης χώρας, πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των οικείων εποπτικών αρχών·

ε)

εντολή που αφορά τη βασική λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων δεν επιτρέπεται να δίδεται στον θεματοφύλακα ή σε άλλη επιχείρηση τα συμφέροντα των οποίων είναι δυνατόν να συγκρούονται με εκείνα της εταιρείας διαχείρισης ή των μεριδιούχων·

στ)

προβλέπονται μέτρα τα οποία επιτρέπουν στους διευθύνοντες την εταιρεία διαχείρισης να επιβλέπουν αποτελεσματικά, ανά πάσα στιγμή, τις δραστηριότητες της εντολοδόχου επιχείρησης·

ζ)

η εντολή δεν εμποδίζει τους διευθύνοντες την εταιρεία διαχείρισης να δίνουν ανά πάσα στιγμή περαιτέρω οδηγίες στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα και να ανακαλούν την εντολή με άμεση ισχύ, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των επενδυτών·

η)

λαμβανομένης υπόψη της φύσης των λειτουργιών που ανατίθενται, η επιχείρηση προς την οποία πρόκειται να ανατεθούν λειτουργίες πρέπει να διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους·

θ)

τα ενημερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τις λειτουργίες που επετράπη στην εταιρεία διαχείρισης να αναθέσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Οι ευθύνες της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα επηρεάζονται από το γεγονός ότι η εταιρεία διαχείρισης έχει αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα σε τρίτους. Η εταιρεία διαχείρισης απαγορεύεται να αναθέσει καθήκοντα σε τρίτους σε βαθμό που να την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα.

Άρθρο 14

1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κανόνες δεοντολογίας τους οποίους πρέπει να τηρούν πάντοτε οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια στο κράτος αυτό. Με τους κανόνες αυτούς τίθενται σε εφαρμογή τουλάχιστον οι παρατιθέμενες στην παρούσα παράγραφο αρχές. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν ότι μια εταιρεία διαχείρισης:

α)

ενεργεί εντίμως και νομίμως κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητος της αγοράς·

β)

ενεργεί με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητος της αγοράς·

γ)

διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων·

δ)

προσπαθεί να αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, φροντίζει ώστε οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης· και

ε)

τηρεί όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών της και η ακεραιότητα της αγοράς.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα εφαρμογής, έως την 1η Ιουλίου 2010, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι η εταιρεία διαχείρισης εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, και ιδίως:

α)

τον καθορισμό των κατάλληλων κριτηρίων για έντιμη και θεμιτή λειτουργία, με την ενδεδειγμένη επαγγελματική επάρκεια, προσοχή και επιμέλεια, προς το μέγιστο συμφέρον του ΟΣΕΚΑ·

β)

τον καθορισμό των αρχών που απαιτούνται για να διασφαλισθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων· και

γ)

τον καθορισμό των μέτρων που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβουν οι εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να διαχειρίζονται ή/και να δημοσιοποιούν συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και για να καθορίζουν τα κατάλληλα κριτήρια προσδιορισμού των τύπων σύγκρουσης συμφερόντων των οποίων η ύπαρξη θα μπορούσε να ζημιώσει τα συμφέροντα του ΟΣΕΚΑ.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Οι εταιρείες διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, οι εταιρείες επενδύσεων λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 92 και καθιερώνουν τις κατάλληλες διαδικασίες και διευθετήσεις για να διασφαλίσουν τη δέουσα διεκπεραίωση των παραπόνων των επενδυτών, και την απεριόριστη άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να δίδουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να υποβάλλουν παράπονα στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους τους.

Οι εταιρείες διαχείρισης καθιερώνουν επίσης κατάλληλες διαδικασίες και διευθετήσεις για τη διάθεση πληροφοριών στο κοινό ή τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα.

ΤΜΗΜΑ 4

Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 16

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από το κράτος μέλος καταγωγής τους, να μπορούν να ασκούν στο έδαφός τους την εκ της αδείας δραστηριότητα είτε με την ίδρυση υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Εάν μια τέτοια εταιρεία διαχείρισης προτείνει απλώς, χωρίς να ιδρύσει υποκατάστημα, να διαθέσει στην αγορά μόνο τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται όπως προβλέπεται στο παράρτημα II σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ χωρίς να προτείνει να ασκεί άλλες δραστηριότητες ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες, αυτή η διάθεση στην αγορά υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ.

2.   Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν την ίδρυση υποκαταστήματος ή την παροχή υπηρεσιών από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, από την υποχρέωση σύστασης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος.

3.   Με την προϋπόθεση των όρων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κάθε ΟΣΕΚΑ είναι ελεύθερος να ορίζει εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ή να τίθεται υπό τη διαχείρισή της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται προς τις διατάξεις:

α)

του άρθρου 17 ή του άρθρου 18, και

β)

των άρθρων 19 και 20.

Άρθρο 17

1.   Εκτός από την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7, κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, αναλόγως.

2.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους να περιλαμβάνει στην ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:

α)

το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου η εταιρεία διαχείρισης προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα·

β)

το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3, καθώς και η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων σύμφωνα με το άρθρο 15·

γ)

τη διεύθυνση στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, από την οποία μπορούν να λαμβάνονται έγγραφα· και

δ)

τα ονόματα των υπεύθυνων διαχείρισης του υποκαταστήματος.

3.   Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης δεν έχουν λόγους να αμφιβάλλουν για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας διαχείρισης, ενόψει των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, κοινοποιούν, εντός δύο μηνών αφής λάβουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης και ενημερώνουν σχετικά την ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης. Κοινοποιούν επίσης στοιχεία για τυχόν συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών.

Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης αρνηθούν να ανακοινώσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, γνωστοποιούν τους λόγους της άρνησής τους στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης, εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των πληροφοριών. Η άρνηση αυτή ή η απουσία απάντησης επιδέχεται δικαστική προσφυγή στο κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης περικλείουν στα έγγραφα που αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης βεβαίωση που αναφέρει ότι στην εταιρεία διαχείρισης έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της άδειας της εταιρείας διαχείρισης και λεπτομέρειες όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

4.   Οι δραστηριότητες που ασκεί το υποκατάστημα της εταιρεία διαχείρισης στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής συμμορφώνονται προς τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 14.

5.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες να εποπτεύουν τη συμμόρφωση με την παράγραφο 4.

6.   Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος μιας εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οργανώνουν την εποπτεία της συμμόρφωσης της εταιρείας διαχείρισης με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

7.   Μόλις ληφθεί η κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης ή παρελθούσης της προθεσμίας της παραγράφου 4 χωρίς κοινοποίηση από τις εν λόγω αρχές, το υποκατάστημα μπορεί να ιδρυθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητές του.

8.   Σε περίπτωση μεταβολής κάποιων πληροφοριών οι οποίες κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) ή δ), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, έναν μήνα τουλάχιστον πριν να γίνει η μεταβολή, ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης να αποφασίσουν επί της μεταβολής αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 3 και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης να πράξουν ανάλογα σύμφωνα με την παράγραφο 6.

9.   Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τρίτο εδάφιο και κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης κάθε μεταβολή του πεδίου εφαρμογής της άδειας της εταιρείας διαχείρισης ή των λεπτομερειών όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Άρθρο 18

1.   Η εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, τις δραστηριότητες για τις οποίες της έχει χορηγηθεί άδεια στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης:

α)

το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου η εταιρεία διαχείρισης σκοπεύει να ασκήσει δραστηριότητες· και

β)

ένα πρόγραμμα εργασιών, με απαρίθμηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων σύμφωνα με το άρθρο 15.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εντός μηνός από την παραλαβή τους.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης κοινοποιούν επίσης λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών.

Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επισυνάπτουν στα έγγραφα που αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης βεβαίωση που αναφέρει ότι στην εταιρεία διαχείρισης έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της άδειας της εταιρείας διαχείρισης και λεπτομέρειες όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Παρά τα άρθρα 20 και 93, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί πλέον να αρχίσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

3.   Οι υπηρεσίες που ασκεί η εταιρεία διαχείρισης στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών συμμορφώνονται προς τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

4.   Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, πριν να γίνει η μεταβολή αυτή. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σε περίπτωση μεταβολής του πεδίου εφαρμογής της άδειας της εταιρείας διαχείρισης ή των λεπτομερειών όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Άρθρο 19

1.   Μία εταιρεία διαχείρισης η οποία ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση υποκαταστήματος συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης που αφορούν την οργάνωση της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την ανάθεση καθηκόντων, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, κανόνων προληπτικής εποπτείας, διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 και υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης. Οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες που εφαρμόζονται στις εταιρείες διαχείρισης οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους μόνο στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες να εποπτεύουν τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1.

3.   Μία εταιρεία διαχείρισης που ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων σύμφωνα με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή με την ίδρυση υποκαταστήματος συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που συγκεκριμένα είναι οι κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται για:

α)

τη σύσταση και την αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ·

β)

την έκδοση και την εξαγορά των μεριδίων και μετοχών·

γ)

τις επενδυτικές πολιτικές και τα όρια, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης και μόχλευσης·

δ)

τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδοσία και τις ακάλυπτες πωλήσεις·

ε)

την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική των ΟΣΕΚΑ·

στ)

τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης ή εξόφλησης και των σφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών·

ζ)

τη διανομή ή την κεφαλαιοποίηση των εσόδων·

η)

τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το φυλλάδιο, τις βασικές πληροφορίες προς τον επενδυτή και τις τακτικές εκθέσεις·

θ)

τις ρυθμίσεις εμπορίας·

ι)

τις σχέσεις με τους μεριδιούχους·

ια)

τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ·

ιβ)

την εκκαθάριση και τη διάλυση του ΟΣΕΚΑ·

ιγ)

όπου έχει εφαρμογή, το περιεχόμενο του καταλόγου των μεριδιούχων·

ιδ)

τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ·

ιε)

την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων σε σχέση με τα στοιχεία α) έως ιγ)·

4.   Η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο, οι οποίες συνάδουν με το ισχύον δίκαιο, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3.

5.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 3 και 4.

6.   Η εταιρεία διαχείρισης αποφασίζει και είναι υπεύθυνη για την καθιέρωση και την εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων και οργανωτικών αποφάσεων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο φυλλάδιο.

7.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης της εταιρείας διαχείρισης ούτως ώστε η εταιρεία διαχείρισης να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

8.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εταιρεία διαχείρισης στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια σε ένα κράτος μέλος δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε συμπληρωματική απαίτηση που έχει θεσπιστεί στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, η εταιρεία διαχείρισης που προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

την κατά τα άρθρα 23 και 33 γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα· και

β)

πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων και διοικητικής διαχείρισης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Εάν μια εταιρεία διαχείρισης ήδη διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ ιδίου τύπου στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, αρκεί η απλή μνεία των εγγράφων που έχουν ήδη κατατεθεί.

2.   Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για τους οποίους είναι υπεύθυνες, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ μπορούν να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, με βάση τη βεβαίωση που αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18, σχετικά με το κατά πόσον ο τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου για τον οποίο ζητείται έγκριση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας που διαθέτει η εταιρεία διαχείρισης. Όπου απαιτηθεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης γνωμοδοτούν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα της αρχικής αίτησης.

3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ μπορούν να απορρίψουν την αίτηση εταιρείας διαχείρισης μόνον εάν:

α)

η εταιρεία διαχείρισης δεν πληροί τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους βάσει του άρθρου 19·

β)

η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής της να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ του τύπου για τον οποίο ζητεί άδεια, ή

γ)

η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Πριν να απορρίψουν την αίτηση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

4.   Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 κοινοποιείται από την εταιρεία διαχείρισης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 21

1.   Το κράτος μέλος υποδοχής των εταιρειών διαχείρισης μπορεί να απαιτεί, για στατιστικούς λόγους, από όλες τις εταιρείες διαχείρισης με υποκαταστήματα στο έδαφός του την υποβολή περιοδικών εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές του σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούν στο έδαφός του.

2.   Το κράτος μέλος υποδοχής των εταιρειών διαχείρισης μπορεί να απαιτεί από τις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφός του με την εγκατάσταση υποκαταστήματος, ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εποπτεία της συμμόρφωσής τους προς τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται και για τους οποίους είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν είναι αυστηρότερες από εκείνες τις οποίες το ίδιο κράτος μέλος επιβάλλει σε εταιρείες διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτό, για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα ίδια πρότυπα.

Οι εταιρείες διαχείρισης μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες και διευθετήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να λαμβάνουν άμεσα από την εταιρεία διαχείρισης τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

3.   Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης διαπιστώσουν ότι μια εταιρεία διαχείρισης που έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός τους δεν τηρεί έναν από τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική της συμπεριφορά και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

4.   Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης αρνηθεί να υποβάλει στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης τις πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του ή δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παύσει την αντικανονική συμπεριφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 3, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης λαμβάνουν, το συντομότερο δυνατό, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η οικεία εταιρεία παρέχει τις πληροφορίες που της ζητεί το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή τερματίζει την αντικανονική της συμπεριφορά. Η φύση των μέτρων αυτών ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

5.   Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή μη εφαρμογής τους στο υπόψη κράτος μέλος, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να αρνείται να υποβάλει τις πληροφορίες που ζητεί το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή να παραβαίνει τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μπορεί, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στα άρθρα 98 και 99, για την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης την πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να μπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των μέτρων αυτών. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης αφορά διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ, το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μπορεί να ζητεί από την εταιρεία διαχείρισης να διακόψει τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

6.   Κάθε μέτρο που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 και το οποίο συνεπάγεται μέτρα ή κυρώσεις είναι δεόντως αιτιολογημένο και ανακοινώνεται στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης. Κάθε τέτοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προσφυγής στο κράτος μέλος το οποίο έλαβε το μέτρο αυτό.

