EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0501

Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni 1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter

OJ L 230, 5.8.1982, p. 1–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 244
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 244
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 23 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 23 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999; ophævet ved 396L0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/501/oj

31982L0501

Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni 1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter

EF-Tidende nr. L 230 af 05/08/1982 s. 0001 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 4 s. 0023
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 3 s. 0228
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 4 s. 0023
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 3 s. 0228


RAADETS DIREKTIV af 24. juni 1982 om risikoen for stoerre uheld i forbindelse med en raekke industrielle aktiviteter

(82/501/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Paa baggrund af maalsaetningerne og principperne for en miljoepolitik i Faellesskabet, saaledes som disse er fastsat i De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram paa miljoeomraadet af 22. november 1973 (4) og af 17. maj 1977 (5), herunder navnlig princippet om, at den bedste politik bestaar i fra begyndelsen at undgaa at skabe forurening eller gener, boer den tekniske udvikling udformes og afpasses saaledes, at miljoeet beskyttes;

maalsaetningerne for en faellesskabspolitik vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen er fastsat i Raadets resolution af 29. juni 1978 om De europaeiske Faellesskabes handlingsprogram vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen (6), herunder navnlig at den bedste politik bestaar i fra begyndelsen at undgaa risiko for uheld ved en samlet behandling af sikkerhedsaspektet paa de forskellige udformnings-, produktions- og udnyttelsesstadier;

Det raadgivende udvalg for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen, som blev nedsat ved afgoerelse 74/325/EOEF (7), er blevet raadspurgt;

beskyttelse af befolkning og miljoe samt betryggelse af sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen kraever saerlig opmaerksomhed i forbindelse med visse industrielle aktiviteter, som kan foraarsage stoerre uheld; uheld af denne art er tidligere forekommet i Faellesskabet og har haft alvorlige foelger for arbejdstagerne samt for befolkningen og miljoeet i almindelighed;

det er noedvendigt ved enhver industriel aktivitet, hvori farlige stoffer indgaar eller kan indgaa, og som i tilfaelde af stoerre uheld kan have alvorlige foelger for mennesker og miljoe, at fabrikanten traeffer alle fornoedne foranstaltninger til forebyggelse af saadanne uheld og til begraensning af deres foelger;

uddannelse og orientering af personer, der er beskaeftiget paa et arbejdssted, kan vaere af afgoerende betydning for at forebygge stoerre uheld og for at beherske situationen, hvis saadanne indtraeffer;

ved industrielle aktiviteter, hvori saerlig farlige stoffer indgaar eller kan indgaa i stoerre maengder, er det noedvendigt, at fabrikanten underretter de kompetente myndigheder om de paagaeldende stoffer, om anlaeggene og om de uheld, der mulighvis kan forekomme, saaldes at risikoen for stoerre uheld reduceres, og forberedelser til at formindske foelgerne af dem kan traeffes;

det maa sikres, at personer, som uden for virksomheden vil kunne blive beroert af et stoerre uheld, paa passende maade underrettes om de sikkerhedsforanstaltninger, der boer traeffes i tilfaelde af uheld, samt om, hvorledes man i saa fald boer forholde sig;

i tilfaelde af stoerre uheld skal fabrikanten straks underrette de kompetente myndigheder og give dem de noedvendige oplysninger, for at virkningen af uheldet kan bedoemmes;

medlemsstaterne skal med henblik paa at give Kommissionen mulighed for at analysere risiciene for stoerre uheld meddele denne visse oplysninger om de stoerre uheld, der er forekommet paa deres omraade;

dette direktiv er ikke til hinder for, at en medlemsstat kan indgaa aftaler med tredjelande om udveksling af informationer, som den selv raader over, men dog med undtagelse af saadanne, som er fremkommet gennem den ved dette direktiv indfoerte faellesskabsordning for udveksling af information;

en for stor uensartethed blandt de bestemmelser om foranstaltninger til forebyggelse af stoerre uheld og begraensning af disses foelger for mennsker og miljoe, som allerede gaelder eller er under udarbejdelse i de forskellige medlemsstater, kan medfoere ulige konkurrencevilkaar og dermed have direkte indflydelse paa funktionen af det faelles marked; der boer derfor paa dette omraade foretages en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne saaledes som det er fastsat i traktatens artikel 100;

det forekommer noedvendigt at sammenpasse denne indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne med en faellesskabsforanstaltning til virkeliggoerelse af et af Faellesskabets maal vedroerende beskyttelse af miljoeet samt betryggelse af sikkerheden og sundheden paa arbejdspladsen; der boer derfor med henblik herpaa fastsaettes visse saerlige bestemmelser; da der ikke i traktaten er hjemmel for saadanne foranstaltninger, maa traktatens artikel 235 anvendes -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv vedroerer forebygelse af stoerre uheld, som kan opstaa i forbindelse med en raekke industrielle aktiviteter, samt begraensning af foelgerne heraf for mennesker og miljoe. Det tager isaer sigte paa indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes bestemmelser paa dette omraade.

2. I dette direktiv forstaas ved

a) Industriel aktivitet

- enhver handling, som foretages i de i bilag I omhandlede industrielle anlaeg, og hvori et eller flere farlige stoffer indgaar eller kan indgaa, og som kan frembyde risiko for et stoerre uheld, samt virksomhedens interne transport og oplagring inden for virksomheden i forbindelse med en saadan handling,

- enhver anden form for oplagring paa de i bilag II naevnte vilkaar;

b) fabrikant:

enhver person, som er ansvarlig for en aktivitet som defineret i denne artikel;

c) stoerre uheld:

en haendelse som for eksempel et udslip, en brand eller en eksplosion af stoerre omfang i forbindelse med en industriel aktivitets ukontrollerede udvikling, som straks eller senere medfoerer alvorlig fare for personer i eller uden for virksomheden og/eller for miljoeet, og hvori et eller flere farlige stoffer indgaar;

d) farlige stoffer:

- med henblik paa anvendelsen af artikel 3 og 4 saadanne stoffer, som saedvanligvis anses for at opfylde de i bilag IV opstillede kriterier,

- med henblik paa anvendelsen af artikel 5 de stoffer, som findes paa listen i bilag III og i bilag II i de i anden kolonne anfoerte maengder.

Artikel 2

Dette direktiv finder ikke anvendelse paa:

1. nukleare anlaeg og anlaeg, som behandler radioaktive stoffer og materialer,

2. militaere anlaeg,

3. fremstilling og separat oplagring af spraengstof, krudt og ammunition,

4. udvindingsaktivitet og anden form for minedrift,

5. anlaeg til bortskaffelse af toksisk og farligt affald, som er underkastet faellesskabsbestemmelser, saafremt disse har til formaal at forhindre stoerre uheld.

