EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61978CJ0128

Domstolens Dom af 7. februar 1979.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
Fartskriver.
Sag 128/78.

Samling af Afgørelser 1979 -00419

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:32

61978J0128

DOMSTOLENS DOM AF 7 FEBRUAR 1979. - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER MOD DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND. - " FARTSKRIVER ". - SAG 128/78.

Samling af Afgørelser 1979 side 00419
græsk specialudgave side 00183
portugisisk specialudgave side 00187
spansk specialudgave side 00191


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . EN INSTITUTIONS RETSAKTER - FORORDNING - ANVENDELSE - MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 189 )

2 . MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSER - ENSIDIG HANDLING I STRID MED TRAKTATEN - UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE SOLIDARITETSFORPLIGTELSER

Sammendrag


1 . DET KAN IKKE ACCEPTERES , AT EN MEDLEMSSTAT IKKE ANVENDER EN FAELLESSKABSFORORDNINGS BESTEMMELSER I DERES HELHED , MEN FORETAGER ET VALG , SAALEDES AT VISSE DELE AF FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN , SOM DEN HAR ERKLAERET SIG SOM MODSTANDER AF , ELLER SOM DEN FINDER STRIDENDE MOD VISSE NATIONALE INTERESSER , BLIVER UDEN VIRKNING . PRAKTISKE VANSKELIGHEDER , DER VISER SIG PAA STADIET FOR GENNEMFOERELSEN AF EN AF FAELLESSKABETS RETSAKTER , KAN IKKE RETFAERDIGGOERE , AT EN MEDLEMSSTAT ENSIDIGT UNDLADER AT OVERHOLDE SINE FORPLIGTELSER .

2 . SAAFREMT EN MEDLEMSSTAT ENSIDIGT OG IFOELGE SIN OPFATTELSE AF , HVAD DENS NATIONALE INTERESSER KRAEVER , BRYDER LIGEVAEGTEN MELLEM DE FORDELE OG DE FORPLIGTELSER , DER FOELGER AF DENS TILSLUTNING TIL FAELLESSKABET , SAETTES MEDLEMSSTATERNES LIGHED OVER FOR FAELLESSKABSRETTEN PAA SPIL , OG DER UDOEVES FORSKELSBEHANDLING TIL SKADE FOR DERES STATSBORGERE . UNDLADELSEN AF AT OVERHOLDE DEN SOLIDARITETSFORPLIGTELSE , SOM MEDLEMSSTATERNE HAR ACCEPTERET VED DERES TILSLUTNING TIL FAELLESSKABET , GRIBER IND I SELVE GRUNDLAGET FOR FAELLESSKABETS RETSORDEN .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING AF 7 . JUNI 1978 HAR KOMMISSIONEN NEDLAGT PAASTAND OM , AT DOMSTOLEN I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 169 STATUERER , AT DET FORENEDE KONGERIGE IKKE HAR OPFYLDT DE FORPLIGTELSER , SOM PAAHVILER DET EFTER TRAKTATEN , IDET DET IKKE RETTIDIGT HAR VEDTAGET DE FORANSTALTNINGER , SOM ENDNU SKAL TRAEFFES TIL GENNEMFOERELSE AF RAADETS FORORDNING NR . 1463/70 AF 20 . JULI 1970 OM INDFOERELSE AF ET KONTROLAPPARAT INDEN FOR LANDEVEJSTRANSPORT ( EFT 1970 ( II ), S . 419 ; ORG.REF . JO L 164 , S . 1 ), OG IDET DET HAR UNDLADT FORUDGAAENDE AT HOERE KOMMISSIONEN SOM FORESKREVET I DENNE FORORDNING .

2 FORORDNING NR . 1463/70 , SOM AENDRET VED RAADETS FORORDNINGER NR . 1787/73 OG NR . 2828/77 AF 25 . JUNI 1973 ( EFT L 181 , S . 1 ) OG AF 12 . DECEMBER 1977 ( EFT L 334 , S . 5 ) HAR I FOERSTE RAEKKE DET FORMAAL , AT DEN PERSONLIGE KONTROLBOG ERSTATTES AF ET KONTROLAPPARAT , EN SAAKALDT FARTSKRIVER , INDEN FOR LANDEVEJSTRANSPORTEN ;

3 IFOELGE BETRAGTNINGERNE TIL FORORDNINGEN SKAL DETTE APPARAT FORETAGE EN AUTOMATISK REGISTRERING AF KOERETIDERNE OG AF ANDRE FORHOLD VED KOERSLEN , F.EKS . HASTIGHEDEN OG DEN TILBAGELAGTE VEJSTRAEKNING ;