7.   Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3, 4 ή 5, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό για τα μέτρα αυτά.

Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, μπορεί να αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα μέτρα αυτά.

8.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, πριν να ανακαλέσουν την άδεια της εταιρείας διαχείρισης διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των επενδυτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αποφάσεις που απαγορεύουν στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης να πραγματοποιήσει περαιτέρω συναλλαγές στο έδαφός του.

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές.

9.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες αρνήθηκαν τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 17 ή 20 και για τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Άρθρο 22

1.   Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα.

2.   Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, παραμένει ακέραιη αν εμπιστευθεί σε τρίτο το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του.

3.   Ο θεματοφύλακας:

α)

εξασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή από την εταιρεία διαχείρισης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου·

β)

εξασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων γίνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου·

γ)

εκτελεί τις εντολές της εταιρείας διαχείρισης, εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου·

δ)

εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις συνήθεις προθεσμίες·

ε)

εξασφαλίζει ότι τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου.

Άρθρο 23

1.   Ο θεματοφύλακας είτε έχει την καταστατική έδρα του είτε είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

2.   Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο στους κανόνες περί προληπτικής εποπτείας και σε συνεχή έλεγχο. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποιες από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να επιλέγονται ως θεματοφύλακες.

4.   Ο θεματοφύλακας παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τη δυνατότητα να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο θεματοφύλακας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ με την παρούσα οδηγία.

5.   Σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας συνάπτει με την εταιρεία διαχείρισης έγγραφη συμφωνία η οποία ρυθμίζει τη ροή πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 22 και σε άλλες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αφορούν τους θεματοφύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, όσον αφορά έναν ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες συμφωνίες που χρησιμοποιούν ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 24

Ο θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, έναντι της εταιρείας διαχείρισης και των μεριδιούχων, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

Οι μεριδιούχοι μπορούν να επικαλούνται την ευθύνη αυτή είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της εταιρείας διαχείρισης, ανάλογα με τη νομική σχέση που συνδέει τον θεματοφύλακα, την εταιρεία διαχείρισης και τους μεριδιούχους.

Άρθρο 25

1.   Η ίδια εταιρεία δεν είναι δυνατό να ασκεί καθήκοντα εταιρείας διαχείρισης και καθήκοντα θεματοφύλακα.

2.   Η εταιρεία διαχείρισης και ο θεματοφύλακας ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με τρόπο ανεξάρτητο και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

Άρθρο 26

Ο νόμος ή ο κανονισμός του κεφαλαίου καθορίζουν τους όρους αντικατάστασης της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και θέτουν τους κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

Άρθρο 27

Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας επενδύσεων προϋποθέτει προηγούμενη επίσημη άδεια των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη νομική μορφή την οποία πρέπει να λαμβάνει η εταιρεία επενδύσεων.

Η καταστατική έδρα της εταιρείας επενδύσεων ευρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων.

Άρθρο 28

Η εταιρεία επενδύσεων δεν μπορεί να αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 29

1.   Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων γενικής εφαρμογής που καθορίζει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε μια εταιρεία επενδύσεων που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, εκτός εάν η εταιρεία επενδύσεων διαθέτει επαρκές αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 300 000 ευρώ.

Επιπλέον, εάν η εταιρεία επενδύσεων δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη βάσει της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η άδεια λειτουργίας χορηγείται μόνον εάν η σχετική αίτηση συνοδεύεται από πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την οργανωτική δομή της εταιρείας επενδύσεων·

β)

οι διευθύνοντες την εταιρεία επενδύσεων πρέπει να παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας επίσης και σε σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί η εταιρεία επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα ονόματα των διευθυνόντων, καθώς και κάθε διαδόχου τους, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές. Οι εργασίες της εταιρείας επενδύσεων διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, εκπροσωπούν την εταιρεία επενδύσεων ή τα οποία πράγματι καθορίζουν την πολιτική της· και

γ)

αν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον οι στενοί αυτοί δεσμοί δεν εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων αρνούνται άδεια λειτουργίας εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις μιας τρίτης χώρας, που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία επενδύσεων διατηρεί στενούς δεσμούς, ή οι δυσκολίες που συνδέονται με την εφαρμογή τους, εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών.

2.   Σε περίπτωση που η επενδυτική εταιρεία δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, η επενδυτική εταιρεία ενημερώνεται, εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Η άρνηση χορήγησης αδείας αιτιολογείται δεόντως.

3.   Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία επενδύσεων μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της.

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων δύνανται να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε μια εταιρεία επενδύσεων η οποία εμπίπτει στην παρούσα οδηγία μόνον εφόσον η εταιρεία αυτή:

α)

δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δώδεκα μηνών, παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος έχει προβλέψει ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας λήγει·

β)

έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

γ)

δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια·

δ)

έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας· ή

ε)

εμπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης της αδείας που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

ΤΜΗΜΑ 2

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

Άρθρο 30

Τα άρθρα 13 και 14 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Για τους σκοπούς των άρθρων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, οι όροι «εταιρεία διαχείρισης» ερμηνεύονται ως «εταιρεία επενδύσεων».

Οι εταιρείες επενδύσεων μπορούν να διαχειρίζονται μόνον περιουσιακά στοιχεία του δικού τους χαρτοφυλακίου και ουδέποτε αναλαμβάνουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου.

Άρθρο 31

Κάθε κράτος μέλος καταγωγής μιας εταιρείας επενδύσεων θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους πρέπει πάντοτε να τηρούν οι εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη βάσει της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση της εταιρείας επενδύσεων, απαιτούν να διαθέτει η εταιρεία ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση του αρχικού κεφαλαίου και που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει η εταιρεία είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων επενδύονται σύμφωνα με τα καταστατικά της έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 3

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεματοφύλακα

Άρθρο 32

1.   Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας επενδύσεων πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα.

2.   Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34, δεν θίγεται από το γεγονός ότι ο θεματοφύλακας έχει εμπιστευθεί σε τρίτο το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του.

3.   Ο θεματοφύλακας εξασφαλίζει τα εξής:

α)

ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων που διενεργούνται από την εταιρεία επενδύσεων ή για λογαριασμό της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων·

β)

ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων, του καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις συνήθεις προθεσμίες· και

γ)

ότι τα κέρδη της εταιρείας επενδύσεων διατίθενται σύμφωνα με τον νόμο και με τα καταστατικά έγγραφα.

4.   Τα κράτη μέλη καταγωγής των εταιρειών επενδύσεων δικαιούνται να αποφασίζουν ότι οι εταιρείες επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός του και διαθέτουν τα μερίδιά τους αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια αξιών, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένα τα μερίδια αυτά, δεν υποχρεούνται να έχουν θεματοφύλακα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Τα άρθρα 76, 84 και 85 δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες επενδύσεων αυτές. Ωστόσο, οι κανόνες που ισχύουν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των εταιρειών επενδύσεων αυτών αναγράφονται στο ισχύον εθνικό δίκαιο ή/στα καταστατικά τους έγγραφα.

5.   Τα κράτη μέλη καταγωγής των εταιρειών επενδύσεων μπορούν να αποφασίζουν ότι οι εταιρείες επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 80 % των μεριδίων τους σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια αξιών που ορίζονται στα καταστατικά τους έγγραφα δεν υποχρεούνται να έχουν θεματοφύλακα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι τα μερίδια αυτά είναι εισηγμένα επισήμως στα χρηματιστήρια αξιών των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων διατίθενται τα μερίδια και υπό τον όρο ότι οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά.

Στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών αυτής της εταιρείας επενδύσεων σ’ αυτήν τη χώρα.

Το κράτος μέλος κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, μόνον εάν κρίνει ότι παρέχεται στους μεριδιούχους προστασία αντίστοιχη με την προστασία που παρέχεται στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ που έχουν θεματοφύλακα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, οι εταιρείες επενδύσεων αυτές, καθώς και οι εταιρείες που προβλέπονται στην παράγραφο 4:

α)

ελλείψει ρύθμισης από το ισχύον εθνικό δίκαιο, να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων·

β)

να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων τους να μην διαφέρει κατά ποσοστό ανώτερο του 5 % από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μεριδίων αυτών·

γ)

να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μεριδίων, να την ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν δύο φορές τον μήνα.

Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής ελέγχει, τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, αν ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και με τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων.

Με την ίδια ευκαιρία, ο ελεγκτής εξασφαλίζει ότι το ενεργητικό της εταιρείας επενδύσεων έχει επενδυθεί σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο νόμος και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων.

6.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην επιτροπή τα στοιχεία των εταιρειών επενδύσεων οι οποίες απολαύουν των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.

Άρθρο 33

1.   Ο θεματοφύλακας είτε έχει την καταστατική έδρα του είτε είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρεία επενδύσεων.

2.   Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο στους κανόνες περί προληπτικής εποπτείας και σε συνεχή έλεγχο.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποιες από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να επιλέγονται ως θεματοφύλακες.

4.   Ο θεματοφύλακας παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τη δυνατότητα να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο θεματοφύλακας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ με την παρούσα οδηγία.

5.   Σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας συνάπτει με την εταιρεία διαχείρισης έγγραφη συμφωνία η οποία ρυθμίζει τη ροή πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αυτή να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 32 και σε άλλες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αφορούν τους θεματοφύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, όσον αφορά έναν ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη συμφωνία που χρησιμοποιεί ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 34

Ο θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας επενδύσεων, έναντι της εταιρείας επενδύσεων και των μεριδιούχων, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 35

1.   Η ίδια εταιρεία δεν είναι δυνατό να ασκεί καθήκοντα εταιρείας επενδύσεων και καθήκοντα θεματοφύλακα.

2.   Ο θεματοφύλακας ενεργεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

Άρθρο 36

Ο νόμος ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων καθορίζουν τους όρους αντικατάστασης του θεματοφύλακα και θέτουν τους κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Αρχή, άδεια και έγκριση

Άρθρο 37

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ο όρος «ΟΣΕΚΑ» περιλαμβάνει και τα επενδυτικά τμήματα ενός ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 38

1.   Τα κράτη μέλη, υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κεφαλαίου και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασης των ΟΣΕΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, επιτρέπουν διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εγχώριες συγχωνεύσεις, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιζ) και ιη), σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις τεχνικές συγχωνεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ).

2.   Οι τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ), πρέπει να προβλέπονται από το περί των συγχωνεύσεων ΟΣΕΚΑ δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής.

Οι τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται για τις εγχώριες συγχωνεύσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), πρέπει να προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 39

1.   Οι συγχωνεύσεις προϋποθέτουν προηγούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

2.   Ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ ανακοινώνει τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του:

α)

το κοινό σχέδιο της προτεινόμενης συγχώνευσης, δεόντως εγκεκριμένο από τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ και τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ·

β)

ενημερωμένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 78, εάν είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος·

γ)

δήλωση από κάθε έναν από τους θεματοφύλακες του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, με την οποία βεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41, ότι έχουν επαληθεύσει τη συμφωνία των στοιχείων που ορίζονται στα στοιχεία α), στ) και ζ) του άρθρου 40 παράγραφος 1 με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ· και

δ)

τις πληροφορίες τις οποίες ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ σκοπεύουν να παράσχουν στους μεριδιούχους τους σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται έτσι ώστε τόσο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ όσο και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, να είναι σε θέση να τις αναγνώσουν στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του αντίστοιχου κράτους μέλους ή σε γλώσσα που αποδέχονται οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.

3.   Όταν ο φάκελος ολοκληρωθεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν πάραυτα αντίγραφο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, εξετάζουν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφώντος όσο και του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον παρέχεται στους μεριδιούχους η δέουσα ενημέρωση.

Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να απαιτήσουν έγγραφη αποσαφήνιση των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν αν απαιτήσουν εγγράφως, το αργότερο δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των αντιγράφων του πλήρους ενημερωτικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, την τροποποίηση των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ πρέπει να στείλουν την έκφραση της δυσαρέσκειάς τους στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ. Ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, εάν είναι ικανοποιημένες με τις τροποποιημένες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να διατεθούν στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ επιτρέπουν την προτεινόμενη συγχώνευση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η προτεινόμενη συγχώνευση πληροί όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 39 έως 42·

β)

έχει κοινοποιηθεί στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93, η διάθεση των μεριδίων του σε όλα τα κράτη μέλη όπου είτε ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ διαθέτει άδεια, είτε έχει κοινοποιηθεί στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ η διάθεση των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 93· και

γ)

οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, θεωρούν ικανοποιητικές τις πληροφορίες που προτείνεται να παρασχεθούν στους μεριδιούχους, ή ότι δεν διετυπώθη δυσαρέσκεια εκ μέρους των αρμοδίων αρχών του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3.

5.   Αν οι αρμόδιες αρχές του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θεωρήσουν το φάκελο ελλιπή, ζητούν πρόσθετες πληροφορίες, το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν έχει επιτραπεί ή όχι η συγχώνευση.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν επίσης τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ σχετικά με την απόφασή τους.

