EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:061:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 61, 14. marts 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 61
46. årgang
14. marts 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
393. plenarforsamling af 18. og 19. september 2002
2003/C 61/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning for så vidt angår human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering",- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler", og- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler" 1
2003/C 61/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om traditionelle plantelægemidler" 9
2003/C 61/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Samarbejde om europæisk turismes fremtid" 14
2003/C 61/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Biovidenskab og bioteknologi — En strategi for Europa" 22
2003/C 61/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab" (KOM(2002) 110 endelig — 2002/0067 (COD)) 29
2003/C 61/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 276/1999/EF om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net" (KOM(2002) 152 endelig — 2002/0071 (COD)) 32
2003/C 61/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et flerårigt program for tiltag på energiområdet — "Intelligent Energi i Europa" (2003-2006)" (KOM(2002) 162 endelig/2 — 2002/0082 (COD)) 38
2003/C 61/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fodertilsætningsstoffer" (KOM(2002) 153 endelig — 2002/0073 (COD)) 43
2003/C 61/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Mod en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse"" (KOM(2002) 179 endelig) 49
2003/C 61/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår begyndelsesdatoen for overgangsperioden for anerkendelse af producentorganisationer" (KOM(2002) 252 endelig — 2002/0111 (CNS)) 52
2003/C 61/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik" (KOM(2002) 293 endelig — 2002/0125 (CNS)) 54
2003/C 61/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udvidelsens konsekvenser for ØMU'en" 55
2003/C 61/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Grønbog om en fællesskabspolitik for tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold" (KOM(2002) 175 endelig) 61
2003/C 61/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer" (KOM(2002) 119 endelig — 2002/0061 (COD)) 67
2003/C 61/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældremyndighed, om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 og om ændring af forordning (EF) nr. 44/2001, for så vidt angår sager vedrørende underholdspligt" (KOM(2002) 222 endelig — 2002/0110 (CNS)) 76
2003/C 61/16Det Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om "Letland og Litauen på vej mod tiltrædelse" 80
2003/C 61/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Finansiel førtiltrædelsesstøtte — PHARE, ISPA og SAPARD" 93
2003/C 61/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "De internationale kapitalmarkeder — tendenser, strukturer og institutionelle mekanismer" 105
2003/C 61/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Bjergområdernes fremtid i EU" 113
2003/C 61/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (kodificeret udgave)" (KOM(2002) 336 endelig — 2002/0131 (COD)) 123
2003/C 61/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikaransattes arbejdsforhold" (KOM(2002) 149 endelig — 2002/0072 (COD)) 124
2003/C 61/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering"(KOM(2002) 21 endelig — 2002/0022 (COD))- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem"(KOM(2002) 22 endelig — 2002/0023 (COD))- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur" og(KOM(2002) 23 endelig — 2002/0024 (COD))- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner"(KOM(2002) 25 endelig — 2002/0025 (COD)) 131
2003/C 61/23Det Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Miljøaftaler på fællesskabsplan i tilknytning til handlingsplanen om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2002) 412 endelig) 142
2003/C 61/24Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Lissabon — fornyelse af visionen?" 145
2003/C 61/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed" (KOM(2002) 92 endelig — 2002/0047 (COD)) 154
2003/C 61/26Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Transport/udvidelsen" 164
2003/C 61/27Resolution til EU-Konventet 170
394. plenarforsamling den 24. oktober 2002
2003/C 61/28Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Transportsikkerhed" 174
2003/C 61/29Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets beslutning om et flerårigt program (2003-2005) for tilsyn med eEurope-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden (MODINIS)" (KOM(2002) 425 endelig — 2002/0187 (CNS)) 184
2003/C 61/30Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions solidaritetsfond" (KOM(2002) 514 endelig — 2002/0228 (CNS)) 187
2003/C 61/31Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets henstilling om forebyggelse af narkotikamisbrug og reduktion af de med misbruget forbundne risici" (KOM(2002) 201 endelig — 2002/0098 (CNS)) 189
2003/C 61/32Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser" (KOM(2002) 525 endelig — 2002/0230 (CNS)) 193
2003/C 61/33Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden" (KOM(2002) 519 endelig) 194
DA
Top