INSTALLERING OG BRUG AF DETTE APPARAT ER GJORT OBLIGATORISK FOR AT SIKRE EN ENSARTET OG EFFEKTIV KONTROL AF DET MEDFOELGENDE PERSONALES ARBEJDSTID OG FOR AT FORBEDRE FAERDSELSSIKKERHEDEN SAMTIDIG MED , AT HINDRINGER FOR DEN FRI BEVAEGELIGHED FOR KOERETOEJER INDEN FOR FAELLESSKABET OG FORDREJNINGER AF KONKURRENCEVILKAARENE UNDGAAS ;

FORORDNINGEN GOER DET OBLIGATORISK FRA FORSKELLIGE DATOER AT INSTALLERE OG BENYTTE DETTE KONTROLAPPARAT I BESTEMTE KATEGORIER AF KOERETOEJER , OG DEN VAESENTLIGSTE AF FORORDNINGENS BESTEMMELSER , BESTEMMELSEN I ARTIKEL 4 , GOER DET OBLIGATORISK FRA 1 . JANUAR 1975 FOR KOERETOEJER , DER FRA DETTE TIDSPUNKT INDREGISTRERES FOR FOERSTE GANG , OG FOR KOERETOEJER , DER ANVENDES TIL BEFORDRING AF FARLIGT GODS , UANSET TIDSPUNKTET FOR DERES FOERSTE INDREGISTRERING ;

4 FOR AT SIKRE OVERHOLDELSEN AF DISSE FORPLIGTELSER BESTEMMER FORORDNINGENS ARTIKEL 23 , STK . 1 :

' MEDLEMSSTATERNE UDSTEDER EFTER HOERING AF KOMMISSIONEN RETTIDIGT DE TIL GENNEMFOERELSE AF DENNE FORORDNING NOEDVENDIGE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER .

DISSE BESTEMMELSER SKAL BL.A . OMFATTE ORGANISATION , FREMGANGSMAADE OG MIDLER TIL KONTROL SAMT DE I TILFAELDE AF OVERTRAEDELSE GAELDENDE SANKTIONER ' ;

5 DET BESTEMMES I TILTRAEDELSESAKTENS BILAG VII , AFSNIT III ( TRANSPORT ), PKT . 4 , AT TILSVARENDE BESTEMMELSER SOM DE I ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 1463/70 INDEHOLDTE FINDER ANVENDELSE I DANMARK , IRLAND OG DET FORENEDE KONGERIGE FRA 1 . JANUAR 1976 .

6 DET ER UBESTRIDT , AT INSTALLERING OG BRUG AF KONTROLAPPARATET ER GJORT VALGFRI OG FRIVILLIG I DEN BRITISKE LOVGIVNING SAAVEL FOR KOERETOEJER , DER ANVENDES TIL BEFORDRING MELLEM MEDLEMSSTATERNE INDEN FOR FAELLESSKABET , SOM FOR KOERETOEJER , DER ANVENDES TIL BEFORDRING INDEN FOR LANDETS EGNE GRAENSER ;

TIL GENGAELD HAR DEN BRITISKE LOVGIVNING OPRETHOLDT DE FORPLIGTELSER TIL AT FOERE PERSONLIG KONTROLBOG , SOM BLEV OPHAEVET VED NAEVNTE FORORDNING .

7 SAGSOEGTE HAR GJORT GAELDENDE , AT DENNE ORDNING I TILSTRAEKKELIG GRAD IMOEDEKOMMER MAALENE VEDROERENDE FOROEGELSE AF FAERDSELSSIKKERHEDEN PAA LANDEVEJENE , FOROEGELSE AF DE SOCIALE FREMSKRIDT FOR ARBEJDSTAGERNE SAMT HARMONISERING AF KONKURRENCEVILKAARENE ;

SAGSOEGTE ANFOERER ENDVIDERE , AT FORORDNING NR . 1463/70 BEDST MULIGT GENNEMFOERES PAA DET FORENEDE KONGERIGES OMRAADE GENNEM FRIVILLIG INSTALLERING OG BRUG AF KONTROLAPPARATET , OG AT DETTE KAN GOERES OBLIGATORISK VED PASSENDE LEJLIGHED ;