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at paalaegge fabrikanten at tage alle noedvendige forholdsregler for at forebygge stoerre uheld i forbindelse med den i artikel 1 omhandlede industrielle aktivitet samt for at begraense virkningerne for mennesker og miljoe af saadanne uheld.

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at paalaegge fabrikanten pligt til med henblik paa det i artikel 7, stk. 2, omhandlede tilsyn til enhver tid at kunne godtgoere over for den kompetente myndighed, at han har klarlagt de bestaaende risici for stoerre uheld, har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger og har informeret, forberedt og udstyret alle, der er beskaeftiget paa arbejdsstedet, med henblik paa at betrygge deres sikkerhed.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne traeffer udover det i artikel 4 fastsatte noedvendige foranstaltninger til, at fabrikanten forpligtes til at foretage anmeldelse til de i artikel 7 naevnte kompetente myndigheder,

- saafremt der i en industriel aktivitet som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), foerste led, indgaar eller vides at kunne indgaa et eller flere af de i bilag III naevnte farlige stoffer i de maengder, der er fastsat i samme bilag, saasom:

- stoffer, der oplagres eller anvendes i forbindelse med den paagaeldende industrielle aktivitet,

- forarbejdede produkter,

- biprodukter,

- restprodukter,

- eller saafremt der i en industriel aktivitet som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), andet led, er oplagret et eller flere af de i bilag II naevnte farlige stoffer, i de maengder, der er fastsat i anden kolonne i naevnte bilag.

Anmeldelsen skal indeholde foelgende oplysninger:

a) for saa vidt angaar de i henholdsvis bilag II og bilag III naevnte stoffer:

- de data og oplysninger, som er anfoert i bilag V,

- paa hvilket trin i aktiviteten stofferne indgaar eller kan indgaa,

- maengden af stofferne (stoerrelsesorden),

- stoffernes kemiske og/eller fysiske deltagelse i processen under normale anvendelsesforhold,

- de former, som stofferne optraeder i eller kan omdannes til i tilfaelde af paaregnelige uregelmaessigheder,

- eventuelle andre farlige stoffer, hvis tilstedevaerelse kan indvirke paa den mulige fare, som er forbundet med den paagaeldende industrielle aktivitet;

b) for saa vidt angaar anlaeggene:

- anlaeggenes geografiske beliggenhed og de fremherskende vejrforhold samt farekilder, der kan tilskrives forholdene paa stedet,

- det maksimale antal personer, der er beskaeftiget paa arbejdsstedet, herunder isaer de personer, som er udsat for faren,

- en generel beskrivelse af de tekniske processer,

- en beskrivelse af de dele af anlaegget, der i sikkerhedsmaessig henseende er saerlig betydningsfulde, af farekilderne og af de forhold, hvorunder et stoerre uheld kan indtraede, samt af de planlagte forebyggelsesforanstaltninger,

- de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at de tekniske midler, som skal betrygge en sikker funktion af anlaeggene og imoedegaa enhver form for svigt, til enhver tid er til raadighed;

c) for saa vidt angaar eventuelle alvorlige uheldssituationer:

- noedplaner, herunder sikkerhedsudstyr, alarmsystemer og hjaelpemidler, der kan ivaerksaettes inden for virksomehden i tilfaelde af stoerre uheld,

- alle oplysninger, der er noedvendige, for at de kompetente myndigheder kan udarbejde noedplaner til brug uden for virksomheden i henhold til artikel 7, stk. 1,

- navnet paa den person og dennes stedfortraedere, eller paa den instans, der varetager de sikkerhedsmaessige opgaver, og som er bemyndiget til at saette noedplaner i gang og underrette de i artikel 7 naevnte kompetente myndigheder.

2. For saa vidt angaar nye anlaeg skal den i stk. 1 omhandlede anmeldelse vaere de kompetente myndigheder i haende i rimelig god tid inden den industrielle aktivitet indledes.

3. Den i stk. 1 naevnte anmeldelse skal regelmaessigt ajourfoeres, navnlig paa grundlag af den tekniske udvikling paa det sikkerhedsmaessige omraade og udviklingen med hensyn til mulighederne for at vurdere farerne.

4. Naar der er tale om industriaktiviteter, hvor enten de i bilag II eller de i bilag III fastsatte maengder sammenlagt for det enkelte stof overskrides i en gruppe anlaeg, som tilhoerer samme fabrikant, og som ligger mindre end 500 m fra hinanden, traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger, for at fabrikanten ud over det i artikel 7 fastsatte giver de oplysninger, der kraeves i den i denne artikel naevnte anmeldelse, idet risikoen for alvorlige uheld foroeges som foelge af den korte afstand mellem disse anlaeg.

Artikel 6

AEndres en industriel aktivitet paa en maade, der kan have vaesentlig indflydelse paa risikoen for stoerre uheld, traeffer medlemsstaterne passende foranstaltninger til sikring af, at fabrikanten

- reviderer de i artikel 3 og 4 omhandlede foranstaltninger,

- om fornoedent forinden giver de i artikel 7 omhandlede kompetente myndigheder meddelelse om den foretagne aendring for saa vidt angaar de oplysninger som den i artikel 5 naevnte anmeldelse indeholder.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne opretter eller udpeger den eller de kompetente myndigheder, som under hensyn til det ansvar, der paahviler fabrikanten, har til opgave:

- at modtage den i artikel 5 omhandlede anmeldelse samt den i artikel 6, andet led, omhandlede meddelelse,

- at kontrollere de meddelte oplysninger,

- at paase, at der opstilles en noedplan til brug uden for den virksomhed, som har anmeldt den industrielle aktivitet,

og i paakommende tilfaelde

- at anmode om yderligere oplysninger,

- at sikre, at fabrikanten traeffer de mest egnede foranstaltninger vedroerende de forskellige processer i den anmeldte industrielle aktivitet, for at stoerre uheld kan forebygges og midler til begraensning af foelgerne af saadanne uheld vaere til raadighed.

2. De kompetente myndigheder foretager i henhold til nationale bestemmelser tilsyn eller paa grundlag af arten af den paagaeldende aktivitet anden form for kontrol med denne.

Artikel 8

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at personer, der kan blive beroert af et stoerre uheld i forbindelse med en industriel aktivitet, som er anmeldt i henhold til artikel 5, paa passende maade underrettes om sikkerhedsforanstaltningerne og om den adfaerd, der boer udvises i tilfaelde af uheld.

2. Som grundlag for den fornoedne konsultation inden for rammerne af deres bilaterale forbindelser forelaegger de paagaeldende medlemsstater samtidig de oevrige medlemsstater samme oplysninger, som de har givet deres egne statsborgere.

Artikel 9

1. Dette direktiv finder anvendelse paa saavel nye som igangvaerende industrielle aktiviteter.

2. Ved ny industriel aktivitet forstaas ogsaa enhver aendring i en igangvaerende industriel aktivitet, der i betydelig grad vil kunne indvirke paa risikoen for stoerre uheld.