6.   Τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57 παράγραφος 1, να παρέχουν παρέκκλιση από τα άρθρα 52 έως 55 για τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 40

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ και τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να καταρτίσουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

Το κοινό σχέδιο συγχώνευσης περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αναφορά του είδους της συγχώνευσης και των σχετικών ΟΣΕΚΑ·

β)

το πλαίσιο και την αιτιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης·

γ)

τον αναμενόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·

δ)

τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1·

ε)

τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής·

στ)

την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

ζ)

τους κανόνες που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και την ανταλλαγή μεριδίων· και

η)

σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) σημείο ii) και, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) σημείο iii), τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του νεοσυσταθέντος απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην απαιτήσουν τη συμπερίληψη συμπληρωματικών πληροφοριών στο κοινό σχέδιο κανονισμού συγχωνεύσεων.

2.   Ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ δύνανται να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν επιπρόσθετα στοιχεία στο κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

ΤΜΗΜΑ 2

Έλεγχος από τρίτους, ενημέρωση των μεριδιούχων και άλλα δικαιώματα των μεριδιούχων

Άρθρο 41

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους θεματοφύλακες του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των στοιχείων που περιγράφονται στα στοιχεία α), στ) και ζ), του άρθρου 40 παράγραφος 1 προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ τους.

Άρθρο 42

1.   Το δίκαιο των κρατών μελών καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ αναθέτει είτε σε θεματοφύλακα είτε σε ανεξάρτητο ελεγκτή, εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (13), την επικύρωση των ακολούθων:

α)

τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1·

β)

ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή μετρητών ανά μερίδιο· και

γ)

τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής καθώς και την πραγματική σχέση ανταλλαγής, η οποία καθορίζεται την ημερομηνία για τον υπολογισμό της εν λόγω σχέσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1.

2.   Οι νόμιμοι ελεγκτές του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ ή ο νόμιμος ελεγκτής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ θεωρούνται ανεξάρτητοι ελεγκτές, για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

3.   Αντίγραφο των εκθέσεων του ανεξάρτητου ελεγκτή, ή, ανάλογα με την περίπτωση, του θεματοφύλακα, διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους τόσο του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 43

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους απορροφώμενους και τους απορροφώντες ΟΣΕΚΑ να παρέχουν, ο καθένας στους μεριδιούχους του, ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να έχουν άποψη, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της πρότασης στην επένδυσή τους.

2.   Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ μόνον αφότου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ επιτρέψουν την προτεινόμενη συγχώνευση, βάσει του άρθρου 39.

Παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία για την αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης, ή, όπου έχει εφαρμογή, μετατροπής χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1.

3.   Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της στην επένδυσή τους, και να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 44 και 45.

Περιλαμβάνει τα εξής:

α)

το πλαίσιο και την αιτιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης·

β)

τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όποιων σημαντικών διαφορών όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και, ανάλογα με την περίπτωση, σαφή προειδοποίηση των επενδυτών περί πιθανής αλλαγής της φορολογικής τους μεταχείρισης μετά τη συγχώνευση·

γ)

τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή ή του θεματοφύλακα, κατόπιν αιτήσεως, και του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση, ή, όπου έχει εφαρμογή, τη μετατροπή των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, και την τελευταία ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος αυτού·

δ)

τις συναφείς διαδικαστικές πτυχές και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης· και

ε)

αντίγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 78.

4.   Εάν έχει γίνει κοινοποίηση στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ ή στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 93, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές τους. Ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες ευθύνεται για την προσκόμιση της μετάφρασης. Η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

5.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται λεπτομερώς το περιεχόμενο, το μορφότυπο και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 44

Σε περίπτωση που, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, απαιτείται έγκριση των συγχωνεύσεων μεταξύ των ΟΣΕΚΑ από τους μεριδιούχους, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για την έγκριση αυτή να μην απαιτείται περισσότερο από το 75 % των ψήφων των ψηφισάντων μεριδιούχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση μεριδιούχων.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης απαρτίας, προβλεπόμενης στην εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν αυστηρότερες διατάξεις ως προς το θέμα της απαρτίας για διασυνοριακές συγχωνεύσεις από ό,τι για τις εγχώριες ούτε αυστηρότερες διατάξεις ως προς το θέμα της απαρτίας για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ από ό,τι προβλέπεται για τις εταιρικές συγχωνεύσεις.

Άρθρο 45

1.   Η νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει ότι οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση πέραν αυτής που παρακρατεί ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατόν, τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική και τελούν υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης ή από οιαδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία η εταιρεία διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή ειδική συμμετοχή. Το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 43 και παύει να ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 84 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ζητούν ή να επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή της εγγραφής, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναστολή είναι δικαιολογημένη για την προστασία των μεριδιούχων.

ΤΜΗΜΑ 3

Δαπάνες και έναρξη ισχύος

Άρθρο 46

Εκτός από την περίπτωση που οι ΟΣΕΚΑ είναι εταιρεία επένδυσης, η οποία δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να μην επιβαρύνουν τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή τους μεριδιούχους τους.

Άρθρο 47

1.   Για τις εγχώριες συγχωνεύσεις, οι νομοθεσίες των κρατών μελών καθορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η συγχώνευση καθώς και την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με μερίδια του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, αναλόγως με την περίπτωση, για τον καθορισμό της σχετικής καθαρής αξίας ενεργητικού για την καταβολή μετρητών.

Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ημερομηνίες αυτές έπονται της έγκρισης της συγχώνευσης από τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

2.   Η έναρξη ισχύος της συγχώνευσης δημοσιοποιείται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, και κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος και απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

3.   Η συγχώνευση που έχει πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν δύναται να κηρυχθεί άκυρη.

Άρθρο 48

1.   Μια συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) σημείο i) έχει τις κάτωθι συνέπειες:

α)

το ενεργητικό του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·

β)

οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το 10 % της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων τους στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ· και

γ)

ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ παύει να υπάρχει με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης.

2.   Μια συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) σημείο ii) έχει τις κάτωθι συνέπειες:

α)

όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζονται στον νεοσύστατο απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·

β)

οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του νεοσύστατου απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το 10 % της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων τους στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ· και

γ)

ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ παύει να υπάρχει με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης.

3.   Μια συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) σημείο iii), έχει τις κάτωθι συνέπειες:

α)

το καθαρό ενεργητικό του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ·

β)

οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ· και

γ)

ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να υπάρχει μέχρις ότου εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του.

4.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη θέσπιση διαδικασίας σύμφωνα με την οποία η εταιρεία διαχείρισης του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ διαβεβαιώνει τον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, των στοιχείων παθητικού. Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, παρέχει την εν λόγω διαβεβαίωση στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 49

Εάν ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα, κάθε τμήμα θεωρείται ξεχωριστός ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 50

1.   Οι επενδύσεις ενός ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν μόνον ένα ή περισσότερα από τα εξής:

α)

κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·

β)

κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ενός κράτους μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό·

γ)

κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εισηγμένα επίσημα σε χρηματιστήριο αξιών τρίτης χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ή προβλέπεται από τον νόμο ή/και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή από τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων·

δ)

νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι:

i)

οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ή προβλέπεται από τον νόμο ή/και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή από τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων, και

ii)

η εισαγωγή που αναφέρεται στο σημείο i) πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την έκδοση·

ε)

μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, εφόσον:

i)

οι εν λόγω άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νόμων που προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία την οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των ΟΣΕΚΑ θεωρούν ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, και εφόσον η συνεργασία μεταξύ των αρχών διασφαλίζεται επαρκώς·

ii)

το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων είναι ισοδύναμο με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ, και ιδίως εφόσον οι κανόνες που αφορούν τον διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

iii)

οι δραστηριότητες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση, και

iv)

ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, του οποίου μελετάται η απόκτηση μεριδίων, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % του ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·

στ)

καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή υποκείμενες σε δικαίωμα απόσυρσης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός δώδεκα μηνών το πολύ, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε ένα κράτος μέλος ή, εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική έδρα του σε κάποια τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας το οποίο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των ΟΣΕΚΑ θεωρούν ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο·

ζ)

παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια από τις ρυθμιζόμενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) ή χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εφεξής «εξωχρηματιστηριακά παράγωγα»), εφόσον:

i)

το υποκείμενο παράγωγο συνίσταται σε κάποιο από τα μέσα που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο, σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στον κανονισμό κεφαλαίου ή στα καταστατικά του έγγραφα·

ii)

οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα υποκείμενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των ΟΣΕΚΑ, και

iii)

τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή, ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ· ή

η)

μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματευσίμων σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε), εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης, εφόσον τα μέσα αυτά:

i)

εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μια κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από μια κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Κοινότητα ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από μια τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από ένα μέλος της ομοσπονδίας, ή από έναν δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

ii)

εκδίδονται από μια επιχείρηση της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ)·

iii)

εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας, ή από οργανισμό που υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούμενους από τις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς με εκείνους του κοινοτικού δικαίου· ή

iv)

εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των ΟΣΕΚΑ, εφόσον οι επενδύσεις στα μέσα αυτά υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στα σημεία i), ii) ή iii) και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 000 000 ευρώ και υποβάλλει και δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς της σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (14), είναι οντότητα που, εντός ενός ομίλου εταιρειών με μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση του ομίλου ή είναι οντότητα με σκοπό τη χρηματοδότηση μέσων τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.

2.   Εντούτοις, ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί:

α)

να επενδύσει άνω του 10 % του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1· ή

β)

να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών.

Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιμα.

3.   Μία εταιρεία επενδύσεων μπορεί να αποκτά τα κινητά ή ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 51

1.   Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο των θέσεών της και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

Χρησιμοποιεί μια διαδικασία που της επιτρέπει την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Κοινοποιεί τακτικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της τους τύπους των παράγωγων μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα μέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που αυτή διαχειρίζεται.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που καθορίζουν, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα χρησιμοποιούνται χάριν της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Όταν οι πράξεις αυτές αφορούν τη χρησιμοποίηση παράγωγων μέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Οι πράξεις αυτές ουδέποτε επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό, στα καταστατικά έγγραφα ή στο ενημερωτικό του δελτίο.

3.   Ο ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση με τα παράγωγα μέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του.

Η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και τον διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο.

Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύει, στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής του και εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 5, σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικώς τα επενδυτικά όρια του άρθρου 52. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που βασίζονται σε δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν απαιτείται να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 52.

Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει ένα παράγωγο, το παράγωγο αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η Ιουλίου 2010, εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται τα εξής:

α)

κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο·

β)

λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων· και

γ)

λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τρίτο εδάφιο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 52

1.   Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από:

α)

το 5 % του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό· ή

β)

το 20 % του ενεργητικού του σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό.

Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α)

το 10 % του ενεργητικού του, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ)· ή

β)

το 5 % του ενεργητικού του, στις λοιπές περιπτώσεις.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο, σε 10 % κατ’ ανώτατο όριο. Εάν ενεργήσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνολική αξία των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε εκδότες, σε κάθε έναν από τους οποίους επενδύει άνω του 5 % του ενεργητικού του, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40 % της αξίας του ενεργητικού του. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις καταθέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς υποκείμενους σε προληπτική εποπτεία και τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με τους οργανισμούς αυτούς.

Παρά τα επιμέρους όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1, ένας ΟΣΕΚΑ δεν συνδυάζει, σε περίπτωση που ο συνδυασμός θα κατέληγε σε επένδυση ποσοστού άνω του 20 % του ενεργητικού του στον ίδιο οργανισμό, οποιοδήποτε από τα εξής:

α)

επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό·

β)

καταθέσεις στον εν λόγω οργανισμό· ή

γ)

κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν με τον εν λόγω οργανισμό.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο, σε 35 % κατ’ ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ενός κράτους μέλους, από τρίτη χώρα ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο, σε 25 % κατ’ ανώτατο όριο, στην περίπτωση ομολογιών, που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται εκ του νόμου σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολογιών επενδύονται σύμφωνα με τον νόμο περί στοιχείων ενεργητικού, τα οποία, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση χρεωκοπίας του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων.

Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει άνω του 5 % του ενεργητικού του στις ομολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 80 % της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των κατηγοριών ομολογιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και των κατηγοριών εκδοτών οι οποίοι, σύμφωνα με τους νόμους και τα καθεστώτα ελέγχου που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν ομολογίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του παρόντος άρθρου. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη, μαζί με τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις τις οποίες κρίνει ενδεδειγμένες, και δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές. Οι γνωστοποιήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών του άρθρου 112 παράγραφος 1.

5.   Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των παραγράφων 3 και 4, δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ορίου του 40 % που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Τα όρια των παραγράφων 1 έως 4 δεν σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα μέσα στον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, δεν υπερβαίνουν συνολικά το 35 % του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς στον ίδιο όμιλο μέχρι ποσοστού 20 %.

Άρθρο 53

1.   Με την επιφύλαξη των ορίων του άρθρου 56, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τα όρια του άρθρου 52 σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις σε μετοχές ή ομολογίες που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισμό, εφόσον, σύμφωνα με τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα, η επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδομένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών, τον οποίο αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη·

β)

ο δείκτης αποτελεί έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς· και

γ)

ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο της παραγράφου 1 σε 35 % κατ’ ανώτατο όριο εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις ελεγχόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς κυριαρχούν ευρέως. Η επένδυση μέχρι αυτό το μέγιστο όριο επιτρέπεται μόνον για έναν εκδότη.