SAGSOEGTE TILFOEJER , AT EN GENNEMFOERELSE AF FORORDNINGEN VED HJAELP AF OBLIGATORISKE FORANSTALTNINGER VIL MOEDE STAERK MODSTAND I DE BEROERTE KREDSE , NAVNLIG FAGFORENINGERNE , HVILKET VIL FREMKALDE STREJKER INDEN FOR TRANSPORTSEKTOREN OG DERMED FORVOLDE LANDETS OEKONOMI SOM HELHED ALVORLIG SKADE ;

8 SAGSOEGTE FREMFOERER HERMED , AT MAALENE FOR FAELLESSKABETS POLITIK PAA DETTE OMRAADE LIGE SAA GODT KAN GENNEMFOERES I DET FORENEDE KONGERIGE VED AT OPRETHOLDE ORDNINGEN MED DEN PERSONLIGE KONTROLBOG SOM VED AT INDFOERE ET OBLIGATORISK KONTROLAPPARAT , SAMT AT DEN UNDLADELSE , DER ER FOREHOLDT SAGSOEGTE , ER AF RENT TEKNISK ART OG DERFOR IKKE KAN TILLAEGGES BETYDNING I BETRAGTNING AF DE VANSKELIGHEDER , SOM ER NAEVNT OVENFOR ;

DESUDEN ANFOERER SAGSOEGTE , AT DER ALLEREDE I PRAKSIS ER SKABT SIKKERHED FOR , AT KONTROLAPPARATET INSTALLERES OG BENYTTES VED TRANSPORT MELLEM MEDLEMSSTATERNE I FAELLESSKABET , DA DET ER BLEVET GJORT OBLIGATORISK AF DE ANDRE MEDLEMSSTATER .

9 IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 189 ER EN FORORDNING BINDENDE ' I ALLE ENKELTHEDER ' I HVER MEDLEMSSTAT ;

SOM DOMSTOLEN ALLEREDE HAR FASTSLAAET I DOMMEN AF 7 . FEBRUAR 1973 ( KOMMISSIONEN MOD DEN ITALIENSKE REPUBLIK ), SML ., S . 101 FF , KAN DET IKKE ACCEPTERES , AT EN MEDLEMSSTAT IKKE ANVENDER EN FAELLESSKABSFORORDNINGS BESTEMMELSER I DERES HELHED , MEN FORETAGER ET VALG , SAALEDES AT VISSE DELE AF FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN , SOM DEN HAR ERKLAERET SIG SOM MODSTANDER AF , ELLER SOM DEN FINDER STRIDENDE MOD VISSE NATIONALE INTERESSER , BLIVER UDEN VIRKNING ;

DA DET DREJER SIG OM GENNEMFOERELSEN AF EN GENEREL REGEL , SOM HAR TIL FORMAAL AT FORHINDRE VISSE FORMER FOR MISBRUG , DER RAMMER ARBEJDSTAGERE , OG SOM DESUDEN MEDFOERER FARE FOR FAERDSELSSIKKERHEDEN PAA LANDEVEJENE , KRAENKER EN MEDLEMSSTAT FAELLESSKABSSOLIDARITETEN , NAAR DEN IKKE VEDTAGER DE BESTEMMELSER , SOM DET PAAHVILER DEN AT GENNEMFOERE , INDEN FOR DE FASTSATTE FRISTER OG SAMTIDIG MED DE ANDRE MEDLEMSSTATER , DA DEN HERVED , NAVNLIG FOR SAA VIDT ANGAAR TRANSPORTEN MELLEM FAELLESSKABETS MEDLEMSSTATER , PAATVINGER DE ANDRE MEDLEMSSTATER AT AFHJAELPE FOELGERNE AF DENS EGNE FORSOEMMELSER , SAMTIDIG MED AT DEN , FOR SAA VIDT ANGAAR DE NATIONALE TRANSPORTER , SKAFFER SIG EN UTILBOERLIG FORDEL PAA SINE PARTNERES BEKOSTNING .

10 SOM DET SIGES I SAMME DOM , KAN DE PRAKTISKE VANSKELIGHEDER , DER VISER SIG PAA STADIET FOR GENNEMFOERELSEN AF EN AF FAELLESSKABETS RETSAKTER , IKKE RETFAERDIGGOERE , AT EN MEDLEMSSTAT ENSIDIGT UNDLADER AT OVERHOLDE SINE FORPLIGTELSER ;

FAELLESSKABETS INSTITUTIONELLE OPBYGNING GIVER DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT TILSTRAEKKELIG MULIGHED FOR AT SIKRE , AT DER I RIMELIGT OMFANG TAGES HENSYN TIL DENS VANSKELIGHEDER SAMTIDIG MED , AT FAELLESMARKEDETS PRINCIPPER OG DE ANDRE STATERS LEGITIME RETTIGHEDER RESPEKTERES ;

11 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DE EVENTUELLE VANSKELIGHEDER VED GENNEMFOERELSEN , SOM SAGSOEGTE HAR PAABERAABT SIG , IKKE ACCEPTERES SOM BEGRUNDELSE .