3. For igangvaerende industrielle aktiviteter finder dette direktiv anvendelse senest den 8. januar 1985.

For saa vidt angaar anvendelsen af artikel 5, skal medlemsstaterne soerge for, at fabrikanten senest den 8. januar 1985 til den kompetente myndighed fremsender en erklaering med foelgende oplysninger:

- navn eller firmanavn samt fuldstaendig adresse,

- virksomhedens hovedsaede samt fuldstaendig adresse,

- navnet paa den ansvarshavende direktoer,

- aktivitetens art,

- produktionens eller lagerets beskaffenhed,

- oplysning om de anvendte stoffer eller kategorier af stoffer som anfoert i bilag II eller bilag III.

4. Endvidere skal medlemsstaterne paase, at fabrikanten senest den 8. juli 1989 udfylder den i stk. 3, andet afsnit, naevnte erklaering med de data og oplysninger, der er omhandlet i artikel 5. Normalt skal fabrikanten fremsende denne supplerende erklaering til den kompetente myndighed; medlemsstaterne kan imidlertid fritage fabrikanten for at fremsende denne supplerende erklaering; i saa fald skal den tilsendes de kompetente myndigheder paa disses udtrykkelige anmodning.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at paalaegge fabrikanten pligt til, saa snart et stoerre uheld har fundet sted,

a) oejeblikkelig at underrette de i artikel 7 omhandlede kompetente myndigheder,

b) omgaaende at meddele disse myndigheder foelgende oplysninger, saa snart de foreligger:

- omstaendighederne ved uheldet,

- hvilke af de i artikel 1, stk. 2, litra d), omhandlede farlige stoffer, der er involveret,

- alle foreliggende oplysninger til brug for en vurdering af uheldets foelger for mennesker og miljoe,

- de noedforanstaltninger, der er truffet;

c) at oplyse disse myndigheder om, hvilke foranstaltninger, der overvejes med henblik

- paa at afhjaelpe uheldets virkninger paa kort og langt sigt,

- at undgaa en gentagelse af dette.

2. Medlemsstaterne paalaegger de kompetente myndigheder:

a) at sikre sig, at de noedforanstaltninger og de foranstaltninger, der paa kort og langt sigt viser sig noedvendige bliver truffet,

b) om muligt at indhente de oplysninger, der er noedvendige for at komplettere analysen af det stoerre uheld, og eventuelt at afgive henstillinger.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne underretter snaret muligt Kommissionen om stoerre uheld, der sker paa deres omraade, og meddeler den de i bilag VI omhandlede oplysninger, saa snart disse foreligger.

2. Medlemsstaterne anviser Kommissionen det organ, som er i besiddelse af eventuelle relevante oplysninger om stoerre uheld, og som kan raadgive de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater, der skal intervenere i tilfaelde af stoerre uheld.

3. Medlemsstaterne kan underrette Kommissionen om ethvert stof, som efter deres opfattelse boer tilfoejes i bilag II og III, og om de foranstaltninger, som de maatte have truffet vedroerende saadanne stoffer. Kommissionen meddeler disse oplysninger til de oevrige medlemsstater.

Artikel 12

Kommissionen opretter et kartotek, som det stiller til raadighed for medlemsstaterne, og som skal indeholde en oversigt over stoerre uheld, der indtruffet paa medlemsstaternes omraade, en analyse af aarsagerne til disse uheld samt oplysning om indhentede erfaringer og trufne foranstaltninger, saaledes at medlemsstaterne kan anvende disse oplysninger i forbyggende oejemed.

Artikel 13

1. De oplysninger, der indsamles af de kompetente myndigheder i medfoer af artikel 5, 6, 7, 9, 10 og 12 og af Kommissionen i medfoer af artikel 11 maa kun anvendes til det formaal, hvortil de er oensket meddelt.

2. Dette direktiv er dog ikke til hinder for, at en medlemsstat kan indgaa aftaler med tredjelande om udveksling af informationer, som den selv raader over, men med undtagelse af saadanne, som er fremkommet gennem den ved dette direktiv indfoerte faellesskabsordning for udveksling af informationer.

3. Kommissionen samt dens tjenestemaend og oevrige ansatte har tavehedspligt med hensyn til de oplysninger, der indsamles i medfoer af dette direktiv. Det samme gaelder tjenestemaend og oevrige ansatte ved de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for saa vidt angaar de oplysninger, som de modtager fra Kommissionen.

Der kan dog videregives oplysninger

- i de i artikel 12 og 18 omhandlede tilfaelde,

- dersom en medlemsstat selv offentliggoer eller tillader offentliggoerelse af oplysninger vedroerende den paagaeldende medlemsstats egne forhold.

4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 er ikke til hinder for, at Kommissionen offentliggoer generelle statistiske oplysninger og sikkerhedsmaessige oplysninger, som ikke indeholder en specifik omtale af enkelte virksomheder eller grupper af virksomheder, og som ikke afsloerer driftshemmeligheder.

Artikel 14

De aendringer, der er noedvendige for at tilpasse bilag V til den tekniske udvikling, vedtages i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 16.

Artikel 15

1. Med henblik paa gennemfoerelsen af artikel 14 nedsaettes der et udvalg for tilpasning af dette direktiv til den tekniske udvikling, i det foelgende benaevnt »udvalget«, som bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand.

2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

Artikel 16

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden sagen for udvalget enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver udtalelse herom inden for en frist, som fastsaettes af formanden under hensyn til, hvor meget sagen haster. Udtalelsen vedtages med et flertal paa 45 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt i henhold til artikel 148, stk. 2, i traktaten. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, saafremt de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller har udvalget ikke afgivet nogen udtalelse, fremsaetter Kommissionen snarest over for Raadet forslag om, hvilke foranstaltninger der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse ved kvalificeret flertal.

c) Har Raadet ikke truffet afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder, efter at det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger.

Artikel 17

Dette direktiv begraenser ikke medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indfoere administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som sikrer en beskyttelse af miljoeet og arbejdstagerne, der gaar videre end dette direktivs forskrifter.

Artikel 18

Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler oplysninger vedroerende de indvundne erfaringer med hensyn til forebyggelse af stoerre uheld og begraensning af foelgerne af disse; disse oplysninger skal navnlig vedroere direktivets anvendelighed i praksis. Fem aar efter notifikationen af dette direktiv tilsender Kommissionen Raadet og Europa-Parlamentet en beretning om dets anvendelse, som den udarbejder paa grundlag af de udvekslede oplysninger.

Artikel 19

Paa forslag af Kommissionen gennemfoerer Raadet senest den 8. januar 1986 en revision af bilag I, II og III.

Artikel 20

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 8. januar 1984. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 24. juni 1982.

