EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:104E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 104, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 104E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
30. april 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2004-2005

 

Mandag, den 19. april 2004

2004/C 104E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Meddelelse fra formanden

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

De politiske gruppers sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Valgs prøvelse

Mødekalender 2005

Modtagne dokumenter

Andragender

Bevillingsoverførsler

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Arbejdsplan

Aftale EF/USA om PNR-oplysninger

EU-traktatens artikel 7 (forhandling)

Forbrugerbeskyttelsessamarbejde ***I — Forbrugerkredit ***I — Urimelig handelspraksis ***I (forhandling)

Maksimalgrænseværdier for pesticidrester ***I (forhandling)

Selskabsret og virksomhedsledelse (forhandling)

Et enkelt betalingsområde (forhandling)

Naturgasforsyningssikkerhed ***I — Gastransmissionsnet ***I (forhandling)

Energiforbrugende produkter ***I (forhandling)

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (forhandling)

Batterier og akkumulatorer ***I (forhandling)

Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv (forhandling)

Sociale sikringsordninger ***I (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

24

BILAG I

25

 

Tirsdag, den 20. april 2004

2004/C 104E/2

PROTOKOL

26

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Afgørelse om uopsættelighed

Sikkerhed til søs (forhandling)

Afgifter på tunge godskøretøjer ***I (forhandling)

Sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed ***I (forhandling)

Minimumssikkerhedskrav for tunneler ***II (forhandling)

Dagsordenen

Afstemningstid

EU's nye naboskabspolitik for det bredere Europa * (forretningsordenens artikel 110 a) (endelig afstemning)

Cyperns mulighed for at anvende midlertidige afgiftsfritagelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Bompengesystemer ***II (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

EF-toldkodeks ***I (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

EF's tiltrædelse af Eurocontrol *** (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Grænsetrafik ved de midlertidige ydre landgrænser * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Informations- og koordineringsnet for indvandringsmyndighederne* (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Leveringssted for tjenesteydelser* (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Den Europæiske Rumorganisation * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Visuminformationssystemet * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Transportvirksomheders oplysningspligt * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Oprettelse af Det Europæiske Politiakademi * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Den Europæiske Centralbank * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Lige muligheder for handicappede (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Sociale sikringsordninger ***II (afstemning)

Minimumssikkerhedskrav for tunneler ***II (afstemning)

Luftkvaliteten ***I (afstemning)

Forbrugerbeskyttelsessamarbejde ***I (afstemning)

Forbrugerkredit ***I (afstemning)

Urimelig handelspraksis ***I (afstemning)

Maksimalgrænseværdier for pesticidrester ***I (afstemning)

Naturgasforsyningssikkerhed ***I (afstemning)

Gastransmissionsnet ***I (afstemning)

Energiforbrugende produkter ***I (afstemning)

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (afstemning)

Batterier og akkumulatorer ***I (afstemning)

Afgifter på tunge godskøretøjer ***I (afstemning)

Sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed ***I (afstemning)

Den europæiske flygtningefond * (afstemning)

Affaldsforebyggelse og genanvendelse (afstemning)

EU-traktatens artikel 7 (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Tale af Michel Barnier

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Modtagne dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Politikudfordringer og budgetmidler (forhandling)

Økonomisk og social samhørighed (forhandling)

Budget 2005: Kommissionens årlige politikstrategi (forhandling)

Europa-Parlamentets budgetoverslag (forhandling)

Eurostat — Decharge 2002: Sektion III — Decharge 2002: 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond — Decharge 2002: Sektion II, IV, V, VI, VII og VIII — Decharge 2002: Sektion I — Decharge 2002 (Decentrale organer) — Decharge 2002: EKSF (forhandling)

Dagsordenen

Kroatiens ansøgning om medlemskab (meddelelse fra Kommissionen)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Eurostat — Decharge 2002: Sektion III — Decharge 2002: 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond — Decharge 2002: Sektion II, IV, V, VI, VII og VIII — Decharge 2002: Sektion I — Decharge 2002 (Decentrale organer) — Decharge 2002: EKSF (fortsat forhandling)

Aftale EF/USA om PNR-oplysninger * (forhandling)

Ytrings- og informationsfriheden (forhandling)

Stempling af rejsedokumenter * (forhandling)

Europæisk overvågningscenter for narkotika * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