Άρθρο 54

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 52, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν, βάσει της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μέχρι ποσοστό 100 % του ενεργητικού τους σε διάφορες εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενες ή εγγυημένες από κράτος μέλος, εάν ή περισσότερους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του κράτους αυτού, από τρίτη χώρα ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ επιτρέπουν την παρέκκλιση αυτή, μόνον εφόσον θεωρούν ότι στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ παρέχεται προστασία ανάλογη με την παρεχόμενη στους μεριδιούχους ενός ΟΣΕΚΑ ο οποίος τηρεί τους περιορισμούς του άρθρου 52.

Οι ΟΣΕΚΑ αυτοί κατέχουν αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις, χωρίς οι αξίες που ανήκουν στην αυτή έκδοση να υπερβαίνουν το 30 % του συνολικού ύψους των στοιχείων του ενεργητικού τους.

2.   Οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναφέρουν ρητά, στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων, τα κράτη μέλη από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή έναν δημόσιο διεθνή οργανισμό που εκδίδει ή εγγυάται τις αξίες στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν άνω του 35 % του ενεργητικού τους.

Ο κανονισμός κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

3.   Οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβάνουν, στα ενημερωτικά δελτία και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους, μια φράση, σε εμφανή θέση, η οποία θα επισύρει την προσοχή στην άδεια αυτή και θα αναφέρει τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στις αξίες των οποίων προτίθενται να επενδύσουν ή έχουν επενδύσει άνω του 35 % του ενεργητικού τους.

Άρθρο 55

1.   Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να αποκτά μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το 10 % των στοιχείων ενεργητικού του σε μερίδια του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο αυτό σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

2.   Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων πλην των ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικώς το 30 % του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι, όταν ένας ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού των εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν απαιτείται να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 52.

3.   Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται, απευθείας ή κατ’ εξουσιοδότηση, η ίδια εταιρεία διαχείρισης ή κάθε άλλη εταιρεία με την οποία η εταιρεία διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου, ή ειδικής συμμετοχής, η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δεν μπορεί να καταλογίζει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτών των άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων αναφέρει, στο ενημερωτικό δελτίο του, το ανώτατο επίπεδο των προμηθειών διαχείρισης που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους προτίθεται να επενδύσει. Επισημαίνει, στην ετήσια έκθεσή του, τη μέγιστη αναλογία προμηθειών διαχείρισης που έχουν καταλογιστεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους επενδύει.

Άρθρο 56

1.   Μια εταιρεία επενδύσεων ή μια εταιρεία διαχείρισης, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεν αποκτά μετοχές που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίες της επιτρέπουν να ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση ενός εκδότη.

Μέχρι έναν μεταγενέστερο συντονισμό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου άλλων κρατών μελών οι οποίοι ορίζουν την αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

2.   Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να αποκτήσει πλέον του:

α)

10 % των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του αυτού εκδότη·

β)

10 % των ομολογιών του αυτού εκδότη·

γ)

25 % των μεριδίων ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)· ή

δ)

10 % των μέσων χρηματαγοράς ενός και του αυτού εκδότη.

Τα όρια που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) μπορούν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγμή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ακαθάριστη αξία των ομολογιών ή των μέσων χρηματαγοράς, ή η καθαρή αξία των εκδοθέντων τίτλων.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 όσον αφορά:

α)

τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται κράτος μέλος ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησής του·

β)

τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται τρίτη χώρα·

γ)

τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδουν δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

δ)

τις μετοχές που κατέχει ένας ΟΣΕΚΑ στο κεφάλαιο εταιρείας τρίτης χώρας, η οποία επενδύει το ενεργητικό της κυρίως σε τίτλους εκδοτών που έχουν την καταστατική έδρα τους στη χώρα αυτή, εφόσον, δυνάμει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας, η συμμετοχή αυτή αποτελεί για τον ΟΣΕΚΑ τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτής της χώρας· ή

ε)

τις μετοχές που κατέχουν μία ή περισσότερες εταιρείες επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν, αποκλειστικά προς όφελός της/τους, ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορίας στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η θυγατρική, όσον αφορά την εξαγορά μεριδίων κατόπιν αιτήσεως των μεριδιούχων.

Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται μόνον υπό τον όρο να τηρεί η εταιρεία της τρίτης χώρας, κατά την επενδυτική πολιτική της, τα όρια που καθιερώνονται στα άρθρα 52 και 55 και στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στα άρθρα 52 και 55, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 57.

Άρθρο 57

1.   Οι ΟΣΕΚΑ δεν οφείλουν να τηρούν τα όρια που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, όταν ασκούν δικαιώματα εγγραφής που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν στο ενεργητικό τους.

Τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη μέριμνά τους για την τήρηση της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μπορούν να επιτρέπουν στους νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 52 έως 55, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία της άδειας λειτουργίας τους.

2.   Εάν ο ΟΣΕΚΑ υπερβεί τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ή έπειτα από την άσκηση δικαιωμάτων εγγραφής, πρωταρχικός σκοπός του στις πράξεις πώλησης στις οποίες προβαίνει είναι η τακτοποίηση της κατάστασης αυτής, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

Πεδίο εφαρμογής και έγκριση

Άρθρο 58

1.   Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ή ένα επενδυτικό τμήμα του, το οποίο έχει λάβει έγκριση να επενδύσει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα άρθρα 50, 52 και 55 και το άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο γ), τουλάχιστον 85 % του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικού τμήματός του (του κύριου ΟΣΕΚΑ)·

2.   Ένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να κατέχει μέχρι 15 % των στοιχείων του ενεργητικού του σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

β)

παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, που χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3·

γ)

κινητά και ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εταιρεία επενδύσεων.

Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς το άρθρο 51 παράγραφος 3, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπολογίζει τη συνολική έκθεσή του όσον αφορά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συνδυάζοντας την άμεση έκθεσή του σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου με:

α)

είτε την πραγματική έκθεση κύριου ΟΣΕΚΑ στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κατ’ αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ· είτε

β)

την εν δυνάμει μέγιστη συνολική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό ή την πράξη σύστασης, κατ’ αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

3.   Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος:

α)

έχει μεταξύ των μεριδιούχων του τουλάχιστον έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ·

β)

δεν είναι ο ίδιος τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ· και

γ)

δεν κατέχει μερίδια τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

4.   Ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις για έναν κύριο ΟΣΕΚΑ:

α)

εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ έχει τουλάχιστον δύο τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχους, το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 3 στοιχείο β) δεν έχουν εφαρμογή, επομένως ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει την επιλογή να συγκεντρώνει, αν θέλει, κεφάλαια από άλλους επενδυτές·

β)

Εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ δεν συγκεντρώνει κεφάλαια από το κοινό σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένος, αλλά έχει μόνον έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, δεν εφαρμόζεται το κεφάλαιο XI, ούτε το άρθρο 108 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 59

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε έναν συγκεκριμένο κύριο ΟΣΕΚΑ που υπερβαίνει το όριο το οποίο εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 55 παράγραφος 1 όσον αφορά επενδύσεις σε άλλους ΟΣΕΚΑ να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

2.   Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αν οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ χορηγούν έγκριση, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

β)

το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78, του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

γ)

τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή την εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1·

δ)

ανάλογα με την περίπτωση, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1·

ε)

αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων θεματοφυλάκων τους· και

στ)

αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων ελεγκτών τους.

Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επίσης βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 58 παράγραφος 3. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει τα έγγραφα στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του.

ΤΜΗΜΑ 2

Κοινές διατάξεις για τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ και κύριους ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 60

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον κύριο ΟΣΕΚΑ να χορηγήσει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου ο τελευταίος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ συνάπτει συμφωνία με τον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει καθ’ υπέρβαση των ορίων που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η συμφωνία αυτή πρέπει να διατίθεται σε όλους τους μεριδιούχους ατελώς κατόπιν αιτήματός τους.

Σε περίπτωση που τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ασκεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, η συμφωνία μπορεί να αντικαθίσταται από εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, οι οποίοι διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

2.   Ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα, προκειμένου να συντονίζουν τον χρονισμό του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού τους και της δημοσίευσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο αγοραίος χρονισμός των μεριδίων τους και να αποτρέπονται δυνατότητες αρμπιτράζ.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 84, εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ αναστείλει προσωρινά την εξαγορά, την εξόφληση ή την εγγραφή των μεριδίων του, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών, κάθε τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ δικαιούται να αναστέλλει την εξαγορά, την εξόφληση ή την εγγραφή των μεριδίων του, παρά τους όρους του άρθρου 84 παράγραφος 2, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο κύριος ΟΣΕΚΑ.

4.   Εάν ρευστοποιηθεί ο κύριος ΟΣΕΚΑ, ρευστοποιείται επίσης και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του εγκρίνουν:

α)

την επένδυση τουλάχιστον του 85 % του ενεργητικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ· ή

β)

την τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου του ή των καταστατικών του εγγράφων, ώστε να μπορέσει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός.

Με την επιφύλαξη των ειδικών εθνικών διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική ρευστοποίηση, ένας κύριος ΟΣΕΚΑ ρευστοποιείται μετά πάροδο τουλάχιστον τριών μηνών, αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημέρωσε όλους τους μεριδιούχους του και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των εν λόγω τροφοδοτικών ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη δεσμευτική απόφαση ρευστοποίησης.

5.   Εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ συγχωνευθεί με άλλον ΟΣΕΚΑ ή διασπασθεί σε δύο ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ρευστοποιείται, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ εγκρίνουν ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ:

α)

εξακολουθεί να είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του κύριου ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕΚΑ που προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ· ή

β)

επενδύσει τουλάχιστον το 85 % του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ που δεν προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση· ή

γ)

τροποποιήσει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ώστε να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός.

Η συγχώνευση ή η διάσπαση ενός κύριου ΟΣΕΚΑ τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει σε όλους τους μεριδιούχους και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των τροφοδοτικών του ΟΣΕΚΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 43, ή πληροφορίες συγκρίσιμες με αυτές, το αργότερο 60 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ έχουν χορηγήσει έγκριση δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), ο κύριος ΟΣΕΚΑ επιτρέπει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να εξαγοράζει ή εξοφλεί όλα τα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση ή η διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

6.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται:

α)

το περιεχόμενο της συμφωνίας ή των εσωτερικών επιχειρηματικών κανόνων που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

ποια από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρούνται ενδεδειγμένα· και

γ)

οι διαδικασίες για τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, σε περίπτωση ρευστοποίησης, συγχώνευσης ή διάσπασης ενός κύριου ΟΣΕΚΑ.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 3

Θεματοφύλακες και ελεγκτές

Άρθρο 61

1.   Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εν λόγω θεματοφύλακες να συνάψουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο θεματοφυλάκων.

Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ούτε ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ούτε ο θεματοφύλακας του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ παραβαίνουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή με άλλη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δεν γεννά οιουδήποτε είδους αστική ευθύνη για τους ανωτέρω θεματοφύλακες ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, να αναλάβει τη διαβίβαση στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία απαιτείται για την πλήρη επιτέλεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

2.   Ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ, τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με τις όποιες παρατυπίες επισημαίνει όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ, που κρίνει ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

3.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται περαιτέρω τα εξής:

α)

τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και

β)

τα είδη των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 παρατυπιών που θεωρείται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 62

1.   Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εν λόγω ελεγκτές να συνάψουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που έχουν θεσπισθεί για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία.

2.   Στην έκθεση ελέγχου του, ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ. Αν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικό λογιστικό έτος, ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ συντάσσει ειδική έκθεση την ημερομηνία που κλείνουν οι λογαριασμοί του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρει, ιδίως, στην έκθεσή του τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον αντίκτυπό τους στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

3.   Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ούτε ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ ούτε ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ παραβαίνουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή με άλλη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δεν γεννά οιουδήποτε είδους αστική ευθύνη για τους ανωτέρω ελεγκτές ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους.

4.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 4

Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 63

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν να περιέχει το ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σχέδιο Α, και τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

δήλωση ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι τροφοδοτικός συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, με αυτή την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό 85 % ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ·

β)

επενδυτικός στόχος και επενδυτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού κινδύνου και του κατά πόσο η απόδοση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημοι ή σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους διαφέρουν συμπεριλαμβανομένης επίσης της περιγραφής της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2·

γ)

σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού κινδύνου και της ένδειξης για το πώς μπορεί να αποκτηθεί το ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ·

δ)

σύνοψη της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή των επιχειρησιακών κανόνων βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1·

ε)

με ποιον τρόπο μπορούν οι μεριδιούχοι να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ και τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1·

στ)

περιγραφή κάθε αμοιβής ή επιστροφής εξόδων που οφείλει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, λόγω της επένδυσής του σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των συνολικών επιβαρύνσεων του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ· και

ζ)

περιγραφή των φορολογικών επιπτώσεων, για τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, από την επένδυση στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

2.   Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σχέδιο Β, στην ετήσια έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δηλώνονται οι συνολικές επιβαρύνσεις του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρουν πού διατίθεται η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

3.   Επιπλέον των απαιτήσεων των άρθρων 74 και 82, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78, και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του.

4.   Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε σχετική διαφημιστική ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό 85 % ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.