Paa Raadets vegne

F. AERTS

Formand

(1) EFT nr. C 212 af 24. 8. 1979, s.. 4.(2) EFT nr. C 175 af 14. 7. 1980, s.. 48.(3) EFT nr. C 182 af 21. 7. 1980, s.. 25.(4) EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s.. 1.(5) EFT nr. C 139 af 13. 6. 1977, s.. 1.(6) EFT nr. C 165 af 11. 7. 1978, s.. 1.(7) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s.. 15.

BILAG I

INDUSTRIELLE ANLAEG I HENHOLD TIL ARTIKEL 1

1. - Anlaeg til fremstilling eller forarbejdning af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, hvor der til dette formaal bl.a. foretages:

- alkylering

- fremstilling af aminer ved ammonolyse

- carbonylering

- kondensering

- dehydrogenering

- esterificering

- halogenering

- hydrogenering

- hydrolyse

- oxidation

- polymerisation

- sulfonering

- afsvovling, syntese og forarbejdning af svovlholdige forbindelser

- nitrering og syntese af kvaelstofholdige forbindelser

- syntese af fosforholdige forbindelser

- fremstilling af bekaempelsesmidler og laegemidler;

- Anlaeg til forarbejdning af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, som hertil bl.a. anvender:

- destillation

- extraktion

- oploesning

- blanding;

2. Anlaeg til destillation og raffinering eller anden videre forarbejdning af mineralolie eller mineralolieprodukter.

3. Anlaeg til hel eller delvis fjernelse af faste eller flydende stoffer ved forbraending eller termisk oploesning.

4. Anlaeg til fremstilling eller forarbejdning af energigasser, f.eks. LPG, LNG, SNG.

5. Anlaeg til toerdestillering af kul og brunkul.

6. Anlaeg til vaadvejsfremstilling eller fremstilling ved hjaelp af elektrisk energi af metaller eller ikkemetaller.

BILAG II

OPLAGRING I ANDRE ANLAEG END DE I BILAG I OMHANDLEDE (»SAERSKILT OPLAGRING«)

Nedennaevnte maengder gaelder for enkelte anlaeg eller, naar afstanden mellem anlaeg ikke er saa stor, at der under forudsigelige omstaendigheder ikke bestaar nogen oeget risiko for stoerre uheld, for en gruppe af anlaeg tilhoerende samme fabrikant. Under alle omstaendigheder gaelder disse maengder for en gruppe anlaeg tilhoerende samme fabrikant, saafremt afstanden mellem anlaeggene er mindre end ca. 500 m.

"" ID="1">1. Antaendelige gasser, jf. bilag IV, litra c), punkt 1> ID="2">50> ID="3">300 (1)"> ID="1">2. Letantaendelige vaesker, jf. bilag IV, litra c), ii)> ID="2">10 000> ID="3">100 000"> ID="1">3. Acrylonitril> ID="2">350> ID="3">5 000"> ID="1">4. Ammoniak> ID="2">60> ID="3">600"> ID="1">5. Chlor> ID="2">10> ID="3">200"> ID="1">6. Svovldioxid> ID="2">20> ID="3">500"> ID="1">7. Ammoniumnitrat> ID="2">500 (2)> ID="3">5 000 (2)"> ID="1">8. Natriumchlorat> ID="2">25> ID="3">250 (2)"> ID="1">9. Flydende oxygen> ID="2">200> ID="3">2 000 (2)"">

(1) Medlemsstaterne kan foreloebig, og indtil den i artikel 19 omhandlede revision af bilag II har fundet sted, anvende artikel 5 fra en maengde paa 500 t.

(2) I det omfang stoffets tilstand giver det egenskaber, som kan formodes at skabe risiko for et stoerre uheld.

BILAG III

LISTE OVER STOFFER MED HENBLIK PAA ANVENDELSE AF ARTIKEL 5

Nedennaevnte maengder gaelder for enkelte anlaeg eller, naar afstanden mellem anlaeg ikke er saa stor, at der under forudsigelige omstaendigheder ikke bestaar nogen oeget risiko for stoerre uheld, for en gruppe af anlaeg tilhoerende samme fabrikant. Under alle omstaendigheder gaelder disse maengder for en gruppe anlaeg tilhoerende samme fabrikant, saafremt afstandem mellem anlaeggene er mindre end ca. 500 m.

