EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_036_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 36

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 036

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 127

16

 

 

32002D0359

 

 

 

Решение на Комисията от 13 май 2002 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти в допир с вода, предназначена за консумация от човека, съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2002) 1417) (1)

3

2002

L 128

45

 

 

32002L0040

 

 

 

Директива 2002/40/ЕО на Комисията от 8 май 2002 година за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на обозначаването за консумацията на енергия от битови електрически фурни (1)

7

2002

L 131

17

 

 

32002D0364

 

 

 

Решение на Комисията от 7 май 2002 година относно общите технически спецификации на медицинската апаратура за диагностика in vitro (нотифицирано под номер C(2002) 1344) (1)

19

2002

L 133

17

 

 

32002L0041

 

 

 

Директива 2002/41/ЕО на Комисията от 17 май 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- и триколесни моторни превозни средства

33

2002

L 177

21

 

 

32002L0045

 

 

 

Директива 2002/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година за изменение за двадесети път на Директива 76/769/ЕИО относно ограничения за пускане на пазара и употреба на някои опасни вещества и препарати (хлорирани парафини с къса верига)

37

2002

L 183

51

 

 

32002L0046

 

 

 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (1)

39

2002

L 183

58

 

 

32002L0062

 

 

 

Директива 2002/62/EO на Комисията от 9 юли 2002 година относно девето адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (органо-калаени съединения) (1)

47

2002

L 192

57

 

 

32002D0592

 

 

 

Решение на Комисията от 15 юли 2002 година за изменение на Решения 95/467/ЕО, 96/577/ЕО, 96/578/ЕО и 98/598/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствие на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО Съвета във връзка с гипсови продукти, стационарни пожарогасителни системи, санитарни принадлежности и съответните добавъчни материали (нотифицирано под номер С(2002) 2586) (1)

50

2002

L 198

49

 

 

32002D0622

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 2002 година за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (1)

53

2002

L 200

1

 

 

32002D1376

 

 

 

Решение № 1376/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година за изменение на Решение № 1336/97/ЕО относно редица насоки за трансевропейски далекосъобщителни мрежи

56

2002

L 200

38

 

 

32002D0627

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юли 2002 година относно създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (1)

60

2002

L 201

37

 

 

32002L0058

 

 

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)

63

2002

L 209

5

 

 

32002L0069

 

 

 

Директива 2002/69/EО на Комисията от 30 юли 2002 година за установяване на методи за вземане на проби и методи за анализ за официалния контрол на диоксини и определяне на диоксиноподобни ПХБ в храни (1)

74

2002

L 220

18

 

 

32002L0072

 

 

 

Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 година относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (1)

84

2002

L 243

1

 

 

32002R1606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти

125

2002

L 243

15

 

 

32002L0061

 

 

 

Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година относно деветнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (азооцветители)

129

2002

L 244

7

 

 

32002R1614

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 година относно адаптиране на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета към икономическото и техническото развитие и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2700/98, (ЕО) № 2701/98 и (ЕО) № 2702/98 на Комисията

133

2002

L 245

280

 

 

32002D0733

 

 

 

Решение на Комисията от 30 май 2002 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост за подсистема Енергия на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, посочена в член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 1949) (1)

152

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top