51

BILAG I

53

BILAG II

81

VEDTAGNE TEKSTER

127

P5_TA(2004)0278
EU's nye naboskabspolitik for det bredere Europa *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at tage højde for udvidelsen af Den Europæiske Union og EU's nye naboskabspolitik for det bredere Europa (KOM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

127

P5_TA(2004)0279
Cyperns mulighed for at anvende midlertidige afgiftsfritagelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF hvad angår Cyperns mulighed for at anvende midlertidige afgiftsfritagelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet (KOM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

127

P5_TA(2004)0280
Bompengesystemer ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

128

P5_TA(2004)0281
EF-toldkodeks ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (KOM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

129

P5_TC1-COD(2003)0167
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

129

P5_TA(2004)0282
EF's tiltrædelse af Eurocontrol ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) (5747/2004 — KOM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

137

P5_TA(2004)0283
Grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af en ordning for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser (KOM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

137

P5_TA(2004)0284
Grænsetrafik ved de midlertidige ydre landgrænser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af en ordning for mindre grænsetrafik ved de midlertidige ydre landgrænser mellem medlemsstaterne (KOM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

140

P5_TA(2004)0285
Informations- og koordineringsnet for indvandringsmyndighederne *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets beslutning om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder (KOM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

141

P5_TA(2004)0286
Leveringssted for tjenesteydelser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser (KOM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

143

P5_TA(2004)0287
Den Europæiske Rumorganisation *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation (KOM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

143

P5_TA(2004)0288
Oprettelse af Det Europæiske Politiakademi *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Irlands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/820/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

144

P5_TA(2004)0289
Oprettelse af Det Europæiske Politiakademi *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Det Forenede Kongeriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2000/820/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

145

P5_TA(2004)0290
Den Europæiske Centralbank *
Europa-Parlamentets afgørelse om Rådets henstilling om udnævnelse af José Manuel González-Páramo til medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

146

P5_TA(2004)0291
Fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning
Europa-Parlamentets beslutning om vurdering af fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning (2003/2079(INI))

146

P5_TA(2004)0292
Lige muligheder for handicappede
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Lige muligheder for handicappede: En europæisk handlingsplan (KOM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

148

P5_TA(2004)0293
Sociale sikringsordninger ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

153

P5_TC2-COD(1998)0360
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

153

BILAG I
FORSKUD PÅ UNDERHOLDSBIDRAG, SÆRLIGE FØDSELS- OG ADOPTIONSYDELSER (artikel 1, litra z)

193

BILAG II
BESTEMMELSER I OVERENSKOMSTER SOM ER GÆLDENDE, OG SOM ALT EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE ER BEGRÆNSET TIL DE PERSONER, DER ER DÆKKET AF DISSE BESTEMMELSER (Artikel 8, stk. 1)

194

BILAG III
BEGRÆNSNING AF RET TIL NATURALYDELSER FOR EN GRÆNSEARBEJDERS FAMILIEMEDLEMMER (Artikel 18, stk. 2)

194

BILAG IV
FLERE RETTIGHEDER FOR PENSIONISTER, DER VENDER TILBAGE TIL DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTAT (Artikel 27, stk. 2)

194

BILAG V
FLERE RETTIGHEDER FOR TIDLIGERE GRÆNSEARBEJDERE, DER VENDER TILBAGE TIL DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DE TIDLIGERE UDØVEDE DERES LØNNEDE ELLER SELVSTÆNDIGE VIRKSOMHED (FINDER KUN ANVENDELSE, HVIS DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DEN KOMPETENTE INSTITUTION, DER ER ANSVARLIG FOR UDGIFTERNE TIL DE NATURALYDELSER, DER YDES PENSIONISTEN I HANS BOPÆLSLAND, ER BELIGGENDE, OGSÅ ER OPFØRT PÅ LISTEN) (Artikel 28, stk. 2)

195

BILAG VI
UDPEGNING AF TYPE A-LOVGIVNING, DER SKAL NYDE GODT AF DEN SÆRLIGE KOORDINERING (Artikel 44, stk. 1)

195

BILAG VII
OVERENSSTEMMELSE MELLEM LOVGIVNINGEN I MEDLEMSSTATERNE OM KRITERIERNE I FORBINDELSE MED INVALIDITETSGRAD (Artikel 46, stk. 3, i forordningen)