"" ID="1">1. 4-Aminodiphenyl> ID="2">1 kg> ID="3">92-67-1> ID="4""" ID="1">2. Benzidin> ID="2">1 kg> ID="3">92-87-5> ID="4">612-042-00-2"> ID="1">3. Benzidin salte> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">4. Dimethylnitrosamin> ID="2">1 kg> ID="3">62-75-9> ID="4""" ID="1">5. 2-Naphthylamin> ID="2">1 kg> ID="3">91-59-8> ID="4">612-022-00-3"> ID="1">6. Beryllium (pulver og/eller forbindelser)> ID="2">10 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">7. Bischlormethylether (Dichlordimethylether)> ID="2">1 kg> ID="3">542-88-1> ID="4">603-046-00-5"> ID="1">8. 1,3-Propansulton> ID="2">1 kg> ID="3">1120-71-4> ID="4""" ID="1">9. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD)> ID="2">1 kg> ID="3">1746-01-6> ID="4""" ID="1">10. Arsenpentaoxid, Arsen (V) syre og salte heraf> ID="2">500 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">11. Arsentrioxid, Arsen (III) syrling og salte heraf> ID="2">100 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">12. Arsin, Arsenhydrid> ID="2">10 kg> ID="3">7784-42-1> ID="4""" ID="1">13. Dimethylcarbamoyl chlorid> ID="2">1 kg> ID="3">79-44-7> ID="4""" ID="1">14. N-Chlorformyl-morpholin> ID="2">1 kg> ID="3">15159-40-7> ID="4""" ID="1">15. Carbonylchlorid, (fosgen)> ID="2">20 t> ID="3">75-44-5> ID="4">006-002-00-8"> ID="1">16. Chlor> ID="2">50 t> ID="3">7782-50-5> ID="4">017-001-00-7"> ID="1">17. Hydrogensulfid> ID="2">50 t> ID="3">7783-06-04> ID="4">016-001-00-4"> ID="1">18. Acrylonitril> ID="2">200 t> ID="3">107-13-1> ID="4">608-003-00-4"> ID="1">19. Hydrogencyanid (cyanbrinte, blaasyre)> ID="2">20 t> ID="3">74-90-8> ID="4">006-006-00-X"> ID="1">20. Carbondisulfid (svovlkulstof)> ID="2">200 t> ID="3">75-15-0> ID="4">006-003-00-3"> ID="1">21. Brom> ID="2">500 t> ID="3">7726-95-6> ID="4">035-001-00-5"> ID="1">22. Ammoniak vandfri> ID="2">500 t> ID="3">7664-41-7> ID="4">007-001-00-5"> ID="1">23. Acetylen (Ethyn)> ID="2">50 t> ID="3">74-86-2> ID="4">601-015-00-0"> ID="1">24. Hydrogen (brint)> ID="2">50 t> ID="3">1333-74-0> ID="4">001-001-00-9"> ID="1">25. Ethylenoxid, Oxiran> ID="2">50 t> ID="3">75-21-8> ID="4">603-023-00-X"> ID="1">26. 1,2 Epoxypropan, 1,2 propylenoxid (Methyloxiran)> ID="2">50 t> ID="3">75-56-9> ID="4">603-055-00-4"> ID="1">27. 2-Cyano-2-propanol (Acetonecyanohydrin)> ID="2">200 t> ID="3">75-86-5> ID="4">608-004-00-X"> ID="1">28. 2-Propenal (Acrolein)> ID="2">200 t> ID="3">107-02-8> ID="4">605-008-00-3"> ID="1">29. 2-Pronenol (Allylalkohol)> ID="2">200 t> ID="3">107-18-6> ID="4">603-015-00-6"> ID="1">30. Allylamin> ID="2">200 t> ID="3">107-11-9> ID="4">612-046-00-4"> ID="1">31. Stibin, Antimonhydrid> ID="2">100 kg> ID="3">7803-52-3> ID="4""" ID="1">32. Ethylenimin> ID="2">50 t> ID="3">151-56-4> ID="4">613-001-00-1"> ID="1">33. Formaldehyd (Formalin) (koncentration & ge; 90 %)> ID="2">50 t> ID="3">50-00-0> ID="4">605-001-01-2"> ID="1">34. Phosphin, (fosforbrinte)> ID="2">100 kg> ID="3">7803-51-2> ID="4""" ID="1">35. Brommethan (Methylbromid)> ID="2">200 t> ID="3">74-83-9> ID="4">602-002-00-3"> ID="1">36. Methylisocyanat> ID="2">1 t> ID="3">624-83-9> ID="4">615-001-00-7"> ID="1">37. Nitrogenoxider> ID="2">50 t> ID="3">11104-93-1> ID="4""" ID="1">38. Natriumselenit> ID="2">100 kg> ID="3">10102-18-8> ID="4""" ID="1">39. 2,2'-Dichlordiethylsulfid (Sennepsgas)> ID="2">1 kg> ID="3">505-60-2> ID="4""" ID="1">40. Phosacetim, 0,0-Bis(4-chlor-phenyl)- N-acetamido-thiophosphoramidat> ID="2">100 kg> ID="3">4104-14-7> ID="4">015-092-00-8"> ID="1">41. Tetraethyl bly> ID="2">50 t> ID="3">78-00-2> ID="4""" ID="1">42. Tetramethyl bly> ID="2">50 t> ID="3">75-74-1> ID="4""" ID="1">43. Promurit, 3,4-Dichlorphenyl-azothiourinstof> ID="2">100 kg> ID="3">5836-73-7> ID="4""" ID="1">44. Chlorfenvinphos, 0-2-Chlor-1- (2,4-dichlor-phenyl)-vinyl-0,0-diethyl- phosphat> ID="2">100 kg> ID="3">470-90-6> ID="4">015-071-00-3"> ID="1">45. Crimidin, 2-Chlor-4-dimethylamino-6- methylpyrimidin> ID="2">100 kg> ID="3">535-89-7> ID="4">613-004-00-8"> ID="1">46. Chlormethyl-methylether> ID="2">1 kg> ID="3">107-30-2> ID="4""" ID="1">47. Cyanphosphorsyredimethylamid> ID="2">1 t> ID="3">63917-41-9> ID="4""" ID="1">48. Carbophenothion, 0,0-Diethyl-S-[4-chlorphenylthiomethyl]-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">786-19-6> ID="4">015-044-00-6"> ID="1">49. Dialifor, 0,0-Diethyl-S-(2-Chlor-1- phtalimidoethyl)-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">10311-84-9> ID="4">015-088-00-6"> ID="1">50. Cyanthoat, 0,0-Diethyl-S-[N(1-cyano- 1-methylethyl)-carbamoyl-methyl]-thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">3734-95-0> ID="4">015-070-00-8"> ID="1">51. Amiton, 0,0-Diethyl-S-(2- diethylaminoethyl)-thiophosphat> ID="2">1 kg> ID="3">78-53-5> ID="4""" ID="1">52. Oxydisulfoton, 0,0-Diethyl-S-ethylsulfinyl- ethyl-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">2497-07-6> ID="4">015-096-00-X"> ID="1">53. 0,0-Diethyl-S-ethylsulfinyl- methyl-thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">2588-05-8> ID="4""" ID="1">54. 0,0-Diethyl-S-ethylsulfonyl-methyl- thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">2588-06-9> ID="4""" ID="1">55. Disulfoton, 0,0-Diethyl-S-(2(ethylthio)- ethyl)-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">298-04-4> ID="4">015-060-00-3"> ID="1">56. Demeton (blanding af Demeton-O og Demeton-S)> ID="2">100 kg> ID="3">8065-48-3> ID="4""" ID="1">57. Phorat, 0,0-Diethyl-S- (ethylthiomethyl)-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">298-02-2> ID="4">015-033-00-6"> ID="1">58. 0,0-Diethyl-S-ethylthiomethyl- thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">2600-69-3> ID="4""" ID="1">59. 0,0-Diethyl-S-isopropylthiomethyl- dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">78-52-4> ID="4""" ID="1">60. Pyrazoxon, 0,0-Diethyl-0-(3-methyl- 1H-pyrazol-5-yl)-phosphat> ID="2">100 kg> ID="3">108-34-9> ID="4">015-023-00-1"> ID="1">61. Fensulfothion, 0,0-Diethyl-0-[4-(methylsufinyl)-phenyl]-thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">115-90-2> ID="4">015-090-00-7"> ID="1">62. 