5.   Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διανέμει ατελώς, στους επενδυτές που τα ζητούν, αντίτυπα του ενημερωτικού φυλλαδίου, της ετήσιας έκθεσης και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

ΤΜΗΜΑ 5

Μετατροπή υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ και αλλαγή κύριου ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 64

1.   Εάν ένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ήδη ασκεί δραστηριότητες ως ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για διαφορετικό κύριο ΟΣΕΚΑ, τα κράτη μέλη απαιτούν από αυτόν τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να παράσχει σε όλους τους μεριδιούχους του τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

δήλωση ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενέκριναν την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ·

β)

τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

γ)

την ημερομηνία από την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να αρχίσει να επενδύει στον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, αν έχει ήδη επενδύσει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, την ημερομηνία κατά την οποία η επένδυσή του θα υπερβεί το όριο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1· και

δ)

δήλωση ότι οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς άλλη χρέωση εκτός από τα τέλη που παρακρατεί ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

2.   Εάν έχει γίνει κοινοποίηση στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 93, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ευθύνεται να προσκομίσει τη μετάφραση. Η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο του πρωτοτύπου.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να μην επενδύει στα μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ πέρα από το όριο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1, πριν λήξει η περίοδος τριάντα ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

4.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται:

α)

το μορφότυπο και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1· ή

β)

εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρη του ενεργητικού του στον κύριο ΟΣΕΚΑ με αντάλλαγμα μερίδια, η διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο αυτής της εισφοράς σε είδος, και ο ρόλος του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε αυτή τη διαδικασία.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 6

Υποχρεώσεις και αρμόδιες αρχές

Άρθρο 65

1.   Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρακολουθεί αποτελεσματικά τη δραστηριότητα του κύριου ΟΣΕΚΑ. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνουν από τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και τον ελεγκτή του, εκτός εάν συντρέχει λόγος να αμφιβάλλουν για την ακρίβειά τους.

2.   Σε περίπτωση που, σε σχέση με επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, είτε της εταιρείας διαχείρισης λαμβάνουν τέλος διανομής, προμήθεια ή άλλο χρηματικό όφελος, το τέλος, η προμήθεια ή το χρηματικό όφελος καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 66

1.   Ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με την ταυτότητα κάθε τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που επενδύει στα μερίδιά του. Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τις αντίστοιχες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με την εν λόγω επένδυση.

2.   Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν καταλογίζει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδιά του ή την εκχώρησή τους.

3.   Ο κύριος ΟΣΕΚΑ φροντίζει για την έγκαιρη διάθεση όλων των πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, άλλες πράξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα, στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισής του, καθώς και στις αρμόδιες αρχές, τον θεματοφύλακα και τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 67

1.   Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε απόφαση, μέτρο, παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 1 όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

2.   Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ γνωστοποιούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο, παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 1 όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του. Κατόπιν, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

Άρθρο 68

1.   Η εταιρεία επενδύσεων και η εταιρεία διαχείρισης, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, δημοσιεύει τα εξής:

α)

ενημερωτικό δελτίο·

β)

ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος· και

γ)

εξαμηνιαία έκθεση που καλύπτει τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους.

2.   Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιεύονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες, που αρχίζουν από το τέλος εκάστης περιόδου στην οποία αναφέρονται:

α)

τέσσερις μήνες για την ετήσια έκθεση· ή

β)

δύο μήνες για την εξαμηνιαία έκθεση.

Άρθρο 69

1.   Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση, καθώς και, ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους.

Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει, ασχέτως των μέσων στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, σαφή και εύληπτη επεξήγηση του βαθμού κινδύνου του κεφαλαίου.

2.   Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σχέδιο Α, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα που προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1.

3.   Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης και τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σχέδιο Β, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ, έχοντας γνώση των πραγμάτων.

4.   Η εξαμηνιαία έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σχέδιο Β τμήματα Ι έως ΙV. Όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να εμφαίνουν το αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι φόροι του εν λόγω εξαμήνου, και τις προκαταβολές επί του μερίσματος που έχουν καταβληθεί ή προτείνεται να καταβληθούν.

Άρθρο 70

1.   Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύει ο ΟΣΕΚΑ. Επισημαίνει επίσης κατά πόσον επιτρέπονται οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα· στην περίπτωση αυτή, συμπεριλαμβάνει εμφανή δήλωση η οποία προσδιορίζει αν οι πράξεις αυτές μπορούν να γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στο προφίλ κινδύνου.

2.   Σε περίπτωση που ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού που ορίζονται στο άρθρο 50, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς, ή εάν ο ΟΣΕΚΑ αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 53, συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο του και, ανάλογα με την περίπτωση, στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του, εμφανή δήλωση η οποία επισύρει την προσοχή στην επενδυτική του πολιτική.

3.   Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή αστάθεια, λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησιμοποιούμενης διαχειριστικής τεχνικής, το ενημερωτικό δελτίο του και, ανάλογα με την περίπτωση, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις του περιέχουν εμφανή δήλωση η οποία επισύρει την προσοχή στο στοιχείο αυτό.

4.   Κατόπιν αιτήσεως ενός επενδυτή, η εταιρεία διαχείρισης παρέχει επίσης πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ, τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την πρόσφατη εξέλιξη των κινδύνων και των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδυτικών μέσων.

Άρθρο 71

1.   Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και προσαρτώνται.

2.   Είναι, ωστόσο, δυνατόν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο όταν ο επενδυτής ενημερώνεται ότι μπορεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιηθούν τα έγγραφα αυτά, είτε να λάβει γνώση του τόπου στον οποίο μπορεί να τα συμβουλευτεί, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια.

Άρθρο 72

Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου τηρούνται ενήμερα.

Άρθρο 73

Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα από τον νόμο να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ. Η βεβαίωση που παρέχεται από τα πρόσωπα αυτά, και, ενδεχομένως, οι επιφυλάξεις τους, δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε κάθε ετήσια έκθεση.

Άρθρο 74

Οι ΟΣΕΚΑ αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ το ενημερωτικό τους δελτίο και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του, καθώς και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις τους. Οι ΟΣΕΚΑ διαθέτουν τα έγγραφα αυτά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 75

1.   Το ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση παρέχονται στους επενδυτές δωρεάν και κατόπιν αιτήσεως.

2.   Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να διατίθεται σε σταθερό μέσο ή μέσω Διαδικτύου. Οι επενδυτές λαμβάνουν αντίτυπο σε χαρτί δωρεάν και κατόπιν αιτήματος.

3.   Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται στους επενδυτές με τον τρόπο που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78. Οι επενδυτές λαμβάνουν αντίτυπα των ετήσιων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε χαρτί δωρεάν και κατόπιν αιτήματος.

4.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, τα οποία να καθορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω Διαδικτύου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 2

Δημοσίευση άλλων στοιχείων

Άρθρο 76

Ο ΟΣΕΚΑ, κάθε φορά που εκδίδει, πωλεί, εξαγοράζει ή εξοφλεί μερίδιά του, και τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα, λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα δημοσιότητας της τιμής έκδοσης, διάθεσης εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, ωστόσο, να επιτρέπουν στον ΟΣΕΚΑ να δημοσιεύει τις τιμές αυτές μία φορά κάθε μήνα, υπό τον όρο η παρέκκλιση αυτή να μη βλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

Άρθρο 77

Όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Ειδικότερα, η ανακοίνωση διαφημιστικού περιεχομένου με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ η οποία περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΣΕΚΑ, δεν διατυπώνει δηλώσεις που αναιρούν ή υποβαθμίζουν σε σημασία τις πληροφορίες τις οποίες περιέχουν το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78. Αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78, και διευκρινίζουν από πού και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα ή πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές/αυτά.

ΤΜΗΜΑ 3

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Άρθρο 78

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, να συντάσσουν ένα σύντομο έγγραφο το οποίο να περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στην παρούσα οδηγία ως «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές». Οι λέξεις «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» αναφέρονται σαφώς στο εν λόγω έγγραφο, σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 94 παράγραφος 1.

2.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ, οι οποίες πρόκειται να παρέχονται στους επενδυτές ώστε οι επενδυτές να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.

3.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ:

α)

προσδιορισμός του ΟΣΕΚΑ·

β)

σύντομη περιγραφή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του·

γ)

παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων, ή αν χρειάζεται, σενάρια απόδοσης·

δ)

κόστος και σχετικές παρεπόμενες επιβαρύνσεις· και

ε)

προφίλ κινδύνου/απόδοσης της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλης καθοδήγησης και προειδοποιήσεων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ.

Οι βασικές αυτές πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους επενδυτές χωρίς να χρειάζεται αναφορά σε άλλα έγγραφα.

4.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αναφέρουν σαφώς από πού και πώς μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες για την προτεινόμενη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, από πού και πώς μπορούν να ληφθούν δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και τη γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές οι πληροφορίες αυτές.

5.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατυπώνονται συνοπτικά και σε μη τεχνική γλώσσα. Έχουν κοινό μορφότυπο, που επιτρέπει τις συγκρίσεις, και παρουσιάζονται κατά τρόπο εύληπτο για τους ιδιώτες επενδυτές.

6.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές χρησιμοποιούνται χωρίς παραλλαγές ή προσθήκες, πλην της μετάφρασης, σε όλα τα κράτη μέλη όπου κοινοποιείται στον ΟΣΕΚΑ η διάθεση των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 93.

7.   Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία καθορίζονται τα εξής:

α)

το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4·

β)

το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

i)

για τους ΟΣΕΚΑ που έχουν διαφορετικά επενδυτικά τμήματα, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε συγκεκριμένο επενδυτικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταφοράς από ένα επενδυτικό τμήμα σε άλλο, καθώς και του σχετικού κόστους·

ii)

για τους ΟΣΕΚΑ που προσφέρουν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών·

iii)

για τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια («κεφάλαια κεφαλαίων/fund of funds»), των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε έναν ΟΣΕΚΑ που ο ίδιος επενδύει σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

iv)

για τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ· και

v)

για τους δομημένους ΟΣΕΚΑ προστατευμένου κεφαλαίου και άλλους συγκρίσιμους ΟΣΕΚΑ, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τέτοιων ΟΣΕΚΑ· και

γ)

οι ειδικές λεπτομέρειες του μορφότυπου και της παρουσίασης των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 79

1.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Το περιεχόμενό τους έχει συνέπεια με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κανένα πρόσωπο να μην υπέχει αστική ευθύνη απλώς και μόνον λόγω των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι παραπλανητικές, ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιέχουν σαφή προειδοποίηση επ’ αυτού.

Άρθρο 80

1.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, οι οποίες πωλούν ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, είτε άμεσα είτε μέσω άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους και υπό την πλήρη και απεριόριστη ευθύνη τους, να παρέχουν στους επενδυτές τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές όσον αφορά αυτούς τους ΟΣΕΚΑ, εγκαίρως πριν από την προτεινόμενη εγγραφή τους σε μερίδια των εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

2.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που αυτές διαχειρίζονται, από τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες δεν πωλούν ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, ούτε άμεσα ούτε μέσω προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους και υπό την πλήρη και απεριόριστή ευθύνη τους, να δίνουν, ύστερα από σχετικό αίτημα, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στους δημιουργούς προϊόντων και τους διαμεσολαβητές, οι οποίοι πωλούν ή συμβουλεύουν τους επενδυτές σχετικά με πιθανές επενδύσεις σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ ή σε προϊόντα που παρουσιάζουν έκθεση σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους διαμεσολαβητές που πωλούν ή διαφημίζουν στους επενδυτές πιθανές επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους.

3.   Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές τους παρέχονται ατελώς.

Άρθρο 81

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες επενδύσεων και στις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές με σταθερό μέσο ή μέσω Διαδικτύου. Οι επενδυτές λαμβάνουν αντίτυπο σε χαρτί δωρεάν και κατόπιν αιτήματος.

Ενημερωμένη έκδοση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές διατίθεται στον δικτυακό τόπο της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης.

2.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, τα οποία καθορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω Διαδικτύου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.

Τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 82

1.   Οι ΟΣΕΚΑ αποστέλλουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους.

2.   Τα ουσιώδη στοιχεία των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές τηρούνται ενήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 83

1.   Δεν μπορούν να δανείζονται:

α)

η εταιρεία επενδύσεων·

β)

η εταιρεία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί, πάντως, να αποκτά ξένα νομίσματα με δάνειο τύπου «back-έως-back».

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει σε ΟΣΕΚΑ να δανείζονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός αυτός:

α)

εφόσον πρόκειται για προσωρινό δάνειο και αντιπροσωπεύει:

στην περίπτωση εταιρείας επενδύσεων, όχι περισσότερο από το 10 % των στοιχείων του ενεργητικού της, ή

στην περίπτωση του αμοιβαίου κεφαλαίου, όχι περισσότερο από το 10 % της αξίας του κεφαλαίου· ή

β)

λαμβάνεται για την απόκτηση ακινήτου το οποίο είναι απαραίτητο για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων του και αντιπροσωπεύει, στην περίπτωση εταιρείας επενδύσεων, όχι περισσότερο από το 10 % των στοιχείων του ενεργητικού της.

Στην περίπτωση που ένας ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να λάβει δάνειο δυνάμει των στοιχείων α) και β), το εν λόγω δάνειο δεν υπερβαίνει συνολικά το 15 % των στοιχείων του ενεργητικού του.

Άρθρο 84

1.   Ο ΟΣΕΚΑ εξαγοράζει ή να εξοφλεί τα μερίδιά του κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε μεριδιούχου.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

α)

ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να αναστέλλει προσωρινά, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του·

β)

τα κράτη μέλη καταγωγής των ΟΣΕΚΑ μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να επιβάλλουν την αναστολή της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων με γνώμονα το συμφέρον του κοινού ή των μεριδιούχων.