196

BILAG VIII
TILFÆLDE, HVOR DEN NATIONALE YDELSE ER LIG MED ELLER HØJERE END PRO RATAYDELSEN (Artikel 52, stk. 4)

200

BILAG IX
YDELSER OG AFTALER, DER GIVER MULIGHED FOR ANVENDELSE AF ARTIKEL 54

201

BILAG X
SÆRLIGE IKKE-BIDRAGSPLIGTIGE KONTANTYDELSER (Artikel 70, stk. 2, litra c)

202

BILAG XI
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ANVENDELSEN AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING (Artikel 51, stk. 3, artikel 56, stk. 1, og artikel 83)

203

P5_TA(2004)0294
Minimumssikkerhedskrav for tunneler ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

203

P5_TA(2004)0295
Luftkvaliteten ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (KOM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

204

P5_TC1-COD(2003)0164
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften

204

BILAG I
MÅLVÆRDIER FOR ARSEN, CADMIUM, NIKKEL OG BENZO[a]PYREN

212

BILAG II
FASTSÆTTELSE AF FORSKRIFTERNE FOR VURDERING AF KONCENTRATIONERNE I LUFTEN AF ARSEN, CADMIUM, NIKKEL OG BENZO[A]PYREN I EN ZONE ELLER ET BYMÆSSIGT OMRÅDE

213

BILAG III
PLACERING OG MINIMUMSANTAL AF PRØVETAGNINGSSTEDER FOR MÅLING AF KONCENTRATIONER I LUFTEN OG DEPOSITIONEN

213

BILAG IV
DATAKVALITETSMÅL OG KRAV TIL LUFTKVALITETSMODELLER

215

BILAG V
REFERENCEMETODER TIL VURDERING AF KONCENTRATIONER I LUFTEN OG DEPOSITIONEN

217

P5_TA(2004)0296
Samarbejde om forbrugerbeskyttelse ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (KOM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

218

P5_TC1-COD(2003)0162
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«)

218

BILAG I
LISTE OVER DE DIREKTIVER OG FORORDNINGER, DER ER OMFATTET AF ARTIKEL 3, LITRA A)

231

P5_TA(2004)0297
Forbrugerkredit ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

233

P5_TC1-COD(2002)0222
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

233

BILAG I
GRUNDLIGNING, DER ANGIVER ÆKVIVALENSEN MELLEM DELS LÅN, DELS TILBAGEBETALINGSYDELSERNES OG OMKOSTNINGERNES VÆRDI

249

BILAG II
EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER AF DE ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT

250

P5_TA(2004)0298
Urimelig handelspraksis ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af direktiverne 84/450/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF (direktivet om urimelig handelspraksis) (KOM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

260

P5_TC1-COD(2003)0134
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af direktiverne 84/450/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF (direktivet om urimelig handelspraksis)

261

BILAG 1
HANDELSPRAKSIS, SOM UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BETRAGTES SOM URIMELIGE

274

BILAG 2
FÆLLESSKABSRETLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE REKLAME OG KOMMERCIEL KOMMUNIKATION

276

P5_TA(2004)0299
Maksimalgrænseværdier for pesticidrester ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter (KOM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

278

P5_TC1-COD(2003)0052
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter

278

BILAG

302

P5_TA(2004)0300
Naturgasforsyningssikkerhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændring af retsgrundlaget og om Rådets generelle indstilling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

304

P5_TA(2004)0301
Gastransmissionsnet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til gastransmissionsnet (KOM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

305

P5_TC1-COD(2003)0302
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om betingelserne for adgang til gastransmissionsnet

306

BILAG
RETNINGSLINJER FOR ADGANGSTJENESTER FOR TREDJEPART

316

P5_TA(2004)0302
Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

319

P5_TC1-COD(2003)0172
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF

320

BILAG I
METODER TIL FASTSÆTTELSE AF GENERELLE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN

338

BILAG II
METODE TIL FASTSÆTTELSE AF NIVEAUET FOR SPECIFIKKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN

341

BILAG III
CE-MÆRKNING

343

BILAG IV
INTERN DESIGNKONTROL

343

BILAG V
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

344

BILAG VI
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGERNES INDHOLD

344

BILAG VII
MINIMUMSUDVÆLGELSESKRITERIER FOR SELVREGULERENDE INITIATIVER SOM LED I DIREKTIVET

345

P5_TA(2004)0303
Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktivet om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens projektmekanismer (KOM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