0,0-Diethyl-0,4-nitrophenyl- phosphat> ID="2">100 kg> ID="3">311-45-5> ID="4""" ID="1">63. Parathion, 0,0-Diethyl-0-4- nitrophenylthiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">56-38-2> ID="4">015-034-00-1"> ID="1">64. Azinphos-ethyl, 0,0-Diethyl-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)- methyl]-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">2642-71-9> ID="4">015-056-00-1"> ID="1">65. 0,0-Diethyl-S-propylthiomethyl- dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">3309-68-0> ID="4""" ID="1">66. Zinophos, Thionazin 0,0-Diethyl-0- pyrazin-2-yl-thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">297-97-2> ID="4""" ID="1">67. Carbofuran, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl-methylcarbamat> ID="2">100 kg> ID="3">1563-66-2> ID="4">006-026-00-9"> ID="1">68. Phosphamidon, (2-Chlor-3-diethylamino- 1-methyl-3-oxoprop-1-enyl)- dimethylphosphat> ID="2">100 kg> ID="3">13171-21-6> ID="4">015-022-00-6"> ID="1">69. Tirpat, 2,4-Dimethyl-1,3-dithiolan- 2-carboxaldehyd-0-methyl-carbamoyloxim> ID="2">100 kg> ID="3">26419-73-8> ID="4""" ID="1">70. Mevinphos, (2-Methoxycarbonyl-1- methylvinyl)-dimethylphosphat> ID="2">100 kg> ID="3">7786-34-7> ID="4">015-020-00-5"> ID="1">71. Parathion-methyl, 0,0-Dimethyl-0-4- nitrophenylthiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">298-00-0> ID="4">015-035-00-7"> ID="1">72. Azinphos-methyl, 0,0-Dimethyl-S-[4- oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl]- methyl-dithiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">86-50-0> ID="4">015-039-00-9"> ID="1">73. Cychloheximid> ID="2">100 kg> ID="3">66-81-9> ID="4""" ID="1">74. Diphacinon> ID="2">100 kg> ID="3">82-66-6> ID="4""" ID="1">75. Tetramethylendisulfotetramin> ID="2">1 kg> ID="3">80-12-6> ID="4""" ID="1">76. EPN, 0-Ethyl-0-(4-nitrophenyl)- phenyl-thiophosphat> ID="2">100 kg> ID="3">2104-64-5> ID="4">015-036-00-2"> ID="1">77. 4-Fluorsmoersyre> ID="2">1 kg> ID="3">462-23-7> ID="4""" ID="1">78. 4-Fluorsmoersyre, salte heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">79. 4-Fluorsmoersyre, estere heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">80. 4-Fluorsmoersyre, amider heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">81. 4-Fluorcrotonsyre> ID="2">1 kg> ID="3">37759-72-1> ID="4""" ID="1">82. 4-Fluorcrotonsyre, salte heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">83. 4-Fluorcrotonsyre, estere heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">84. 4-Fluorcrotonsyre, amider heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">85. Monofluoreddikesyre (Fluoreddikesyre)> ID="2">1 kg> ID="3">144-49-0> ID="4">607-081-00-7"> ID="1">86. Monofluoreddikesyre, salte heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">87. Monofluoreddikesyre, estere heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">88. Monofluoreddikesyre, amider heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">89. Fluenetil, 2-Fluorethyl-4- biphenylacetat> ID="2">100 kg> ID="3">4301-50-2> ID="4">607-078-00-0"> ID="1">90. 4-Fluor-2-hydroxysmoersyre> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">91. 4-Fluor-2-hydroxysmoersyre, salte heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">92. 4-Fluor-2-hydroxysmoersyre, estere heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">93. 4-Fluor-2-hydroxysmoersyre, amider heraf> ID="2">1 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">94. Hydrogenfluorid, vandfri> ID="2">50 t> ID="3">7664-39-3> ID="4">009-002-00-6"> ID="1">95. Glycolonitril, Glycolsyrenitrit> ID="2">100 kg> ID="3">107-16-4> ID="4""" ID="1">96. 1,2,3,7,8,9-Hexachlordibenzo-p- dioxin> ID="2">100 kg> ID="3">19408-74-3> ID="4""" ID="1">97. Isodrin, 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5, 8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo- dimethanonaphtalen> ID="2">100 kg> ID="3">465-73-6> ID="4">602-050-00-4"> ID="1">98. Hexamethylphosphortriamid> ID="2">1 kg> ID="3">680-31-9> ID="4""" ID="1">99. Juglon, 5-Hydroxynaphtalen-1,4-dion, (Hydroxy-1,4-naphtachinon)> ID="2">100 kg> ID="3">481-39-0> ID="4""" ID="1">100. Warfarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1- phenylbutyl)-coumarin> ID="2">100 kg> ID="3">81-81-2> ID="4">607-056-00-0"> ID="1">101. 4,4'-methylen-bis-(2- chloranilin)> ID="2">10 kg> ID="3">101-14-4> ID="4""" ID="1">102. Ethion, Methylen-S,S'-bis(0,0- diethylen-dithiophosphat)> ID="2">100 kg> ID="3">563-12-2> ID="4">015-047-00-2"> ID="1">103. Aldicarb, 2-Methyl-2-(thiomethyl)- propyliden-0-(methylcarbamoyl)-oxim> ID="2">100 kg> ID="3">116-06-3> ID="4">006-017-00-X"> ID="1">104. Tetracarbonylnikkel (Nikkelcarbonyl)> ID="2">10 kg> ID="3">13463-39-3> ID="4">028-001-00-1"> ID="1">105. Isobenzan, 1,3,4,5,6,7,8,8-Octachlor- 1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo- methano-isobenzofuran> ID="2">100 kg> ID="3">297-78-9> ID="4">602-053-00-0"> ID="1">106. Pentaboran> ID="2">100 kg> ID="3">19624-22-7> ID="4""" ID="1">107. 1-Propen-2-chlor-1,3-diol- diacetat> ID="2">10 kg> ID="3">10118-72-6> ID="4""" ID="1">108. Propylenimin, 2-methylaziridin> ID="2">50 t> ID="3">75-55-8> ID="4""" ID="1">109. Oxygen difluorid> ID="2">10 kg> ID="3">7783-41-7> ID="4""" ID="1">110. Svovldichlorid> ID="2">1 t> ID="3">10545-99-0> ID="4">016-013-00-X"> ID="1">111. Selenhexafluorid> ID="2">10 kg> ID="3">7783-79-1> ID="4""" ID="1">112. Hydrogenselenid> ID="2">10 kg> ID="3">7783-07-5> ID="4""" ID="1">113. TEPP, tetraethyldiphosphat> ID="2">100 kg> ID="3">107-49-3> ID="4">015-025-00-2"> ID="1">114. Sulfotep, 0,0,0,0-Tetraethyldithio-diphosphat> ID="2">100 kg> ID="3">3689-24-5> ID="4">015-027-00-3"> ID="1">115. Dimefox, N,N,N& prime;,N& prime;- Tetramethylphosphorsyrediamidfluorid> ID="2">100 kg> ID="3">115-26-4> ID="4">015-061-00-9"> ID="1">116. 1-Tri(cyclohexyl)stannyl-1H-1,2,4-triazol> ID="2">100 kg> ID="3">41083-11-8> ID="4""" ID="1">117. Triethylenmelamin,2,4,6-tris-(1-azirinyl)- 1,3,5-triazin> ID="2">10 kg> ID="3">51-18-3> ID="4""" ID="1">118. Cobalt (pulver og/eller forbindelser)> ID="2">100 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">119. Nikkel (pulver og/eller forbindelser)> ID="2">100 kg> ID="3"" ID="4""" ID="1">120. Anabasin, 3-(2-piperidinyl)-(5)-pyridin> ID="2">100 kg> ID="3">494-52-0> ID="4""" ID="1">121. Tellurhexafluorid> ID="2">100 kg> ID="3">7783-80-4> ID="4""" ID="1">122. Trichlormethylsulfenylchlorid> ID="2">100 kg> ID="3">594-42-3> ID="4""" ID="1">123. 