12 TRAKTATEN GIVER MEDLEMSSTATERNE RET TIL AT UDNYTTE FAELLESSKABETS FORDELE , MEN FORPLIGTER DEM OGSAA , SOM DET ER ANGIVET I OVENNAEVNTE DOM , TIL AT OVERHOLDE DETS REGLER ;

SAAFREMT EN STAT ENSIDIGT OG IFOELGE SIN OPFATTELSE AF , HVAD DENS NATIONALE INTERESSER KRAEVER , BRYDER LIGEVAEGTEN MELLEM DE FORDELE OG DE FORPLIGTELSER , DER FOELGER AF DENS TILSLUTNING TIL FAELLESSKABET , SAETTES MEDLEMSSTATERNES LIGHED OVER FOR FAELLESSKABSRETTEN PAA SPIL , OG DERES STATSBORGERE UDSAETTES FOR FORSKELSBEHANDLING ;

UNDLADELSEN AF AT OVERHOLDE DEN SOLIDARITETSFORPLIGTELSE , SOM MEDLEMSSTATERNE HAR ACCEPTERET VED DERES TILSLUTNING TIL FAELLESSKABET , GRIBER IND I SELVE GRUNDLAGET FOR FAELLESSKABETS RETSORDEN ;

13 VED BEVIDST AT AFVISE AT GENNEMFOERE BESTEMMELSERNE I FORORDNING NR . 1463/70 PAA SIT OMRAADE HAR DET FORENEDE KONGERIGE KLART UNDLADT AT OPFYLDE DE FORPLIGTELSER , SOM DET HAR PAATAGET SIG VED SIN TILKNYTNING TIL DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB .

14 KOMMISSIONEN HAR DESUDEN NEDLAGT PAASTAND OM , AT DET STATUERES , AT DET FORENEDE KONGERIGES UNDLADELSE AF AT EFTERKOMME FORPLIGTELSEN IFOELGE NAEVNTE ARTIKEL 23 TIL AT HOERE KOMMISSIONEN OM DE PAATAENKTE NATIONALE FORANSTALTNINGER , ER EN SAERSKILT UNDLADELSE I FORHOLD TIL DEN OVENFOR STATUEREDE UNDLADELSE .

15 I DEN FORELIGGENDE SAG ER UNDLADELSEN AF AT HOERE KOMMISSIONEN EN DEL AF UNDLADELSEN AF AT OPFYLDE FORPLIGTELSERNE I HENHOLD TIL ARTIKEL 23 , STK . 1 , DA DEN BRITISKE REGERING ALLEREDE FOER DEN 1 . JANUAR 1976 MEDDELTE KOMMISSIONEN , AT DEN IKKE SAA SIG I STAND TIL AT GENNEMFOERE DE BESTEMMELSER , SOM KRAEVES EFTER DENNE ARTIKEL ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER FALDER SPOERGSMAALET OM TILSIDESAETTELSEN AF HOERINGSPLIGTEN SAMMEN MED SPOERGSMAALET OM DEN MANGLENDE GENNEMFOERELSE AF SELVE FORORDNINGEN , HVORFOR SAERSKILT PAAKENDELSE HERAF ER UFORNOEDEN .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

16 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , DOEMMES DEN PART , DER TABER SAGEN , TIL AT AFHOLDE SAGSOMKOSTNINGERNE ;

17 SAGSOEGTE HAR TABT OG IDOEMMES DERFOR SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 . DET FORENEDE KONGERIGE HAR IKKE OPFYLDT DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DET I MEDFOER AF TRAKTATEN , IDET DET IKKE I RETTE TID HAR VEDTAGET DE FORANSTALTNINGER , SOM ENDNU SKAL TRAEFFES TIL GENNEMFOERELSE AF RAADETS FORORDNING NR . 1463/70 AF 20 . JULI 1970 OM INDFOERELSE AF ET KONTROLAPPARAT INDEN FOR LANDEVEJSTRANSPORT .

2.SAGSOEGTE IDOEMMES SAGSOMKOSTNINGERNE .

Top