EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:183:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 183, 12. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 183
45. årgang
12. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1248/2002 af 11. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2002 af 11. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/99 til 2003/04 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1250/2002 af 11. juli 2002 om fravigelse for produktionsåret 2001/02 af de frister, der er fastsat i artikel 12, stk. 3 og 5, og i artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/99 til 2003/04 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2002 af 11. juli 2002 om undtagelse af forordning (EØF) nr. 1915/83 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1252/2002 af 11. juli 2002 om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer (1) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/2002 af 11. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 800/1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgningerne om importrettigheder for frosset oksekød under delkontingent I som fastsat i forordning (EF) nr. 954/2002 kan imødekommes 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1256/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1257/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 46. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2002 af 11. juli 2002 om ændring af importtold for korn 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2002 af 11. juli 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1261/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/2002 af 11. juli 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/2002 af 11. juli 2002 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2002 af 11. juli 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2002 af 11. juli 2002 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2002 af 11. juli 2002 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1267/2002 af 11. juli 2002 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 1268/2002 af 11. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 49
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (1) 51
*Kommissionens direktiv 2002/62/EF af 9. juli 2002 om niende tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (organiske tinforbindelser) (1) 58

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/577/EC
*Kommissionens beslutning af 10. juli 2002 om EF-tilskud til udryddelse af klassisk svinepest i Tyskland i 1999 (meddelt under nummer K(2002) 2552) 60
2002/578/EC
*Kommissionens beslutning af 10. juli 2002 om ændring af beslutning 2002/199/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af kvæg og svin fra visse tredjelande (meddelt under nummer K(2002) 2553) (1) 62
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top