1,2-Dibromethan (Ethylenbromid)> ID="2">50 t> ID="3">106-93-4> ID="4">602-010-00-6"> ID="1">124. Antaendelige stoffer i overensstemmelse med bilag IV, litra c), punkt i)> ID="2">200 t> ID="3"" ID="4""" ID="1">125. Antaendelige stoffer i overensstemmelse med bilag IV, litra c), punkt ii)> ID="2">50 000 t> ID="3"" ID="4""" ID="1">126. Diazodinitrophenol> ID="2">10 t> ID="3">7008-81-3> ID="4""" ID="1">127. 2,2& prime;-Oxydiethanoldinitrat, (Diethylenglycoldinitrat)> ID="2">10 t> ID="3">693-21-0> ID="4">603-033-00-4"> ID="1">128. Dinitrophenol, salte af> ID="2">50 t> ID="3"" ID="4">609-017-00-3"> ID="1">129. 1-Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazen> ID="2">10 t> ID="3">109-27-3> ID="4""" ID="1">130. Bis(2,4,6-trinitrophenyl)amin (hexyl)> ID="2">50 t> ID="3">131-73-7> ID="4">612-018-00-1"> ID="1">131. Hydrazinnitrat> ID="2">50 t> ID="3">13464-97-6> ID="4""" ID="1">132. Glyceroltrinitrat, Glycerylnitrat (Nitroglycerin)> ID="2">10 t> ID="3">55-63-0> ID="4">603-034-00-X"> ID="1">133. Pentaerythritoltranitrat (PETN, PENTRIT)> ID="2">50 t> ID="3">78-11-5> ID="4">603-035-00-5"> ID="1">134. Trimethylentrinitramin> ID="2">50 t> ID="3">121-82-4> ID="4""" ID="1">135. 2,4,6-Trinitroanilin> ID="2">50 t> ID="3">26952-42-1> ID="4""" ID="1">136. 2,4,6-Trinitroanisol> ID="2">50 t> ID="3">606-35-9> ID="4">609-011-00-0"> ID="1">137. 1,3,5-Trinitrobenzen> ID="2">50 t> ID="3">25377-32-6> ID="4">609-005-00-8"> ID="1">138. 2,4,6-Trinitrobenzosyre> ID="2" ASSV="2" ACCV="2.3.2">50 t> ID="3">35860-50-5> ID="4""" ID="1"" ID="3">129-66-8> ID="4""" ID="1">139. 2-Chlor-1,3,5-trinitrobenzen> ID="2">50 t> ID="3">28260-61-9> ID="4">610-004-00-X"> ID="1">140. N-Methyl(-2,4,6-N-tetranitroanilin (Tetryl)> ID="2">50 t> ID="3">479-45-8> ID="4">612-017-00-6"> ID="1">141. 2,4,6-Trinitrophenol (Picrinsyre)> ID="2">50 t> ID="3">88-89-1> ID="4">609-009-00-X"> ID="1">142. 2,4,6-Trinitro-m-cresol> ID="2">50 t> ID="3">28905-71-7> ID="4">609-012-00-6"> ID="1">143. 2,4,6-Trinitrophenetol> ID="2">50 t> ID="3">4732-14-3> ID="4""" ID="1">144. 2,4,6-Trinitroresorcinol (styphninsyre)> ID="2">50 t> ID="3">82-71-3> ID="4">609-018-00-9"> ID="1">145. 2,4,6-Trinitrotoluen> ID="2">50 t> ID="3">118-96-7> ID="4">609-008-00-4"> ID="1">146. Ammoniumnitrat (1)> ID="2">5 000 t> ID="3">6484-52-2> ID="4""" ID="1">147. Cellulosenitrat (med indhold > 12,6 % nitrogen)> ID="2">100 t> ID="3">9004-70-0> ID="4">603-037-00-6"> ID="1">148. Svovldioxid> ID="2">1 000 t> ID="3">7446-09-05> ID="4">016-011-00-9"> ID="1">149. Hydrogenchlorid, vandfrit, flydende> ID="2">250 t> ID="3">7647-01-0> ID="4">017-002-00-2"> ID="1">150. Antaendelige stoffer i overensstemmelse med bilag IV, litra c), punkt iii)> ID="2">200 t> ID="3"" ID="4""" ID="1">151. Natriumchlorat (1)> ID="2">250 t> ID="3">7775-09-9> ID="4">017-005-00-9"> ID="1">152. tert-Butyl peroxyacetat (konzentration & ge; 70 %)> ID="2">50 t> ID="3">107-71-1> ID="4""" ID="1">153. tert-Butyl peroxyisobutyrat (konzentration & ge; 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">109-13-7> ID="4""" ID="1">154. tert-Butyl peroxymaleat (konzentration & ge; 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">1931-62-0> ID="4""" ID="1">155. tert-Butyl peroxy-isopropylcarbonat (konzentration & ge; 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">2372-21-6> ID="4""" ID="1">156. Dibenzylperoxydicarbonat (konzentration & ge; 90 %)> ID="2">50 t> ID="3">2144-45-8> ID="4""" ID="1">157. 2,2-di-(tert-butylperoxy)butan (konzentration & ge; 70 %)> ID="2">50 t> ID="3">2167-23-9> ID="4""" ID="1">158. 1,1-di-(tert-butylperoxy)cyclohexan (konzentration & ge; 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">3006-86-8> ID="4""" ID="1">159. Di-sec-butylperoxydicarbonat (konzentration & ge; 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">19910-65-7> ID="4""" ID="1">160. 2,2-Dihydroperoxypropan (konzentration & ge; 30 %)> ID="2">50 t> ID="3">2614-76-8> ID="4""" ID="1">161. Di-n-propyl peroxydicarbonat (konzentration & ge; 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">16066-38-9> ID="4""" ID="1">162. 3,3,6,6,9,9-Hexamethyl-1,2,4,5- tetroxacyclononan (konzentration & ge; 75 %)> ID="2">50 t> ID="3">22397-33-7> ID="4""" ID="1">163. Methyl ethyl keton peroxid (konzentration & ge; 60 %)> ID="2">50 t> ID="3">1338-23-4> ID="4""" ID="1">164. Methyl isobutyl keton peroxid (konzentration & ge; 60 %)> ID="2">50 t> ID="3">37206-20-5> ID="4""" ID="1">165. Peroxyeddikesyre (konzentration & ge; 60 %)> ID="2">50 t> ID="3">79-21-0> ID="4">607-094-00-8"> ID="1">166. Blyazid> ID="2">50 t> ID="3">13424-46-9> ID="4">082-003-00-7"> ID="1">167. Bly-2,4,6-trinitroresorcinolat (Blystyphnat)> ID="2">50 t> ID="3">15245-44-0> ID="4">609-019-00-4"> ID="1">168. Kviksoelv(II)fulminat (knaldkviksoelv)> ID="2" ASSV="2" ACCV="2.3.2">10 t> ID="3">20820-45-5> ID="4">080-005-00-2"> ID="1"" ID="3">628-86-4> ID="4""" ID="1">169. Cyclotetramethylentetranitramin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazolin> ID="2">50 t> ID="3">2691-41-0> ID="4""" ID="1">170. 2,2& prime;,4,4& prime;,6,6& prime;-Hexanitrostilben> ID="2">50 t> ID="3">20062-22-0> ID="4""" ID="1">171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzen> ID="2">50 t> ID="3">3058-38-6> ID="4""" ID="1">172. 1,2-Ethandioldinitrat, Ethylenglycoldinitrat> ID="2">10 t> ID="3">628-96-6> ID="4">603-032-00-9"> ID="1">173. Ethylnitrat> ID="2">50 t> ID="3">625-58-1> ID="4">007-007-00-8"> ID="1">174. Netriumpicramat> ID="2">50 t> ID="3">831-52-7> ID="4""" ID="1">175. Bariumazid> ID="2">50 t> ID="3">18810-58-7> ID="4""" ID="1">176. Di-isobutyryl peroxid (konzentration & ge; 50 %)> ID="2">50 t> ID="3">3437-84-1> ID="4""" ID="1">177. Diethyl peroxydicarbonat (konzentration & ge; 30 %)> ID="2">50 t> ID="3">14666-78-5> ID="4""" ID="1">178. tert-Butyl peroxypivalat (konzentration & ge; 77 %)> ID="2">50 t> ID="3">927-07-1> ID="4""""

