EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:077:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 77, 14. marts 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 77
41. årgang
14. marts 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 576/98/EF af 23. februar 1998 om ændring af afgørelse nr. 819/95/EF om iværksættelse af Fællesskabets handlingsprogram Socrates 1
*Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 578/98 af 13. marts 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 579/98 af 13. marts 1998 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/97 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 580/98 af 13. marts 1998 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2098/97 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 581/98 af 13. marts 1998 om bud for udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2095/97 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 582/98 af 13. marts 1998 om bud for udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2096/97 omhandlede licitation 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 583/98 af 13. marts 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2641/88 om gennemførelsesbestemmelserne for støtteordningen vedrørende anvendelse af druer, druemost og koncentreret druemost med henblik på forarbejdning til druesaft 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 584/98 af 13. marts 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 5. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 585/98 af 13. marts 1998 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/97 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 586/98 af 13. marts 1998 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 199. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 587/98 af 13. marts 1998 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 588/98 af 13. marts 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 589/98 af 13. marts 1998 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 590/98 af 13. marts 1998 om fastsættelse af importtold for korn 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 591/98 af 13. marts 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 592/98 af 13. marts 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 593/98 af 13. marts 1998 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 33
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået 36
*Kommissionens toogtyvende direktiv 98/16/EF af 5. marts 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1) 44

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/202/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 1998 om bemyndigelse af Italien til at anvende bestemmelserne i artikel 4, litra A, i Rådets direktiv 64/433/EØF på visse slagterier, der højst behandler 2000 storkreaturer om året (1) 47
98/203/EC
*Kommissionens beslutning af 3. marts 1998 om ændring af beslutning 97/660/EF om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der kan afholdes over 1998-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet 53
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top