Η προσωρινή αναστολή μπορεί να προβλέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, καθώς και όταν η αναστολή επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

3.   Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α), ο ΟΣΕΚΑ γνωστοποιεί αμελλητί την απόφασή του στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και, αν διαθέτει τα μερίδιά του σε άλλα κράτη μέλη, στις αρμόδιες αρχές αυτών των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 85

Οι κανόνες αποεκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και οι κανόνες υπολογισμού της τιμής έκδοσης ή διάθεσης και της τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ, καθορίζονται με το ισχύον εθνικό δίκαιο, στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων.

Άρθρο 86

Η διανομή ή η επανεπένδυση των κερδών του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων.

Άρθρο 87

Τα μερίδια ενός ΟΣΕΚΑ δεν εκδίδονται, εάν δεν καταβληθεί, μέσα στις συνήθεις προθεσμίες, στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ το ισοδύναμο της καθαρής τιμής έκδοσης. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη δωρεάν διανομή μεριδίων.

Άρθρο 88

1.   Με επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 50 και 51, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου:

α)

η εταιρεία επενδύσεων·

β)

η εταιρεία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου.

2.   Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την απόκτηση, από τους οργανισμούς αυτούς, κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η), που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

Άρθρο 89

Οι κάτωθι δεν μπορούν να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσω χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η):

α)

η εταιρεία επενδύσεων·

β)

η εταιρεία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου.

Άρθρο 90

Το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή ο κανονισμός του κεφαλαίου αναφέρουν τις αμοιβές και τις δαπάνες, τις οποίες η εταιρεία επενδύσεων δικαιούται να αφαιρέσει από το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών αυτών.

Στον νόμο ή στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων αναφέρεται η φύση των εξόδων που βαρύνουν την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

Άρθρο 91

1.   Τα κράτη μέλη υποδοχής των ΟΣΕΚΑ μεριμνούν ώστε οι ΟΣΕΚΑ να μπορούν να διαθέτουν τα μερίδιά τους στο έδαφός τους κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 93.

2.   Τα κράτη μέλη υποδοχής των ΟΣΕΚΑ δεν επιβάλλουν επιπρόσθετες απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες στους ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία και οι οποίες αφορούν ειδικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση, στο έδαφός τους, μεριδίων ΟΣΕΚΑ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, να είναι σαφείς και χωρίς αμφισημίες και να τηρούνται ενήμερες.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ο όρος «ΟΣΕΚΑ» περιλαμβάνει και τα επενδυτικά τμήματα ενός ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 92

Ο ΟΣΕΚΑ, τηρώντας τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθενται τα μερίδιά του, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους αυτού του κράτους μέλους οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων, καθώς και η δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλονται στον ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 93

1.   Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του, υποβάλλει πρώτα επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του.

Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, οσάκις ενδείκνυται, των κατηγοριών μετοχών. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, συμπεριλαμβάνεται ένδειξη ότι ο ΟΣΕΚΑ διατίθεται στην αγορά από την εταιρεία που ασκεί τη διαχείρισή του.

2.   Ο ΟΣΕΚΑ επισυνάπτει στην επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα εξής έγγραφα, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους:

α)

τον κανονισμό του κεφαλαίου του ή τα καταστατικά του έγγραφα, το ενημερωτικό του δελτίο και, αν είναι αναγκαίο, την τελευταία ετήσια έκθεσή του και την τυχόν μεταγενέστερη εξαμηνιαία έκθεση, μεταφρασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)· και

β)

τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78, μεταφρασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ).

3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ επαληθεύουν εάν είναι πλήρεις οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ, το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής κοινοποίησης που συνοδεύεται από την πλήρη τεκμηρίωση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2. Επισυνάπτουν στα έγγραφα βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Κατόπιν της διαβίβασης των εγγράφων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ κοινοποιούν αμέσως στον ΟΣΕΚΑ τη διαβίβαση αυτή. Ο ΟΣΕΚΑ αποκτά πρόσβαση στην αγορά του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ από την ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης.

4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και η βεβαίωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, να διατίθενται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές εκτός εάν το κράτος μέλος καταγωγής και το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ συμφωνήσουν, η επιστολή κοινοποίησης 1 και η βεβαίωση 3 να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα και των δύο αυτών κρατών μελών.

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες αρχές τους η ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχειοθέτηση των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

6.   Για τους σκοπούς της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ δεν ζητούν κανένα άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή πληροφορία, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

7.   Το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 — και, ενδεχομένως, στις μεταφράσεις τους. Διασφαλίζει ότι οι ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τα εν λόγω έγγραφα και μεταφράσεις. Οι ΟΣΕΚΑ κοινοποιούν οποιεσδήποτε αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και επισημαίνουν τη θέση στην οποία τα συγκεκριμένα έγγραφα μπορούν να ληφθούν με ηλεκτρονική μορφή.

8.   Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει όσον αφορά την εμπορική διάθεση, που γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σχετικά με αλλαγή στην κατηγορία των μετοχών που διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την αλλαγή αυτή, πριν από την πραγματοποίησή της.

Άρθρο 94

1.   Εάν ένας ΟΣΕΚΑ διαθέτει τα μερίδιά του σε κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, παρέχει στους επενδυτές που βρίσκονται στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους κάθε πληροφορία και έγγραφο που απαιτείται, σύμφωνα με το κεφάλαιο IX, να παρέχει στους επενδυτές στο κράτους μέλους καταγωγής του.

Οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΧ, οι εν λόγω πληροφορίες ή/και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή/και διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ·

β)

οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78, μεταφράζονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

γ)

άλλες πληροφορίες ή έγγραφα, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78, μεταφράζονται, κατ’ επιλογήν του ΟΣΕΚΑ, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές· και

δ)

υπεύθυνος για τη μετάφραση των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) είναι ο ΟΣΕΚΑ. Η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

2.   Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 ισχύουν επίσης και για κάθε αλλαγή των πληροφοριών και εγγράφων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

3.   Η συχνότητα δημοσίευσης της τιμής έκδοσης, διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 76, διέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 95

1.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται:

α)

η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 3·

β)

η διευκόλυνση της πρόσβασης των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών υποδοχής των ΟΣΕΚΑ στις πληροφορίες ή/και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφοι 1, 2 και 3, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 7.

Τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

2.   Η Επιτροπή δύναται επίσης να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, τα οποία καθορίζουν:

α)

τη μορφή και το περιεχόμενο ενός υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την εξακρίβωση των αντιστοιχούντων τμημάτων του πρωτοτύπου και της μετάφρασης·

β)

τη μορφή και το περιεχόμενο ενός υποδείγματος βεβαίωσης, προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 3·

γ)

τη διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ αρμοδίων αρχών, για τους σκοπούς της κοινοποίησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 93.

Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 3.

Άρθρο 96

Οι ΟΣΕΚΑ μπορούν, για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, να χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος υποδοχής τους την ίδια μνεία της νομικής τους μορφής στην επωνυμία τους, όπως «εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο», που χρησιμοποιούν και στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 97

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά και καθορίζουν τον ενδεχόμενο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων.

2.   Οι αρμόδιες αρχές είναι δημόσιες αρχές ή όργανα που έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

3.   Οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ είναι αρμόδιες για την εποπτεία του ΟΣΕΚΑ, και, οσάκις ενδείκνυται, σύμφωνα με το άρθρο 19. Ωστόσο, οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ είναι αρμόδιες να εποπτεύουν την τήρηση των διατάξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 92 και 94.

Άρθρο 98

1.   Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι εξουσίες αυτές ασκούνται ως εξής:

α)

άμεσα·

β)

σε συνεργασία με άλλες αρχές·

γ)

υπό την ευθύνη των αρμόδιων αρχών, αλλά με ανάθεση σε οντότητες στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες· ή

δ)

κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

2.   Δυνάμει της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές έχουν τουλάχιστον, τις εξής εξουσίες:

α)

πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και λήψη αντιγράφου του·

β)

αίτημα προς παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εφόσον είναι απαραίτητο, κλήση και ανάκριση οποιουδήποτε προσώπου για τη συγκέντρωση πληροφοριών·

γ)

διενέργεια επιτόπιων ελέγχων·

δ)

απαίτηση κάθε υπάρχουσας καταγραφής στοιχείων κίνησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ανταλλαγών δεδομένων·

ε)

απαίτηση της διακοπής κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη με τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

στ)

ζήτηση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων·

ζ)

ζήτηση της προσωρινής απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας·

η)

απαίτηση πληροφοριών από τις εταιρείες επενδύσεων, τις εταιρείες διαχείρισης ή τους θεματοφύλακες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας·

θ)

λήψη κάθε μέτρου που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης ή οι θεματοφύλακες συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

ι)

αίτηση της αναστολής της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού·

ια)

ανάκληση της άδειας λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε έναν ΟΣΕΚΑ, μια εταιρεία διαχείρισης ή έναν θεματοφύλακα·

ιβ)

αίτημα άσκησης ποινικής δίωξης· και

ιγ)

άδεια για εξακριβώσεις ή έρευνες από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 99

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλισθεί η επιβολή της εφαρμογής τους. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών για την ανάκληση εγκρίσεων ή του δικαιώματος των κρατών μελών να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων διοικητικών μέτρων ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς διατάξεις που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τα προβλεπόμενα μέτρα και κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2.   Χωρίς να αποκλείονται κανόνες σχετικά με μέτρα και κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των λοιπών εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα και κυρώσεις όσον αφορά την υποχρέωση παρουσίασης των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τρόπο κατανοητό για τους ιδιώτες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 5.

3.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, να βλάψει τα συμφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Άρθρο 100

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την καθιέρωση αποδοτικών και αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών που αφορούν τις δραστηριότητες των ΟΣΕΚΑ, αξιοποιώντας υφιστάμενους φορείς, ανάλογα με την περίπτωση.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καμία νομοθετική ή κανονιστική διάταξη δεν εμποδίζει τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

Άρθρο 101

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει της παρούσας οδηγίας ή για την άσκηση των εξουσιών τους βάσει της παρούσας οδηγίας ή βάσει του εθνικού δικαίου.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες η ερευνούμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στο κράτος μέλος τους.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αμέσως παρέχουν αμοιβαία τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει της παρούσας οδηγίας.

3.   Εάν μια αρμόδια αρχή κράτους μέλους έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς την παρούσα οδηγία διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της εν λόγω αρμόδιας αρχής, απευθύνει σχετική κοινοποίηση με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους. Η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους λαμβάνει κατάλληλα μέτρα. Ενημερώνει την αρμόδια αρχή που την πληροφόρησε για τα αποτελέσματα της παρέμβασής της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις. Η παρούσα παράγραφος ισχύει υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής που διαβίβασε την πληροφορία.

4.   Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους σε δραστηριότητα εποπτείας ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος του δεύτερου, στο πλαίσιο των εξουσιών τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Όταν υποβάλλεται σε αρμόδια αρχή αίτημα σχετικό με επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα, η εν λόγω αρχή:

α)

προβαίνει η ίδια στη ζητούμενη εξακρίβωση ή έρευνα·

β)

επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα· ή

γ)

επιτρέπει σε ορκωτό λογιστή ή εμπειρογνώμονα να προβεί στην εξακρίβωση ή έρευνα.

5.   Εάν η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους από την αρμόδια αρχή του ιδίου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζήτησε συνεργασία, μπορεί να ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από δικά της στελέχη του προσωπικού. Ωστόσο, η εξακρίβωση ή έρευνα τίθεται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται.

Εάν η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται η εξακρίβωση ή η έρευνα μπορεί να ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από δικά της στελέχη του προσωπικού.

6.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται η εξακρίβωση ή η έρευνα μπορούν να αρνηθούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, ή να ενεργήσουν κατόπιν αιτήσεως για συνεργασία σε μια έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, μόνον εάν:

α)

η εν λόγω έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

β)

έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά των ιδίων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά ενώπιον των αρχών του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

γ)

τα ίδια ενεχόμενα πρόσωπα έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

7.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές που υποβάλλουν την αίτηση κάθε απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 6. Η κοινοποίηση αυτή περιέχει αιτιολόγηση της απόφασής τους.

8.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να θέσουν υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (15) τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης ανταλλαγής πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 109, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε·

β)

τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης για διενέργεια έρευνας ή εξακρίβωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 110, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε· ή

γ)

τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης για εξουσιοδότηση των στελεχών τους να συνοδεύσουν το προσωπικό της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε.

9.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σχετικά με τις διαδικασίες για τις επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες.

Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 3.

Άρθρο 102

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό των αρμοδίων αρχών, καθώς και οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες αρχές ελεγκτές λογαριασμών ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες τα πρόσωπα αυτά δέχονται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν κοινολογούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, μη επιτρέπουσα τον προσδιορισμό της ταυτότητας μεμονωμένων ΟΣΕΚΑ, εταιρειών διαχείρισης και θεματοφυλάκων, «επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην επιχειρηματική δραστηριότητά του ΟΣΕΚΑ», με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο.