(1) I det omfang stoffets tilstand giver det egenskaber, som kan formodes at skabe risiko for et stoerre uheld.

NB: EOEF-numrene svarer til numrene i direktiv 67/548/EOEF, saaledes som dette er aendret.

BILAG IV

VEJLEDENDE KRITERIER

a) Meget giftige stoffer

- stoffer, der svarer til foerste linje i nedenstaaende tabel

- stoffer, der svarer til anden linje i nedenstaaende tabel, og som paa grund af deres fysisk-kemiske egenskaber kan medfoere risiko for stoerre uheld svarende til dem, der kan forvoldes af de i foerste linje omhandlede stoffer.

>(1)(2)(3)"> ID="1">1> ID="2">LD 50 & le; 5> ID="3">LD 50 & le; 10> ID="4">LC 50 & le; 0,1"> ID="1">2> ID="2">5 < LD 50 & le; 25> ID="3">10 < LD 50 & le; 50> ID="4">0,1 < LC 50 & le; 0,5"">

b) andre giftige stoffer:

Stoffer, for hvilke der gaelder foelgende vaerdier for akut giftighed, og som har fysisk-kemiske egenskaber, der kan medfoere alvorlige uheld:

>(1)(2)(3)"> ID="1">25 < LD 50 & le; 200> ID="2">50 < LD 50 & le; 400> ID="3">0,5 < LC 50 & le; 2"">

c) Letantaendelige stoffer:

i) letantaendelige gasser:

stoffer, som i luftform ved normalt tryk og blandet med luft har et antaendelsesinterval, og hvis kogepunkt ved normalt tryk er 20° C eller derunder.

ii) meget letantaendelige vaesker

stoffer med flammepunkt under 21 ° C, og hvis kogepunkt ved normalt tryk er hoejere end 20° C.

iii) letantaendelige vaesker

stoffer med flammepunkt under 55° C, og som forbliver flydende under tryk, saafremt saerlige procesomstaendigheder saasom hoejt tryk og hoej temperatur kan fremkalde risiko for et stoerre uheld.

d) Eksplosive stoffer

stoffer, der i kontakt med ild kan eksplodere, eller som er mere foelsomme over for stoed eller gnidning end dinitrobenzen.

(1) LD 50 ved oral indtagelse, rotter.

(2) LD 50 ved optagelse gennem huden, rotter eller kaniner.

(3) LC 50 ved indaanding ( 4 timer ), rotter.(1) LD 50 ved oral indtagelse, rotter.

(2) LD 50 ved optagelse gemmem huden, rotter eller kaniner.

(3) LC 50 ved indaanding ( 4 timer ), rotter.

BILAG V

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES I FORBINDELSE MED DEN I ARTIKEL 5 OMHANDLEDE ANMELDELSE

Er det ikke muligt eller findes det unoedvendigt at give en eller flere af de nedenfor naevnte oplysninger, skal grunden hertil oplyses.

1. BESTEMMELSE AF STOFFET

Kemisk navn

CAS-nummer

Navn i IUPAC-nomenklaturen

Andre navne

Empirisk formel

Sammensaetning af stoffet

Renhedsgrad

Vigtigste urenheder og deres procentandel

Detektions- og bestemmelsesmetoder til raadighed for anlaegget

Beskrivelse af de anvendte metoder eller angivelse af litteraturhenvisninger

De af fabrikanten foreskrevne metoder og sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til haandtering og oplagring samt i tilfaelde af brand

De af fabrikanten foreskrevne noedforanstaltninger i tilfaelde af uforsaetlig spredning

Fabrikantens midler til uskadeliggoerelse af stoffet

2. KORT ANGIVELSE AF RISIKOEN

- for mennesket: - umiddelbar ...

- efterfoelgende ...

- for miljoeet: - umiddelbar ...

- efterfoelgende ...

BILAG VI

OPLYSNINGER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL MEDDELE KOMMISSIONEN I MEDFOER AF ARTIKEL 11

RAPPORT OM STOERRE UHELD

Medlemsstat:

Den for udarbejdelse af rapport ansvarlige myndighed:

Adresse:

1. Generelle oplysninger

Dato og tidspunkt for uheldet:

Sted for uheldet:

Adresse:

Den industrielle aktivitets art:

2. Uheldets art

Eksplosion a Brand a Emission af farlige stoffer a

Emittere(t/de) stof(fer)

3. Beskrivelse af omstaendighederne ved uheldet

4. Trufne noedforanstaltninger

5. Uheldets aarsag

Klarlagt

Ikke-klarlagt

Oplysninger fremkommer saa hurtigt som muligt

Hvis aarsagen er klarlagt, beskriv den da venligst naermere.

6. Skadens art og omfang

a) Inden for virksomheden

- Personskade ... doedsfald

... saarede

... forgiftede

- Antal udsatte personer ...

- Materielskader

- Faren bestaar fortsat

- Faren bestaar ikke laengere

b) Uden for virksomheden

- Personskade ... doedsfald

... saarede

... forgiftede

- Antal udsatte personer ...

Top