346

P5_TC1-COD(2003)0173
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/ /EF af ... om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens projektmekanismer

347

P5_TA(2004)0304
Batterier og akkumulatorer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer (KOM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

354

P5_TC1-COD(2003)0282
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer

355

BILAG I
OVERVÅGNING AF OPFYLDELSEN AF INDSAMLINGSMÅLENE, JF. ARTIKEL 13

370

BILAG II
SYMBOLER FOR MARKEDSFØRING AF BATTERIER, AKKUMULATORER OG BATTERIPAKKER, DER SKAL INDSAMLES SÆRSKILT

370

BILAG III
BATTERIER OG AKKUMULATORER TIL APPLIKATIONER, DER ER UNDTAGET FRA FORBUDDET I ARTIKEL 4, STK. 1

370

BILAG IV
LISTE OVER UDSTYRSKATEGORIER, DER IKKE ER OMFATTET AF ANVENDELSESOMRÅDET FOR ARTIKEL 5

371

P5_TA(2004)0305
Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (KOM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

371

P5_TC1-COD(2003)0175
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

372

BILAG I

381

BILAG II

382

P5_TA(2004)0306
Sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsbetingelser for gennemførelse af direktiv 2002/15/EF samt Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed (KOM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

385

P5_TC1-COD(2003)0255
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af direktiv 2002/15/EF samt Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed

385

BILAG I

394

BILAG II

395

P5_TA(2004)0307
Den Europæiske Flygtningefond *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2005-2010 (KOM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

395

P5_TA(2004)0308
Affaldsforebyggelse og genanvendelse
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse: På vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse (KOM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

401

P5_TA(2004)0309
EU-traktatens artikel 7
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union: Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på (KOM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

408

 

Onsdag, den 21. april 2004

2004/C 104E/3

PROTOKOL

412

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Cypern (redegørelser efterfulgt af forhandling)

Situationen i Mellemøsten (redegørelser efterfulgt af forhandling)

Transatlantiske forbindelser (redegørelser efterfulgt af forhandling)

Meddelelse fra formanden (påstande om svig)

Afstemningstid

Kalender for Europa-Parlamentets mødeperioder for 2005 (afstemning)

Aftale EF/USA om PNR-oplysninger (anmodning om udtalelse fra Domstolen) (afstemning)

Velkomstord

Afstemningstid (fortsat)

Ytrings- og informationsfriheden (afgørelse om afstemningsproceduren)

Vejgodstransport ***I (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Kvaliteten af ferskvand ***I (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Motorkøretøjer (brandtekniske egenskaber af materialer) *** (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Tyverisikring af motorkøretøjer *** (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Godkendelse af dæk *** (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Genudførsel og videreforsendelse af produkter, der er omfattet af den særlige forsyningsordning * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område ***I (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Bekæmpelse af tobaksrygning * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Marmelade og frugtgelé * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Decharge 2002 (Decentrale organer) (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Decharge 2002: EKSF (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Udvikling af det transeuropæiske transportnet ***II (afstemning)

Landbrugsbedrifternes struktur som følge af udvidelsen ***I (afstemning)

Finansielt instrument for miljøet (LIFE) ***I (afstemning)

Aftale EF/USA om PNR-oplysninger * (afstemning)

Stempling af rejsedokumenter * (afstemning)

Europæisk overvågningscenter for narkotika * (afstemning)

Decharge 2002: Sektion III (afstemning)

Decharge 2002: 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond (afstemning)

Decharge 2002: Sektion II, IV, V, VI, VII og VIII (afstemning)

Decharge 2002: Sektion I (afstemning)

Selskabsret og virksomhedsledelse (afstemning)

Cypern (afstemning)

Et enkelt betalingsområde (afstemning)

Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv (afstemning)

Sikkerhed til søs (afstemning)

Dagsorden

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Velkomstord

Transatlantiske forbindelser (fortsat forhandling)

Situationen i Pakistan (forhandling)

Menneskerettighederne i verden 2003 (forhandling)

Udviklingssamarbejdsaktioner ***I (forhandling)

Den Europæiske Kulturhovedstad 2005-2019 ***I (forhandling)

Dagsorden

Større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) ***I (forhandling)

Mistillidsvotum (forhandling)

Udvikling af Fællesskabets jernbaner ***III — Jernbanesikkerhed i EU ***III — Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem ***III — Europæisk jernbaneagentur ***III (forhandling)