Εάν, όμως, ένας ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του κηρυχθεί σε πτώχευση ή διαταχθεί η αναγκαστική εκκαθάριση τους με δικαστική απόφαση, οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους που συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσής του μπορούν να κοινολογηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας και των άλλων οδηγιών που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ ή τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους. Οι πληροφορίες αυτές υπάγονται στο επαγγελματικό απόρρητο που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

Οι αρμόδιες αρχές που ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας οδηγίας μπορούν να ορίζουν κατά την ανταλλαγή ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας, που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή με αρχές ή όργανα τρίτων χωρών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 103 παράγραφος 1, μόνον εφόσον οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργάνων.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, μπορούν να κοινολογηθούν μόνον ύστερα από ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που τις διαβίβασαν και, ενδεχομένως, μόνον για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

4.   Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει των παραγράφων 1 ή 2, μπορούν να τις χρησιμοποιούν μόνον κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για τους εξής σκοπούς:

α)

να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας από πλευράς των ΟΣΕΚΑ ή των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους, και να διευκολύνουν τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου·

β)

να επιβάλουν κυρώσεις·

γ)

να ασκήσουν διοικητικές προσφυγές κατ’ αποφάσεων αρμοδίων αρχών· και

δ)

να διενεργήσουν δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2.

5.   Οι παράγραφοι 1 και 4 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών και:

α)

των αρχών που έχουν δημόσια εξουσία για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ή των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών·

β)

των οργάνων που συμμετέχουν στην εκκαθάριση ή την πτώχευση των ΟΣΕΚΑ, ή των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους, ή των φορέων που συμμετέχουν σε παρεμφερείς διαδικασίες· ή

γ)

των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1 και 4 δεν εμποδίζουν την εκπλήρωση, από τις προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές, των εποπτικών καθηκόντων τους, ούτε τη διαβίβαση, σε όργανα που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση συστημάτων αποζημίωσης, των αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους πληροφοριών.

Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται βάσει του πρώτου εδαφίου διέπονται από τους όρους του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 103

1.   Παρά το άρθρο 102 παράγραφοι 1 έως 4, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και:

α)

των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των οργάνων τα οποία συμμετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των ΟΣΕΚΑ, ή των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους, ή των φορέων που συμμετέχουν σε παρεμφερείς διαδικασίες·

β)

των αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η εποπτεία των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τον νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

2.   Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτούν τη συνδρομή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων:

α)

οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

οι λαμβανόμενες πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο, που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1· και

γ)

όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν μπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που κοινολόγησαν αυτές τις πληροφορίες και, στην περίπτωση αυτή, μόνον για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την ταυτότητα των αρχών οι οποίες μπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου 1.

4.   Παρά το άρθρο 102 παράγραφοι 1 έως 4, τα κράτη μέλη, προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των αρχών ή οργάνων που είναι εκ του νόμου αρμόδια για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών.

5.   Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 απαιτούν τη συνδρομή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων:

α)

οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της αποστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 4·

β)

οι λαμβανόμενες πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο, που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1· και

γ)

όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν μπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που κοινολόγησαν αυτές τις πληροφορίες και, στην περίπτωση αυτή, μόνον για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ανακοινώνουν στις δημόσιες αρχές, από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες, την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόμενο της εντολής των προσώπων στα οποία θα διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

6.   Εάν, σε ένα κράτος μέλος, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 προβαίνουν στον εντοπισμό ή τη διερεύνηση παραβάσεων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες εντεταλμένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, η βάσει της εν λόγω παραγράφου δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 5.

7.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την ονομασία των αρχών ή των οργάνων που μπορούν να δέχονται τις πληροφορίες βάσει της παραγράφου 4.

Άρθρο 104

1.   Τα άρθρα 102 και 103 δεν εμποδίζουν μια αρμόδια αρχή να διαβιβάζει στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς με ανάλογη αποστολή, σε περίπτωση που ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ούτε εμποδίζουν τις εν λόγω αρχές ή όργανα να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς του άρθρου 102 παράγραφος 4. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1.

2.   Τα άρθρα 102 και 103 δεν εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές να ανακοινώνουν τις πληροφορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφοι 1 έως 4, σε οίκο εκκαθάρισης ή άλλο παρόμοιο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το εθνικό δίκαιο να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού συμβάσεων σε αγορά του κράτους μέλους τους, εάν θεωρούν την ανακοίνωση αυτή αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών αυτών, σε σχέση με παραβάσεις, έστω και δυνητικές, παρεμβαινόντων στην αγορά αυτή.

Οι λαμβανόμενες στο πλαίσιο αυτό πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι βάσει του άρθρου 102 παράγραφος 2 λαμβανόμενες πληροφορίες να μην μπορούν να κοινολογηθούν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών οι οποίες κοινολόγησαν τις εν λόγω πληροφορίες.

3.   Παρά το άρθρο 102 παράγραφος 1 και 4, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, δυνάμει νομοθετικών διατάξεων, την ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών σε άλλες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησής τους, που είναι υπεύθυνες για τη νομοθεσία περί εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και στους επιθεωρητές που είναι εντεταλμένοι από τις εν λόγω υπηρεσίες.

Ωστόσο, η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους προληπτικού ελέγχου.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 102 παράγραφοι 2 και 5 δεν μπορούν ουδέποτε να αποτελέσουν αντικείμενο των ανακοινώσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που ανακοίνωσαν αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 105

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σχετικά με τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών.

Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 3.

Άρθρο 106

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, το οποίο ασκεί, σε έναν ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, τον νόμιμο έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 51 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, στο άρθρο 37 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή στο άρθρο 73 της παρούσας οδηγίας, ή κάθε άλλη νόμιμη αποστολή, υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρμόδιες αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά την επιχείρηση αυτή, των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής αυτής, και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν:

α)

να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των ΟΣΕΚΑ ή επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δραστηριότητά του·

β)

να θίξει τη συνέχεια της εκμετάλλευσης του ΟΣΕΚΑ ή μιας επιχείρησης που συμβάλλει στη δραστηριότητά του· ή

γ)

να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων·

Η υποχρέωση ισχύει για το πρόσωπο αυτό όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβε γνώση στα πλαίσια μιας αποστολής, όπως περιγράφεται στο στοιχείο α), η οποία εκπληρούται σε μια επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με τον ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, στην οποία το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την εν λόγω αποστολή.

2.   Η καλή τη πίστει κοινολόγηση, στις αρμόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού κοινολόγησης πληροφοριών, που επιβάλλεται συμβατικώς ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 107

1.   Οι αρμόδιες αρχές αιτιολογούν εγγράφως κάθε απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των γενικών μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και την ανακοινώνουν στον αιτούντα.

2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, εντός έξι μηνών από την υποβολή της.

3.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους φορείς, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, μπορούν, προς το συμφέρον των καταναλωτών και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να προσφεύγουν στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζουν την τήρηση των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας:

α)

δημόσιοι φορείς ή εκπρόσωποί τους·

β)

οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τους καταναλωτές· ή

γ)

επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα μέλη τους.

Άρθρο 108

1.   Οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνουν μέτρα έναντι αυτού του ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση παράβασης των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, καθώς και των κανόνων που προβλέπει ο κανονισμός του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων.

Ωστόσο, οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ μπορούν να λάβουν μέτρα έναντι αυτού του ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση παράβασης των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στο έδαφός τους και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή των απαιτήσεων των άρθρων 92 και 94.

2.   Κάθε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, όπως και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ ή κάθε αναστολή έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του που τυχόν του επιβάλλεται, γνωστοποιείται αμελλητί από τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ στις αρχές των κρατών μελών υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και, εάν η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ μπορούν, αντίστοιχα, να λαμβάνουν μέτρα κατά της εταιρείας διαχείρισης αν αυτή η τελευταία παραβαίνει κανόνες της δικαιοδοσίας τους.

4.   Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ έχουν συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ένας ΟΣΕΚΑ του οποίου τα μερίδια διατίθενται στο έδαφός τους παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, οι οποίες δεν παρέχουν εξουσίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αναφέρουν τις διαπιστώσεις τους στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες και λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα.

5.   Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή επειδή το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ΟΣΕΚΑ εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο που είναι σαφώς εις βάρος των συμφερόντων των επενδυτών του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δύνανται στη συνέχεια να προβαίνουν σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

αφού ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο αναγκαίο μέτρο για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να εμποδίσουν στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ να εξακολουθήσει να διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφός του κράτους μέλους υποδοχής· ή

β)

εν ανάγκη, θέτουν το ζήτημα υπόψη της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών.

Η Επιτροπή ενημερώνεται αμελλητί όσον αφορά κάθε μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

6.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να είναι νομίμως δυνατή η επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για τα μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν από το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.

Άρθρο 109

1.   Όταν, μέσω της παροχής υπηρεσιών ή με ίδρυση υποκαταστημάτων, μια εταιρεία διαχείρισης λειτουργεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών συνεργάζονται στενά.

Ανταλλάσσουν, ύστερα από σχετική αίτηση, κάθε πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση και την κυριότητα της εταιρείας διαχείρισης η οποία μπορεί να διευκολύνει την εποπτεία της, καθώς και κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να συμβάλει στον έλεγχό της. Ειδικότερα, οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή, από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των εποπτικών εξουσιών του κράτους μέλους υποδοχής, σχετικά με τα μέτρα διά των οποίων επιβάλλονται μέτρα και κυρώσεις ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης από πλευράς του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 5.

3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ οποιοδήποτε πρόβλημα επισημαίνουν σε επίπεδο εταιρείας διαχείρισης, το οποίο θα μπορούσε να έχει ουσιαστική επίπτωση στην ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της έναντι του ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε παράβαση των απαιτήσεων του κεφαλαίου ΙΙΙ.

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης οποιοδήποτε πρόβλημα επισημαίνουν σε επίπεδο ΟΣΕΚΑ, το οποίο θα μπορούσε να έχει ουσιαστική επίπτωση στην ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της ή να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 110

1.   Τα κράτη μέλη υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μεριμνούν ώστε, όταν μια εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ασκεί τις δραστηριότητές της στο έδαφός τους μέσω υποκαταστήματος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης να μπορούν, αφού ενημερώσουν προηγουμένως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, να προβαίνουν οι ίδιες ή μέσω εντεταλμένων προσώπων στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 109.

2.   Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το δικαίωμα των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης να διενεργούν επιτόπια εξακρίβωση των υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο έδαφός τους, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βάσει της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Άρθρο 111

Η Επιτροπή μπορεί να επιφέρει στην παρούσα οδηγία τεχνικές τροποποιήσεις στους ακόλουθους τομείς:

α)

αποσαφήνιση των ορισμών, ώστε να διασφαλίζεται ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλη την Κοινότητα· ή

β)

ευθυγράμμιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των ορισμών σε συνάρτηση με μεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέματα.

Τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 112 παράγραφος 2.

Άρθρο 112

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που συστάθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής (16).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Παρεκκλίσεις

Άρθρο 113

1.   Για αποκλειστική χρήση των δανικών ΟΣΕΚΑ, τα «pantebreve» που εκδίδονται στη Δανία εξομοιώνονται με τις κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 παράγραφος 1 και από το άρθρο 32 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι, στις 20 Δεκεμβρίου 1985, είχαν περισσότερους του ενός θεματοφύλακες, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, να διατηρούν αυτούς τους πολλούς θεματοφύλακες, εάν οι εν λόγω αρχές έχουν την εγγύηση ότι τα καθήκοντα που πρέπει να επιτελούν δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 3 και του άρθρου 32 παράγραφος 3 επιτελούνται πράγματι.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης να εκδίδουν τίτλους στον κομιστή, παραστατικούς ονομαστικών τίτλων άλλων εταιρειών.

Άρθρο 114

1.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, που έχουν λάβει άδεια για να παρέχουν μόνον τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο τμήμα Α σημεία 4 και 5 του παραρτήματος της ανωτέρω οδηγίας, μπορούν, βάσει της παρούσας οδηγίας, να λαμβάνουν άδεια διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και να ονομάζονται «εταιρείες διαχείρισης». Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να παραιτούνται από την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

2.   Οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2004 στο κράτος μέλος καταγωγής τους, βάσει της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, για τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εάν το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει ότι, για την ανάληψη της δραστηριότητας αυτής, πρέπει να τηρούν όρους ισοδύναμους με εκείνους των άρθρων 7 και 8.

ΤΜΗΜΑ 2

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 115

Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 116

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ε), ιγ), ιστ), ιζ) και ιη), το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 4, 6 και 7, το άρθρο 6 παράγραφος 1, το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση και στοιχεία α) και θ), το άρθρο 15, το άρθρο 16 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 17 παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 17 παράγραφος 3 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 17 παράγραφοι 4 έως 7, το άρθρο 17 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 18 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση, το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 18 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 19, το άρθρο 20, το άρθρο 21 παράγραφοι 2 έως 6, 8 και 9, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία α), δ) και ε), το άρθρο 23 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, το άρθρο 27 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 29 παράγραφος 2, το άρθρο 33 παράγραφοι 2, 4 και 5, τα άρθρα 37 έως 42, το άρθρο 43 παράγραφοι 1 έως 5, τα άρθρα 44 έως 49, το άρθρο 50 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση, το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 51 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 54 παράγραφος 3, το άρθρο 56 παράγραφος 1, το άρθρο 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική πρόταση, τα άρθρα 58 και 59, το άρθρο 60 παράγραφοι 1 έως 5, το άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 62 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα άρθρα 65, 66 και 67, το άρθρο 68 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση και στοιχείο α), το άρθρο 69 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 70 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 71, 72 και 74, το άρθρο 75 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα άρθρα 77 έως 82, το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 83 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 86, το άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 89 στοιχείο β), τα άρθρα 90 έως 94, τα άρθρα 96 έως 100, το άρθρο 101 παράγραφοι 1 έως 8, το άρθρο 102 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 102 παράγραφος 5, τα άρθρα 107 και 108, το άρθρο 109 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 110, καθώς και με το παράρτημα Ι. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2011.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της αναφοράς και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 117

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος A, καταργείται από την 1η Ιουλίου 2011, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος B.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Οι αναφορές στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο νοούνται ως αναφορές στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 78.