Små og mellemstore virksomheder 2001-2005 ***I (forhandling)

Digitalt indhold (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

437

BILAG I

439

BILAG I

456

VEDTAGNE TEKSTER

545

P5_TA(2004)0310
Vejgodstransport ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for visse former for vejgodstransport (kodificeret udgave) (KOM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

545

P5_TA(2004)0311
Kvaliteten af ferskvand ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri (kodificeret udgave) (KOM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

545

P5_TA(2004)0312
Motorkøretøjer (brandtekniske egenskaber af materialer) ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede tekniske forskrifter for brandtekniske egenskaber af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer (KOM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

546

P5_TA(2004)0313
Tyverisikring af motorkøretøjer ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede tekniske forskrifter for tyverisikring af motorkøretøjer (KOM(2003) 632 — 5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

547

P5_TA(2004)0314
Godkendelse af dæk ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for godkendelse af dæk for så vidt angår rullestøj (KOM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

547

P5_TA(2004)0315
Genudførsel og videreforsendelse af produkter, der er omfattet af den særlige forsyningsordning *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 for så vidt angår betingelserne for genudførsel og videreforsendelse af produkter, der er omfattet af den særlige forsyningsordning (KOM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

548

P5_TA(2004)0316
Beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/49/EF, for så vidt angår visse medlemsstaters mulighed for at anvende overgangsperioder ved anvendelsen af en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (KOM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

548

P5_TA(2004)0317
Det Europæiske Observationsorgan for Det Audiovisuelle Område ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 1999/784/EF om Fællesskabets deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område (KOM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

549

P5_TC1-COD(2003)0293
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om ændring af Rådets afgørelse 1999/784/EF om Fællesskabets deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område

550

P5_TA(2004)0318
WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning (KOM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

551

P5_TA(2004)0319
Marmelade og frugtgelé *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/113/EF om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum (KOM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

552

P5_TA(2004)0320
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Genopbygningsagentur

553

553

554

P5_TA(2004)0321
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

559

559

560

P5_TA(2004)0322
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Miljøagentur

564

564

565

P5_TA(2004)0323
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering

570

570

571

P5_TA(2004)0324
Decharge for regnskabsåret 2002: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

576

576

576

P5_TA(2004)0325
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

581

581

582

P5_TA(2004)0326
Decharge for regnskabsåret 2002: Eurojust

587

587

588

P5_TA(2004)0327
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

592

592

593

P5_TA(2004)0328
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

598

598

599

P5_TA(2004)0329
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

603

603

604

P5_TA(2004)0330
Decharge for regnskabsåret 2002: Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad

609

609

610

P5_TA(2004)0331
Decharge 2002: EKSF

615

615

615

P5_TA(2004)0332
Udvikling af det transeuropæiske transportnet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

619

P5_TA(2004)0333
Landbrugsbedrifternes struktur som følge af udvidelsen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur som følge af udvidelsen (KOM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

620

P5_TC1-COD(2003)0234
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring som følge af udvidelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur

621

P5_TA(2004)0334
Finansielt instrument for miljøet (Life) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life) (KOM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

622

P5_TC1-COD(2003)0260
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life)

623

P5_TA(2004)0335
Stempling af tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af en forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog (KOM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

628

P5_TA(2004)0336
Europæisk overvågningscenter for narkotika *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning vedrørende det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (omarbejdning) (KOM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

632

P5_TA(2004)0337
Decharge 2002: Sektion III

638

638

639

640

P5_TA(2004)0338
Decharge 2002: 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond

677

677

678

680

P5_TA(2004)0339
Decharge 2002: Sektion II — Rådet

687

687

688

P5_TA(2004)0340
Decharge 2002: Sektion IV — Domstolen

690

690

690

P5_TA(2004)0341
Decharge 2002: Sektion V — Revisionsretten

692

692

693

P5_TA(2004)0342
Decharge 2002: Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

697

697

698

P5_TA(2004)0343
Decharge 2002: Sektion VII — Regionsudvalget

699

699

700

P5_TA(2004)0344
Decharge 2002: Sektion VIII — Ombudsmanden

702

702

702

P5_TA(2004)0345
Decharge 2002: Sektion I

703

703

704

P5_TA(2004)0346
Selskabsret og virksomhedsledelse
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union — vejen frem (KOM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

714

P5_TA(2004)0347
Cypern
Europa-Parlamentets beslutning om Cypern

720

P5_TA(2004)0348
Et enkelt betalingsområde
Europa-Parlamentets beslutning om en retslig ramme for et enkelt betalingsområde (2003/2101(INI))

722

P5_TA(2004)0349
Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om integreret produktpolitik — miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv (KOM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

725

P5_TA(2004)0350
Sikkerhed til søs
Europa-Parlamentets beslutning om øget sikkerhed til søs (2003/2235(INI))

730

 

Torsdag, den 22. april 2004

2004/C 104E/4

PROTOKOL

739

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Resultaterne af processen mod Leyla Zana m.fl. i Ankara (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik — Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik * (forhandling)

Velkomstord

Ophør af Michel Raymonds mandat

Afstemningstid

Biavl * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Visuminformationssystemet * (forretningsordenens artikel 110 a) (endelig afstemning)

Umberto Bossi's immunitet og privilegier (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Umberto Bossi's immunitet og privilegier (2. anmodning) (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Udvikling af Fællesskabets jernbaner ***III (afstemning)

Jernbanesikkerhed i EU ***III (afstemning)

Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem ***III (afstemning)

Europæisk jernbaneagentur ***III (afstemning)

Ændringsbudget nr. 6/2004 (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Udviklingssamarbejdsaktioner ***I (afstemning)

Den Europæiske Kulturhovedstad 2005-2019 ***I (afstemning)

Større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) ***I (afstemning)

Små og mellemstore virksomheder 2001-2005 ***I (afstemning)

Digitalt indhold ***I (afstemning)

Samarbejdsaftale EF/Pakistan * (afstemning)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik * (afstemning)

Politikudfordringer og budgetmidler (afstemning)

Økonomisk og social samhørighed (afstemning)

Budget 2005: Kommissionens årlige politikstrategi (afstemning)

Europa-Parlamentets budgetoverslag (afstemning)

EIB's årsberetning (afstemning)

Eurostat (afstemning)

Ytrings- og informationsfriheden (afstemning)

Situationen i Pakistan (afstemning)

Transatlantiske forbindelser (afstemning)

Menneskerettighederne i verden 2003 (afstemning)

Resultaterne af processen mod Leyla Zana m.fl. i Ankara (afstemning)

Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Kvinder i Sydøsteuropa (forhandling)

Konference om revision af Ottawa-traktaten om personelminer (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Cuba (forhandling)

Produktion af sportsartikler til De Olympiske Lege (forhandling)

Nigeria (forhandling)

Afstemningstid

Cuba (afstemning)

Produktion af sportsartikler til De Olympiske Lege (afstemning)

Nigeria (afstemning)

Kvinder i Sydøsteuropa (afstemning)

Konference om revision af Ottawa-traktaten om personelminer (afstemning)

Stemmerettelser

Udvalgenes sammensætning

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

760

BILAG I

761

BILAG II
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

786

VEDTAGNE TEKSTER

941

P5_TA(2004)0351
Biavl *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger for biavl (KOM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

941

P5_TA(2004)0352
Visuminformationssystemet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (KOM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

945

P5_TA(2004)0353
Umberto Bossi's immunitet og privilegier
Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning fra Umberto Bossi om beskyttelse af hans parlamentariske immunitet og privilegier (2003/2171(IMM))

945

P5_TA(2004)0354
Umberto Bossi's immunitet og privilegier (2. anmodning)
Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning fra Umberto Bossi om beskyttelse af hans parlamentariske immunitet og privilegier (2003/2172(IMM))

946

P5_TA(2004)0355
Udvikling af Fællesskabets jernbaner ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

947

P5_TA(2004)0356
Jernbanesikkerhed i EU ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (»jernbanesikkerhedsdirektivet«) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

948

P5_TA(2004)0357
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

949

P5_TA(2004)0358
Europæisk jernbaneagentur ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (»agenturforordningen«) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

950

P5_TA(2004)0359
Ændringsbudget nr. 6/2004
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til ændringsbudget nr. 6 til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2004, Sektion III — Kommissionen (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

950

BILAG
Adfærdskodeks for oprettelse af forvaltningsorganer

951

P5_TA(2004)0360
Udviklingssamarbejdsaktioner ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder (KOM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

953

P5_TC1-COD(2003)0250
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

953

P5_TA(2004)0361
Den Europæiske Kulturhovedstad 2005-2019 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1419/1999/EF om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019 (KOM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