Άρθρο 118

1.   Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1, το άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 1 παράγραφοι 4 έως 7, το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), στ) έως ιβ), ιδ) και ιε), το άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 2 παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 3, το άρθρο 5 παράγραφος 5, το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4, τα άρθρα 7 έως 11, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως η), και το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ), το άρθρο 17 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 17 παράγραφος 8 και το άρθρο 17 παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 18 παράγραφος 1, με εξαίρεση την εισαγωγική φράση και το στοιχείο α), το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 7, το άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 24, τα άρθρα 25 και 26, το άρθρο 27 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 28, το άρθρο 29 παράγραφοι 1, 3 και 4, τα άρθρα 30, 31 και 32, το άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 3, τα άρθρα 34, 35 και 36, το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), το άρθρο 50 παράγραφος 2, το άρθρο 51 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 52 και 53, το άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 55, το άρθρο 56 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 56 παράγραφος 3, το άρθρο 57, το άρθρο 68 παράγραφος 2, το άρθρο 69 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 70 παράγραφοι 1 και 4, τα άρθρα 73 και 76, το άρθρο 83 παράγραφος 1 πλην του στοιχείου β), το άρθρο 83 παράγραφος 2 στοιχείο α) πλην της δεύτερης περίπτωσης, τα άρθρα 84, 85 και 87, το άρθρο 88 παράγραφος 1 πλην του στοιχείου β), το άρθρο 88 παράγραφος 2, το άρθρο 89 πλην του στοιχείου β), το άρθρο 102 παράγραφος 1, το άρθρο 102 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 102 παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 103 έως 106, το άρθρο 109 παράγραφος 1, τα άρθρα 111, 112, 113 και 117, καθώς και τα παραρτήματα II, III και IV, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2011.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ΟΣΕΚΑ να αντικαταστήσουν το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο τους, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 78, το συντομότερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όλων των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 78 παράγραφος 7. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ εξακολουθούν να δέχονται το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο για τους ΟΣΕΚΑ που διατίθενται στο έδαφος αυτών των κρατών μελών.

Άρθρο 119

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. ERLANDSSON


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2009.

(2)  ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3.

(3)  Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ μέρος A.

(4)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.

(8)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(9)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

(12)  ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22.

(13)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

(14)  ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.

(15)  ΕΕ L 25 της 29.1.2009, σ. 18.

(16)  ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΧΕΔΙΟ Α

1.

Πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο

1.

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εάν η εταιρεία διαχείρισης είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ

1.

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία επενδύσεων

1.1.

Ονομασία

1.1.

Ονομασία ή εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, καταστατική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την καταστατική.

1.1.

Ονομασία ή εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, καταστατική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την καταστατική.

1.2.

Ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

1.2.

Ημερομηνία σύστασης της εταιρείας. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

1.2.

Ημερομηνία σύστασης της εταιρείας. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

 

1.3.

Εάν η εταιρεία διαχειρίζεται άλλα αμοιβαία κεφάλαια, μνεία αυτών των άλλων κεφαλαίων.

1.3.

Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά των τμημάτων αυτών.

1.4.

Μνεία του τόπου όπου διατίθεται στο κοινό ο κανονισμός του κεφαλαίου (εάν δεν έχει προσαρτηθεί) και οι περιοδικές εκθέσεις.

 

1.4.

Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό τα καταστατικά έγγραφα (εάν δεν έχουν προσαρτηθεί) και οι περιοδικές εκθέσεις.

1.5.

Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο, αν έχουν σημασία για τους μεριδιούχους. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους.

 

1.5.

Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην εταιρεία, αν έχουν σημασία για τους μεριδιούχους. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλει η εταιρεία στους μεριδιούχους.

1.6.

Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

 

1.6.

Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

1.7.

Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 73.

 

1.7.

Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 73.

 

1.8.

Ταυτότητα και καθήκοντα στην εταιρεία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την εταιρεία, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την εταιρεία.

1.8.

Ταυτότητα και καθήκοντα στην εταιρεία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την εταιρεία, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την εταιρεία.

 

1.9.

Ύψος του αναληφθέντος κεφαλαίου με μνεία του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

1.9.

Κεφάλαιο

1.10.

Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως:

του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο, ενοχικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο,

των πρωτότυπων τίτλων ή των παραστατικών πιστοποιητικών αυτών των τίτλων, της εγγραφής σε βιβλίο ή σε λογαριασμό,

των χαρακτηριστικών των μεριδίων: ονομαστικά ή στον κομιστή. Μνεία κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται,

της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων, εάν υπάρχει,

των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων

 

1.10.

Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως:

των πρωτότυπων τίτλων ή των παραστατικών πιστοποιητικών αυτών των τίτλων, της εγγραφής σε βιβλίο ή σε λογαριασμό,

των χαρακτηριστικών των μεριδίων: ονομαστικά ή στον κομιστή. Μνεία κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται,

της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων,

των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση της εταιρείας επενδύσεων και τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

1.11.

Ενδεχομένως, μνεία των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου τα μερίδια έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

 

1.11.

Ενδεχομένως, μνεία των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου τα μερίδια έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

1.12.

Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μεριδίων.

 

1.12.

Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μεριδίων.

1.13.

Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να ανασταλούν.

 

1.13.

Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να ανασταλούν. Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μεριδιούχων να περνούν από το ένα τμήμα στο άλλο και τη σχετική επιβάρυνση στις περιπτώσεις αυτές.

1.14.

Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

 

1.14.

Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

1.15.

Περιγραφή των επενδυτικών στόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (για παράδειγμα: επιδίωξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής πολιτικής (για παράδειγμα: εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

1.15.

Περιγραφή των επενδυτικών στόχων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (για παράδειγμα: επιδίωξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής πολιτικής (για παράδειγμα: εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της εταιρείας.

1.16.

Κανόνες για την αποτίμηση του ενεργητικού.

 

1.16.

Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού.

1.17.

Καθορισμός των τιμών διάθεσης ή έκδοσης και εξόφλησης ή εξαγοράς των μεριδίων, ειδικότερα:

μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών,

μνεία των εξόδων για τη διάθεση, έκδοση, εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων,

στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

 

1.17.

Καθορισμός των τιμών διάθεσης ή έκδοσης και εξόφλησης ή εξαγοράς των μεριδίων, ειδικότερα:

μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών,

μνεία των εξόδων για τη διάθεση, έκδοση, εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων,

στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών (1).

1.18.

Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που οφείλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τρίτους, και των εξόδων που επιστρέφει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τρίτους.

 

1.18.

Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η εταιρεία στους διευθύνοντες και τα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας, στον θεματοφύλακα ή τρίτους, και όλων των εξόδων που επιστρέφει η εταιρεία στους διευθύνοντες, τον θεματοφύλακα ή τρίτους.

Πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα:

2.1.   Ονομασία ή εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, καταστατική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την καταστατική.

2.2.   Κύρια δραστηριότητα.

Μνεία των γραφείων παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους γίνεται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

3.1.   Όνομα ή εταιρική επωνυμία του γραφείου ή όνομα του συμβούλου.

3.2.   Στοιχεία της σύμβασης με την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους μεριδιούχους, με εξαίρεση τα στοιχεία για τις αμοιβές.

3.3.   Άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

4.   Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων, καθώς και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν τον ΟΣΕΚΑ. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει, οπωσδήποτε, να παρέχονται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον, όταν τα μερίδια διατίθενται σε άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές δίνονται για εκείνο το κράτος μέλος και περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί.

Άλλες επενδυτικές πληροφορίες:

5.1.   Εξέλιξη των αποδόσεων του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει) — οι οικείες πληροφορίες μπορούν είτε να περιλαμβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο.

5.2.   Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή προς τον οποίο απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ.

Οικονομικές πληροφορίες:

6.1.   Πιθανά έξοδα ή προμήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.17, με διάκριση μεταξύ των καταβλητέων από τον μεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

ΣΧΕΔΙΟ Β

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις περιοδικές εκθέσεις

I.   Κατάσταση ενεργητικού και παθητικού:

κινητές αξίες,

διαθέσιμα σε τράπεζες,

άλλα περιουσιακά στοιχεία,

σύνολο του ενεργητικού,

παθητικό,

καθαρή αξία ενεργητικού.

II.   Αριθμός κυκλοφορούντων μεριδίων

III.   Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο

IV.   Τίτλοι χαρτοφυλακίου, με διάκριση μεταξύ:

α)

των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε χρηματιστήριο αξιών·

β)

των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά·

γ)

των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

δ)

των άλλων κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α),

και κατανεμημένοι σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (π.χ.: σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.λπ.), σε ποσοστό του καθαρού ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

V.   Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στο ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς, στην οποία να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

εισόδημα από επενδύσεις,

άλλα εισοδήματα,

έξοδα διαχείρισης,

έξοδα θεματοφύλακα,

έτερα βάρη και φόροι,

καθαρό εισόδημα,

διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα,

αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου,

ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων,

οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ,

κόστος πράξεων, δηλαδή δαπάνες που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τις συναλλαγές για το χαρτοφυλάκιό του.

VI.   Συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων χρήσεων, που να περιέχει για κάθε χρήση στο τέλος αυτής:

τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού,

την καθαρή αξία του ενεργητικού κατά μερίδιο.

VII.   Μνεία του ύψους των υποχρεώσεων που απορρέουν από καθεμία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 51, τις οποίες πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.


(1)  Οι εταιρείες επενδύσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 32 παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας, αναφέρουν επίσης:

τη μέθοδο και τη συχνότητα υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων,

τον τρόπο, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτής της αξίας,

το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, στο οποίο διαμορφώνεται η τιμή βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στη χώρα αυτή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων:

Διαχείριση επενδύσεων.

Διαχείριση:

α)

νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου·

β)

πληροφορίες πελατών·

γ)

αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων (περιλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων)·

δ)

έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων·

ε)

τήρηση μητρώου μεριδιούχων·

στ)

διανομή εσόδων·

ζ)

εκδόσεις μεριδίων και εξαγορές·

η)

συμβατικοί διακανονισμοί (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών)·

θ)

αρχείο.

Μάρκετινγκ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΡΟΣ A

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών της τροποποιήσεων

(κατά το άρθρο 117)

Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3)

 

Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 100 της 19.4.1988, σ. 31)

 

Οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 168 της 18.7.1995, σ. 7)

Άρθρο 1 τέταρτη περίπτωση, άρθρο 4 παράγραφος 7 και άρθρο 5 πέμπτη περίπτωση μόνον

Οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27)

Άρθρο 1 μόνον

Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 20)

 

Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 35)

 

Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1)

Άρθρο 66 μόνον

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9)

Άρθρο 9 μόνον

Οδηγία 2008/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 42)

 

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος των καταληκτικών ημερομηνιών για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή

(κατά το άρθρο 117)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

Ημερομηνία εφαρμογής

85/611/ΕΟΚ

1η Οκτωβρίου 1989

88/220/ΕΟΚ

1η Οκτωβρίου 1989

95/26/ΕΚ

18η Ιουλίου 1996

2000/64/ΕΚ

17η Νοεμβρίου 2002

2001/107/ΕΚ

13η Αυγούστου 2003

13η Φεβρουαρίου 2004

2001/108/ΕΚ

13η Αυγούστου 2003

13η Φεβρουαρίου 2004

2004/39/ΕΚ

30ή Απριλίου 2006

2005/1/ΕΚ

13η Μαΐου 2005


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 85/611/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφοι 4 έως 7

Άρθρο 1 παράγραφοι 4 έως 7

Άρθρο 1 παράγραφος 8 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 8 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) σημεία i), ii) και iii)

Άρθρο 1 παράγραφος 8 τελική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 7

Άρθρο 1 παράγραφος 9

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε)

Άρθρο 1α εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1α σημείο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1α σημείο 2 πρώτο μέρος της φράσης

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1α σημείο 2 δεύτερο μέρος της φράσης

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 1α σημεία 3 έως 5

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ε)

Άρθρο 1α σημείο 6

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 1α σημείο 7 πρώτο μέρος της φράσης

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1α σημείο 7 δεύτερο μέρος της φράσης

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 1α σημεία 8 έως 9

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία η) έως θ)

Άρθρο 1α σημείο 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια)

Άρθρο 1α σημείο 10 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 1α σημείο 11

Άρθρο 1α σημεία 12 και σημείο 13 πρώτη φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημεία i) και ii)

Άρθρο 1α σημείο 13 δεύτερη φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 1α σημείο 14 και 15 πρώτη φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ια) και ιβ)

Άρθρο 1α σημείο 15 δεύτερη φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 3 στοιχεία α), β), γ) και δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5 παράγραφοι 1-2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3α

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία i) και ii)

Άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 5α παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχείο α) εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) εισαγωγική φράση

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) εισαγωγική φράση

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση σημεία i), ii) και iii)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη και τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχείο α) πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 5α παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ)

Άρθρο 5α παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 5β

Άρθρο 8

Άρθρο 5γ

Άρθρο 9

Άρθρο 5δ

Άρθρο 10

Άρθρο 5ε

Άρθρο 11

Άρθρο 5στ παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5στ παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 5στ παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) πρώτη πρόταση

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 5στ παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) τελευταία πρόταση

Άρθρο 5στ παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5στ παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 5ζ

Άρθρο 13

Άρθρο 5η

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 15

Άρθρο 6 παράγραφος 1