956

P5_TC1-COD(2003)0274
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om ændring af afgørelse nr. 1419/1999/EF om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019

957

BILAG
RÆKKEFØLGE FOR UDPEGELSE AF EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER

959

P5_TA(2004)0362
Større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (KOM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

960

P5_TC1-COD(2003)0307
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)

960

BILAG I
DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE (CV)

966

BILAG II
MOBILIPASS-ORDNINGEN

969

BILAG III
TILLÆG TIL EKSAMENSBEVIS

971

BILAG IV
DEN EUROPÆISKE SPROGMAPPE

973

BILAG V
TILLÆG TIL ERHVERVSKVALIFIKATIONSBEVIS

975

BILAG VI
INFORMATIONSSYSTEMER

976

BILAG VII
FINANSIELT BILAG

976

P5_TA(2004)0363
Små og mellemstore virksomheder 2001-2005 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) (KOM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

977

P5_TC1-COD(2003)0292
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om ændring af beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005)

977

P5_TA(2004)0364
Digitalt indhold ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet (KOM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

981

P5_TC1-COD(2004)0025
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2004/EF om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed, anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i Fællesskabet

981

BILAG I
AKTIONER

985

BILAG II
MIDLERNE TIL PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE

987

BILAG III
VEJLEDENDE FORDELING AF BEVILLINGER

988

P5_TA(2004)0365
Samarbejdsaftale EF/Pakistan *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om partnerskab og udvikling (8108/1999 — KOM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

988

P5_TA(2004)0366
Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik (KOM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

989

P5_TA(2004)0367
Politikudfordringer og budgetmidler
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: Fremtiden skaber vi i fællesskab: Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 (KOM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

991

P5_TA(2004)0368
Økonomisk og social samhørighed
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed (KOM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

1000

P5_TA(2004)0369
Budget 2005: Kommissionens årlige politikstrategi
Europa-Parlamentets beslutning om 2005-budgettet: Kommissionens årlige politikstrategi (2004/2001(BUD))

1009

P5_TA(2004)0370
Europa-Parlamentets budgetoverslag
Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2005 (2004/2007(BUD))

1014

P5_TA(2004)0371
EIB's årsberetning
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2002 (2004/2012(INI))

1019

P5_TA(2004)0372
Eurostat
Europa-Parlamentets beslutning om Eurostat

1021

P5_TA(2004)0373
Ytrings- og informationsfriheden
Europa-Parlamentets beslutning om risikoen for krænkelse af ytrings- og informationsfriheden (artikel 11, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder) i EU og navnlig i Italien (2003/2237(INI))

1026

P5_TA(2004)0374
Pakistan
Europa-Parlamentets beslutning om situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Den Islamiske Republik Pakistan

1040

P5_TA(2004)0375
Transatlantiske forbindelser
Europa-Parlamentets beslutning om status for det transatlantiske samarbejde forud for topmødet mellem EU og USA i Dublin den 25.-26. juni 2004

1043

P5_TA(2004)0376
Menneskerettighederne i verden 2003 og Den Europæiske Unions menneskerettighedspolitik
Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighederne i verden 2003 og Den Europæiske Unions menneskerettighedspolitik (2003/2005(INI))

1048

P5_TA(2004)0377
Resultaterne af processen mod Leyla Zana m.fl. i Ankara
Europa-Parlamentets beslutning om resultaterne af retssagen mod Leyla Zana m.fl. i Ankara

1060

P5_TA(2004)0378
Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens henstilling om 2004-opdateringen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik (for perioden 2003-2005) (KOM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

1061

P5_TA(2004)0379
Cuba
Europa-Parlamentets beslutning om Cuba

1066

P5_TA(2004)0380
Produktion af sportsartikler til De Olympiske Lege
Europa-Parlamentets beslutning om produktion af sportsartikler til De Olympiske Lege

1067

P5_TA(2004)0381
Nigeria
Europa-Parlamentets beslutning om Nigeria

1069

P5_TA(2004)0382
Kvinder i Sydøsteuropa
Europa-Parlamentets beslutning om kvinder i Sydøsteuropa (2003/2128(INI))

1070

P5_TA(2004)0383
Konference om revision af Ottawa-traktaten om personelminer
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions forberedelser af gennemgangskonferencen om Ottawa-konventionen om personelminer

1075


DA

 

Top